แสดง 121 ถึง 140 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
121160 เวทีอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่บ้านโสกพารา ตำบลหนองคูขาด2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2660 เวทีอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่บ้านโสกพารา ตำบลหนองคูขาด กระบวนกรฮักแพง โดย นายพินต์ คำภูเมือง และ น.ส.อัจฉริยา รัตนะปัญญา อ.วิรัช กล่าวเปิดและแจ้งวัตถุประสงค์ สมาชิกทยอยมา และลงทะเบียน แนะนำกระบวนกร ถ่ายรูปร่วมกัน กระบวนกรพินต์ ให้ความรู้พี่น้อง ชาวบ้านซักถาม และแสดงความคิดเห็น ทีม ครู กศน.เตรียมและจัดทำที่ทิ้ง และคัดแยกขยะ พี่น้องตั้งใจฟัง อ้ายพินต์ อย่างตั้งใจ ผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนพี่น้องจัดทำผ้าป่าขยะ ชาวบ้านพี่น้องเห็นดี ชอบด้วยยกมือสนับสนุน รายชื่อคณะกรรมการ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
122161กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบัว2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2560 กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 8 ต.โนนราษี อ.บรบือ โดยมีแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านหนองบัว จำนวน 25 คน กระบวนกรฮักแพง ได้แก่ นายสราวุธ ไตรสุ และ น.ส.สุอังคนา ผิวเผื่อน ได้แผนการดำเนินงาน และได้ลงมือปฏิบัติการคัดแยก การทำถุงแยกขยะ แล้วให้ชาวบ้านทดลองทิ้งขยะลงถุงแยกขยะว่าสามารถคัดแยกขยะได้หรือไม่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
123162 เวทีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลบ่อใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านโนนสะอาด2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวทีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลบ่อใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ม.11 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กระบวนกรโดย 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม 2. นายทองไสย์ ดวงศรี และคณะครู กศน. ต.บ่อใหญ่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
124163เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนเกษตร หมู่ 1 ตำบลวังไชย 2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนเกษตร หมู่ 1 ตำบลวังไชย กระบวนกรสภาฮักแพง ฯ คือ 1. นายบวร วิเศษดี 2. นายสถิตย์ สายหยุด ร่วมกับคณะครู กศน. ตำบลวังไชย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
125164อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ โดยมีแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหนองตุ กระบวนกรฮักแพง ได้แก่ นายพินต์ คำภูเมือง และ น.ส.อัจฉริยา รัตนะปัญญา โดยในเวทีผู้ใหญ่บ้านชักชวนขาวบ้านหนองตุ จัดทำผ้าป่าขยะ และคณะทำงานจัดการขยะในหมู่บ้าน ได้สาธิตการทำที่คัดแยกขยะ ให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
126165??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018-01-042019-05-01 สรรพคุณอันโดดเด่นของ Titan gel. เพิ่มขนาดอวัยวะเพศได้จริง 2 – 5 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดก่อนเริ่มใช้และความถี่ในการใช้) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้มากขึ้นถึง 50% ในบริเวณอวัยวะเพศ ทำให้การแข็งตัวอวัยวะเพศดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าใด รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาอาการหลั่งเร็ว ช่วยยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ให้นานขึ้น ช่วยเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และเพิ่มความรู้สึกให้รุนแรงและยาวนานมากขึ้นเมื่อถึงจุดสุดยอด ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของอสุจิ ช่วยเพิ่มการหล่อลื่นในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (ถ้าทาก่อนการมีเพศสัมพันธ์) ส่วนประกอบ. <a href=http://titangel-in-thailand.com/>http://titangel-in-thailand.com/</a> สองปีที่ผ่านมา ยังไม่มีวิธีการช่วยขยายอวัยวะเพศชาย แต่เมื่อสิ้นสุดปี 2014 ได้มีการพัฒนาคิดค้น และทำการทดลองวิจัยที่เรียกว่่า ไททัน เจล. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะได้แสดงความเห็น.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
127166องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการขยะอำเภอยางสีสุราช 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการขยะอำเภอยางสีสุราช โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 130 คน ได้แก่ 1. นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 2. นายภูมี นามภักดิ์ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 3. กำนันตำบลหัวเรือ 4. ผู้ใหญ่บ้าน 21 หมู่บ้าน 5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6. ส.อบต. 21 หมู่บ้าน 7. อสม. 8. โรงเรียน 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10. รพ.สต. 2 แห่ง 11. ตัวแทนชาวบ้าน การศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วเดินทางไปในหมู่บ้านจัดการขยะ 3 หมู่บ้าน ใช้เวลาในการดูงาน หมู่บ้านละ 1 ชั่วโมง 1. บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ 10 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายหลอง พรอันแสง ผู้ใหญ่บ้านป่าโพธิ์ นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมดูงานได้รับทราบ บ้านป่าโพธิ์มีทั้งหมด 125 ครัวเรือน มีการทำถังแยกขยะ ขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ขยะอันตราย ถังสีแดง แจกไว้ให้ทุกหมู่บ้าน แล้วทางท้องถิ่นจะมาเก็บเอาไปไว้ที่เก็บขยะอันตรายที่ทำไว้ในป่ามีผาปิดไว้มิดชิด เพื่อนำไปทำลายต่อไป • ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ - มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม - เกิดนวัตกรรมถังขยะภูมิปัญญาใช้ที่ครอบพัดลมเก่ามาทำถังขยะ - ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ ในปี 2558 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงดีเด่น ปี 2559 • แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน - ดำเนินงานธนาคารขยะ แบบบูรณาการกับกลุ่มออมทรัพย์แบบยั่งยืน - เป็นศูนย์เรียนรู้ และการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะในชุมชน - ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านจัดการขยะ จาก สสส. • แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม ลงเดินดูงานตามหมู่บ้านป่าโพธิ์ 2. บ้านหนองพุก ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 3. บ้านโนนจาน ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม •ช่วงบ่ายกลับมาทานข้าวเที่ยงแล้วสรุปการลงพื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลยางสีสุราช - คุณหมออะนุตย์ ปุริสังข์ ดำเนินรายการแนะนำ หัวหน้าส่วนราขการที่เข้าร่วม ได้แก้ 1. นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช 2. นายสมจิตร สว่างไธสง ปลัดอาวุโส 3. นายจรูญ ประสีระเก สาธารณสุขอำเภอ 4. นายธนกฤต หนักแน่น ท้องถิ่นอำเภอ 5. นางรดา แสนหล้า ผอ.รพ.สต. หนองบัวสันตุ 6. นางเมตตา ผอ.รพ.สต.ป่าโพธิ์ 7. ตำแทนสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม - นายเรืองเดช โพธิ์ศรี - นายสันติ แก้วพิมพ์ - นายสราวุธ ไตรสุ - นายวุฒิชัย วงภาพ •นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช พบปะ กล่าวต้อนรับ และให้แนวทาง ในการปริหารจัดการขยะแก่ผู้เข้าร่วมเวทีการศึกษาดูงานจากตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม •นายภูมิ นามภักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ แนะนำทีมงานที่มาศึกษาดูงาน •นายจรูญ ประสีระเก สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชพบปะ แนะนำแนวทางในการจัดการขยะ •คุณหมออะนุตย์ ปุริสังข์ บรรยายความเป็นมาในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอยางสีสราช จากปี 2558 จนมาถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะขยายโครงการไปให้ครบทั้ง 91 หมู่บ้าน ครอบคลุมหมดทั้งอำเภอยางสีสุราช •สุดท้าย แบ่งกลุ่มระดม สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน เป็นแผนงานที่จะนำกลับไปใช้กับตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
128167อบรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลบ้านหวาย 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลบ้านหวาย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม •มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน ดังนี้ 1.แกนนำในชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบ 17 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 2.คณะกรรมการ (ผู้นำชุมชน) หมู่บ้านละ 5 คน 3.อสม.บ้านละ 2 คน 4.ประธานบทบาทสตรี บ้านละ 1 คน 5.ตัวแทนโรงเรียน 7 แห่ง 6.ตัวแทน รพ.สต. 2 แห่ง •ส่วนราชการที่เข้าร่วม คือ 1.นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอวาปีปทุม 2.นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 3.นายพิมล ปิติโกศล ปลัด อบต.บ้านหวาย 4.นายทองสุก ศรีภูวงษ์ กำนันตำบลบ้านหวาย 5.นายทองอินทร์ ปะมา สจ.เขตวาปีปทุม •โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 2.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 3.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองที่จะตามมาในอนาคต 4.เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกในการคัดแยกขยะจากต้นทางและสามารถนำขยะกลับมาใช้อีก และเห็นคุณค่าจากประโยชน์ของขยะ •มีกระบวนการจัดเวทีอบรมดังนี้ 1.นายไชยวัฒน์ โคตุทา รองปลัด อบต.บ้านหวาย พิธีกรดำเนินการ กล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการกับผู้เข้าร่วมอบรม 2.กระบวนกรฮักแพง โดย นายสราวุธ ไตรสุ แนะนำทีมงานสภาฮักแพง ได้แก่ 1.นายสราวุธ ไตรสุ 2.นายเรืองเดช โพธิ์ศรี 3.นายสันติ แก้วพิมพ์ 4.นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา 5.นายพินต์ คำภูเมือง 6.นายวุฒิชัย วงภาพ 7.นายทองไสย์ ดวงศรี 8.นายสถิตย์ สายหยุด และเล่าความเป็นมา และภารกิจ ของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม 3.ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในระดับประเทศ และในจังหวัดมหาสารคาม โดย นายเรืองเดช โพธิ์ศรี 4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน วงโปงลาง "หน่อหวาย" ให้นายอำเภอวาปีปทุมและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม 5.พิธีเปิดการอบรม โดย นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอวาปีปทุม มอบแนวทางนโยบายที่คณะกรรมการและผู้นำหมู่บ้านจะต้องไปดำเนินโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านตนเอง 6.รับประทานอาหาร 7.แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตาม หมู่บ้านแล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มเพื่อเอื้ออำนวย จัดกระบวรการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 1,14 กระบวนกรประจำกลุ่ม คือ นายทองไสย์ ดวงศรี กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 2,3,6,13 กระบวนกรประจำกลุ่ม คือ นายวุฒิชัย วงภาพ กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 7,15,16 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายพินต์ คำภูเมือง กลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 5,12,17 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายสถิตย์ สายหยุด และ นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 4,9,10,11 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายสราวุธ ไตรสุ •ให้แต่ละกลุ่มย่อยตั้งคำถาม แล้วช่วยกันระดมแนวคิดจากเวทีย่อย แล้วให้ตัวแทนออกไปนำเสนอในเวทีใหญ่ให้กลุ่มอื่นได้รับฟัง คำถามมี 4 ข้อ ดังนี้ 1.สถานการณ์ขยะในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร 2.ผลกระทบจากขยะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 3.การจัดการขยะในครัวเรือนทำอย่างไรบ้าง 4.แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะทำอย่างไร •ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน ดังนี้ 1.คัดแยกขยะที่ต้นทาง 2.จัดทำธนาคารขยะ 3.จัดหาที่ทิ้งขยะอันตรายในชุมชน 4.มีกฎระเบียบ บทลงโทษ ในชุมชน 5.มีการประกวดหมู่บ้านสะอาด มีรางวัล 6.ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ 7.จัดทำถุงแยกขยะ ไว้ทุกครัวเรือน 8.ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม 9.ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ในการไปศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะต้นแบบ 10.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการคัดแยกขยะ 11.ประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดรับซื้อขยะในทุกเดือน 12.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการขยะในแต่ละหมู่บ้าน •สุดท้ายได้แนวทางและแผนงานในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ที่สภาฮักแพงฯ พร้อมที่จะลงไปหนุนเสริมและขับเคลื่อนงานจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนตำบลบ้านหวายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อ.วาปีปทุม ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
129168ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-042019-05-0123 มี.ค.ที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพิจารณา พอสรุปได้ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สภาฯ ภาคอีสาน 5 ระดับ คือ 1) เตรียมทีมพัฒนาศักยภาพแกนนำ จังหวัด ละ 3 คน ยกเว้น 5 จังหวัดนำร่อง 2) ระดับจังหวัดๆละ 10 คน รวม 200 คน 3) ระดับตำบล จังหวัดละ 20 คน รวม 400 คน 4) ระดับภาค 90 คน 5) 5 จังหวัดนำร่อง มี มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,ยโสธร,บึงกาฬ และสุรินทร์ จังหวัด ละ 20 คน รวม 100 คน ๒.แผนการจดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ ในปี 60 มี 3 กลยุทธ คือ 1.แบบปิดจังหวัด(จัดตั้งเต็มพื้นที่) มี 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู และ มหาสารคาม โดยเฉพาะมหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่อง 2.แบบมียุทธศาสตร์ มี 7 จังหวัด 3.แบบค่อยเป็นค่อยไป(ตามกะเยิม) มี 9 จังหวัด ๓. คณะอนุฯรับผิดชอบขับเคลื่อนประเด็น มี 4 คณะ คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน,ข้าว,จัดและติดตามข้อเสนอ, ติดตามและพัฒนากิจการสภาฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
130169สภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ จัดเวทีประกาศนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ จัดเวทีประกาศนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานจัดการขยะมูลฝอย อำเภอแกดำ ผู้เข้าร่วมมาจากทุกภาคส่วนในอำเภอแกดำ จำนวน 180 คน ณ โรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ โดยมี นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอแกดำ นำประกาศนโยบายสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามเลขาธิการสภาฮักแพงฯ บรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง จัดกระบวนการให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะในอำเภอแกดำ โดย ทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯบรบือ และครู กศน.บรบือ โดยมีความคาดหวังว่าอำเภอแกดำจะสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ แล้วอำเภอแกดำจะเป็นอำเภอที่ปลอดขยะมูลฝอยต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
131170 อบต. ดงใหญ่ จัดกิจกรรมพาเยาวชนลงพื้นที่ ติดตามงานการแยกขยะแบบมีส่วนร่วม2018-01-042019-05-01อบต. ดงใหญ่ ร่วมกับสภาฮักแพงฯ จัดกิจกรรม นำพาเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตามประเมิน งานการแยกขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 1 /หมู่ที่ 5 โดยใช้ถุงแยก ให้เยาวชนลงสอบถามและขอความอนุเคราะห์ขยะเพื่อมาขายเป็นกอนทุน ต่อไป 1. ให้เยาวชนสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดการขยะแบบใช้ถุงแยก ที่มีหลายกว่า 6 ถุงขึ้นไป 2. ให้สอบถาม แนวทางที่อยากทำต่อไป ในการจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม (ถุงแยก) 3. ให้สอบถาม อยากให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะยังไง ...แล้วมานำเสนอ ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
132171เวทีอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลแคน 2018-01-042019-05-01เวทีอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ..................................................................... ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน มาจากผู้นำชุมชน อสม. และตัวแทนประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เริ่ม เวลา 09.00 น. – 14.00 น. • กล่าวรายงาน โดย นายดนตรี อินทร์ไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน • กล่าวเปิดงาน โดย นายเส็ง โพทุมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน • ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางสาวสายฝน ชาวคำตา นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 2. สร้างแกนนำ เครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน 3. เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 5. ขยะอันตรายในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้อง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 7. เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน • ทีมกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม แนะนำตัว 1. นายบวร วิเศษดี 2. นายสราวุธ ไตรสุ 3. นายทองไสย์ ดวงศรี 4. นายพินต์ คำภูเมือง 5. นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา 6. นางสาวสุอังคณา ผิวเผือน 7. นายวุฒิชัย วงภาพ • นายสราวุธ ไตรสุ กระบวนกรผู้ประสานงานอำเภอวาปีปทุม เล่าความเป็นมาของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และทบทวนกิจกรรมการจัดการขยะ ที่ดำเนินงานมาแล้วในตำบลแคน • นายบวร วิเศษดี และทีมกระบวนกร ช่วยกันระดมสถานการณ์ปัญหาขยะและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ในแต่ละชุมชนตำบลแคน โดยใช้บัตรคำ ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ • สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน ตำบลแคน สรุปได้ ดังนี้ 1. ไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 2. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ / ทิ้งขยะตามข้างถนนหนทาง 3. ไม่เข้าใจการคัดแยกขยะ 4. พวกถุงพลาสติก ขวดแก้ว เป็นขยะที่พบมากที่สุด 5. ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 6. ไม่มีถังขยะในชุมชน 7. คนไม่มีความรับผิดชอบ ขาดจิตสำนึก 8. ไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชน 9. คนภายนอกชุมชนที่มาเก็บเห็ด นำขยะมาทิ้งในป่าชุมชน 10. ผู้นำบางหมู่บ้าน มีงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้าน แต่ไม่สนใจ ไม่ดูแล หมู่บ้าน • แนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ตำบลแคน สรุปได้ ดังนี้ 1. ทำป้ายรณรงค์ตามถนน 2. มีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน 3. นำขยะเปียกไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 4. อบรมการนำขยะมาทำสิ่งประดิษฐ์ 5. ทุกคนในครัวเรือนช่วยกันกำจัดขยะรักษาความสะอาด 6. มีมาตรการ กติกา กฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน ในระดับตำบล ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน เฝ้าดูแล หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการปรับ 7. มีการทำความสะอาดกำจัดขยะในหมู่บ้าน ทุกวันพุธ 8. อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึก และการคัดแยกขยะในครัวเรือน 9. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ 10. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน • ได้คณะทำงานจัดการขยะในตำบลแคน (มีคำสั่งแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคน) 1. ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน 2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน 3. ส.อบต. ทั้ง 17 หมู่บ้าน 4. อสม. ทั้ง 17 หมู่บ้าน 5. ตัวแทนครู เด็ก และเยาวชน • บทบาทหน้าที่คณะทำงานจัดการขยะในตำบลแคน มีดังนี้ 1. รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการขยะ 2. ทำแผนปฏิบัติการในตำบลแคน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันในชุมชน 3. กำหนดจุดรวบรวมของเสีย ขยะอันตรายของชุมชน หมู่บ้านละ 1 จุด 4. อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะให้ทุกหมู่บ้านได้เข้าใจ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้อำเภอทราบ • แนะนำวิธีการคัดแยกขยะด้วยวิธีการง่ายๆ วัสดุหาที่ได้ในท้องถิ่น คือ การทำถุงแยกขยะ ไว้ในครัวเรือน โดยใช้ลำไม้ไผ่หรือไม้ยูคาลิปตัส มาตีตะปูทำเป็นราวแขวนถุงปุ๋ย ไว้ 4 ถุง และมี 1 ถัง ไว้ทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก • จับสลาก เช่น พัดลม ตะกร้า เป็นต้น ผู้เข้าร่วมอบรม นำขยะรีไซเคิลมาจากบ้านมาลงทะเบียน แล้วลุ้นรับรางวัลกลับบ้าน • ปิดการอบรม โดย นายสราวุธ ไตรสุ ตัวแทนกระบวนกรผู้รับผิดชอบอำเภอวาปีปทุม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
133172ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ณ กศน.บรบือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย 1.ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล 2.ประธานอาสาสมัครสาธารสุขตำบล(ประธานอสม.) 3.ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 4.ประธานบทบาทสตรีตำบล 5.ประธานเครือข่ายกองทันหมู่บ้าน(กทบ.) 6.ตัวแทนจากโรงพยาบาลบรบือ 7.ตัวแทนจากเทศบาลบรบือ ●เวลา 09.30 น. นายสถิตย์ สายหยุด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและเล่าความเป็นมาที่มีการประชุมในวันนี้และทบทวนงานและกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาพอสังเขปจากนั้น ●นายบวร วิเศษดี ได้นำเสนอทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงาน สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ด้วยประเด็นปัญหาหลัก 4 ประเด็นที่สำคัญของอำเภอบรบือ ที่คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ได้ร่วมกันคัดประเด็นที่เรียงลำดับของความสำคัญ 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ประเด็นขยะมูลฝอย 2.ประเด็นอาหารไม่ปลอดภัย 3.ประเด็นผู้สูงอายุ 4.ประเด็นหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องบรบือและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและแผนงานกับคณะทำงานเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันและทำควบคู่กับงานการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่ผ่านมาและจัดตั้งใหม่อีก 2 ตำบล ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ของอำเภอบรบือ คือ ตำบลบัวมาศ และตำบลดอนงัว และได้ทบทวนงานสภาองค์กรชุมชนของตำบล C และยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล B ให้เป็นตำบล A สภาองค์ชุมชนยังให้การสนับสนุนบ้านพอเพียง ซ่อมเสริมสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนและบ้านมั่นคงของคนในชุมชนอยู่ทุกๆปีแล้วยังส่งเสริมกองทุนสวัสดิการให้กับชุมชนอีกด้วย สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานที่จะดำเนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะกรรมการเพิ่มให้เป็นตำบลละ 3 คน ประกอบด้วยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารสุขตำบล(ประธานอสม.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานบทบาทสตรีตำบล ผู้นำอช.ตำบล และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมด้วยมีหน่วยงานราชการระดับอำเภอ เช่น พัฒนาชุมชน ,เกษตรอำเภอ ,ผู้กำกับการตำรวจภูธรบรบือ ,ธนาคาร ,สาธารณะสุขอำเภอบรบือ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และได้รับสมัครผู้มีจิตอาสาเป็นตัวแทนอำเภอบรบือ ที่จะไปร่วมประชุม ที่โรงแรมตักสิลามหาสารคาม ในวันที่ 20 เมษายน 2560 มีจิตอาสาที่จะเข้าประชุมร่วมจำนวน 15 คน ก่อนจะปิดการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นโดยให้หัวข้อว่า "อยากเห็นบรบือเป็นอย่างไร" วิธีการโดยแจกบัตรคำให้เขียนและระดมความฝันตนเอง แต่ละคนและได้ข้อสรุปได้ดังนี้ 1.อยากให้คนบรบือมีความสุข 2.อยากให้บรบือมีแหล่งท่องเที่ยว 3.อยากให้คนบนบือมีความรักสามัคคี 4.อยากให้บรบือสะอาด 5.อยากให้ผู้สูงอายุมีสวัสดิการ 6.อยากให้บรบือมีอาหารปลอดภัย 7.อยากให้บรบือแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจัง 8.อยากให้คนบรบือมีรายได้ 9.อยากให้คนบรบือมีความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน สุดท้ายทางคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จะนำความคิดเห็นทั้งหมดรวมรวมไว้เป็นแผนงาน เพื่อนำไปพัฒนาอำเภอบรบือต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
