หัวข้อกิจกรรมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 19 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในนาม "สภาฮักแพง" โดยสภาฮักแพง ได้รายงานความจำเป็นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่สภาฮักแพงฯอาสาสมัครตัวเป็นศูนย์ประสานงานดังกล่าวข้างต้น และทางคณะอนุกรรมการฯได้แลกเปลี่ยนและเห็นด้วยที่สภาฮักแพงจะอาสาสมัครเป็นศูนย์ประสานงานฯ โดยขั้นตอนการดำเนินงานต่อจากนี้ไปทาง สป.สช.เขต 7 จะนำผลการลงพื้นที่ประเมินความเป็นไปได้ในวันนี้เข้าเวทีคณะกรรมการเพื่อรับรองและดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการตามระเบียบและเงื่อนไขของการเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)