ทั้งหมด 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
140โลโก้2010-02-012010-02-01โลโก้ฮักแพง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
241การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22017-03-172017-03-17การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยมีประธานคือ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม) วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และมีการกล่าวต้อนรับจาก ดร.นฤมล เอนกวิทย์ (ผอ.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) ซึ่งนำเสนอประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ใน 3 ประเด็นคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 2.การพัฒนาพื้นที่อาหารปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคาม 3.การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
342การติดตามเยี่ยมประเมินผลโครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ...2017-02-242017-02-24ใช้เวลาพักเที่ยงอย่างมีความสุข แถมได้งาน กับการติดตามเยี่ยมประเมินผลโครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ...ขอบคุณทีม ตัวแทนจาก สสส.ท่าน รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล และ อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
443การอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ2016-12-202016-12-20การอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการอบรมได้เรียนรู้หลักการและปฏิบัติการ พร้อมส่งผลงานชิ้นเอกให้อาจารย์ได้แสดงความเห็น แนะนำ ติ ชม ในแต่ละคน ...กระบวนการอบรมดีมากเลยค่ะ อีกไม่นานคงได้เห็นพัฒนาการของผู้ผ่านการอบรม กันค่ะ0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
544คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม 2016-10-092016-10-09คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมที่ ห้องศิลาลัย โรวแรมตักสิลา ในเวลา 9.00-12.00 น. ในการประชุมจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องรายงานการดำเนินงานของสภาฮักแพง ในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ที่ผ่านมา เช่น การขับเคลื่อนงานพัฒนากลไกระดับอำเภอ การดำเนินงานเกี่ยวกับการหนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบล รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ คปจ. การจัดการประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชน รายงานกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ผลการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 การร่วมกิจกรรม/ภาคีเครือข่ายนอกจังหวัดมหาสารคาม และ ผลการจัดเวทีรวมพลคนสารคาม เพื่อศตวรรษหน้า นอกจากนี้ยังพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกระดับอำเภอ กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบล แนวทางการหนุนเสริมและติดตามการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทีมงานสภา หารือวิธีการบริหารจัดการสภาฮักแพงฯ ในรูปแบบของมูลนิธิ เป็นต้น 0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
645ฮักแพง เบิ่งแญง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 12011-02-262011-02-26ฮักแพง เบิ่งแญง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
746เวทีพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอกันทรวิชัย2017-07-272017-07-2727 ก.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกันทรวิชัย จัดเวทีชี้แจงโครงการและเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูล "ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก" โดยแกนนำจิตอาสาตำบลต่างๆในอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยตกลงกันจะสำรวจข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 60 นี้และเทศบาลโคกพระ โดยท่านรองปลัดเทศบาลอาสาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล0000-00-00updejclick ดูกิจกรรม
847งานสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย2017-10-302017-10-30วันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ถนนร้อ ยเอ็ด – วาปีปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์ ในเวทีนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องอาหารปลอดภัย เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ บทบาทของ กขป. ๗ ใน การ เสริมสร้างสุขภาพ ให้กับ ประชาชน “ โดย นางจิรภา ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ( กขป. ๗ ) และ ประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย กขป. ๗ จากนั้นมี เสวนาเรื่อง “สถานการณ์และความรู้ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย“ โดย : ดร.ทน.พญ.มัณฑนา มิตรชัย กรรมการ กขป. ๗ นายสุเมธ ปานจำลอง กรรมการ กขป. ๗ และดร.ไพทูรย์ พรหมเทศ กรรมการ กขป. ๗ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะให้ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารปลอดภัย ผลงาน การศึกษาทางวิชาการเกี่ย วกับอาหารปลอดภัย การกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะแลกเปลี่ย นข้อมูล ในกลุ่มย่อยรายจังหวัด ความเห็นจากกลุ่มย่อย แต่ละจังหวัดมีดังนี้ Mapping กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ข้อเสนอ แนวทางในการสร้าง และขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัด ถ้ามีอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ข้อเสนอ แนวทางในการสร้างเครือข่าย ในระดับเขต ๔ จังหวัด ข้อเสนอ ในการขยายผลการทำงานของพื้นที่รูปกรรมที่ดำเนินการอยู่ และข้อเสนอ กิจกรรม/ โครงการพื้นที่รูปธรรม ที่สนใจจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการระดมกลุ่มย่อย จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ กขป. ๗ และจะใช้ข้อมูล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. ต่อไป 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
948ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2017-11-022017-11-02900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเตรียมฯจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 มีการประชุมย่อยเตรียมเวทีสมัชชาจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
10495 พลัง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ.ดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2017-11-072017-11-077 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1150ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ2017-11-092017-11-09ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1251ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง2017-11-092017-11-09หนึ่งภารกิจงานครับ 9 พฤศจิกายน 60 ทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพงอำเภอกุดรัง นำโดยท่านทองพูล และคุณทานตะวัน สิงห์แก้ว ร่วมกับทีมงาน สสอ.อำเภอกุดรัง โดยท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงาน จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุม สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ชึ่งทางทีมงานกระบวนกรฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการทำงานของสภาฮักแพงฯ (ขายไอเดีย) ชึ่งที่ประชุมได้ตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม เช่น บทเรียนการทำงานในพื้นที่อื่นๆเริ่มต้นอย่างไร มีเทคนิคหรือเครื่องมืออะไรในการทำงาน ในส่วนของอำเภอกุดรังดำเนินงานมาถึงจุดไหนแล้ว ฯ. ชึ่งสุดท้ายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสายสาธารณสุขเข้าใจ และเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการบูรณาการแบบนี้ร่วมกัน โดยท่านสาธารณสุขอำเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกลไกการทำงานชุดก่อการเดิม จะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอ และแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนของการทำงานที่ผ่านมาของอำเภอกุดรัง โดยคณะทำงานชุดเล็กจะทำหน้าที่ประสานงานและเข้าพบปะปรึกษาหารือ/เรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรก(การทำงานบูรณาการอำเภอทุกมิติแบบนี้)ต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดการจัดเวทีครั้งแรกไว้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 ...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1352เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น. คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1453เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น. คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1554การคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs ที่ กุดรัง2017-11-112017-11-1111 พ.ย.60 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายประวัติ กองเมืองปัก นายก อบต.กุดรัง ได้จัดโครงการ"คัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม 1แห่งคือโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ ในการนี้มีการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการในโรงเรียน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ โดยนักเรียน และครูพี่เลี้ยง เป้าหมายเปลี่ยนภาระเป็นทุนให้เป็นกองบุญเพื่อการศึกษา ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1655"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก" จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ 2017-11-212017-11-21วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาเชือก "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ประกอบด้วย นายกอบต.