ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 101 ถึง 120 จาก 300 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
101
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมและปรึกษาหารือกระบวนกร 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
102
ประชุมคณะทำงานขบวนเลขาฯ ฮักแพง เบิ่งแงง ชาววาปีปทุม4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
103
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียน (Lessons Learned)"4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
104
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ให้กับทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และหน่วยงานภาคี 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
105
กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วม 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
106
กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จัดเวทีโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
107
ฝ่ายติดตามประเมินผล สสส. ลงติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
108
ประชุมคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
109
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ประชุมประจำเดือน เรื่อง แผนจะขับเคลื่อนงาน4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
110
สรุปข้อเสนอจากเวทีผู้สูงอายุ ข้อเสนอต่อการทำงานร่วม 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
111
อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ในการคัดแยกขยะ "โครงการเยาวชนไทยใส่ใจ 3 R (การคัดแยกขยะ)" 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
112
สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร)4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
113
การปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ตามงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
114
กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
115
เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนณ บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
116
สมัชชาสุขภาพ อำเภอบรบือ ร่วมกับ กศน. บรบือ จัดอบรมการให้ความรู้คัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านโพธิ์ทอง 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
117
กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว 4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
118
จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่บ้านหัวนา4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
119
เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019
120
เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019