หัวข้อกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม20-22 ธ.ค.60 เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10. ที่อิมแพ็คฟอร์รั่มเมืองทองธานี ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้มาในโควต้า ทีม 5 พลัง โดยได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(20 ธ.ค. เรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ) เพื่อเก็บประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับฆารวาส ที่ตรอบคลุมทุกมิติ ที่ทุกภูมิภาคจะต้องนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)