สันป่าตอง กำนัน 3 ตำบล(เขวาไร่ นาเชือก สันป่าตอง) แกนนำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลไกอำเภอ และออกแบบร่วมในการเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาให้กับคนนาเชือกในทุกมิติทุกประเด็นต่อไป และได้ร่วมกันเสนอรายชื่อ/หน่วยงานที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอนาเชือกในทุกภาคส่วน(รัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องที่ ท้องถิ่น) และกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทาง/ประเด็นการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ชึ่งจะมีเวทีประชุมเตรียมงานร่วมกันในวงเล็ก(แกนนำทุกตำบล)อีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่ดังกล่าว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1756เวทีวิชาการอาหารปลอดภัย2017-11-142017-11-14เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 ได้สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่าย Thai pan และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ได้จัดเวทีวิชาการอาหารปลอดภัย ที่ศูนย์ซุมแซง มหาสารคามผูู้เข้าร่วมมาจากแกนนำสมัชชาสุขภาพ ๑๙ จังหวัด เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่เครือข่ายงานสสส. คณะกรรมการกขป. ประเด็นอาหารปลอดภัย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช( หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร ) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน ..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1857ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 2018-01-042019-03-042 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมนาสีนวน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี ประเด็นสำคัญคือ 1.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยให้แต่ละอำเภอได้เตรียมการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ตามที่แต่ละอำเภอได้ร่วมกันคิด และกำหนดมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะนำสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องใน 3 ปีอย่างไร 2.ให้แต่ละอำเภอรายงานผลการดำเนินการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามมติสมัชชา สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 3 ประเด็น คือผู้สูงอายุ, พื้นที่อาหารปลอดภัย, การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3.โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสุขภาวะ พ.ศ.2560 ซึ่งโครงการจิตอาสาประชารัฐจังหวัด จะมีการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานในวันที่ 12 ก.ค.นี้0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1958ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง2018-01-042019-04-04 2 กรกฎาคม 60 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกุดรัง จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง เวลา 09.30 - 12.30 น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล ได้แก่ ต.กุดรัง ค.เลิงแฝก ต.หนองแวง ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกุดรังและจังหวัด ชึ่งแกนนำของแต่ละสภาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กับคณะทำงานอำเภอฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการหนุนเสริมการทำงานของแต่ละสภา ชึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน หลังจากเสร็จเวทีแล้วทางคณะทำงานได้สรุปผลการจัดเวที โดยมีแผนการสรุปผลการประเมินความก้าวของอำเภอกุดรังในวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2059ประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอ2018-01-042019-05-01วันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซุมแซง อ.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.30-13.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอได้แก่ อำเภอเมือง นาดูน นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย ชื่นชม และเชียงยืน ในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1. แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการทำงานของภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม 2. การขับเคลื่อนการทำงานของฮักแพงฯ ที่ผ่านมา 3. กิจกรรมโครงการที่จะดำเนินงานร่วมกัน (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ซึ่งผลของการประชุมจะได้นำไปขับเคลื่อนดำเนินงานในระดับอำเภอต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2160ประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 602018-01-042019-05-01วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 60. ณ โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดย นพ.ปรีดา อารักษ์ ผอ.สปสช.เขต 7 เป็นประธานในงาน ทั้งนี้กระบวนกรที่ร่วมประชุมได้แก่นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ นายเรืองเดช โพธิ์ศรี และน.ส.สุอังคณา ผิวเผื่อน และคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน ฯ ทั้ง 4 จังหวัด ช่วงบ่ายไดแบ่งกลุ่ม้ให้โจทย์แผนดำเนินงานในปี 61 จะขับเคลื่อนอย่างไร? และสิ่งที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นนำเสนอต่อที่ประชุมให้วันพรุ่งนี้ 7 ก.ค.600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2261เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-25622018-01-042019-05-0112 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม. สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-2562 มีกลุ่มเป้าหมาย คือแกนนำกลไกระดับอำเภอ ๆ ละ10 คน และภาคีพัฒนาภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อเตรียมการในการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐในระดับอำเภอ และสร้างทีมงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพิ่มขึ้นอีก อำเภอละ 50 คน ที่จต้องปฏิบัติการในการจัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์ประชาชนในสภาวะยากลำบากและกลุ่มเปาะบางทางสังคม ที่อาจถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่ยากลำบากในชุมชน 7 ประเภท ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนช่วยเหลือและปฏิบัติการรับมือและพร้อมที่ะบูรณาการในการดำเนินการดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2362เวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล2018-01-042019-05-01วันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกุง ต.โนนภิบาล ต.วังแสง และ ต.แกดำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ(หลังเก่า) เวลา 09.00-12.30 น มีผู้เข้าร่วม 30 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชน คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด โดยกระบวนการได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล มีทีมกลไกอำเภอเป็นพี่เลี้ยงระดมข้อมูลสถานการณ์ตามประเด็นด้วยวิธีโฟกัสกรุ๊ฟ ชึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้ใช้แบบการเมินอีสานหนึ่งเดียว(แบบฟอร์มของ พอช.) และประเด็นคำถามเส้นแบ่งเวลา(time line)ของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม โดยบรรยากาศในเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทำให้กลไกคณะทำงานอำเภอแกดำมีข้อมูลและรับทราบความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบล และนัดหมายสรุปผลการประเมินร่วมกันระดับอำเภอในวันที่ 18 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม สสอ. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เพื่อจัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภา พร้อมจัดทำแผนงานอำเภอในการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบล...ค0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2463สภาองค์กรชุมชน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปักดำข้าวพันธุ์ดี2018-01-042019-05-01วันนี้วันที่ 17 ก.ค 60 สภาองค์กรชุมชน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปักดำข้าวพันธุ์ดี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข6 แปลงเรียนรู้รวมขนาด 1 ไร่ ปักดำต้นเดียวเป็นแถว ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 30 cm x 30 cm และแปลงพันธุ์ขนาด 7 ไร่ ปักดำ 2-3 ต้น(แล้วแต่ความถนัด)โดยมีแกนนำเข้าร่วมจำนวน 40 คน จากทุกหมู่บ้าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุน ปีงบประมาณ 60 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จำนวน 30,000 บาท และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2564สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนอำเภอโกสุมพิสัยประชุมแกนนำอำเภอ2018-01-042019-05-0117 ก.ค.60 ณ ห้องกลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้มีการประชุมแกนนำอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนกลไกอำเภอโกสุมพิสัย ดังนี้. 1.การดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 50 คน และจัดเวทีสร้างความเข้าใจระดับอำเภอในวันที่ 24 ก.ค.โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน 2.การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 3 ประเด็นงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพ โดยให้กองเลขาฯแต่ละประเด็น สรุปเป็นไฟล์ส่งสภาฮักแพงฯ 3.การกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสังคม (งบฯ พมจ.) มอบหมายให้ ทีมสมัชชาสุขภาพฯ ออกแบบ การจัดกิจกรรม 4.การทบทวนสภาองค์กรชุมชน จะมีการนัดหมายทีมประเมินอีกครั้ง -การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการประสานตำบลที่ยังไม่จดแจ้งจัดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนอำเภอโกสุมพิสัย ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2665สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01วันนี้ที่ 18 ก.ค.60 สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาประชารัฐโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 75 คน จากเชิญ 100 คน ขาด 2 ตำบล โดยมีกำนันยอด แสนเสนากล่าวต้อนรับพี่น้องจิตอาสาที่เข้าร่วม นางอะนุตย์ ปุริสังข์ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ นายเสสะเวช แช่มโกศล เล่าความเป็นมาของโครงการฯ, นายประดิษฐ์. อินทร เกษรอำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทโครงการฯ,นางอารีภรณ์. พิบัติ ผอ.รพ.สต.ดงแคน ชี้แจงกรอบแนวคิด อธิบายแบบสำรวจฯ แผนปฏิบัติการเก็บข้อมูล กำหนดส่งในวันประชุมกำนัน ผญบ.ในครั้งต่อไป,นายสุเมธ ปานจำลอง เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน ที่ประชุมมีข้อแลกเปลี่ยน : ถ้าคนหลายสัญชาติ ผู้นำอยากจะช่วยแต่ลูกหลานไม่ให้ความร่วมมือควรทำอย่างไร ? ทั้งนี้กระบวนกรที่เข้าร่วมคือคุณสุอังคณา ผิวเผื่อนและนายพินต์ คำภูเมืิอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2766สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอกันทรวิชัย จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้วันที่ 18กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอกันทรวิชัย จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอกันทรวิชัย จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าขอนยาง ต.คันธารฎร ต.นาสีนวล ต.กุดไส้จ่อ ต.มะค่า และ ต.ศรีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารฎร เวลา 09.00-13.00 น โดยมีแกนนำแต่ละสภาเข้าร่วม 40 คน และ คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด มีกระบวนการประเมิน คือ ส่งแบบประเมินให้ทุกตำบลทำความเข้าและกรอกรายละเอียดในแบบประเมินก่อน และวันประเมินให้แกนนำแต่ละสภาฯนำเสนอสถานการณ์สภาฯ กรรมการ การขับเคลืีีอนงาน ความเข้าใจ พรบ. สภา กิจกรรม วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสภาตัวเอง ฯลฯ ชึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้ใช้แบบการเมินอีสานหนึ่งเดียว(แบบฟอร์มของ พอช.) และประเด็นคำถามของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และมีการเปิดแลกเปลี่ยนซักถามจากผู้เข้าร่วมในเวที บรรยากาศในเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และนัดหมายสรุปผลการประเมินร่วมกันระดับอำเภอหลังวันที่ 1 สิงหาคม ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อจัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภา พร้อมจัดทำแผนงานอำเภอในการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไปค่ะ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2867สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคามทำความเข้าใจ จัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาดูน2018-01-042019-05-01วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาดูน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม. และแกนนำชุมชน ชึ่งที่ประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานภาคประชาสังคม พร้อมมีมติร่วมกันจัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอในนาม "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอนาดูน" และแต่งตั้งคณะทำงานกองเลขานุการ จำนวน 6 คน ทำหน้าที่ในการประสานงาน โดยกิจกรรมที่จะทำงานร่วมกันชิ้นแรกคือ การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ และนัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกลไกคณะทำงานกองเลขานุการจะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้กับทางจังหวัดต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2968สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม2018-01-042019-05-01 20 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ชึ่งอำเภอนาเชือกก็ถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอภายใต้ชื่อ "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก" และมีการคัดเลือก/แต่งตั้งกลไกคณะทำงานกองเลขา เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน และเริ่มต้นการทำงานชิ้นแรกโดยการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ และนัดหมายการจัดเก็บข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย และจัดส่งข้อมูลระดับอำเภอในวันที่ 7 สิงหาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3069สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม2018-01-042019-05-01วันนี้ 21 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม ณ ห้องประชุม สสอ.อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 100 คน ชึ่งการจัดประชุมในวันนี้เป็นการบูณรณาการเพื่อหนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกอำเภอแกดำอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางสังคม งบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.มหาสารคาม และโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ชึ่งที่ประชุมได้ค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอแกดำหลังจากที่มีมติสมัชชาสุขภาพอำเภอ และแผนงานการเก็บข้อมูลผู้ยากไร้(ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) โดยนัดหมายการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเพื่อทำการคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยระดับอำเภอในวันที่ 31 กรกฎาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3170 เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม ประชุมกลไกคณะทำงานฮักแพงฯ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 22 กรกฎาคม 60 เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม จัดมีการประชุมกลไกคณะทำงานฮักแพงฯ เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานโครงการจัดการขยะ /โครงการจังหวัดบูรณาการ ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และการปิดโครงการทั้ง 2 โครงการ เริ่มเวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ สำนักงานสภาฮักแพงฯ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ผลการประชุมจะได้นำไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3271สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนโกสุมพิสัย จัดประชุมจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01ทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนโกสุมพิสัย จัดประชุมจิตอาสาประชารัฐเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางและพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยในวันนี้ที่โรงเรียนอสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกอบต/ส่วนสวัสดิการอบต/ผอรพสต/อสมและตัวแทนภาคประชาชนมีผู้ข้าร่วมประชุมทั้งหมด80คน โดยมีท่านนายอำเภอโกสุมพิสัยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นผู้เปิดการประชุม ได้มีมติร่วมกันคือสำรวจข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้สูงอายุอายุที่ถูกทอดทิ้งอยู่อย่างยากลำบาก/ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เปิดเผยตัวแต่มีชีวิตอย่างยากลำบาก ผู้ไร้บ้าน/ผู้พิการที่อยู่อย่างยากลำบาก อบต. หรือ รพ.สต. ส่งมาที่กลุ่มงานเวช รพโกสุมพิสัยภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 พร้อมรับค่าสำรวจชุดละ 10 บาท แต่ไม่เกินบ้านละ 3 ชุด สำรวจส่งที่ รพ.สต. หรืออบต. ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3372ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (อำเภอเมือง)2018-01-042019-05-0125 ก.ค.60 ที่วัดเหนือแวงน่าง เทศบาลแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอเมือง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (กิจกรรมเสริมพลังพลเมืองจิตอาสา) มีกลุ่มเป้าหมาย แกนนำอำเภอ /แกนนำระดับตำบล รวม 50 คน เพื่อดำเนินการในการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทุกประเภทในชุมชน เช่นคนไร้บ้าน คนไร้รัฐผู้ป่วยพิการที่ติดบ้านติดเตียง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้เคยต้องขัง โดยมอบหมายให้แกนนำจิตอาสาประชารัฐ ได้ลงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว แล้วคืนข้อมูลให้แกนนำอำเภอ ในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับนโยบาย นำไปจัดทำแผนดำเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3473แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอชื่นชม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01วันนี้ 26 ก.ค.60 ที่ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอชื่นชม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (กิจกรรมเสริมพลังพลเมืองจิตอาสา) มีกลุ่มเป้าหมาย แกนนำอำเภอ /แกนนำระดับตำบล รวม 50 คน เพื่อดำเนินการในการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทุกประเภทในชุมชน เช่นคนไร้บ้าน คนไร้รัฐผู้ป่วยพิการที่ติดบ้านติดเตียง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้เคยต้องขัง โดยมอบหมายให้แกนนำจิตอาสาประชารัฐ ได้ลงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว แล้วคืนข้อมูลให้แกนนำอำเภอ ในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับนโยบาย นำไปจัดทำแผนดำเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3574สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช จัดเวทีติดตามความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01ถึงแม้จังหวัดมหาสารคามเรา จะถูกภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรุนแรง จากผลกระทบของพายุโซนร้อนเชินกา แต่การทำงานภาคประชาสังคมจังหวัดเราในนาม "สภาฮักแพง" ก็ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อหนุนเสริมการทำงานของพี่น้อง และการช่วยเหลือชึ่งกันและกันเท่าที่จะทำได้ต่อไป สำหรับภารกิจงานวานนี้ 29 กรกฏาคม 2560 ทางสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช ได้จัดเวทีติดตามความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอยางสีสุราช ทั้งหมด 7 ตำบล โดยแบ่งการจัดเวทีออกเป็น 2 ช่วง เช้าและบ่าย ชึ่งช่วงเช้าจัดเวทีติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองบัวสันตุ มี 4 ตำบล ได้แก่ หนองบัวสันตุ ขามเรียน บ้านกู่ และ ดงเมือง มีแกนนำเข้ากิจกรรม 40 คน /ส่วนภาคบ่ายจัดที่ รพ.สต.เหล่าหมากคำ ต.นาภู 3 ตำบล ได้แก่ นาภู ยางสีสุราช และ แวงดง มีแกนนำเข้าร่วม 30 คน โดยขั้นตอนกระบวนการติดตามความก้าวหน้านั้น เริ่มจากคณะทำงานอำเภอชี้ให้เห็นความสำคัญของการติดตามประเมินผล แนวทางการทำงานในอนาคต และการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนในแต่ละเรื่อง เช่น การทำกิจกรรมต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่มี กลไกคณะทำงานสภา รูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขั้น เป็นต้น ชึ่งทำให้กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงคนยางสีสุราช ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของสภาองค์กรชุมชน และมีชุดข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานของแต่ละสภา ฯ ชึ่งบางสภาได้มีการทบทวนกลไกคณะทำงานชุดใหม่ เช่น ต.แวงดง ต.นาภู และ ต.ขามเรียน และแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลในข้างต้นต้องกลับไปจัดทำเอกสารการทบทวนสภาให้เรียบร้อย และจะจัดส่งให้กับทางกองเลขาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ตามขั้นตอนต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3675สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนชื่นชม จัดเวทีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอชื่นชม2018-01-042019-05-01วานนี้ 1 สิงหาคม 2560 ทีมงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนชื่นชม จัดเวทีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอชื่นชม จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหล่าดอกไม้ และตำบลชื่นชม ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกจรัส ชิณเฮือง นายกอบต.เหล่าดอกไม้ มาเป็นประธานเปิดและปิดการประชุม พร้อมเป็นสักขีพยานในการติดตามประเมินผล ซึ่งกระบวนการประเมินนั้น ที่ประชุมได้ให้ตัวแทนของสภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้นำเสนอภาพรวมการทำงาน และให้ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลชื่นชมเป็นคนประเมินพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ส่วนสภาองค์กรชุมชนตำบลชื่นชมที่ประชุมมีมติให้แกนนำสภาที่มาประชุมในวันนี้ กลับไปจัดการประชุมสภาเพื่อทบทวนกลไกคณะทำงานชุดใหม่ให้ชัดเจน การทบทวนกลุ่มองค์กรสมาชิก การทบทวนสมาชิกสภาของแต่ละชุมชน เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าไว้ที่จะเป็นพื้นที่กลางของตำบลต่อไป /และในส่วนของการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ยากไร้โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ จำนวน 7 แระเภทนั้น ทางกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบื่งแงง คนชื่นชม ได้ทำการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3776สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอวาปีปทุม2018-01-042019-05-01วันนี้ 3 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอวาปีปทุม กลุ่มโซนที่ 1 จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย ต. โคกสีทองหลาง ต.ดงใหญ่ ต.ขามป้อม ต.งัวบา และ ต.แคน ณ ห้องประชุม อบต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยกระบวนการติดตามประเมินผลนั้น เริ่มจากการชี้แจงทำความเข้าใจความสำคัญของการติดตามประเมินผล ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล โดยให้แกนนำสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบลตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของอีสานหนึ่งเดียว ชึ่งกลไกอำเภอวาปีปทุมเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำการตอบแบบประเมินผลดังกล่าว หลังจากนั้นทีมงานสภาฮักแพงฯจังหวัด สรุปความสำคัญในการประเมินผล และชวนออกแบบแนวทาง และกำหนดทิศทางในการทำงานของสภาฮักแพงฯอำเภอ กับการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบลให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์สภาองค์กรชุมชนต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3877อบต.ดอนหว่าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน 2018-01-042019-05-01ช่วงบ่ายของวันนี้ 3 ส.ค.60 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับ อบต.ดอนหว่าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน ณ ห้องประชุม อบต. ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีท่านปลัด อบต. หัวหน้าสำนักกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำชุมชนหมู่บ้านต้นแบบนำร่อง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่านาด รวม 10 คน ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดการขยะร่วมกัน และมีแนวทางหนุนเสริมการเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกันคือ ทีมงานสภาฮักแพงจะหนุนงานจัดกระบวนการขั้นตอน วิธีการทำงานของพื้นที่ และ อบต.หนุนงบประมาณในการทำงานตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนต้นแบบต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3978สภาฮักแพงฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หารือแนวทางการเคลื่อนงานจัดการขยะร่วมกัน 2018-01-042019-05-014 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการเคลื่อนงานจัดการขยะร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน นำโดยท่านปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุข แกนนำสภาองค์กรชุมชน ผอ.รร.บ้านดอนเวียงจันทร์ และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้ออกแบบการขับเคลื่อนงานหลังจากที่ได้มีการอบรมการเป็นวิยากรตำบล การประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการลดขยะรายชุมชนแล้ว โดยจะมีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้ประกอบการหอพักประมาณ 100 แห่ง ภายใต้หัวข้อเสวนา "หอพัก ฮ่วมฮัก รักเมืองท่า" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4079สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลกุดรัง 2018-01-042019-05-01 7 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมาหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลกุดรัง ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านสว่าง บ้านโคกลี่ บ้านดอนโมง และบ้านกุดเม็ก ในประเด็น ขั้นตอนวิธีการกระบวนการดำเนินงานจัดการขยะตั้งแต่เริ่มตนถึงปัจจุบัน รูปธรรมความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการเคลื่อนงานต่อในระยะต่อไปร่วมกันระหว่างตำบล ชุมชนต้นแบบ และสภาฮักแพงฯ.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4180สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.แก่งแก ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ์และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนขยายผล2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.แก่งแก ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ์และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนขยายผล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกุง ม.4 บ้านหัวขัว ม.8 บ้าน และ ม.2 ณ ห้องประชุม อบต.แก่งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. แกนนำชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายผล เจ้าหน้าที่ พอช.และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานขยะ ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระดับตำบลและชุมชนต้นแบบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน เช่น กองทุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะรายครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และมีแนวทางการเคลื่องานต่อร่วมกัน เช่น การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำข้อบัญญัติตำบลในประเด็นการจัดเก็บค่าบริการขยะตามจำนวที่ทิ้ง(กก.ละ 15 บาท) และการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะให้กับชุมชน โดยสภาฮักแพงฯจะหนุนงานฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชน ระดับตำบล.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4281สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ลงปรึกษาหารือ กับตัวแทนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ลงปรึกษาหารือ กับตัวแทนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน โดยมีประเด็นพูดคุยกัน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.ติดตามประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ (เก็บตก) โดยทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ได้ข้อสรุปในการปรึกษาหารือ คือ ให้มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือชุดใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพราะไม่มีการประชุมและไม่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวมานานแล้ว 2.การจัดการขยะมูลฝอย โดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้ปรึกษาหารือกันกับตัวแทนคณะทำงาน ดังนี้ •ทบทวนเป้าหมาย หมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ ซึ่งมีหมู่บ้านนำร่อง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนางเลิ้ง บ้านหนองเรือ บ้านป่ารังหนา บ้านหัวเข่าแตก •ปัญหาอุปสรรค คือ การดำเนินงานหมู่บ้านนำร่องยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังติดในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนขยะ ขยะอันตรายเก็บแล้วไม่มีที่นำไปทำลาย และปัญหาขยะจรจากหมู่บ้านอื่นนำมาทิ้งในเขตป่าของตำบลหนองเรือ •แผนงานต่อไป คณะทำงานตำบลหนองเรือ จะสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถาม และภายในเดือนธันวาคม 2560 คณะทำงานตำบลหนองเรือ จะลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน ดูสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่จริง แล้วมาจัดเวทีระดับตำบล นำคณะกรรมหมู่บ้านนำร่อง มาปรึกษาหารือ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) เพื่อให้ได้บทเรียนเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย ขยายให้ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ครบทั้งตำบล •สิ่งที่คณะทำงานตำบล ต้องการให้ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงมาหนุนเสริม คือ ต้องการให้มาช่วยให้ความรู้การจัดการขยะกับชาวบ้านแบบจับเข่าคุย ง่ายๆ ไม่ต้องเป็นวิชาการ เพื่อให้ชาวบ้านนำไปปฏิบิติได้จริง อยากให้ทีมวิทยากรมาช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพราะฝึกการจัดการขยะตั้งแต่เด็ก จะฝึกง่าย และเด็กจะไปบอกต่อกับพ่อแม่และเพื่อนๆนั่นเอง และสุดท้ายอยากให้มาช่วยถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน มีส่วนร่วมตำบลหนองเรือ ให้ออกมาเป็นเอกสาร ให้หมู่บ้านขยายอื่นๆ นำไปใช้ได้ต่อไป นี้คือ ภาพปัญหาขยะ จากทั่งคนในชุมชน และขยะจรนำมาทิ้ง ข้างถนนสายบ้านโนนทอง ออกไป อบต.โนนราษี ป้าย อบต.โนนแดง เอามาปักห้ามทิ้ง ขยะ ก็ยังเหมือนเดิม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4382สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมเยือน พูดคุยร่วมกับ อบต.เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมเยือน พูดคุยร่วมกับ อบต.เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนระหว่างเวลา 11.00-12.30 น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูล และทีมฮักแพงฯ ในกาลนี้ ทาง อบต. ได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน 21 หมู่ พร้อมทั้งมีการมอบถังคัดแยกขยะอันตราย แก่ชุมชนทั้ง 21 ชุมชนด้วย ผลในการพบปะ พูดคุย ได้รับรู้การทำงานที่เกิดขึ้นในระดับตำบลและชุมชนต้นแบบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน เช่น การประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำกองทุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะรายครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และมีแนวทางการเคลื่อนงานต่อร่วมกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ให้กับชุมชน และการเพิ่มมูลค่า รายได้จากขยะรีไซเคิล โดยต้องให้สภาฮักแพงฯหนุนงานฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชน ระดับตำบลต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4483กองเลขาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพได้มีการพบปะ ประชุมกันที่บ้านสวนซุมแซง 2018-01-042019-05-01 7 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทีมกองเลขาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพได้มีการพบปะ ประชุมกันที่บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทระวิชัย จ.มหาสารคาม มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการมีเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น เช่น ประเด็นขยะ ประเด็นอาหารปลอดภัย และ ประเด็นผู้สูงอายุ และรายการวางแผนปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งผลในการหารือได้แนวทางการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4584ถอดบทเรียนกระบวนกร สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม ได้จัดเวทีถอดบทเรียนกระบวนกร ในเรื่องของการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทระวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4685ผึ้งน้อยรณรงค์คัดแยกขยะ2018-01-042019-05-0112 สิงหาคม 60 วันแม่ของเรา กลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม ได้ไปทำกิจกรรมการรณรงคการคัดแยกขยะที่วัดอภิสิทธิ์ มีโรงทานประมาณ 50 โรงทาน ทางผู้ทำโรงทานให้ความร่วมลดกล่องโฟมไดประมาณ 80% และมีกรรมการชุมชนร่วมด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4786สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคามจัดการขยะในโรงทานที่วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2018-01-042019-05-01วานที่ 19 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม (โรงเรียนผดุงนารี) มาร่วมจัดการขยะในโรงทานที่วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวัดนี้ ได้รับความร่วมมือกับทางวัดและชุมชนดีมาก คือ ภายในงานจะไม่มีกล่องโฟมเลย ขยะในงานส่วนใหญ่จะเป็นแก้วน้ำ และขวดพลาสติก เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชมได้มีการประสานกับญาติโยที่จะมาทำโรงทานให้งดใช้ภาชนะโฟมโดยเด็ดขาด และทางวัดได้จัดเตรียมถ้วยชามจากวัด ไว้ให้ใส่อาหาร0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4887สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชน ชุมชนส่องเหนือร่วมคัดแยกขยะในโรงทาน ที่วัดอุทัยทิศ2018-01-042019-05-01วันนี้ 20 สิงหาคม 2560 ที่วัดอุทัยทิศ ได้มีการจัดเทศน์เข้าพรรษา ในงานนี้มีโรงทานเยอะมาก ประมาณ 100 โรง เนื่องจากบริเวณแคบและผู้คนเยอะมากเลยทำให้เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ประกอบกับมีฝนตกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทำให้บรรยากาศเละหน่อยๆ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชน ชุมชนส่องเหนือ ได้มาช่วยในการคัดแยกขยะในโรงทาน ในครั้งนี้ด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
49885 พลัง ขับเคลื่อนชวนเพื่อนมาร่วมสร้างความดีสู่สังคมสุขภาวะ2018-01-042019-05-01เริ่มขยับ ขับเคลื่อนชวนเพื่อนมาร่วมสร้างความดีสู่สังคมสุขภาวะ ตามที่ได้เสนอในโครงการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะ ระยะที่ 1(ทีม 5 พลัง) ซึ่งได้คัดเลือกบ้านดอนตูม หมู่ 5 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้กิจกรรมภายใต้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม (ประเด็นการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม) เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีภาคีพัฒนาทั้งภายในและภายนอก มาหนุนเสริมเติมพลังสร้างความดีร่วม ให้แก่ชุมชนต้นแบบ ของตำบลเหล่า ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5089ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ ณ บ้านนายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ บ้านโคกก่อง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน เพื่อทบทวนและติดตามประเด็นงานที่ตัวแทนจิตอาสาประชารัฐแต่ละตำบล ได้ลงไปดำเนินงานเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในพื้นที่ 15 ตำบล / ติดตามเอกสารการจัดตั้งและประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบล ในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก / ประเด็นลงถอดบทเรียนความก้าวหน้าการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในช่วงที่ผ่านมาของท้องถิ่นที่สภาฮักแพงฯ ลงไปหนุนเสริม แล้วได้ข้อสรุป แผนงานต่อไป ดังนี้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก วันที่ 3 กันยายน 2560 ทีมกลไกอำเภอบรบือ จะประชุมย่อยกองเลขาฯ เพื่อตัดเกรดผลการประเมินสภาองค์กรชุมชน และเตรียมข้อมูลทุกประเด็น นำไปแจ้งในที่ประชุมใหญ่ร่วมกับตัวแทนคณะทำงานแต่ละตำบล พร้อมแจ้งผลการประเมินสภาองค์กรชุมชนให้แต่ละตำบลได้รับทราบ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5190สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนส่องเหนือ ไปช่วยจัดการขยะโรงทานในงานเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดนาควิชัย2018-01-042019-05-01วันนี้ 26 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนส่องเหนือ ไปช่วยจัดการขยะโรงทานในงานเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดนาควิชัย ซึ่งในงานมีโรงทานประมาณ 100 โรง ทางวัดและชุมชนไม่ได้มีการประสานกับญาติโยมที่มาทำโรงทานในเรื่องภาชนะใส่อาหาร จึงจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะในงานมีจำนวนมากพอสมควร0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5291สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้เปิดเวทีเยี่ยมยามถามข่าว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสภาองค์กรขุมชน2018-01-042019-05-0126 ส.ค.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้เปิดเวทีเยี่ยมยามถามข่าว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสภาองค์กรขุมชนตำบล ที่จดแจ้งจัดตั้งก่อน ปี 2559 ในอำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งมีทั้งหมด 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลดอนกลาง ตำบลเขวาไร่ ตำบลโพนงาม ตำบลหนองบอน ตำบลหนองกุงสวรรค์ ตำบลหนองเหล็ก ตำบลเขื่อน และตำบลเหล่า ทั้งนี้ได้ทราบถึงสถานะการดำนินงาน ของสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบล ว่าอยู่ในระดับใด คณะติดตามประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ แก่แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลดังกล่าว ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5392สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำทีม เยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนชุนชนส่องเหนือ ไปช่วยวัดป่าประชาบำรุง จัดการขยะในโรงทาน2018-01-042019-05-01วันนี้ 27 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำทีม เยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนชุนชนส่องเหนือ ไปช่วยวัดป่าประชาบำรุง จัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ในวัดนี้ มีเจ้าภาพโรงทานอยู่จำนวนไม่มากนัก ประมาณ 50-60 โรง จะเห็นว่าขยะในงานมีจำนวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่ขยะจะเป็นประเภท ขวด แก้วน้ำ พลาสติก ส่วนปริมาณโฟมในวันนี้มีไม่มากเท่าไรค่ะ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5493สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในเวทีนี้ ได้พบปะชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยเนื้อหาที่พูดคุยจะเป็นการซักถามถึงสถานการณ์ขยะในชุมชน ผลกระทบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งร่วมทำแผนในการขับเคลื่อนในการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ วันนี้ช่วงเช้า ได้จัดที่วัดบ้านงัวบา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนหมู่ที่ 1, 2, 3, 10, 14, วัดบ้านงัวบา, รพสต.