หัวข้อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2"
รายละเอียดของกิจกรรมเมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.60 ที่โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นทีม 5 พลังจากอีสานตอนบน 12 จังหวัด(สช.เขต 7,8) ซึ่งทุกจุงหวัดได้นำผลการขับเคลื่อนความดีร่วมในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับแผนความดีร่วมสู่กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามประเด็นแต่ละจังหวัด พร้อมกันนี้แต่ละจัวหวัดได้กำหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PW ) แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง ในเวทีชุดเรียนรู้ที่ 3 อีก 3 เดือนข้างหน้า ต่อไป..
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)