หัวข้อกิจกรรมสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 5 มกราคม 2560 ทีมประสานงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน ณ บ้านนายพินต์ คำภูเมืองบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพินต์ คำภูเมือง นายวุฒิชัย วงภาพ และนายทองไสย์ ดวงศรี ได้ร่วมกันจัดทำแผน กำหนดจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล ประเด็นการเตรียมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ อย่างต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาหนี้สิน มอบหมายให้ นายสราวุธ ไตรสุ เป็นผู้รับผิดชอบประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาหนี้สิน
2. ปัญหาผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาผู้สูงอายุ
3. ปัญหาเรื่องอาหารไม่ปลอดภัย มอบหมายให้ นายตรีชาพล เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย
4. ปัญหาขยะมูลฝอย มอบหมายให้ นางธัญญลักษณ์ นางละมัย และนายพินต์ คำภูเมือง เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
ที่ประชุมได้ กำหนดจัดเวทีสมัชชาสุขภาพบรบือเป็นร่างไว้ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบรบือ โดย จะมอบหมายให้กองเลขานุการ ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประกอบด้วย
1. ผู้นำท้องที่ เช่น นายอำเภอบรบือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก อบต. ส.อบต.
3. กลุ่มองค์กรต่างในชุมชน ได้แก่ อสม. อช.
4. รพ.บรบือ
5. รพ.สต. ในอำเภอบรบือ
6. โรงเรียน
7. สภ.บรบือ
8. วัด
มอบหมายให้กองเลขานุการในการจัดงาน ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะขึ้นร่วมเสวนา
วิธีดำเนินการเสวนาบนเวทีกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาต่างๆ จึงให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัญหาขึ้นเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ดังนี้
1. ปัญหาหนี้สิน ให้นายสราวุธ ไตรสุ ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ ธกส. กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ร่วมเสวนา
2. ปัญหาผู้สูงอายุ ให้นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ รพ.สต. และประธาน อสม.
3. ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ให้นายตรีชาพลขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับเภสัชกรจักรกฤษ์ จงกนกพล (หมอต้น) เป็นผู้ร่วมเสวนา
4. ปัญหาขยะมูลฝอย ให้นายพินต์ คำภูเมือง และนางละมัย ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง
แล้วมอบหมาย ให้นายบวร วิเศษดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน แล้วสรุปปัญหาทั้ง 4 ประเด็น แล้วขอมติผู้เข้าร่วมเลือกประเด็นปัญหาที่เห็นว่าสำคัญที่สุดมา 1 ปัญหา แล้วเสนอเป็นมติสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจ ปัญหาในด้านต่างๆของแต่ละประเด็น และร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขและหาวิธีป้องกันในอนาคตต่อไป
เวทีต่อไปหลังจากการประชุมวันนี้ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทีมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ จะได้ประชุมจัดแผนเพื่อเตรียมข้อมูลกับผู้รับผิดชอบปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาออกมาและให้ การจัดงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียน เชิญท่านผู้มีรายชื่อรับผิดชอบปัญหาทั้ง 4 ประเด็น ได้มาเตรียมข้อมูลอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ส่วนสถานที่ประชุม นายทองใสย์ ดวงศรี จะประสานอีกทีนะครับ
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)