วิสัยทัศน์

สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม คือ อะไร ? “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม”เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อค้นหา ทางเลือกแล้วร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน สภาฮักแพง ฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ จำนวน ๑๕ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ๑๔๒ กองทุน ๒) เครือข่ายเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ๗ เครือข่าย ๖๐ พื้นที่ ๓) เครือข่ายเด็กและเยาวชน ๒๖ เครือข่าย ๔) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ๖๑ ตำบล ๕) เครือข่ายเศรษฐกิจทุนชุมชน ๓๐ ตำบล ๖) เครือข่ายบ้านมั่นคง ๕ ชุมชน ๒ อำเภอ ๗) เครือข่ายการจัดการที่ดิน ๘ ตำบล ๘) เครือข่ายปัญหาภัยพิบัติ ๖ ตำบล ๒ อำเภอ ๙) เครือข่ายผู้บริโภค ๓๒ กลุ่ม ๑๐) เครือข่ายป่าชุมชน ๒๙ แห่ง ๑๑) เครือข่ายผู้สูงอายุ ๑๒) เครือข่ายภูมิปัญญา ๑๓) เครือข่ายผู้หญิง ๗ อำเภอ ๒๐ ตำบล ๑๔) เครือข่ายครูสอนดี ๑๕) เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม กระบวนการภาคประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคามเกิดขึ้นเพื่อสร้างรูปธรรมทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้เริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนปรากฏเป็นบทเรียนและรูปธรรมเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนการทำงานประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นสวัสดิการ ประเด็นเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นเด็กและเยาวชน ประเด็นสภาองค์กรชุมชน ประเด็นเศรษฐกิจทุนชุมชน ประเด็นป่าชุมชน เป็นต้น เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม : จุดเริ่มต้น ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีการประชุมร่วมกันของกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ในจังหวัดมหาสารคาม ที่เคย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหาแนวทางการบูรณาการงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดพลังของการสร้างสุขภาวะในจังหวัดมหาสารคาม และ ในที่สุดได้เกิดเป็น “โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบบูรณาการสู่จังหวัดมหาสารคามน่าอยู่” หรือ “โครงการ ฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป็นระยะเวลา ๓ ปี เริ่มต้น ดำเนินงานในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีเนื้อหาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะใน ๓ ประเด็น คือ การสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารโดยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือก การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการนำภูมิปัญญามาใช้เป็นแนวทางในการสริมเสร้างสุขภาวะของคนมหาสารคาม การดำเนินงานตามโครงการฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคามข้างต้น ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนมหาสารคามในลักษณะของ “บูรณาการ” จากหลากหลายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย นักพัฒนาเอกชน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พระสงฆ์ และข้าราชการสังกัดหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม คนกลุ่มนี้มีเจตนารมณ์และมาทำงานร่วมกันเพื่อต้องการจะเห็นคนมหาสารคามมีความสุขกายสุขใจ อยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ และเรียกตนเองว่า “เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ ฮัก หมายถึง ความรัก แพง หมายถึง ความมีคุณค่า ความหวงแหน ความห่วงใย การทนุถนอม เบิ่งแญง หมายถึง การดูแล สอดส่อง เอาใจใส่ ให้ความสนใจ มีความปรารถนาดี เอื้ออาทรต่อกัน เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม จึงหมายถึง การเชื่อมโยงของคนมหาสารคาม ที่มีความรัก ความห่วงใย มีความปรารถนาดี เอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน ให้เกิดความผาสุกในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม : ขยายผลสู่กระบวนการจังหวัดจัดการตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานะกลไกหลักในการจัดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยของจังหวัดมหาสารคามได้เชิญชวนเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ และนักวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทาง ในการปฏิรูปเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม ก็ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปจังหวัดมหาสารคาม (เวทีสมัชชาปฏิรูประดับกลุ่มอำเภอ ๓ ครั้ง และระดับจังหวัด ๑ ครั้ง) ผลจากการร่วมมือดำเนินงานข้างต้น ได้ก่อให้เกิดกลไกการทำงานและผนึกกำลังในลักษณะของ การบูรณาการของภาคประชาชนในจังหวัดมหาสารคามอย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการสนับสนุน ช่วยเหลือ แบ่งปัน กันและกัน ผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการจังหวัดจัดการตนเอง ภายใต้ชื่อ “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม”