หัวข้อกิจกรรม62-10-30 ประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรม 30 ต.ค.62 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์แบบ pgs ของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดประกอบเอกสารการตรวจแปลงให้สมบูรณ์ ซึ่งมีวิทยากรคุณนวลจันทร์ จันทะบุตร จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล มาให้ความรู้และเพิ่มเติมข้อมูล ก่อนนำเข้าเวทีประชุมรับรองในครั้งต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 30, 2019
สิ้นสุดวันที่Oct 30, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)