หัวข้อกิจกรรม62-10-29 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ
รายละเอียดของกิจกรรม29 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยอำเภอบรบือ(สภาฮักแพงอำเภอบรบือ) จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะของคนมหาสารคามในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ ณ อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงาน รวม 3 ตำบลโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. เกษตร และ อื่นๆ ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมดำเนินงาน 3 ตำบล ได้แก่ ต.ยาง ต.โนนราษี และ ต.หนองสิม ชึ่งหลังจากนี้ทางกองเลขาคณะทำงานฯ จะสรุปข้อมูลและจัดทำเป็นแผนงานการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในปี 2563 ต่อไป
เริ่มวันที่Oct 29, 2019
สิ้นสุดวันที่Oct 29, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)