หัวข้อกิจกรรม5 พลัง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ.ดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรม7 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม
ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ
สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป
เริ่มวันที่7 พ.ย. 2017
สิ้นสุดวันที่7 พ.ย. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)