หัวข้อกิจกรรมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมที่ ห้องศิลาลัย โรวแรมตักสิลา ในเวลา 9.00-12.00 น. ในการประชุมจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องรายงานการดำเนินงานของสภาฮักแพง ในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ที่ผ่านมา เช่น การขับเคลื่อนงานพัฒนากลไกระดับอำเภอ การดำเนินงานเกี่ยวกับการหนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบล รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ คปจ. การจัดการประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชน รายงานกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ผลการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 การร่วมกิจกรรม/ภาคีเครือข่ายนอกจังหวัดมหาสารคาม และ ผลการจัดเวทีรวมพลคนสารคาม เพื่อศตวรรษหน้า นอกจากนี้ยังพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกระดับอำเภอ กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบล แนวทางการหนุนเสริมและติดตามการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทีมงานสภา หารือวิธีการบริหารจัดการสภาฮักแพงฯ ในรูปแบบของมูลนิธิ เป็นต้น
เริ่มวันที่9 ต.ค. 2016
สิ้นสุดวันที่9 ต.ค. 2016
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)