หัวข้อกิจกรรม"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ
รายละเอียดของกิจกรรมวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาเชือก "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ประกอบด้วย นายกอบต.สันป่าตอง กำนัน 3 ตำบล(เขวาไร่ นาเชือก สันป่าตอง) แกนนำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลไกอำเภอ และออกแบบร่วมในการเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาให้กับคนนาเชือกในทุกมิติทุกประเด็นต่อไป และได้ร่วมกันเสนอรายชื่อ/หน่วยงานที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอนาเชือกในทุกภาคส่วน(รัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องที่ ท้องถิ่น) และกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทาง/ประเด็นการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ชึ่งจะมีเวทีประชุมเตรียมงานร่วมกันในวงเล็ก(แกนนำทุกตำบล)อีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่ดังกล่าว
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)