แสดง 161 ถึง 180 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
161200ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-0118 มิ.ย. ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารตาม มีการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแแงง คนมหาสารคาม เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ภาคประชาสังคมซึ่งสาระสำคัญ ดังนี่ 1.รายงานความก้าวหน้าของงาน: -การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสภาเก่า -การดำเนินงานบ้านพอเพียงประชารัฐ -การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพทุกระดับ -สกว.:การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น -แผนการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.แนวทางการบูรณาการของสภาฮักแพงฯ -การขับเคลื่อนศูนย์ประสานการพัฒนา จังหวัด(ศปจ.) ลักษณะอาสาประชารัฐ -การพัฒนาแกนนำกลไกอำเภอ 3 อำเภอ มีอำเภอโกสุมพิสัย,อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอแกดำ -แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอที่จัดตั้งกลไกอำเภอที่ชัดเจนแล้ว 3.งานวิจัยจังหวัดจัดการตนเอง โดย พอช.ร่วมกับ สกว. เป้าหมาย เพื่อให้เห็นกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ แต่ละเครือข่าย/ประเด็นงาน ต้องมีการรวบรวมข้อมูล ผล/แผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ให้เห็นเป็นรูปธรรม ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
162201เวทีการรับฟั่งความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๐ "ร้อยแก่นสารสิยธุ์"2018-01-042019-05-01วันนี้ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประชุมร่วมกับ สปสช. เวทีการรับฟั่งความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๐ "ร้อยแก่นสารสิยธุ์" ที่โรงแรมอวานี จัังหวัดขอนแก่น ในเวทีจะมีการรับรรยายพิเศษ บทบาท อปสข. กับการนำข้อเสนอสู่การปฎิบัติ โดย ศ. (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนบเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น นอกจากนั้นมีการคืนข้อมูล จุดเน้นเชิงนโยบายเพื่อปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพ และชี้แจงรูปแบบวิธีการ - ผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีการดำเนินการกำหนดเป็นนโยบาย ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘ - ผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีการดำเนินการแล้ว ปี ๒๕๕๙ โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น และมีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น ๘ ประเด็นตามข้อบังคับฯ ๑. ประเด็นด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ผู้ให้บริการ) ๒. ประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ให้บริการ) ๓. ประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงาน (ผู้รับบริการ) ๔. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ให้บริการ) ๕. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ผู้รับบริการ) ๖. ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ผู้รับบริการ) ๗. ประเด็นด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ (ผู้ให้บริการ) ๘. ประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สปสช. เขต ๗ ขอนแก่น (ผู้รับบริการ) โดย ตัวแทน ผู้ให้และผู้รับบริการรายประเด็นตามที่กำหนด ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น ๓ ประเด็นเชิงนโยบาย ๑. ปฎิรูปกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย ตัวแทนจากกลุ่มผู้ให้ความเห็น Focus group ๒. การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้ต้องขัง และผู้สูงอายุ) ๓. การพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ( Long Term Care) โดย ๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ๒. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น จากนั้นมีการส่งมอบประเด็นสรุปข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
163202เวทีปรึกษาหารือการพัฒนากลไกเครือข่ายประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม 2018-01-042019-05-0119 มิ.ย.60 ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม ได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนากลไกเครือข่ายประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยจิตอาสาประชารัฐ และประสานภาคีทั้งถาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ จังหวะแรกที่จะก้าวคือต้องสร้างแกนนำอำเภอละ 10 คน เพื่อไปขยายผลหาเพื่อนร่วมงานในระดับตำบลอีก อำเภอละ 50 คน ให้ร่วมกันค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่สอดคล้องความต้องการของชุมชน ม้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
