หัวข้อกิจกรรมสภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 18 ธันวาคม 2560 สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ที่จะขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ประกอบด้วยแกนนำสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล จากทั้งหมด 14 ตำบล โดยการประชุมในวันนี้ได้ให้ตำบลจัดทำแผนเดิมในปี 2560 และตำบลระดับเอ จากการประเมินความก้าวหน้าสภาองค์กรชุมชนตำบลในปี 2560 ที่ผ่านมา(ที่ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ) ได้นำเสนอโครงการที่จะขับเคลื่อนงานในปี 2561 โดยให้เลือกประเด็นการขับเคลื่อนงานเพียง 1 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ชึ่งมีข้อข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญๆคือ ข้อมูลพื้นที่ตามศักยภาพตำบล ข้อจำกัด และแนวทางที่จะขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2561 เสร็จแล้วให้คณะทำงานสภาฮักแพง และกลไกอำเภอให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำงานในประเด็นดังกล่าวตามเกณฑ์เงื่อนไขการเสนอโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเสนอโครงการตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้
1. ประเด็นพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทึนชุมชน สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 40,000 บาท จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังไชย ตำบลเหล่า ตำบลเสือโก้ก และตำบลหนองบอน
2. ประเด็นพื้นที่ตำบลรูปธรรมสภา สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 30,000 บาท จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองซอน และตำบลโพนทอง
โดยให้แต่ละตำบล กลับไปจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของ พอช.และส่งกลับมาให้กับกองเลขาสภาฮักแพงฯ เพื่อนำเข้าพิจารณากลั่นกรองโครงการของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้ต่อไป.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)