หัวข้อกิจกรรมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2
รายละเอียดของกิจกรรมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยมีประธานคือ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม) วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และมีการกล่าวต้อนรับจาก ดร.นฤมล เอนกวิทย์ (ผอ.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) ซึ่งนำเสนอประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ใน 3 ประเด็นคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 2.การพัฒนาพื้นที่อาหารปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคาม
3.การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
เริ่มวันที่17 มี.ค. 2017
สิ้นสุดวันที่17 มี.ค. 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)