164203ร่วมเป็นกระบวนกรในการอบรมเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช2018-01-042019-05-01วันนี้ 23 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ได้รับเชิญไปร่วมเป็นกระบวนกรในการอบรมเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการธนาคารขยะ ของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนบ้านหนองรูแข้ ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน ซึ่งผลการอบรม เด็กนักเรียนได้ความรู้้เรื่องการจัดการขยะ และได้รับความสนุกสนามมาก ตามแนวการสอนแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นเอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
165204ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561 - 25632018-01-042019-05-01วันนี้ 27 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.) และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561 - 2563 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ผลการประชุมได้แผนการทำงานขับเคลื่อนผู้สูงอายุร่วมกันแบบบูรณาการ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
166205เวที "เสวนาการแก้ปัญหาของชุมชน โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแงงคนกันทรวิชัย"2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกันทรวิชัย จัดเวที "เสวนาการแก้ปัญหาของชุมชน โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแงงคนกันทรวิชัย" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกพระ ในวงเสวนาจะ เสวนา และร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานการแก้ปัญหามนชุมชน โดยภาคีเครือข่าย ผู้ร่วมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.นายอำเภอกันทรวิชัย ในเรื่อง ความคาดหวังในการแก้ปัญหาอำเภอกันทรวิชัย 2. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่อง การแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ต.ท่าขอนยาง 3. ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ เรื่อง การแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกร ต.กุดใส้จ่อ และ 4.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องแนวทางแก้ปัญหาขยะเทศบาลตำบลโคกพระ นอกจากนี้ ยังมีการพูดระดมถึงประเด็นปัญหาต่างหลักต่าง ๆ ได้ 3 ประเด็น คือ ขยะ อาหารปลอดภัยและ ผู้สูงอายุ และยังถกถึงประเด็นอื่นๆ เช่น การทะเลาะวิวาท อบายมุข เป็นต้น จากการเสวนา ได้รับรู้ปัญหาร่วมกัน และมีแนวทางในการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นแนวการในการขับเคลื่อนดำเนินงานในอำเภอกันทรวิชัยต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
167206ประชุมหารือทำความเข้าใจและแนวทางการพัฒนานโนบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดเวทีประชุมหารือทำความเข้าใจและแนวทางการพัฒนานโนบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในการรองรับสังคมสูงวัยที่ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและสุขภาพ เน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบการอภิบาลโดยเครือข่าย และสนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุมมี 6 อำเภอ ได้แก่ กุดรัง ยางสีสุราช แกดำ กันทรวิชัย ชื่นชม และโกสุมพิสัย ในเวทีมีเนื้อหาการทบทวนการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดและการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคามในอนาคต โดยคุณชวลิต ทิพม่อม คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุ ต่อด้วยการเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยคุณสุวิมล มีแสง และประเมินความเป็นไปได้ของพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในแต่ละมิติ (สังคม เศรษฐกิจ กายภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ซึ่งผลของการประชุมจะได้นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานผู้สูงอายุ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
168207ประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตระดับอำเภอ2018-01-042019-05-0125 ธ.ค.60. ที่ห้องประชุมดอกมะคำป่า ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตระดับอำเภอ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้เน้นที่วัยผู้สูงอายุและวัยคนทำงาน ภายใต้แนวคิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตลงสู่ตำบลจัดการสุขภาพดี ที่มีกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"ตำบลจัดการสุขภาพดี" ภายในปี 2564. ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
169208ตลาดเขียว สวัสดีปีใหม่ ธกส.2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 ธันวาคม 2560 ตัวแทนแม่ค้าตลาดประชารัฐ (หน้า ธกส.) เข้ามอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากนายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวศิน บุญโยดม ผู้จัดการสาขาเมือง มหาสารคามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่ิอเป็นศิริมงคล ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
