แสดง 101 ถึง 120 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
101140สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมและปรึกษาหารือกระบวนกร 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ณ บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมและปรึกษาหารือกระบวนกร มีผู้เข้าร่วม 20 คน โดยมี อ.พิพัฒน์ คุณเดชอนันต์ คุณเรืองเดช ทำความเข้าใจและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ทำความเข้าใจ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบ จช.01-05 และ จส.01-04) การพัฒนายกระดับสภาองค์กรชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนกรสามารถลงไปทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆให้สามารถจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ สุดท้ายได้ออกแบบและวางแผนการลงทำความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ในระดับอำเภอ พร้อมจัดรูปแบบและกระบวนกรที่จะลงไปหนุนเสริมแต่ละสภาองค์กรชุมชนในอำเภอต่างๆที่เหลืออยู่ ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นตำบลจัดการตนเองได้ มีเวทีกลางระดับตำบล มีคณะกรรมทุกภาคส่วนสามารถจัดทำแผนร่วมกันได้ นำไปสู่การเกิด "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ระดับอำเภอ" ได้ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
102141ประชุมคณะทำงานขบวนเลขาฯ ฮักแพง เบิ่งแงง ชาววาปีปทุม2018-01-042019-05-017 ก.พ.60 ที่ ห้องประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีการประชุมคณะทำงานขบวนเลขาฯ ฮักแพง เบิ่งแงง ชาววาปีปทุม ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่เป็นปัญหาของชาววาปี เพื่อรวบรวมขัอมูลสนับสนุนประเด็น ที่จะเสนอต่อสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
103142อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียน (Lessons Learned)"2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียน (Lessons Learned)" ให้กับทีมกระบวนกร บุคลากรทีมสาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตักสิลา วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทศพล สมพงษ์ เพื่อให้หน่วยงาน ภาคีต่างๆของสภาฮักแพงฯ สามารถค้นหาความรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำความรู้ที่ค้นพบมาปรับปรุง แก้ไข ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้องค์กรหรือหน่วยงานพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
104143อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ให้กับทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และหน่วยงานภาคี 2018-01-042019-05-01วันที่ 18 ก.พ. 2560 เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ให้กับทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และหน่วยงานภาคี ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาล รพ.สต. ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง วันที่ 16-18 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม มาถึงขั้นตอนการสกัดข้อมูลหรือเรียกว่าการแปลงความรู้ที่ได้ให้เป็น "องค์ความรู้" แล้วใช้หลักตรรกะในการวิเคราะห์ หาเหตุผลที่สัมพันธ์กัน เช่น ถ้าทำอย่างนี้ แล้วก็จะได้อย่างนี้ แล้วเอาประโยคที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมาแปลงเป็นประโยคเชิงแนะนำ ให้ได้เป็นบทเรียน เพื่อที่จะนำไปจัดการความรู้ เช่น การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ตนเอง และองค์กรของตนเอง สุดท้าย มอบหมายงานให้ กระบวนกรทุกคนลงไปทำการถอดบทเรียนกับพื้นที่ตำบล ตามกระบวนการที่ฝึกอบรมมาแล้ว ส่งบทเรียนที่ได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ. รพ.สต. และกลไกอำเภอที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ให้จัดการถอดบทเรียนในพื้นที่ของตัวเอง ในประเด็นที่ทำอยู่ แล้วให้ทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯ ลงเป็นช่วยหนุนเสริมในการถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ให้ได้ผลลัพธ์ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
105144กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2018-01-042019-05-01วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนชุมชน และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสภาฮักแพงตำบลห้วยเตย โดยมี นางมยุรา รักษาบุญ นายก อบต.ห้วยเตย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศาลาวัดหนองแคน ต.ห้วยเตย มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 114 คน คือ ● นักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.รร.บ้านหนองแสง 2.รร.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 3.รร.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ● ผู้นำท้องที่ ● ผู้นำท้องถิ่น ● อสม. กระบวนการจัดเวที ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม บทบาทหน้าที่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน 2. กลุ่ม อสม. 3. กลุ่มนักเรียน แล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 คน ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานมา แล้วให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเห็นแล้วตอบคำถามช่วยกัน คำถามของกลุ่มย่อยมีอยู่ 4 ประเด็น คือ 1. ทำอะไรมาบ้าง 2. ผลเป็นอย่างไร 3. ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง 4. แนวทางการทำงานต่อไป (แผนงาน) แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้ทุกคนได้รับฟัง ● สรุปแผนงานที่จะให้คณะทำงานขับเคลื่อนสภาฮักแพงตำบลห้วยเตย ร่วมกับทุกภาคส่วนในตำบลห้วยเตยขับเคลื่อนร่วมกัน มีดังนี้ 1. บริหารกองทุนจัดการขยะให้เป็นระบบ 2. จัดตั้งกองทุนขยะ 3. รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก (มาตราการควบคุมทั้งตำบล) 4. อนุรักษ์และเรียนรู้การจัดการขยะ ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม 5. ร้านค้าในชุมชนไม่ใช้ถุงพลาสติก 6. สร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้มีความรับผิดชอบ 7. ช่วยกันเก็บขยะในชุมชน / โรงเรียน 8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมในการทิ้งขยะ 9. ผู้นำเป็นตัวอย่าง นำพาเด็ก จัดการขยะ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 10. รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติก เช่น การใช้ใบตอง ปิ่นโต ในการบรรจุหีบห่อ 11. ให้ท้องถิ่นสนับสนุนกองทุนขยะ 12. จัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ ให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ 13. ทำถุงคัดแยกแบบถาวรไว้ที่หน้าบ้านทุกครัวเรือน 14. ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทุกครอบครัว สุดท้ายได้คณะทำงานฮักแพง 10 คน มาจาก 1. ตัวแทนผู้นำท้องที่ นายสมร โคตรเสนา 2. ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น นายขทากร ศรีอาจ 3. ตัวแทน อสม. นางจุนจิรา สีทน 4. ตัวแทน ปราชญ์ชาวบ้าน นางวิฑูรย์ ลันทร์นน 5. ตัวแทน โรงเรียน ผอ.กาจณา ศรีพระนาม 6. ตัวแทน รพ.สต. นายวีรศักดิ์ ไชยเวช 7. ตัวแทน จนท.อบต. นางสุดใจ ศรีตะ นายศริตวรรธ กำพังเทียม 8. ตัวแทนประธานสภาองค์กรชุมชน นายบุญมา พลภักดี น.ส.วราพร สิงห์พร เมื่อได้บทเรียน แผนงาน และคณะทำงานสภาฮักแพงตำบลห้วยเตยแล้ว ก็จะนำไปร่วมกับตำบลอื่นภายใต้สภาฮักแพงฯ อ.กุดรัง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนนำไปสู่อำเภอที่มีความสุข ปลอดภัย และน่าอยู่ตลอดไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
106145กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จัดเวทีโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน 2018-01-042019-05-01วันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น.- 13.00 น. กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จัดเวทีโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานระดับตำบล โดยมี นายรัสสี พิจุลย์ นายก อบต.หัวเรือ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุม อบต.หัวเรือ มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 100 คน คือ ● ผอ. 2 โรงเรียน ● ผู้นำท้องที่ 21 หมู่บ้าน ● ผู้นำท้องถิ่น 21 หมู่ ● รพ.สต. 2 แห่ง ● ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง กระบวนการจัดเวที ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม บทบาทหน้าที่ในชุมชนเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้นำท้องที่ 2. กลุ่มผู้นำท้องถิ่น 3. กลุ่มนักเรียน 4. กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 คน นำประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ของโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบลที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน มาปรึกษาหารือกันในกลุ่มย่อยตามประเด็น ดังนี้ คือ 1. หากลไกการทำงาน 2. ให้ความรู้ (อบรม,ดูงาน) 3. สร้างข้อตกลงร่วมกัน / สร้างแรงจูงใจ 4. รณรงค์สร้างต้นแบบ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 5. ปัญหาที่สำคัญที่หนักใจมากที่สุดในตำบลหัวเรือ ● เมื่อได้แผนงาน และคณะทำงานที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนงานการจัดการขยะในตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้ทุกคนได้รับฟัง ● เวทีต่อไป ได้แผนงาน และคณะทำงานตำบลหัวเรือแล้ว จะเชิญทีมงานเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลหัวเรือ มาแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยมีทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯ และกลไกอำเภอวาปีปทุม ลงไปขับเคลื่อนงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนนำไปสู่ตำบลปลอดขยะ ตำบลน่าอยู่ มีความสุข ปลอดภัย ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
107146ฝ่ายติดตามประเมินผล สสส. ลงติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 2018-01-042019-05-01วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.-14.00 น. ศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล และ อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า ฝ่ายติดตามประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง โรงแรมตักสิลา ผู้เข้าร่วม 10 คน คือ อ.ศักดิเจริญ/อ.ลัดดา/คุณหมอแขก/คุณหมอมอส/พี่เดช/พี่ตะวัน/พี่สันติ/พี่บัติ/น้าหล่อน/เป๊ปซี่ ● อ.พงษ์เทพ ตั้งคำถาม 4 คำถามให้แต่ละคนตอบพร้อมบอกเหตุผล ให้ อ.พงษ์เทพ ได้รับฟัง ซึ่งคำถาม มีดังนี้ 1. "ฮักแพงฯ" มีจุดเด่นที่แตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างไร 2. ถ้าให้คำนิยามของ "ฮักแพงฯ" สั้นๆ จะให้คำนิยามว่าอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ "ฮักแพงฯ" เกิดความยั่งยืน 4. จะทำอย่างไร จึงจะทำให้ สสส. สนใจ "ฮักแพงฯ" สุดท้าย อ.พงษ์เทพ แสดงความคิดเห็นว่า "การทำงานของ จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ผมภูมิใจที่สุด เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่มีเครือข่ายทำงานบูรณาการแล้วมีผลงาน คือ มาจากเครือข่ายสุขภาพร่วมมือกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งจะต่างจังหวัดอื่น ที่ใช้เครือข่าย อปท.ขับเคลื่อนงาน ซึ่งจะติดกรอบระบบราชการ"0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
108147ประชุมคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม2018-01-042019-05-0127 ก.พ.60 ที่สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บัานตำบลประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายภูมี นามภักดิ์ รองนายก อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม เป็นประธานการประชุม(นอกรอบ)คณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม เพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่อง 1.ทบทวนการพัฒนาขัอเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ของ อ.วาปีปทุมที่ผ่านมา 2.การพัฒนากลไกระดับอำเภอ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3.ร่วมกำหนดทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม ในอนาคต ผลการประชุม ได้กลไกในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอที่ชัดเจน และได้กำหนดแผนปฏิการของกลไกระดับอำเภอ ทั้งนี้ทีมเลขาฯวาปีปทุม จะสรุปผลการประชุม พร้อมที่จะนำเสนอในที่ประชุมในระดับอำเภอ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
109148สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ประชุมประจำเดือน เรื่อง แผนจะขับเคลื่อนงาน2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ได้ประชุมประจำเดือน เรื่อง แผนจะขับเคลื่อนงานใน เดือนมีนาคม 2560 หัวข้อการประชุมมี ดังนี้ 1. เรื่องขอพบนายอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ แต่นายอำเภอให้พบตัวแทน คือท่านปลัด ท่านรับปากว่าพรุ่งนี้จะแจ้งในเวทีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และท่านยังเสนอให้ทำหนังสือขอเข้าร่วมประชุมด้วยทุกเดือน 2. เรื่องแผนงานสมัชชาเรื่องขยะหนุนเสริมพื้นที่ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ มีแผนลงพื้นที่ 15 ตำบล ในอำเภอบรบือ คือ1 ตำบล 1 หมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ลงพื้นที่ วันละ 5 ตำบล โดยใช้กระบวนกร 10 ท่าน 3. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ร่วมกับโรงพยาบาลบรบือ เดินหน้างานพื้นที่อาหารปลอดภัย ลงพื้นที่ บ้านแสบง ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 อบรมพื้นที่ใหม่การทำเกษตรอินทรีย์และช่องทางการตลาด หนุนงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 4. แผนลงพื้นที่จดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ 3 ตำบล กับหนึ่งเทศบาลที่เหลือให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 นี้ 5. แผนงานขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หลังจาก ลงพื้นที่15 ตำบลเสร็จจะประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนในอำเภอบรบือ โดยมีเทศบาลตำบลบรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ เป็นเจ้าภาพ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
110149สรุปข้อเสนอจากเวทีผู้สูงอายุ ข้อเสนอต่อการทำงานร่วม 2018-01-042019-05-01สรุปข้อเสนอจากเวทีผู้สูงอายุ ข้อเสนอต่อการทำงานร่วม 1. รวบรวบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศของผู้สูงอายุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ ชมรมผู้สูงอายุ ...ฯลฯ 2. การถอดบทเรียน/ประสบการณ์การทำงานผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานที่ดำเนินงานอยู่ตามบริบทของพื้นที่ ( มีบทเรียนแล้ว เทศบาลเมือง .....) 3. รวบรวมความรู้ รูปธรรมการจัดการความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ 4. ขยายผลต้นแบบจากการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.มค. เทศบาล วิทยาลัยพยาบาล พมจ. 5. ให้มีกลไกคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
111150อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ในการคัดแยกขยะ "โครงการเยาวชนไทยใส่ใจ 3 R (การคัดแยกขยะ)" 2018-01-042019-05-01วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 15.30 น. อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ในการคัดแยกขยะ "โครงการเยาวชนไทยใส่ใจ 3 R (การคัดแยกขยะ)" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมี นาย วีระชัย สายสุด นายก อบต.ปอพาน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัด อบต.ปอพาน ในนามฝ่ายการจัดฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ● วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ 3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดบริเวณที่กำจัดขยะของหมู่บ้าน/อบต. ● มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 121 คน มาจาก 1. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จำนวน 21 คน คือ - น้องๆนักเรียนกลุ่มผึ้งน้อยโรงเรียนผดุงนารี 11 คน ได้แก่ น้องเย็น,น้องอ้อแอ้,น้องสุ่ย,น้องเดือน,น้องน้ำ,น้องเบ็น,น้องน้ำฝน,น้องครีม,น้องจุ๊บแจง,น้องไอซ์,น้องกอล์ฟ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 5 คน คือ น้องตาล,น้องปุ้ย,น้องจ๋อม,น้องเมย์,น้องปอ - กระบวนกรสภาฮักแพงฯ 5 คน คือ พี่เปี้ยว,พี่ปลาย,พี่อ้น,พี่นาง,เป๊ปซี่ 2. นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จาก 4 โรงเรียน จำนวน 100 คน ได้แก่ - รร.บ้านปอพานหนองโน 40 คน - รร.บ้านเหล่าค้อ 20 คน - รร.บ้านหนองสระ 20 คน - รร.บ้านโนนแร่ 20 คน ● กระบวนการจัดเวทีอบรม มีกระบวนการดังนี้ 1. น้องๆ กลุ่มผึ้งน้อยใช้เพลงนันทนาการ ละลายพฤติกรรมให้เด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนรู้จักกัน 2. แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม ตามโรงเรียน (โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน เด็กนักหลายหลายคนจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 3. แนะนำทีมงานสภาฮักแพงฯ ได้แก่ ทีมผึ้งน้อย ทีมนักศึกษา และทีมกระบวนกร 4. ให้เด็กนักเรียนระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์ขยะในโรงเรียนและหมู่บ้านของตัวเอง แล้วรายงานให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้รับฟัง สรุปขยะส่วนใหญ่ที่พบเห็นในหมู่บ้านและโรงเรียนของทั้ง 4 โรงเรียน คือ ถุงพลาสติก 5. ให้น้องๆนักเรียนเข้าเรียนรู้ตามฐาน 4 ฐาน ที่แบ่งตามประเภทของ ขยะ แล้วให้กลุ่มผึ้งน้อยแบ่งทีมละ 2 คน เข้าประจำฐานเพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภท แล้วให้เด็กนักเรียนเวียนเรียนรู้ไปตามฐานๆ ละ 10 นาที ซึ่งฐานทั้ง 4 ฐานมีดังนี้ - ฐานขยะอินทรีย์ น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี ก็จะนำขยะจำพวก เศษ พืช ผัก ใบไม้ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก ให้นักเรียนดู และบอกวิธีทำ เพื่อให้นักเรียนกลับไปชวนผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนทำต่อไป - ฐานขยะทั่วไป น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี จะอธิบายว่าขยะทั่วไปมีอะไรบ้าง เช่น ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี โฟม ใช้เวลาย่อยสลาย ถึง 450 ปี ดังนั้น ให้ดีที่สุดควรเลิกใช้ หันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติแทนนั่นเอง - ฐานขยะรีไซเคิล น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี ก็จะถามเด็กนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว เอามาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหมี และมอบให้เด็กๆที่ตอบคำถามในฐานนั้นเป็นรางวัลไปในตัว - ฐานขยะอันตราย น้องๆกลุ่มผึ้งน้อย ผดุงนารี ก็จะยกตัวอย่างขยะที่เป็นอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซน แบตเตอรี่เก่า ถ่ายไฟฉาย และพวกขยะติดเชื้อ เป็นต้น ขยะพวกนี้ต้องเก็บไว้ต่างหากให้มิดชิด เพื่อให้หน่วยงานสาธารณะสุขมาเก็บไปทำลาย 6. พักเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันกับทีมผู้บริหาร อบต.ปอพาน คณะครูทั้ง 4 โรงเรียน และผู้ใหญ่บ้านปอพาน ม.1 พูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในอำเภอนาเชือก เพื่อจะได้กลไกขับเคลื่อนงานสภาฮักแพงฯอำเภอนาเชือก 7. ช่วงบ่ายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพพื้นที่จริง จึงได้ลงปฏิบัติการสังเกตสถานการณ์ในบ้านปอพาน ม.1 โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามเดิมลงไปในแต่ละคุ้ม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. นำพาลูกๆหลานๆ เดินรอบหมู่บ้าน แล้วให้โจทย์กับเด็กนักเรียน ว่า - ให้สังเกตดูในหมู่บ้านว่ามีขยะอะไรมากที่สุด - ให้สัมภาษณ์คนในหมู่บ้านว่า ขยะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และชาวบ้านมีวิธีการกำจัดขยะที่ครัวเรือนตนเองอย่างไร 8. กลับมาสรุปสิ่งที่ได้ลงไปเรียนรู้เรื่องขยะจากหมู่บ้าน ขยะส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็นพวกถุงพลาสติก ส่วนใหญ่ชาวบ้านยังไม่สามารถแยกปรเภทขยะได้ มีการเผาทำลายขยะที่หน้าบ้านตัวเอง และเมื่อเด็กๆ เห็นปัญหาแล้ว ก็ตั้งคำถามสุดท้ายก่อนจะจบการอบรมว่า หลังจากอบรมกลับไปแล้วจะกลับไปทำอะไรต่อที่โรงเรียนและหมู่บ้านของตัวเอง แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเห็น ออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้กลุ่มอื่นได้รับฟัง สรุป สิ่งที่เด็กๆจะกลับไปทำต่อที่โรงเรียนและชุมชนของตัวเอง แยกเป็นรายโรงเรียนได้ ดังนี้ ● โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. แยกขยะในโรงเรียน 2. ทำปุ๋ยชีวภาพ 3. นำเศษอาหารไปให้หมู 4. นำขวดพลาสติกและกล่องโฟมไปขาย 5. นำขวดน้ำที่ใช้แล้วมารีไซเคิล 6. เปิดธนาคารขยะ ● โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1. เก็บขยะที่บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 2. คัดแยกขยะ 3. ทิ้งขยะให้ถูกประเภทของขยะ 4. เอาขยะมารีไซเคิลใหม่ 5. นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน 6. นำความรู้ไปบอกผู้ปกครอง 7. นำขวดน้ำไปทำกระปุกออมสิน ● โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. การแยกขยะให้ถูกต้อง 2. ทำถังแยกขยะ 3. เก็บเศษขยะที่โรงเรียน 4. นำขยะไปรีไซเคิล 5. เป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆ ● โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เก็บเศษกระดาษที่โรงเรียน 2. กลับไปแยกขยะอย่างถูกวิถี 3. นำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีโซเคิล 4. นำขยะกลับไปรีไซเคิล เช่น เอาขวดน้ำไปทำออมสิน 5. นำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก ● สิ่งที่ได้ในการจัดอบรมให้กับนักเรียนในวันนี้ นอกจากการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนแล้วนั้น ยังเป็นการฝึกการเป็นวิทยากร ของกลุ่มผึ้งน้อย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้สามารถจัดกระบวนการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนและฝึกอบรมการจัดการขยะจากชุมชนเมืองมาแล้ว ได้มาถ่ายถอดต่อให้กับน้องๆนักเรียนในตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก โดยมีพี่ๆกระบวนกร สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เป็นพี่เลี้ยงดูแล และช่วยเติมเต็มความรู้ให้น้องๆ และที่สำคัญอีกเรื่อง เรายังได้พี่น้องเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้นในอำเภอนาเชือก พร้อมที่จะหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเกิดกลไกคณะทำงาน สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอนาเชือก ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
112151สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร)2018-01-042019-05-018 มี.ค.60 ณ ห้องไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคม ตามที่ ผศ.ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการประจำสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบหมายไว้แล้วนั้น ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่ได้คือ บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร) โดยใช้วิธีวิทยาวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) ซึ่งจะมีการรวบรวม เรียบเรียง และสรุปสาระให้เป็นชุดความรู้ ที่เรียกว่า "คู่มือกระบวนกร" ที่เพิ่มพูนทักษะในการเป็นกระบวนกรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
113152การปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ตามงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 2018-01-042019-05-0110 มี.ค.60 ที่ห้องประชุม สนง.สา'สุขอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้มีการปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ตามงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.การปรับกระบวนทัศน์ด้านอาหาร ปลอดภัย 2.การพัฒนาความเข้มแข็งในการควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาหารปลอดภัย 3.การสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคี พันธมิตร 4.การเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายจาก 2 ตำบล คือ ต.เหล่า และตำบลแห่ใต้ เป้าหมายสุดท้ายของโครงการการประกวดอำเภอท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภายในเดือนมิถุนายน นี้.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
114153กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายแวง กองอาสา บ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง ● ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน มาจาก ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านน้ำผึ้ง ● กระบวนกรสภาฮักแพงฯ ได้แก่ นายวุฒิชัย วงภาพ และ นางสาวสุอังคณา ผิวเผื่อน ● ครู กศน. ประจำพื้นที่ตำบลหนองม่วง ได้แก่ อ.รังสันต์ แสนศรีจันทร์ อ.สุพัฒา ทศภา และ น.ส.ชลดา ตะวัน ● กระบวนการจัดอบรม มีดังนี้ 1. กล่าวเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดย นายแวง กองอาสา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการ โดย อาจารย์รังสรรค์ ครู กศน. ประจำตำบลหนองม่วง 3. ระดมสภาพปัญหาในหมู่บ้านน้ำผึ้ง เพื่อให้คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งพบขยะที่มีในชุมชมและได้ทราบวิธีกำจัดขยะตามครัวเรือนของคนในชุมชนเอง ดังนี้ 3.1 ขยะที่มีในชุมชนบ้านผึ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติก/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก/แก้วพลาสติก/ถุงขนม/กล่องนม/โฟม/เศษอาหาร/ใบไม้/เศษอาหารที่มากับถุงพลาสติก เช่น น้ำจิ้มลูกชิ้น/หลอดไฟ เป็นต้น แล้วพบว่าขยะที่มีมากที่สุดในบ้านผึ้ง คือ "ถุงพลาสติก" 3.2 วิธีการกำจัดขยะของแต่ล่ะครัวเรือน มีดังนี้ 1. ห่อรวมกันแล้วไปทิ้งตามหัวนาของตัวเอง 2. บางครัวเรือนลักลอบไปทิ้งตามข้างทาง ข้างหนองน้ำ และตามชายป่าสาธารณะ 3. เศษอาหารเททิ้งให้ไก่กิน 4. ขยะติดเชื้อเช่นผ้าอ้อมเด็กใช้การเผาทำลาย 5. ขยะอันตรายเช่นหลอดไฟ เอาไปทิ้งตามถังขยะของเทศบาลตำบลบรบือ 4. ให้ความรู้การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการแยกขยะ เป็น 4 ประเภท ลงในถุงแยกขยะ คือ 4.1 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกใส ที่ขายได้ กล่องกระดาษ เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกทิ้งลงในถุงขยะรีไซเคิลเตรียมไว้ขาย 4.2 ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนมที่ขายไม่ได้ แก้วกาแฟ หลอด โฟม เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกลงไว้ในถุงขยะทั่วไป เตรียมไปผังกลบเอง และลดการใช้ขยะพวกนี้ หันว่าใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน 4.3 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ก็แยกลงไว้ในถังน้ำหมัก ใส่ พด.2 กากน้ำตาลลงไป ทิ้งไว้ 3-6 เดือน แล้วกรองเอาน้ำหัวเชื้อ อัตราการใช้น้ำหมัก 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้น หรือรดพืชผัก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมี 4.4 ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า ผ้าอ้อมเด็ก เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แยกทิ้งลงในถุงขยะอันตราย เตรียมไว้ให้หน่วยงานท้องถิ่น และสาธารณะสุขนำไปทำลายต่อไป 5. ช่วยกันระดมตัวชี้วัดเพื่อจะได้นำไปเป็นเกณฑ์ประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับอำเภอ ได้ตัวชีวัดจากการระดมในเวที ดังนี้ 5.1 มีการทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 5.2 มีการจัดทำถุงแยกขยะไว้ที่หน้าบ้านทุกครัวเรือน 5.3 มีการจัดทำโครงการธนาคารขยะ 5.4 มีจุดรับขยะอันตรายไปทำลาย โดย อบต. หรือ รพ.สต. 5.5 มีการทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน แล้วนำไปรดพืชผัก 6. แนวทางการขับเคลื่อนในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง เพื่อจะให้ทีมกระบวนกรฮักแพงฯ และหน่วยงานมาหนุ่นเสริม 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 6.2 อบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน 6.3 ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง 7. หาคณะทำงานและจัดตั้งกลไกที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในบ้านน้ำผึ้ง ได้คณะทำงาน 20 คน ดังนี้ 7.1 นายแวง กองอาสา 7.2 นายแวว มะลิติไข 7.3 นายณรงค์ชัย บุญตาระวะ 7.4 นายประยุทธ อินทร์วงค์ 7.5 นายมณเธียร หอมดอก 7.6 นายนิคม กองอาสา 7.7 นางกว้าง สีอ่อน 7.8 นางสวง บุญยวง 7.9 นางสร้าย สุริยะเย็น 7.10 นางสอน แก้วหานาม 7.11 นายสนิท ยะปะตัง 7.12 นางนิติพร จิตชัย 7.13 นายทองสุข เพ็ชกอง 7.14 นายสมพร กาสังข์ 7.15 นางเก่ง อินกอง 7.16 นายทองใสย์ อันทะลึก 7.17 นางสาวบุษยา คำประสงค์ 7.18 นางคำเผย บุปผามาเต 7.19 นายบุญเลี้ยง อินวงค์ 7.20 นางคำกอง อินวงค์ 8. ออกแบบกระบวนการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง ได้ดังนี้ 8.1 กศน. แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำผึ้ง ทราบว่าจะออกมาประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 8.2 กศน.บรบือ / อบต.หนองม่วง / สภาฮักแพง ลงติดตาม หนุนเสริม ประเมินผลการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง 9. สรุปเวทีการอบรมและปิดการอบรม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
115154เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนณ บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนณ บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ ● กระบวนกรสภาฮักแพง 1. นางสาวมาลี สุปันตี (พี่เปี้ยว) 2. นางสาวอัจฉรียา รัตนะปัญญา (พี่ปลาย) ● ทีมงาน คณะครู กศน.ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
116155สมัชชาสุขภาพ อำเภอบรบือ ร่วมกับ กศน. บรบือ จัดอบรมการให้ความรู้คัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านโพธิ์ทอง 2018-01-042019-05-01วันที่ 10 มี.ค 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือร่วมกับสมัชชาสุขภาพ อำเภอบรบือ จัดอบรมการให้ความรู้คัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ..ผู้ใหญ่บ้าน นายทองยศ ดอกไม้ ...ครู ก.ศ.น. นางบุญเรือน ...กระบวนกร นายพินต์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
117156กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ● ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 คน มาจาก ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 ● กระบวนกรสภาฮักแพงฯ ได้แก่ นายวุฒิชัย วงภาพ ● ครู กศน. ประจำพื้นที่ตำบลกำพี้ ได้แก่ อ.สัญญา ภูมิเย็น และ อ.สุนิษา หมื่นสา ● กระบวนการจัดอบรม มีดังนี้ 1. กล่าวเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดย นายบุญล้อม รังสร้อย ตำแทนกำนันตำบลกำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการ โดย อาจารย์สัญญา ภูมิเย็น ครู กศน. ประจำตำบลกำพี้ 3. ระดมสภาพปัญหาในหมู่บ้านเหล่ายาว หมู่ 8 เพื่อให้คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งพบขยะที่มีในชุมชมและได้ทราบวิธีกำจัดขยะตามครัวเรือนของคนในชุมชนเอง ดังนี้ 3.1 ขยะที่มีในชุมชนบ้านผึ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติก/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก/แก้วพลาสติก/ถุงขนม/กล่องนม/โฟม/เศษอาหาร/ใบไม้/เศษอาหารที่มากับถุงพลาสติก เช่น น้ำจิ้มลูกชิ้น/หลอดไฟ เศษเสื้อผ้าเก่า เป็นต้น แล้วพบว่าขยะที่มีมากที่สุดในบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 คือ "ถุงพลาสติก" 3.2 วิธีการกำจัดขยะของแต่ล่ะครัวเรือน มีดังนี้ 1. ขยะประเภทถุงพลาสติกใช้วิธีการเผา 2. บางครัวเรือนลักลอบไปทิ้งตามข้างทาง ข้างหนองน้ำ และตามชายป่าสาธารณะ 3. เศษอาหารเททิ้งให้ไก่กิน 4. ขยะประเภทเปลือกหอยใช้การฝังกลบ 5. ขยะประเภทใบไม้นำไปเผาทิ้ง 6. บางคนลักลอบห่อไปโยนทิ้งตามถนน และที่สาธารณะ 7. เศษฝ้าเพดาน วัสดุก่อสร้าง นำไปทิ้งตามชายป่า 8. เศษที่นอนเก่าเอาไปทิ้งตามตามที่สาธารณะ 4. ให้ความรู้การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการแยกขยะ เป็น 4 ประเภท ลงในถุงแยกขยะ คือ 4.1 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกใส ที่ขายได้ กล่องกระดาษ เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกทิ้งลงในถุงขยะรีไซเคิลเตรียมไว้ขาย 4.2 ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนมที่ขายไม่ได้ แก้วกาแฟ หลอด โฟม เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกลงไว้ในถุงขยะทั่วไป เตรียมไปผังกลบเอง และลดการใช้ขยะพวกนี้ หันว่าใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน 4.3 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ก็แยกลงไว้ในถังน้ำหมัก