บ้านงัวบา, ศพด.บ้านงัวบา จำนวน 60 คน และในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเดียวกันที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว ซึ่งมีกลุ่ม เป้าหมาย คือประชาชน หมู่ที่ 4, 8, 16, 18 ,วัดบ้านสระแก้ว, โรงเรียนบ้านสระแก้ว-หนองคู จำนวน 60 คน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5594ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ 2018-01-042019-05-0128 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน เพื่อทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบล เนื่องจากจัดตั้งจดแจ้งมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2551 ผ่านมา 10 ปี แล้ว แต่การขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ยังไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปธรรม เพราะกรรมการชุดเดิมยังไม่เข้าใจการดำเนินงานเท่าที่ควร และกลุ่มอาชีพในตำบล ไม่มีเวทีได้พูดคุยกัน และไม่มีการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายต่างๆ ดังนั้น วันนี้คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้ลงประเมินสภาองค์กรชุมชน จึงได้จัดเวทีทบทวนสภา เริ่มจากการแนะนำสภาองค์กรชุมชน ความเป็นมา ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และประโยชน์ที่จะได้รับจากสภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และสืบเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง ที่ประชุมจึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และที่ประชุมได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ซึ่งได้คณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้ 1.นายไพทูลย์ บุญสิลา เป็นประธานฯ 2.นายดำรงค์ แร่กาสินธุ์ เป็นรองประธานฯ 3.นายฉลาด รัตนธรรม เป็นรองประธานฯ 4.นางปิยธิดา พลัดภูมี เป็นเลขานุการ 5.นางหทัยรัตน์ วงศ์ศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมอบหมายให้นายไพทูลย์ บุญสิลา ประธานฯ และนายดำรงค์ แร่กาสินธุ์ รองประธานฯ เป็นตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ไปร่วมเป็นกรรมการสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวรัตน์ดา แพงคำแสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน องค์การบริส่วนตำบลหนองเรือ เป็นภาคีพี่เลี้ยงช่วยงานกองเลขานุการในการประสานงานกับกลุ่มอาชีพและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ให้สามารถบูรณาการแผนงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ให้กลุ่มอาชีพในตำบลหนองเรือ สามารถเป็นตำบลจัดการตัวเองได้ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5695สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 2018-01-042019-05-01วันนี้ 29 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในเวทีนี้ ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยเนื้อหาที่พูดคุยจะเป็นการซักถามถึงสถานการณ์ขยะในชุมชน ผลกระทบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งร่วมทำแผนในการขับเคลื่อนในการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ วันนี้ช่วงเช้า ได้จัดที่ ศาลเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงต้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนหมู่ที่ 5, 12, วัดบ้านโนนทัน, วัดบ้านแวงต้อน, โรงเรียนแวงนคร “สังฆวิทยา”, โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 40 คน และในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเดียวกันที่ตลาดบ้านหนองหว้า ซึ่งมีกลุ่ม เป้าหมาย คือประชาชน หมู่ที่ 9,11,13,15,19, วัดศิริมงคลบ้านหนองหว้า,รพสต.บ้านหนองหว้า,ศพด.บ้านหนองหว้า จำนวน 60 คน ผลในการพูดคุย อบต.งัวบา และชุมชน แต่ละหมู่จะได้้นำไปขับเคลื่อนในการจัดการขยะร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5796สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการขยะกับกลุ่มผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลฯ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 30 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการขยะกับกลุ่มผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.00 - 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าของหอพัก ผู้จัดการหอพัก แกนนำสภาองค์กรชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ซึ่งทางเทศบาลได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และการทำงานด้านการจัดการขยะของทางเทศบาลฯ ทำให้ที่ประชุมได้รู้ รับทราบข้อมูล และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเทศบาลฯ และสถานการณ์การดำเนินการจัดการขยะของแต่ละหอพักที่ได้ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และแต่ละหอพักที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดปริมาณขยะของทางเทศบาลฯ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานั้นปัญหาที่แท้จริงในการทำงานร่วมกันคือ ขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างทางเทศบาลกับหอพัก ทำให้ไม่รับรํ้รับทราบปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และที่ประชุมมีข้อเสนอต่อแนวทางการทำงานร่วมกันคือ 1.หอพัก คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เช่น แยกขาย ที่เหลือเทศบาลฯมาเก็บ(เศษอาหาร) 2. เทศบาล จัดทำโรงคัดแยกขยะเอง /กำจัดขยะด้วยตนเอง(ขยะเปียก ขยะทั่วไป) 3. เทศบาล จัดทำรายการขยะที่ร้านรับซื้อได้ 4. เทศบาล ให้ความสำคัญสนับสนุนบริการเก็บขยะ (จัดทำภาชนะรองรับการแยกขยะให้กับหอพัก เพิ่มรถ เพิ่มคน ) และ สุดท้ายได้จัดตั้งกลไกคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานขยะของเทศบาลตำบลท่านขอนยาง "คณะก่อการดี" ประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมหอพัก นายบุญคลุ้ม 2. ตัวแทนหอพักซอยวุ่นวาย คุณเกสร กุณโฮง 3. หอเดอะรูม คุณกรรัตน์ 4.โซนวัดบ้านกู่แก้ว คุณนุชนาถ(หอพักลาวัณย์ ปาร์ควิลลี่) 5. หอพักมายเพลช. 6. ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน คุณพ่อเกษม และอาจารย์บรรหาญ 7. ผู้แทนสภาฮักแพง ฯ อาจารย์ศักดิ์เจริญ คุณเรืองเดช. และทางเทศบาลท่าขอนยาง ท่านปลัดเทศบาล ฝ่ายนิติกร และฝ่ายสาธารณสุข0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5897การประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย2018-01-042019-05-01วานนี้ 31 สิงหาคม 2560 มีการประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยมีเนื้อหาที่สำคัญๆในการประชุมคือ 1.การติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานจากมติสมัชชา 3 ประเด็นนคือ ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นการจัดการขยะ และประเด็นผู้สูงอายุ 2.ปรึกษาหารือการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ. โดยเวทีการอบรมฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและคัดกรองกลไกแกนนำคณะทำงานอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันในนาม "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย" ในทุกมิติ ทุกประเด็น ทุกภาคส่วน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5998สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 1 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 7 ตำบล จากทั้งหมด 10 ตำบล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช.ปี 2560 ตำบลละ 20,000 บาท ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง หนองซอน หนองบอน วังไชย สันป่าตอง เทศบาลโพนทอง ภารแอ่น และ คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งแต่ละตำบลดังกล่าวข้างต้นได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละตำบล พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดทำแผนฯ โดยที่ประขุมได้มีแนวทางหนุนเสริมการทำงานของแต่ละตำบลร่วมกันคือ จัดเวทีประชุมในแต่ละตำบล เพื่อเติมเต็มการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ชึ่งการจัดเวทีต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มองค์กรชุมชน อบต. รพ.สต. โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
6099สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม และกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือส่องใต้ มาช่วยวัดเครือวัลย์บ้านค้อ ในการจัดการขยะในโรงทาน2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม และกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือส่องใต้ มาช่วยวัดเครือวัลย์บ้านค้อ ในการจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ในวันนี้ 3 กันยายน 2560 มีโรงทานจำนวนมาก 80-90 โรง ปริมาณขยะมีพอประมาณ เช่น โฟม แก้ว-ขวดน้ำพลาสติก หลอด ช้อนพลาสติก ไม้ตะเกียบ กล่องกระดาษที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ มา ซึ่งจะเห็นว่าทางวัดไม่ได้ประสานกับญาติธรรมทั้งหลายในการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหาร ดังกล่าว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