170209ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2561 2018-01-042019-05-016 ม.ค.61 ที่ห้องประชุม สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)องค์การมหาชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2561 เพื่อทราบถึงวิธีงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนแต่ละขบวน ในปี 61 พร้อมกันนี้ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน 4 ปี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เสริมสร้างสภาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 2.สร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดต้นแบบ 3.สร้างสภาพลเมืองเต็มพื้นที่ 4.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 พื้นที่ 1 แผนพัฒนา ในการนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อดำเนินงานสมัชชาสภาพลเมืองภาคอีสาน"ตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันอีสานหนึ่งเดียว" ในระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.ณ ลานท้าวสุรนารี อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ส่วนในรายละเอียดในการดำเนินงานจะประสาน แต่ละจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานฯ ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
171210เวทีสรุปถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระดับอำเภอ2018-01-042019-05-019 ม.ค.61. ที่ห้องประชุมดอกมะคำป่า ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดเวทีสรุปถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระดับอำเภอเพื่อที่จะให้ได้. 1.กลไกอำเภอได้ทบทวน การทำงานของตนเอง ว่าการขับเคลื่องานที่ผ่านมา มีอะไรขาดตก บกพร่อง หรือสิ่งใหนที่มีความก้าวหน้า แล้ววางแนวทางเพื่อเป็นกรอบในการที่จะก้าวต่อไปอย่างไร 2.แนวทางการทำงานที่วาง ไว้จะบรรลุถึงธงที่ตั้งไว้จะมีวิธีการอย่างไร ในเวทีมีการแบ่งกลุ่มเพื่อ ระดมความคิดเห็น ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเรื่องผู้สูงอายุ 2.กลุ่มเรื่องอาหารปลอดภัย 3.กลุ่มเรื่องขยะ 4.การขับเคลื่อนงานของ กลไกอำเภอ เมื่อทั้ง4กลุ่มได้รวบรวม ความคิดเห็นแต่ละประเด็นแล้วก็จะมีการประมวลบทเรียน เป็นชุดองค์ความรู้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับอำเภออื่นๆ ในวันที่ 19 ม.ค.ที่จะถึงนี้ ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
172211"10 ปี ที่รอมาคุ้มค่ากับการรอคอย" 2018-01-042019-05-01"10 ปี ที่รอมาคุ้มค่ากับการรอคอย" เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบรบือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง ต่อยอดจากโครงการตลาดสีเขียวปลอดสารพิษโรงพยาบาลบือ เปิดโอกาสให้เกษตกรนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่ายทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ให้บุคคลทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนจากสารพิษ และในวันนี้ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง ได้ประสาน เข้าพบกับ ผอ.วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ, เภสัชกรเชษฐา จงกนกพล (คุณหมอต้น) ผู้ประสานงานตลาดสีเขียวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ นางศิรินภา ราตรีสุข (คุณหมออ้อ) นักโภชนาการโรงพยาบาลบรบือ เพื่อเจรจาในการส่งข้าวอินทรีย์เข้าสู่โรงครัวโรงพยาบาลบรบือ ผลการเจรจา ปรากฎว่า โรงพยาบาลบรบือให้การสนับสนุนกลุ่มเป็นอย่างดี คือ ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลบรบือ รับซื้อข้าวขัดขาว คัดพิเศษ (เกรดเอ) จากกลุ่ม โดยรับซื้อ 100 กก./สัปดาห์ ในราคา 35 บาท/กก. โดยจะรับซื้อ ครั้งแรกในวันที่ 23 มกราคม 2561 นี้ และจะรับซื้อไปเรื่อยๆ โดยมีเงื่อนไขว่า กลุ่มจะต้องจัดการคุณภาพข้าวและการขนส่งให้ได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องรอมานานกว่า 10 ปี ทางโรงพยาบาลบรบืิอจึงรับซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง และที่กลุ่มจะลืมเสียไม่ได้ ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด นั้นก็คือ คุณหมอต้น เภสัชกรเชษฐา จงกนกพล ที่อยู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดจนมาถึงวันนี้ วันที่เจรจาขายข้าวได้สำเร็จ ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานนี้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี และต่อไปกลุ่มจะต้องดำเนินการตามข้อตกลง คือ จะต้องรักษาคุณภาพสินค้า และบริหารจัดการในการขนส่งข้าวให้ให้ได้รับความพึ่งพอใจของโรงพยาบาลบรบือต่อไปครับ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
173212ประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ "คลัสเตอร์ข้าว" จังหวัดมหาสารคาม" 2018-01-042019-05-01วันนี้ 14 มกราคม 2561 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ "คลัสเตอร์ข้าว" จังหวัดมหาสารคาม" ของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนการทำงานจาก พอช.ในปี 2559 2560 และ 2561 จำนวน 17 สภา จากทั้งหมด 22 สภา ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ได้แก่ แกนนำสภาเขวา ห้วยแอ่ง ท่าตูม หนองกุง เสือโก้ก ประชาพัฒนา โคกสีทองหลาง โพธิ์ชัย ดงเมือง วังไชย หนองคูขาด นาโพธิ์ เหล่า หนองซอน โพนทอง เหล่าดอกไม้ สันป่าตอง และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวร่วมกันในระดับจังหวัด ชึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและเสนอแกนนำคณะบุคคลจากแต่ละสภาทำหน้าที่ในการยกร่างแนวทางการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อเสนอแนวทางการทำงานในปี 2561 ต่อคณะอนุภาคและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานประเด็นคลัสเตอร์ข้าวต่อไป...ครับผม...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
174213อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การออกแบบแผนและผลการปฏิบัติการวิจัย" 2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตัวแทนนักวิจัยท้องถิ่น (สกว.) โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งการจัดการตลาดข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การออกแบบแผนและผลการปฏิบัติการวิจัย" ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกษตรกรรมยั่งยืน อีสานตอนกลาง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
175214ประชุมขับเคลื่อนการทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล2018-10-182018-10-18วันที่ 18 ตค 61 ทีมโกสุมพิสัยได้ส่งคืนข้อมูลสอบทานองค์กรภาคประชาสังคม ทำให้ทีมกองทุนสวัสดิการ ฯ มีความต้องการให้เติมความรู้ การดำเนินงานปี 62 แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงได้จัดแบบมีส่วนร่วม ทำกับข้าวมาทานด้วยกันที่ห้องประชุมมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โดยสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย เตรียมการเชิญวิทยากรให้ ได้รับเกียติจาก อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ , ท่านสรรพากรอำเภอโกสุมพิสัย ว่าที่ ร.ต.มาณพ เนตรภักดี , พี่เล็ก พมจ. , น้องเสก พมจ. กองทุนสวัสดิการจากตำบลในพื้นที่ 18 แห่งส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ทำอาหารมาร่วมงานทานด้วยกัน ต้มฉับช่าย+พะโล้ จากกองทุนหนองบัว , นึ่งปลาตำแจ่วผักลวก จากกองทุนหัวขวาง น่องไก่ทอดจากกองทุนโพนงาม ผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นจากกองทุนแก้งแก แกงฟักหมู+ข้าว+น้ำดื่ม แถมตำบักยอใส่ข่า จากทีมฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย ต้องเตรียมข้อมูลภายใน 30 พย. ส่งเดือนธันวาคม 61 เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 62 ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
176215ประชุมประจำปีบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย2018-10-192018-10-1919 ตค 61 ร่วมประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ พอช ภาคอีสาน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้นำชุมชน ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอบคุณสภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ที่มอบหมายไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม/ชี้แจงการดำนินงาน ขอบคุณครับ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
177216ประชุมเตรียมงานตุ้มโฮมอีสาน2018-10-132018-10-13วันที่ 13 ตค 61 ทีมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมร่วมกับคณะวิชาการจัดงานมหกรรมสร้างสุขอีสาน ตุ้มโฮมอีสาน จัดโดย กขป 7 ซึ่งจะจัดที่ KICE ขอนแก่นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
178217จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย2018-10-052018-10-055 ต.ค.61 คณะทำงาน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ต.ค. ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยที่ประชุมมีมติว่า จะประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัวภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้.0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
179218ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อำเภอเชียงยืน2018-09-272018-09-27วันนี้ 27 กย. 2561 สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนเชียงยืน ประชุมขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ที่ห้องประชุมอำเภอเชียงยืน กราบขอบพระคุณอาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ พร้อมทีมงาน( คุณหมอต้า คุณจักรพงศ์ คุณยงยุทธ) ที่มาหนุนเสริม และเป็นพลังหลักในวันนี้ค่ะ ที่มา ป้าเดือน ลุงอู๊ด0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
180219คืนข้อมูลสอบทานภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อำเภอโกสุมพิสัย2018-09-262018-09-2626 ก.ย.61 ณ ห้อง ประชุมดอกมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจคืนข้อมูลการสอบทานองค์กรภาคประชาสังคม ุ(สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ บ้านพอเพียง) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย อย่างมีส่วนร่วม(4 PW) ใน 4 ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย อาหารปลอดภัย และ Smart Kids Kosumpee 4.0 เพื่อสรุปบทเรียนแล้วนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 2 ขบวนในปี 2562 ต่อไป0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม