หัวข้อกิจกรรม โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุข
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 8 มกราคม 2560 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุขประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณวัดโพธิ์ศรีบ้านลาดโดย มีแผนงานที่จะทำร่วมกันคือการเก็บข้อมูลขยะของหมู่บ้านและการอบรมการนำเศษหนังไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ทีมฮักแพงจะช่วยประสานวิทยากรที่มีความรู้ไปให้ชุมชน
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)