หัวข้อกิจกรรม62-10-25 เวทีสรุปบทเรียนโครงกาาวิจัย การสร้างการยอมรับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงฯ
รายละเอียดของกิจกรรม25 ต.ค.62 โครงการวิจัย “การสร้างการยอมรับนวัตกรรมวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเมืองมาตรฐานสูงสู่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบาย” จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยมีแกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียน ซึ่งสภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการขยายผลงานนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องในเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และนำไปสู่การขยายผลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรขุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามต่อไป ในปี 2563-2564 ต่อไป
เริ่มวันที่25 ต.ค. 2019
สิ้นสุดวันที่25 ต.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)