หัวข้อกิจกรรม62-10-28 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน
รายละเอียดของกิจกรรม28 ต.ค. 62 มีการประชุมคณะทำงานเครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง และทิศทางการดำเนินของเครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย “การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” พร้อมจัดทำแผนการเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มสวนผักคนเมืองขอนแก่นก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่Oct 28, 2019
สิ้นสุดวันที่Oct 28, 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)