หัวข้อกิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียดของกิจกรรม2 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมนาสีนวน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560
ซึ่งมี ประเด็นสำคัญคือ
1.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
โดยให้แต่ละอำเภอได้เตรียมการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ตามที่แต่ละอำเภอได้ร่วมกันคิด
และกำหนดมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะนำสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องใน 3 ปีอย่างไร
2.ให้แต่ละอำเภอรายงานผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามมติสมัชชา
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 3 ประเด็น คือผู้สูงอายุ, พื้นที่อาหารปลอดภัย, การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
3.โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสุขภาวะ พ.ศ.2560
ซึ่งโครงการจิตอาสาประชารัฐจังหวัด จะมีการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานในวันที่ 12 ก.ค.นี้
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่4 มี.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)