หัวข้อกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน
รายละเอียดของกิจกรรม16 พ.ย.ที่สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 เพื่อจัดสรรงบประมาณหนุนเสริมขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์กรชุมชน ตามประเด็นต่างๆ ในปี งปม.2561 ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้นต่อไป..
เริ่มวันที่4 ม.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)