แสดง 141 ถึง 160 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
141180ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน2018-01-042019-05-01ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน 24 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี สำนักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนา “ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน” วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี พูดถึง “สถานการณ์นโยบายเกษตร” ที่จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกร จะมี 7 เรื่องใหญ่ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เราจะได้รับผลกระทบ และก็เช่นกันที่เราจะทำให้ทิศทางนโยบายไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนโยบายภายในและที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 1) การเจรจาระหว่างประเทศ หุ้นส่วนทางการค้าประเทศอาเซบ อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศค่าค้า 6 ประเทศ ที่ยังมีข้อกังวลการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีที่ต้องจับตาความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ด้านพันธุกรรมพืช เพราะมีการผลักดันให้การคุ้มครองพันธุ์พืชกับนักปรับปรุงพันธ์ให้สิทธิในการคุ้มครอง หากเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์และนำไปเพาะขยายต่อจะเป็นความผิดทางอาญา เรื่องที่ 2) นโยบายจีเอ็มโอ กำลังจะมีการนำกฏหมายมาเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในการเตรียมการขับเคลื่อน หน่วยงานรัฐในหลายองค์กรก็ไม่เห็นด้วย 3) นโยบายเรื่องสารเคมี ที่เราผลักดันให้มีการแบนฟูโรดาน และ ฯลฯ ตอนนี้มีความบรรลุผลในระดับหนึ่ง และมีการเสนอแบน พาราควอต ซึ่งหลายประเทศได้แบนไปแล้ว 2 เดือนที่แล้วประกาศให้ยกเลิกพาราคอวต และสารเคมีที่ให้มีการยกเลิกซึ่งมีผลต่อสมอง ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท ที่เรานำเข้าปีละ 60 ล้านกิโลกรัม แต่กรมวิชาการเกษตร และสื่อมวลชนที่ได้ประโยชน์บางกลุ่ม ก็กำลังไปขับเคลื่อนดึงเรื่องให้ยืดเยื้อออกไป เป็นเรื่องที่ต้องจับตา ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 4) นโยบายการเกษตรที่เกี่ยวโยง คือนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งฟังแล้วดูดี ใช้เครื่องจักรร่วม ซื้อปุ๋ยซื้อยาร่วมราคาลด ซึ่งเป้าสำคัญอยู่ที่พืช อ้อยและข้าวโพด ซึ่งกลุ่มทุนที่ทำเรื่องนี้ได้เข้าไปนั่งในประชารัฐ 5) นโยบายลดพื้นที่การปลูกข้าว 2 ล้านไร่ ที่อ้างว่าหลายพื้นที่มีความไม่เหมาะสม เพื่อนำไปปลูกอ้อย 6) นโยบายเกษตรยั่งยืนที่มี 3 เรื่องใหญ่ คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมาย เกษตรยั่งยืน 5 ล้านไร่ ที่จะมีทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่หมุนเวียนก็กำลังขับเคลื่อนผ่าน คกก.ส่งเสริมฯ โดยจะมีการประชุมในระดับภาคซึ่งเราต้องไปผลักดันกันต่อไป อีกเรื่องคือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ระหว่างปี 2560-2564 ที่ประกาศจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จาก 2 แสนกว่าไร่ เป็น 6 แสนไร่ รวมทั้งนโยบายข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ โครงการที่เรียกกันง่ายๆ ว่า 2 3 4 พัน ที่จะผลักดันข้าวอินทรีย์พื้นที่ใหม่ โดยเกษตรกรเข้าร่วมจะได้เงินสนับสนุนปีแรก 2 พันบาท ปีที่ 2 3 พันบาท ปีที่ 3 4 พันบาท ถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้จะใช้มาตรฐานออแกนนิก ที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องมาตรฐานการรับรอง และไปทำลายมาตรฐานการรับรองอย่างอื่น ซึ่งเป็นนโยบายที่รวมศูนย์ และเรื่องที่ 7) นับเป็นเรื่องดีๆ ที่นัฐจะผลักดันนโยบายการสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งเราก็ได้ปรับปรุงข้าว และกำลังพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ผ่านมามีการส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ แต่ขณะนี้กำลังมีการเริ่มปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพด ของไร่สุวรรณ ที่จับมือกับกระทรวงเกษตร และเครือข่าย จะร่วมกันจัดกระบวนการร่วมกับเกษตรกร เป็นทิศทางความเคลื่อนใหวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และกำลังจะมีผลในไม่กี่เดือนข้างหน้า หลายอย่างยังไม่จบต้องเคลื่อนกันต่อ ด้าน อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กล่าวถึง “นโยบายภาคเกษตรที่มีผลต่อเกษตรกรรายย่อย และสถานการณ์ในพื้นที่ โดยระบุว่า ปัจจุบันครบ 3 ปี ของการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. ปัจจุบันมีข้าวอยู่ในโกดัง 14 ล้านตัน ที่เป็นปัญหาจุกอกรัฐบาล เป็นปัญหาที่หาตลาดระบายข้าวไม่ได้ นโยบายแก้ปัญหาตลาดข้าว ด้านหนึ่งรัฐก็ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผลักดันนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ข้าว อ้อย มัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการผลิต การต่อรองตลาดของกลุ่มเกษตรกร แต่ในความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นได้ในเฉพาะบางกลุ่ม บางกลุ่มสมาชิกยังไม่รู้ว่าตนเองก็อยู่ในเกษตรแปลงใหญ่ ความเป็นจริงเป็นนโยบายที่ล้มเหลว ที่ไปไม่ถึงอำนาจในการจัดการของชาวบ้าน เกษตรแปลงใหญ่จึงเป็นการรวบพื้นที่ให้นายทุน ไปไม่ถึงความเข้มแข็งการจัดการร่วมและการต่อรองของชาวบ้าน การลดพื้นที่ปลูกข้าว ผลผลิตในปี 59/60 ตั้งเป้าจะคุมให้อยู่ที่ 27 ล้านตัน แต่ผลผลิตที่ได้ 33 ล้านตัน จึงมีการตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ชุดดินเป็นหลักในการกำหนดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวได้เพียงบางพันธุ์ หากใช้การดูแผนที่ชุดดิน หลายพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นนโยบายเดียวแต่ใช้ทั้งประเทศ โดยไม่คำนึงถึงนิเวศ วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในอีกด้านเราควรจะเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวที่เจาะจงตลาด เป็นนิชมาร์เก็ตที่ควรส่งเสริม นโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าว และการอนุมัติเร่งให้สร้างโรงงานน้ำตาลสร้างให้เสร็จในปี 61 12 โรงงาน อยู่ในอีสาน 8 โรงงาน อำนาจ สกล ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เป็นปฏิบัติการลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการพูดว่าอีสานน้ำน้อยปลูกอ้อยดีกว่า สมัครปุ๊บได้เงิน 500 ทันที เป็นเรื่องที่จะก่อผลกระทบ ไม่ยากที่คนอีสานจะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะมีโรงงานตั้งอยู่แล้ว 20 โรง และปลูกอ้อยมานาน จะเป็นผลให้ฐานทรัพยากรอาหารลดลง ผลที่กำลังจะเกิดขึ้น เฉพาะหน้าก็มีความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและต่อต้าน อย่างไรก็ตาม สุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวระบุถึง สถานะความรู้เกษตรยั่งยืน ความรู้เป็นเรื่องที่เกษตรกร และเครือข่ายฯต้องการ พัฒนาการเรื่องเกษตรอินทรีย์ ถูกพัฒนามานอกมหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่กับรัฐ แต่อยู่ในแปลงนาชาวบ้าน ความรู้ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความรู้ที่ชาวบ้านพัฒนามา ตอนนี้ทำข้าวอินทรีย์ได้ไหม ทำผักอินทรีย์ได้ไหม ขณะนี้ชาวบ้านสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้แล้ว ปัจจุบัน มีคนเข้าใจเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีงานวิจัยในปัจจุบันมีเป็นร้อยเรื่อง เป็นความรู้ด้านเทคนิค ตั้งแต่การปรับปรุงดินจนถึงแปรรูป แต่มีช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้าน เป็นช่องว่างทางความรู้ ซึ่งต้องมีความรู้ที่ให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชาวบ้าน และหน่วยงาน ร่วมกัน ตอนนี้มีไปถึงเรื่องช่างชาวนา น่าจะมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มากขึ้น และทิศทางปัญหาที่เราต้องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บางพื้นที่ได้ข้าวดี บางที่ไม่ดี บางแห่งปลูกแตงโมดี บางพื้นที่ไม่ดี เป็นความเกี่ยวข้องกับนิเวศ ภูมิอากาศ และระบบการเกษตร พืชหลังนา การเลี้ยงสัตว์ ช่วยเรื่องเกษตรอย่างไร ความรู้นิเวศ ระบบภูมิอากาศเราต้องมีความรู้ รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาข้าวไม่ดี สิ่งที่ต้องคิดไปข้างหน้าเรื่องเศรษฐกิจ เราต้องศึกษาทำความเข้าใจ เราจะอยู่อย่างไรในระบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนเดิมมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น และสังคมมีความเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่ ลูกหลาน คนข้างนอกซื้อที่ทำเกษตร สังคมเปลี่ยน เครือข่ายต้องคิดอีกแบบ จะเชื่อมโยงรวมกลุ่มกันแบบไหน ความรู้ลักษณะนี้ต้องมีการศึกษา เพราะปัจจุบันไม่มีสังคมชาวนาแล้วหรือไม่ แต่เป็นสังคมผู้ประกอบการ จริงไหม ต้องรวมกลุ่ม แปรรูป ขายผลผลิต ถ้าไม่ทำก็อยู่ลำบาก สถานะทางสังคมจะเป็นอย่างไร เป็นสังคมที่ผูกโยงกับการเปลี่ยนแปลง เป็นโจทย์ร่วมของคนในสังคม ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่เราผลิตมีคุณค่าความหมายอย่างไรในสังคม เศรษฐกิจท้องถิ่น เราคงต้องชัดเจน ไม่ได้ทำการผลิตอย่างเดียว แต่ลุกขึ้นมาประกอบการ จับมือกับรายย่อย ระหว่างภาคอย่างไร ในยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้ ทั้งที่ความรู้จะมีบทบาทต่อเกษตรกร และผู้บริโภค เราควรเสนอความรู้ที่เราต้องการ ควรมีข้อเสนอกลับไปที่หน่วยงานรัฐ ถ้ากลไกในพื้นที่ทำได้ ก็เสนอไม่แค่เสนอจากเคมีเป็นอินทรีย์อย่างเดียว แต่เกี่ยวพันธ์กับระบบนิเวศ และการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
142181เวทีเพื่อเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่นงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช ) เขต 72018-01-042019-05-01วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทีมงานผู้แทนสภาฮักแพง ฯ นำโดย ผศ บุญเลิศ สดสุชาติ เข้าร่วมเวทีเพื่อเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่นงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช ) เขต 7 ที่โรงแรม อะวานี จังหวัดขอนแก่น0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
143182ประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-0126 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามได้มีเวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือก เพิ่มเติมพร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมสภาฯและตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการสภาฯจังหวัดชึ่งมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งสภาในครั้งนี้ นำโดยท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร,นายสันติ แก้วพิมพ์,นางนุจนาด โฮมแพน และนายศักดา นามโยธา จึงขอให้สภาองค์กรชุมชนตำบลปอพาน ได้ดำเนินงาน ภายใต้ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
144183ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.นาเชือก2018-01-042019-05-0128 พ.ค.60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำโดยนายพิพัฒน์ วิจารณ์จักร์,นายสันติ แก้วพิมพ์ และนายศักดา นามโยธา ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมเวทีจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งได้มีเวทีสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 แล้วนั้น ในวันนี้เป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อยื่นเอกสารขอจดแจ้ง จัดตั้งสภาฯ ต่อนายทะเบียนระดับตำบล ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
145184เวทีประชุมแกนนำภาคีบูรณาการพัฒนามหาสารคาม โดยมีภาคี/เครือข่าย ทั้งภาคัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา2018-01-042019-05-0129 พ.ค.60 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดเวทีประชุมแกนนำภาคีบูรณาการพัฒนามหาสารคาม โดยมีภาคี/เครือข่าย ทั้งภาคัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และท่วงท่าจังหวะก้าวไปข้างหน้า ด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เครือข่าย ภาคประชาสังคม ที่จะขับเคลื่อนงานตามภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
146185กิจกรรมนำเสนอร่างโครงการวิจัยสกว.+พอช. ระดับชุดโครงการจังหวัดจัดการตนเอง 2018-01-042019-05-01วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะมนุษย์ฯ มข. กิจกรรมนำเสนอร่างโครงการวิจัยสกว.+พอช. ระดับชุดโครงการจังหวัดจัดการตนเอง โดยมีตัวแทนสภาฮักแพงฯ คือ นายชวลิต ทิพม่อม เข้าร่วมเสนอโครงรับทุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งกลไกประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม แนวทางต่อไปทีมวิจัย คือ กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ปรับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเสนอร่างต่อทีมสกว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
147186จัดเวทีประชุมกระบวนกร และกลไกอำเภอ ๆ ละ 5 คน 2018-01-042019-05-01วันนี้ 3 มิ.ย. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมกระบวนกร และกลไกอำเภอ ๆ ละ 5 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินผลสภาองค์กรชุมชน และงานกองทุนสวัสดิการ เวลา 09.30-16.30 น ณ สวนซุมแซง บ.ดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย เป็นการพูดคุยหารือ เพื่อยกระดับองค์กรสภาองค์กรชุมชน ไปสู่การทำงานเชื่อมประสานกลุ่มองค์กรต่างๆ ในระดับตำบล ทั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
148187สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุมหว่านกล้าแปลงนารวม ตามโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรม จัดการตนเอง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (คัตเตอร์ข้าว)2018-01-042019-05-016 มิ.ย.60 สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกัน หว่านกล้าแปลงนารวม ตามโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรม จัดการตนเอง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (คัตเตอร์ข้าว) โดยใช้พื้นที่หว่านกล้า คือแปลงนาของนายเกษร เยาวนารถ บ้านประแหย่ง ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และได้เตรียมพื้นที่ แปลงดำนาจำนวน 9 ไร่ เป็นการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวหอมะลิ 105. ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา เป็นอย่างดี และจะดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
149188ประชุมใหญ่แกนนำชุมชนตำบล เพื่อร่วมกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก2018-01-042019-05-017 มิถุนายน 60 ฤกษ์งามยามดี เวลา 09.30 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลนาเชือก จัดการประชุมใหญ่แกนนำชุมชนตำบล เพื่อร่วมกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 75 คน โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก ชึ่งเป็นตำบลสุดท้ายในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก ทำให้ตอนนี้มีการจดแจ้งจดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเต็มพื้นที่อำเภอเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ปี 25610000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
150189ประชุมกำนัน และผู้นำชุมชนในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล อีก 10 ตำบล2018-01-042019-05-018 มิ.ย.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการประชุมกำนัน และผู้นำชุมชนในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล อีก 10 ตำบล ในการนี้สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม โดยนายพิพัฒน์ วิจารย์จักร,นายเดชอนันต์ พิลาแดง นายสำลี ศรีมารักษ์ และนายศักดา นามโยธา ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนฯ และได้นัดหมายตำบลที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจดแจ้งจัดตั้งต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
151190ประชุมแกนนำพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลมิตรภาพ เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอแกดำ 2018-01-042019-05-01เมื่อวานนี้ 10 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลมิตรภาพ จัดเวทีประชุมแกนนำพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลมิตรภาพ เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอแกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมิตรภาพ อ.แกดำ เวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอแกดำและจังหวัด โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีฯมาเป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ชึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลมิตรภาพขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางในการประสานภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มาประชุมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภา โดยการจัดตั้งสภาใหม่ในครั้งนี้ถือได้ว่าอำเภอแกดำ มีการจดแจ้งจัดตั้งและมีการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนเต็มพื้นที่อำเภอเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
152191ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ ภายในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ ภายในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าประชุมเตรียมการประเมิน จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบรบือ ซึ่งในการประชุมได้ข้อสรุปที่จะจัดกระ บวนการ ดังนี้ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก กล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับผู้รับการประเมิน - นายสถิตย์ สายหยุด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินสภาองค์กรชุมชน และแนะนำกระบวนกร ที่จะมาช่วยจัดกระบวนการประเมิน - นายเรืองเดช โพธิ์ศรี ชี้แจงความสำคัญในการประเมินสภาองค์กรชุมชน - แบ่งกลุ่มย่อย ประเมินโดยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล และสัมภาษณ์กลุ่ม ● กระบวนกรที่รับผิดชอบแต่ละตำบล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มีดังนี้ 1.ตำบลบรบือ นายสถิตย์/นายทองไสย์ 2.ตำบลหนองจิก นายตรีชาพล/นายวุฒิชัย 3.ตำบลหนองสิม อ.วิรัฐ/นายพินต์ 4.ตำบลหนองคูขาด นายบวร/ทีมงาน 5.ตำบลวังไชย นายบวร/ทีมงาน 6.ตำบลวังใหม่ นายสราวุธ/นายบุญญฤทธิ์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
153192ประชุมประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอบรบือ กลุ่มโซนที่ 12018-01-042019-05-0113 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ จัดการประชุมประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอบรบือ กลุ่มโซนที่ 1 จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองจิก หนองสิม หนองคูขาด บรบือ วังไชย และ วังใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.หนองจิก อ.บรบือ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ได้แก่ แกนนำสภาองค์กรชุมชนทั้ง 6 ตำบล เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน คณะผู้บริหารอบต. กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯคนบรบือและจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภา และหาแนวทางหนุนเสริมการทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ชึ่งทำให้กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯคนบรบือ รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 6 ตำบล พร้อมทั้งมีแนวทางหนุนเสริมและยกระดับการทำงานของสภาให้มีความเข้มเข้มแข็งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ปี 2551 และเป้าหมายการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม/คนบรบือ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
154193อบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในชุมชน ตามโครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25602018-01-042019-05-01วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในชุมชน ตามโครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการสาธิตการคัดแยก การิเคราะหฺปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านาะอาด และให้มีความรู้และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในวันนี้ ได้จัดจัดอบรมที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง (สนามกลางบ้าน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านท่าขอนยาง ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 และ ม.11 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนในการขับเคลื่อนในการดำเนินการในขุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
155194 กลไกขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัยได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นการขับเคลื่อนพี้นที่อาหารปลอดภัย2018-01-042019-05-0113 มิ.ย.ช่วงบ่าย กลไกขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัยได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นการขับเคลื่อนพี้นที่อาหารปลอดภัย ที่สวนผู้หมวดฟาร์ม ในเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทาง การขับเคลื่อนพื้นที่อาหารปลอดภัยโดยค้นหาความคาดหวังว่า"จะทำอย่างไรให้คนโกสุมพิสัยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ ที่อันตรายต่อร่างกาย" ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคม เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
156195อบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25602018-01-042019-05-01วันนี้ 14 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ ในวันนี้ ได้จัดจัดอบรมที่ศาลาวัดบ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านไคร่นุ่น ม.10 , บ้านไคร่นุ่น ม.14 จำนวน บ้านละ 55 คน, บ้านกุดร่อง ม.5 จำนวน 20 คน , และ บ้านวังหว้า ม.6 จำนวน 30 คนผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
157196โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 บ้านดอนสวน2018-01-042019-05-01วันนี้ 15 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาวัดบ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทระวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ การอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ๆละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านดอนสวน ม.12 , บ้านดอนเวียงจันทร์ ม.8 , ม.13 และบ้านดอนยม ม.7 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
158197ประชุมคณะกรรมการสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ 2018-01-042019-05-0115 มิถุนายน 60 มีการประชุมคณะกรรมการสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ ณ ห้องประชุม สสอ.แกดำ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยมีประเด็นปรึกษาหารือที่สำคัญๆดังนี้ 1. ออกแบบการขับเคลื่อนงานภายใต้งบสนับสนุนจาก พมจ. โดยจะเป็นการต่อยอดการทำงานในประเด็นผู้สูงอายุ(หลังจากมติ สช.) ชึ่งจะมีการจัดอบรมแกนนำอำเภอจำนวน 50 คน(ตำบลละ 10) โดยกลุ่มเป้าหมายจะเน้นจิตอาสาสาย อสม. ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ชึ่งมีเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มาของสภาฮักแพงอำเภอ/จังหวัด สถานการณ์การขับเคลื่อนงานของกลไกอำเภอ และระบบการดูแลผู้สูงอายุ(LTC) 2.กำหนดเกณฑ์ค่าใช่จ่ายของคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอ ภายใต้งบสนับสนุนจาก พอช. เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าสถานที่ เป็นต้น 3. ออกแบบวิธีการประเมินความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล(แกดำ โนนภิบาล หนองกุง วังแสง) โดยจะจัดการประเมินเยี่ยมยามถามข่าวออกเป็น 2 กลุ่มโซน ประกอบด้วย โชนที่ 1 ตำบลแกดำ+ตำบลวังแสง ณ ห้องประชุม อบต.แกดำ โชนที่ 2 ตำบลหนองกุง+ตำบลโนนภิบาล ณ ห้องประชุม อบต.หนองกุง โดยจะมีตัวแทนสภาองค์กรชุมตำบลละ 10 คน และกลไกอำเภอเป็นวิทยากรประจำตำบลๆละ 3 คน ชึ่งจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกลางเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
159198 โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 บ้านหัวขัว 2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาวัดบูรพา บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทระวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ การอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ๆละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านหัวขัว ม.15 และบ้านหัวขัว ม.9 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน ได้วิธี คณะกรรมการในการดำเนินงาน และได้แผนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
160199มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะระดับอำเภอ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม2018-01-042019-05-0116 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในอำเภอยางสีสุราช จัดงานหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะระดับอำเภอ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ชึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอยางสีสุราช มาเป็นประธานเปิดและปิดกาาจัดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ ใบประกาศและรางวัลการประกวดการดำเนินงานการจัดการขยะ โดยผลการประกวดผลงานการดำเนินงานจัดการขยะ อันดับที่ 1 ตำบลแวงดง อันดับที่ 2 ตำบลนาภู อันดับที่ 3 ตำบลยางสีสุราช และรางวัลชมเชย ประกอบด้วย ตำบลดงเมือง ตำบลสร้างแซ่ง และตำบลหนองบัวสันตุ ชึ่งมีกระบวนการในการประกวดเริ่มจากคณะกรรมอำเภอลงพื้นที่ประเมินในระดับตำบล(80 คะแนน) และมีคณะกรรมการกลางประเมินจากการจัดบูธและการนำเสนอผลงานในการจัดงานในวันนี้(20 คะแนน) โดยคณะทำงานจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม