หัวข้อกิจกรรมงานสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ถนนร้อ ยเอ็ด – วาปีปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์ ในเวทีนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องอาหารปลอดภัย เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ บทบาทของ กขป. ๗ ใน การ เสริมสร้างสุขภาพ ให้กับ ประชาชน “ โดย นางจิรภา ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ( กขป. ๗ ) และ ประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย กขป. ๗ จากนั้นมี เสวนาเรื่อง “สถานการณ์และความรู้ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย“ โดย : ดร.ทน.พญ.มัณฑนา มิตรชัย กรรมการ กขป. ๗ นายสุเมธ ปานจำลอง กรรมการ กขป. ๗ และดร.ไพทูรย์ พรหมเทศ กรรมการ กขป. ๗ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะให้ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารปลอดภัย ผลงาน การศึกษาทางวิชาการเกี่ย วกับอาหารปลอดภัย การกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะแลกเปลี่ย นข้อมูล ในกลุ่มย่อยรายจังหวัด ความเห็นจากกลุ่มย่อย แต่ละจังหวัดมีดังนี้ Mapping กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ข้อเสนอ แนวทางในการสร้าง และขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัด ถ้ามีอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ข้อเสนอ แนวทางในการสร้างเครือข่าย ในระดับเขต ๔ จังหวัด ข้อเสนอ ในการขยายผลการทำงานของพื้นที่รูปกรรมที่ดำเนินการอยู่ และข้อเสนอ กิจกรรม/ โครงการพื้นที่รูปธรรม ที่สนใจจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการระดมกลุ่มย่อย จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ กขป. ๗ และจะใช้ข้อมูล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. ต่อไป
เริ่มวันที่30 ต.ค. 2017
สิ้นสุดวันที่30 ต.ค. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)