134173กิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน 2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน อำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาและเพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ จากการถอดบทเรียน พบว่า ลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เขตเมือง เป็นการพัฒนายกระดับจากทุนเดิม คือ ชมรมผู้สูงอายุโกสุมพิสัยที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนั้นการจะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 3 ส่วน 1. ตัวผู้สูงอายุเอง ที่จะต้องมีกระบวนการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และให้ความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2. ผู้ประสานงานหลัก ที่เป็นคนเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการทำงาน 3. คณะทำงานหรือหน่วยงานสนับสนุน(ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ ด้านบุคลากรที่มีจิตอาสา) เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
135174เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำของขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" 2018-01-042019-05-0122-23 เมษายน 60 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานตอนกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำของขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" ณ ศูนย์การประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้ร่วมร่วมอบรมจำนวน 50 คน ได้แก่ แกนนำขบวนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ชึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : โดยมีเนื้อหากระบวนการฝึกอบรมเริ่มจาก วันที่หนึ่ง การระดมความคาดหวัง การเติมข้อมูลสถานการณ์ภายนอก เช่น การครอบงำของแหล่งทุนระดับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์/ระบบการจัดการโลกให้มีระบบเดียว : ความสำคัญของการทำงานในรูปแบบภาคประชาสังคม และแนวคิดหลักการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น หลักการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ Swot : วันที่สอง การแปรยุทธศาสตร์การทำงานสู่การปฎิบัติโดยฝึกการจัดทำแผนปฎิบัติการรายจังหวัด ชึ่งจังหวัดมหาสารคามในนาม "สภาฮักแพง" โดยแกนนำขบวนจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาองค์ชุมชนตำบลระดับจังหวัด กลไกคณะทำงานอำเภอ และกระบวนกร ได้จัดทำแผนงานหนุนการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ของสภาฮักแพงฯบรรลุเป้าหมายที่สำคัญๆคือ 1)สร้างกลไก/สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 2) การพัฒนาศักยภาพแกนนำในระดับอำเภอและระดับตำบล ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ การฝึกปฎิบัติ เช่น การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมหลังจากที่มีมติ หนุนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล และประเด็นงานต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
136175กิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯ2018-01-042019-05-01วันที่ 5 พ.ค. 60 ณ อบต.บ้านกู่ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานบริการระบบดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯต.บ้านกู่ และอบต.บ้านกู่ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามและเพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ จากการถอดบทเรียน พบว่า 1.รูปธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ เรื่องการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุติดเตียงมาสู่ผู้สูงอายุติดบ้านจำนวน 2 ราย และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานของกลไกตำบลในการดูแลผู้สูงอายุ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างผู้ช่วยเหลือดูแลกับญาติผู้สูงอายุ 2.หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ประสานงานหลัก คือ พยาบาลประจำรพ.สต.(ผู้จัดการระบบ) + กลไกคณะทำงาน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องให้ความสำคัญ และลงมือปฎิบัติจริงในการสนับสนุน และมีทีมทำงานที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนกองคลัง กศน. และรพ.สต ถึงแม้การทำงานจะมีความซับซ้อน แต่ก็มีข้อต่อที่สำคัญในการเชื่อมประสาน คือ ผู้จัดการระบบ เพื่อประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ตั้งแต่ระดับทีมสนับสนุน ผู้จัดระบบ(พี่เลี้ยง) และผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพ(ผู้ปฏิบัติ) นอกจากนั้นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันหรือให้เกิดความสำเร็จ เกิดจากการชี้แจงทำความเข้าใจต่อกันให้ทุกส่วนได้รับรู้ในเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน และผลที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ระเบียบการเบิกจ่ายและหลักสูตรในการอบรมจะต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
137176ประชุมวางแผนและออกแบบการดำเนินงานเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 2018-01-042019-05-01วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมมือกับ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 4. สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และ ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด 5.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 6. กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนและออกแบบการดำเนินงานเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ 1.หารือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ปีพ.ศ. 2561 - 2563) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2.หารือออกแบบกำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ปีพ.ศ. 2561 - 2563) ผลจากการประชุม 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯจำนวน 151 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 2. สถานที่ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ คือ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 3. กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
138177ประชุมกลไกภาคประชาสังคมอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย2018-01-042019-05-0118 พ.ค.60 ที่ รพสต.บ้านยางสินไชย ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีการประชุมกลไกภาคประชาสังคมอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่า,หนองบอน,หนองเหล็ก แกนนำเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ก็มี จนท.รพสต.หนองสระพัง รพสต.ดอนจำปา ตัวแทนจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด และตัวแทนตลาดเขียวตำบลเหล่า ได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาหารปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ และมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนขยายพื้นที่อาหารปลอดภัย และการจัดตั้งตลาดสีเขียว เป้าหมายแรก ต.หนองเหล็ก และตำบลหนองบอ จังหวะก้าวต่อไปจะเคลื่อนเป็นทีมใหญ่ในคณะทำงานระดับอำเภอ จัดตั้งเครือข่าย ขยายพื้นที่เชื่อมโยงกัน และมีการจะชวนเพื่อนตำบลอื่นๆ ร่วมกันบริหารในรูปแบบองค์กรเครือข่ายที่ชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีนัดหมายครั้งต่อไป ที่สวนผู้หมวดฟาร์ม(YSF) ส่วนวัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
139178เวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือกเพิ่มเติม 2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งวันสำหรับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่เพิ่มเติมของจังหวัดมหาสารคาม วันนี้ 22 พ.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองแดง จัดเวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือกเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เวลา 09.00-12.30 น. พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานสภาฯและตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการสภาฯจังหวัด ชึ่งมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งสภาในครั้งนี้. นำโดยท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร และคุณพี่เดชอนันต์ พิลาแดง 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
140179เวทีประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ 2018-01-042019-05-0124 พ.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ พี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองโพธิ์ จัดเวทีประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ณ ห้องประชุม อบต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เวลา 09.00-13.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน โดยมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมด้วย นำโดย ท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร และคุณพี่เดชอนันต์ พิลาแดง ชึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางในการพูดคุยปรึกษาหารือการพัฒนาตำบลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีการคัดเลือกคณะกรรมการในการบริหารกิจการสภาฯ ที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของสภาบรรลุเป้าหมายต่อไป โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์เป็นสภาจัดตั้งใหม่เพิ่มเติมของพื้นที่อำเภอนาเชือก ที่มีแผนงานในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เต็มพื้นที่อำเภอ ทั้ง 10 ตำบล..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม