หัวข้อกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs ที่ กุดรัง
รายละเอียดของกิจกรรม11 พ.ย.60 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
นายประวัติ กองเมืองปัก นายก อบต.กุดรัง ได้จัดโครงการ"คัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน
และโรงเรียนมัธยม 1แห่งคือโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
ในการนี้มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการในโรงเรียน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ โดยนักเรียน และครูพี่เลี้ยง เป้าหมายเปลี่ยนภาระเป็นทุนให้เป็นกองบุญเพื่อการศึกษา ต่อไป
เริ่มวันที่11 พ.ย. 2017
สิ้นสุดวันที่11 พ.ย. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)