ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 328 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
โลโก้1 ก.พ. 20101 ก.พ. 2010
2
การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 217 มี.ค. 201717 มี.ค. 2017
3
การติดตามเยี่ยมประเมินผลโครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ...24 ก.พ. 201724 ก.พ. 2017
4
การอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ20 ธ.ค. 201620 ธ.ค. 2016
5
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม 9 ต.ค. 20169 ต.ค. 2016
6
ฮักแพง เบิ่งแญง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 126 ก.พ. 201126 ก.พ. 2011
7
เวทีพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอกันทรวิชัย27 ก.ค. 201727 ก.ค. 2017
8
งานสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย30 ต.ค. 201730 ต.ค. 2017
9
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2 พ.ย. 20172 พ.ย. 2017
10
5 พลัง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ.ดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม7 พ.ย. 20177 พ.ย. 2017
11
ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ9 พ.ย. 20179 พ.ย. 2017
12
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง9 พ.ย. 20179 พ.ย. 2017
13
เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น10 พ.ย. 201710 พ.ย. 2017
14
เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น10 พ.ย. 201710 พ.ย. 2017
15
การคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs ที่ กุดรัง11 พ.ย. 201711 พ.ย. 2017
16
"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก" จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ 21 พ.ย. 201721 พ.ย. 2017
17
เวทีวิชาการอาหารปลอดภัย14 พ.ย. 201714 พ.ย. 2017
18
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 4 ม.ค. 20184 มี.ค. 2019
19
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง4 ม.ค. 20184 เม.ย. 2019
20
ประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอ4 ม.ค. 20181 พ.ค. 2019