ใส่ พด.2 กากน้ำตาลลงไป ทิ้งไว้ 3-6 เดือน แล้วกรองเอาน้ำหัวเชื้อ อัตราการใช้น้ำหมัก 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้น หรือรดพืชผัก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมี 4.4 ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า ผ้าอ้อมเด็ก เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แยกทิ้งลงในถุงขยะอันตราย เตรียมไว้ให้หน่วยงานท้องถิ่น และสาธารณะสุขนำไปทำลายต่อไป 5. ช่วยกันระดมตัวชี้วัดเพื่อจะได้นำไปเป็นเกณฑ์ประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับอำเภอ ได้ตัวชีวัดจากการระดมในเวที ดังนี้ 5.1 มีการทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 5.2 มีการจัดทำถุงแยกขยะไว้ที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 20 ครัวเรือน 6. แนวทางการขับเคลื่อนในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 เพื่อจะให้ทีมกระบวนกรฮักแพงฯ และหน่วยงานมาหนุ่นเสริม 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2560 6.2 ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง (ตามความสะดวกของผู้นำและชาวบ้าน) 7. หาคณะทำงานและจัดตั้งกลไกที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในบ้านเหล่ายาว ม.8 ได้คณะทำงาน 21 คน ดังนี้ 7.1 นายบุญล้อม รังสร้อย 7.2 นายคำใสย์ สมสา 7.3 นายบุญโฮม สีบุดสี 7.4 นายวิจัย แสนวงค์ 7.5 นายสมหมาย ทองนอก 7.6 นายนคร บุญพิมล 7.7 นางพิกุล จำปามูล 7.8 นางบุญล้ำ เขตคาม 7.9 นางสาวอัมพร มาตรพุด 7.10 นางคำภา บำรุง 7.11 นางสาววานิชกร ทิ้งโคตร 7.12 นางคำพัน ทูลมาลา 7.13 นางสุจิตรา จำปาลี 7.14 นางสมัคร เขตคาม 7.15 นางสุวรรณี เพียรแก้ว 7.16 นางรังษี อินธิแสน 7.17 นายนิคม ท่อนโพธิ์ 7.18 นายทองสุข ทิ้งโคตร 7.19 นางสมหวัง เทียมทัน 7.20 นางพัชรินทร์ ทองชา 7.21 นางจงกลณี ทองใบ 8. ออกแบบกระบวนการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว ม.8 ได้ดังนี้ 8.1 กศน. แจ้งให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่ายาว หมู่ 8 ทราบว่าจะออกมาประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 8.2 กศน.บรบือ / อบต.กำพี้ / สภาฮักแพง ลงติดตาม หนุนเสริม ประเมินผลการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ 8 9. สรุปเวทีการอบรม 10. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม จัดอบรมครั้งต่อไป ควรมีอาหารเที่ยง น้ำดื่ม ไว้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วย 11. ปิดการอบรม โดย นายบุญล้อม รังสร้อย ตัวแทนกำนันตำบลกำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 12. นัดหมายเจอกันอีกครั้งต่อไป "อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2560"0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
118157จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่บ้านหัวนา2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอบรบือร่วมกับสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือและฮักแพงฯบรบือ. จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่บ้านหัวนา ม.6,20และบ้านสว่าง ม.12 ตำบลหนองจิก ณ บริเวณวัดบ้านหัวนา ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย อ.กศน คือ อ.กนกพร ศิริพรรณและ อ.ศุกสิทธิ์ ฤาชา กระบวนกรฮักแพง คือ นายบวร วิเศษดีและนายสถิตย์ สายหยุด ในชุมชนหมู่6และ20 เคยได้รับงบประมาณจาก สสส.มาดำเนินงานโครงการจัดการขยะโดยสามารถทำให้บริเวณหมู่บ้านสะอาดเห็นได้ชัดเจนทั้งนี้ได้เกิดสภาผู้นำชุมชนเป็นคณะทำงานหลักและมีแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปคือการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะโดยไม่ขอทุนจากสสส.อีกจะดำเนินการด้วยชุมชนเองพร้อมกับทำความสะอาดและคัดแยกขยะในครัวเรือนให้เป็นกิจวัตรประจำวันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
119158 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2460 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ ณ วัดบ้านเปลือย ครู กศน. พื้นที่ตำบลหนองโก กระบวนกร 2 คน คือ 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม ทต.บรบือ 2. นายทองไสย์ ดวงศรี0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
120159 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2460 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ ณ วัดบ้านเปลือย ครู กศน. พื้นที่ตำบลหนองโก กระบวนกร 2 คน คือ 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม ทต.บรบือ 2. นายทองไสย์ ดวงศรี0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม