หัวข้อกิจกรรมอบต.กุดรัง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 17 ธันวาคม 2560 มีเวทีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ชึ่งมติที่ประชุมในการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ทางอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบ้านพอเพียงชนบทเน้นและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ผ่านการขับเคลื่อนงานโครงการจัดการที่ดินแนวใหม่มาก่อนหน้านี้ เพราะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เช่น มีกองทุนออมทรัพย์ในตำบลเพื่อสมทบทุรโครงการในการซ่อมแซมบ้านเรือนสมาชิก มีข้อมูลสมาชิกที่มีบ้านเรือนที่ทรุดโทรมในระดับต่างๆ เป็นต้น จำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกิ้ง ตำบลหนองปลิง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลกู่สันตรัตน์ ตำบลเขวาไร่ ตำบลกุดรัง ตำบลเลิงแฝก ตำบลหนองแวง ตำบลนาโพธิ์ ตำบลห้วยเตย ตำบลดอนกลาง และตำบลเหล่าดอกไม้.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)