หัวข้อกิจกรรมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-2562
รายละเอียดของกิจกรรม12 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม. สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-2562
มีกลุ่มเป้าหมาย คือแกนนำกลไกระดับอำเภอ ๆ ละ10 คน และภาคีพัฒนาภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อเตรียมการในการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐในระดับอำเภอ และสร้างทีมงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพิ่มขึ้นอีก อำเภอละ 50 คน ที่จต้องปฏิบัติการในการจัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์ประชาชนในสภาวะยากลำบากและกลุ่มเปาะบางทางสังคม ที่อาจถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่ยากลำบากในชุมชน 7 ประเภท
ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนช่วยเหลือและปฏิบัติการรับมือและพร้อมที่ะบูรณาการในการดำเนินการดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง...
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)