หัวข้อกิจกรรมประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ
รายละเอียดของกิจกรรม13 ม.ค. 2560 ที่ห้องประชุมหนองบ่อ กศน.บรบือ ประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ ในประเด็น
1.ความปลอดภัยทางอาหาร
2.ผู้สูงอายุ
3.ขยะ
4.หนี้สิน
ซึ่งกลไกอำเภอชุดเล็กได้แบ่งภาระกิจในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเด็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ม.ค.และจะจัดสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือในวันที่ 30 ม.ค.นี้..
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)