หัวข้อกิจกรรมประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
รายละเอียดของกิจกรรมวานนี้ 10 ธันวาคม 2560 มีเวทีประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนชุมแชง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ชึ่งมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อดูกรอบ เงื่อนไข เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ปีงบประมาณ 2561 โดยให้แต่ละจังหวัดประเมินภาพรวมการขับเคลื่อนงานในจังหวัดของตนเองเพื่อพิจารณาประกอบตามเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวว่าแต่ละจังหวัดจะเสนอโครงการในระดับไหนบ้าง. ชึ่งในส่วนของจังหวัดมหาสารคามในนาม "สภาฮักแพง"ได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนๆจังหวัดอื่นๆให้เสนอโครงการในระดับที่ 1 จังหวัดเชิงนโยบาย โดยทาง พอช.ได้แบ่งระดับการเสนอโครงการ/ทำงานในปี 2561 ออกเป็น 3 ระดับคือ 1 จังหวัดเชิงนโบาย 2 จังหวัดยุทธศาสตร์ และสุดท้าย 3 ขบวนจังหวัดเอกภาพ (ตามการประเมินเสริมพลังใยแมงมุม) ชึ่งมีแผนในการพัฒนาโครงการของจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 14 ธันวาคม 2560(รวมทุกประเด็น) และจะจัดเวทีกลั่นกรองโครงการร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ต่อไป.
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)