หัวข้อกิจกรรมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 4
รายละเอียดของกิจกรรม26 ม.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำตัวแทนตำบลๆละ 5 คน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯจังหวัด โดยมีเนื้อหาสาระของการประชุมที่สำคัญๆคือ
1.ทบทวนข้อสรุปของการประชุมกลไกอำเภอในครั้งที่ผ่านมา
2. การออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ เพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพอำเภอ ได้แก่
2.1 กองเลขาสภาฮักแพงฯอำเภอ จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณมาวิน(หัวหน้ากองเลขาฯ) รองเฉลิมชัย คุณประนอม ผอ.รพ.สต.ศิริชัย และคุณวัลลภ
2.2 คณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ มีคุณพ่อสุรินทร์ เป็นประธาน นายกเกียงไกร(อบต.หนองกุง)เป็นรองประธาน และตัวแทนจากแต่ละตำบลๆละ 5 คนเป็นคณะกรรมการ
3.การคัดเลือกประเด็น นโยบายสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนงานของพื้นที่อำเภอแกดำ จากทั้งหมด 8 ประเด็น ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนงานของอำเภอ อันดับที่ 1 ประเด็นขยะ 2. ไข้เลือดออก 3.เด็กและเยาวชน(ปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร) 4.เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย /และที่ประชุมเลือกประเด็นขยะในการขับเคลื่อนงานเป็นภาพรวมของพื้นที่ในปี 2560 ที่ทุกตำบลและระดับอำเภอต้องขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4. ศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ ใช้สำนักงาน สสอ.หลังเก่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และในระดับตำบล ทั้ง 5 ตำบลใช้ สำนักงานท้องถิ่น/ เทศบาล และ รพ.สต. เป็นหน่วยในการประสานงานของสภาฮักแพงฯระดับตำบล.....
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)