61100ประชุมกองเลขาสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมกองเลขาสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบรบือ มีผู้เข้าร่วม 12 คน ซึ่งมีประเด็นพูดคุย ดังนี้ 1.เตรียมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 8 กันยายน ที่จะถึงนี้ ในประเด็นสรุปการทำงานการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของพื้นที่ตำบลต่างๆที่ สภาฮักแพงฯ ลงไปหนุนเสริม กับ อบต. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ตำบล 2.เสนอรายชื่อคณะทำงานทั้ง 15 ตำบลละ 2 คน ที่จะเข้าร่วมระดมแนวทางจัดทำแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3.การประชุมใหญ่คณะทำงานทั้ง 15 ตำบล ในวันที่ 15 กันยายน 2560 หลังจากได้แนวทางการทำงานจากเวทีประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยคณะทำงาน และตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอบรบือ ที่ประจำ ศรช.แต่ละตำบล จะลงพื้นที่ตำบลประสานแผนการทำงานการจัดการขยะในชุมชน ร่วมกับ อบต. ผู้นำท้องที่ อสม. ทสม. รพ.สต. บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ตำบลไปพร้อมๆกัน 4.เทศบาลตำบลบรบือ ร่วมกับวัดบรบือ เชิญร่วมผ้าป่าขยะ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ใครมีขยะนำมาร่วมกิจกรรมได้ และเชิญ สภาฮักแพงฯ บรบือเข้าร่วมงานดังกล่าว 5.ออกแบบเกณฑ์การประเมิน และให้คะแนน แล้วตัดเกรดสภาองค์กรชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีการระดมเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนน ออกมาดังนี้ 1.บทบาทแกนนำ - มีความเข้าใจใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 - มีการเชื่อมประสานภายในองค์กร และการเชื่อมกับองค์กรภาคีภายนอก - มีโครงสร้างและบทบาทคณะทำงานที่ชัดเจน 2.มีรูปธรรมในพื้นที่ - มีกลุ่มอาชีพที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ - มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เกิดการขยายผลต่อไปได้ 3.ระบบเอกสาร - มีบันทึกการประชุม - มีแฟ้มเอกสาร - มีระบบการเงินและบัญชีที่ชัดเจน 4.การจัดการตนเองได้ - สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณะในตำบลได้ - มีกระบวนการจัดการไปสู่การพึ่งตนเองได้ แล้วคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ทั้ง 8 คน ที่ลงไปประเมินสภาองค์กรชุมชน ในอำเภอบรบือและอำเภอนาเชือกก็ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ประเมิน แล้วตัดเกรดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ และจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ในระดับจังหวัด เพื่อให้คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคามรับรองผลการประเมินและจะเชิญตัวแทนแต่ละสภาองค์กรชุมชนมารับทราบผลการประเมินต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
62101เวที “ ระดมแนวทางการจัดแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ”2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดเวที “ ระดมแนวทางการจัดแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ” ณ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในเวทีจะเป็นการประชุมนำเสนอผลการติดตามสถานการณ์ดำเนินงานจัดการขยะระดับตำบล โดย คณะทำงานกระบวนกรสภาฮักแพง ฯ โดย 1.นายอุดร นามษร 2. นายบวร วิเศษดี 3. นายทานตะวัน สิงห์แก้ว และ 4. นางสาวนุจนาด โฮมแพน โดยมีนายเรืองเดช โพธิ์ศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นมีการนำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพของจังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงบ่ายมีการประมวลผลการประชุมและแนวทางการจัดทำแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วน ร่วมในระดับอำเภอ 3 ปี โดย นายสุเมธ ปานจำลอง สุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานร่วมกันและนัดหมายการจัดทำแผนงานจัดการขยะแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
63102สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ บ้านบ่อทอง ม.10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง 2018-01-042019-05-01วันนี้ 9 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ บ้านบ่อทอง ม.10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ในเวทีจะเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีอาหารปลอดภัยของชุมชน ในมุมของฐานผู้ผลิต ที่มีพื้นฐานในการทำเกษตรอินทรีย์ดั้งเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของการทำน้ำหมักในการฆ่าเพลี้ย แมลง จากสูตรสมุนไพรต่างๆ ด้วย และในมุมของฐานด้านการตลาด ที่มีความสนใจอยากทำตลาดอาหารปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งมีสมาชิกแม่ค้า ประมาณ 20 ราย โดยนำเอาวัตถุดิบที่มาจำหน่ายจากสิ่งที่ตนผลิต เหลือกินก็นำมาขาย นั่นเอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
64103ประชุมเยี่ยมยามถามข่าวการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งภารกิจงานของสภาฮักแพงฯวันนี้ 9 กันยายน 2560 มีการจัดประชุมเยี่ยมยามถามข่าวการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนวิถีเกษตรพอเพียง คุณพ่อธีระศักดิ์(ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลิง) บ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลๆละ 5 คน ได้แก่ ต.หนองปลิง ต.ดอนหว่าน ต.หนองโน และ ต.แวงน่าง ชึ่งมีกระบวนการในการประชุมคือ การชี้แจงเป้าหมายความสำคัญในการติดตามเยี่ยมยามถามข่าว และมีการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามความคืบหน้าการทำงานที่ผ่านมาหลังจากได้มีการประเมินความก้าวหน้าในครั้งที่แล้ว หลังจากนั้นให้พี่น้องได้กรอกแบบฟอร์มการติดตามการทำงานต่างๆ ชึ่งทำให้คณะทำงานสภาฮักแพงได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของแต่ละตำบลในปี 2561 ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
65104สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ไปร่วมจัดการขยะในงานบุญ ที่วัดปัจฉิมทัศน์2018-01-042019-05-01วันนี้ 10 กันยายน 2560 ที่วัดปัจฉิมทัศน์ มีงานบุญเทศน์เข้าพรรษา สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ไปร่วมจัดการขยะในงานบุญด้วย มีญาติธรรมจำนวนมากมาทำโรงทานกัน จำนวน 100 โรง ปริมาณ ขยะ มีไม่มากนัก ซึ่งแสดงว่า พี่น้อง ญาติธรรม มีความตระหนักในเรื่องของขยะ มากขึ้น นอกจากเด็กๆจะช่วยจัดการขยะ ในงานบุญแล้ว ยังมีจิตอาสาช่วยงานทางวัด อีกด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
66105ติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม2018-01-042019-05-01สำหรับภารกิจงานของสภาฮักแพงฯอีกหนึ่งวันในวันนี้ (10 กันยายน 60) การติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวา(เจ้าภาพ) ต.ห้วยแอ่ง ต.ท่าตูม ต.โคกก่อ และ ต.เกิ้ง จำนวน 25 คน โดยทางคณะทำงานสภาฮักแพงฯได้แบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานหลังจากการติดตามประเมินผลในครั้งที่ผ่านมา ทำให้คณะทำงานสภาฮักแพงฯได้รับรู้ความเคลื่อนไหวการทำงานในระยะผ่านมาของแต่ละสภา และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางหนุนเสริมการทำงานร่วมกันในปี 25610000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
67106สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับแกนนำคณะทำงานสภาฮักแพงฯระดับอำเภอ จัดเวทีประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 11 กันยายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับแกนนำคณะทำงานสภาฮักแพงฯระดับอำเภอ จำนวน 10 ทีม ได้จัดเวทีประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามรวม 78 ตำบล ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยที่ประชุมให้แกนนำสภาฮักแพงแต่ละอำเภอ รายงานสถานการณ์/วิธีการและกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการทำงานภาพรวมของแต่ละสภาในระดับอำเภอ พร้อมเหตุการณ์การแก้ไขปัญหาที่สำคัญๆในพื้นที่ตำบล ชึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดกลางของจังหวัดมหาสารคาม และได้จัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภาตามตัวชี้วัดกลางของจังหวัด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับตำบลและระดับอำเภอในปี 2561 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
68107สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง ร่วมกับ อบต.สันป่าตอง จัดเวทีระดมความคิดเห็นพี่น้องแกนนำตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 15 กันยายน 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง ร่วมกับ อบต.สันป่าตอง จัดเวทีระดมความคิดเห็นพี่น้องแกนนำตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร/จนท.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพทั้ง 12 หมู่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางเพื่อจัดทำเป็นแผนการทำงานของแต่ละชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสภาองค์กรชุมชน 5 ด้านร่วมกันคิอ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจการสภา ทำให้วันนี้สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตองมีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นของตนเอง(ฉบับของสภา). ชึ่งหลังจากวันนี้ทางแกนนำสภาจะรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารแผนงานให้มีความสมบูรณ์ที่สุด และส่งแผนงานนี้ให้กับ อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
69108สภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่น จัดเวทีประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 กันยายน 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่น จัดเวทีประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต. ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพทั้ง 10 หมู่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งคณะทำงานสภาฮักแพงฯได้ชี้ให้เห็นความจำเป็น/ความสำคัญในการมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นแผนงานของสภาเองควบคู่ไปกับแผนงานของอบต. โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่นได้มีการจัดทำแผนงานมาเสนอที่ประชุมแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ที่ประชุมจึงได้เสนอแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันของทั้ง 10 หมู่บ้านใน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ของสภาองค์กรชุมชน ชึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานแกนนำสภาองค์กรชุมชนจะจัดทำเป็นชุดเอกสารแผนงานของสภา และเชื่อมโยงเข้าสู่แผนงานของอบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
70109สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กกลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเด็กกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นส่องเหนือ ส่องใต้ ไปร่วมจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดศรีสวัสดิ์ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 17 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กกลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเด็กกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นส่องเหนือ ส่องใต้ ไปร่วมจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดศรีสวัสดิ์ วันนี้มีญาติธรรมมาทำโรงทานประมาณ150 โรง ซึ่งมีปริมาณมาก แต่ปริมาณขยะ กลับไม่มากตาม ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าผู้คนตระหนักในการสร้างขยะมากขึ้น 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
71110สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560.2018-01-042019-05-0120 ก.ย.60 ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560. มีการรับรองการจดแจ้งจัดตั้งสภาฯใหม่ ในปี 2560 จำนวน 30 สภา และรับรองการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่มีความก้าวหน้า แต่ละระดับดังนี้. 1.ระดับ A มีความก้าวหน้า. จำนวน 16 สภา 2.ระดับ B มีพัฒนาการที่ดี. จำนวน 30 สภา 3.ระดับ C มีการพัฒนาค่อนข้างดี จำนวน 23 สภา 4.ระดับ D มีการพัฒนาที่ต้องปรับปรุง 9 สภา และรับรองผู้แทนสภาฯระดับจังหวัดเข้าประชุมสภาฯระดับชาติ ได้แก่ 1. นายเดชอนันต์ พิลาแดง 2. นายศักดา นามโยธา ในช่วงบ่ายมีเวทีเสวนาหัวข้อ"สปสช.และ พอช.กับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชน"และมีการระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน ระหว่าง ปี2561-2563 ในการเสริมสร้างความของสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เป็นสภาแห่งความฮักแพง เพื่อเบิ่งแงง คนมหาสารคามให้มีความสุข ตลอดไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
72111สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมแก่ อปท ที่มีการจัดการกำจัดขยะด้วยตนเอง2018-01-042019-05-01วันนี้ 22 กย 60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมแก่ อปท ที่มีการจัดการกำจัดขยะเอง ให้มีความรู้เพื่อจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ภายใต้โครงการเมืองสะอาดสวยใสไร้มลพิษ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสเน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน จังหวัดมหาสารคามมีสถานที่จัดการขยะ 35 แห่งถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง (ทต เชียงยืน). ฝั่งกลบมีการควบคุม 6 แห่ง ไม่ฝั่งกลบ 28 แห่ง มีเตาเผาขยะ 3 แห่ง ยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
73112สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และหาแนวทางหนุนเสริมความเข้มแข็งของกลไกอำเภอ 2018-01-042019-05-019 ตุลาคม 2560 สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และหาแนวทางหนุนเสริมความเข้มแข็งของกลไกอำเภอ ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 60 คน ชึ่งเป็นเวทีจูนแนวคิดการทำงานขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันในนาม "สภาฮักแพง" ให้ตรงกันของทีมงาน โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกันผ่าน "ประเด็น ท่านเริ่มทำงานจิตอาสาตั้งแต่ เมื่อไหร่ อย่างไร และสิ่งที่ท่านประทับใจจากการทำงาน" หลังจากนั้นให้จับคู่ความสัมพันธ์ในการทำงาน และจับกลุ่มที่มีความเหมือนกันผ่านประเด็นการทำงานจิตอาสาที่ท่านประทับใจ : ช่วงบ่าย ระดมภารกิจบทบาทหน้าที่การทำงานของกระบวนกร/ผู้ประสานงานอำเภอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สุดท้ายของเวทีการประชุม มีภารกิจมอบหมายภารกิจการทำงานร่วมกันของสภาฮักแพง คือ 1)การสรุปบทเรียนการทำงานของกลไกอำเภอที่ได้มีการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา 2) แผนงานของกลไกอำเภอในระยะต่อไปจะเดินต่ออย่างไร และ 3) แผนการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ 4PW จะดำเนินอย่างไรต่อ.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
74113สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง จัดเวทีทบทวนกลไกการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 13 ตุลาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง จัดเวทีทบทวนกลไกการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดงที่ครบวาระ ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำกลุ่มอาชีพสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ ชึ่งที่ประชุมได้มีการทบทวนสมาชิกสภาในแต่ละหมู่บ้านรวม 20 หมู่ และการคัดเลือกกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบลชุดใหม่ โดยที่ประชุมคัดเลือกนายสมสี เทพสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกุง เป็นประธานคนใหม่ พร้อมทีมงาน ชึ่งการประชุมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง ที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพรบ.สภาองค์กรชุมชนต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
75114 สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีการประเมินผลแบบเสริมพลัง ในการดำเนินงาน2018-01-042019-05-0118 ต.ค.60 ที่สวนซุมแซง บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีการประเมินผลแบบเสริมพลัง ในการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งเป็นการแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีขึ้น และทบทวนกระบวนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ในข้อที่คิดว่าได้คะแนนต่ำสุดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
76115“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล”2018-01-042019-05-01“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ภายใต้สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยใช้ชื่องานว่า “การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมหนองบ่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน มาจากตัวแทนคณะทำงานตำบลละ 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบรบือ สถานีตำรวจภูธรบรบือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ นายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แบบบรณาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอจากการสรุปบทเรียน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้ อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ กล่าวแนะนำสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ชักชวนพี่น้องคนบรบือ มาช่วยกันดูแลบ้านเมือง มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียกตัวเองว่า “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” กิจกรรมก็มีหลายอย่าง ทำเรื่องเด็กเยาวชน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เราอยากเห็นคนมหาสารคามพึ่งตนเองได้ พึ่งพาซึ่งกันและกัน สภาพการณ์แบบนี้มันหายไปแล้ว ต่อมากล่าวถึงการรวมตัวของกลไกแต่ละอำเภอ ยกตัวอย่าง เช่น กลไกอำเภอยางสีสุราช, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอวาปีปทุม แต่ที่รวมกันยังไม่ได้คือ อำเภอเชียงยืน การรวมตัวกันเรียก “ภาคประชาสังคม” ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ไม่มีอำนาจ มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่มีใครสั่ง ใจสั่งมา ส่วนแหล่งงบประมาณได้มาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำเรื่องการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ประธานในที่ประชุม (ตัวแทนนายอำเภอบรบือ) กล่าวถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ใช้สารเคมีมากในที่นา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอฝากเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร, เรื่องการจัดการขยะ คงได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่มันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน อยากให้พวกเราร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอบรบือให้ประสบผลสำเร็จ อ.พุธ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวในนามเจ้าของสถานที่ว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องของสภาฮักแพงฯ พอได้ย้ายมาที่ กศน.บรบือ จึงได้ทราบว่ามหาสารคามมีการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะ ได้ร่วมกับสภาฮักแพง ฯ อำเภอบรบือ มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย,เรื่องผู้สูงอายุ ทาง กศน.บรบือ ยินดีให้การสนับสนุนในทุกประเด็น นายบวร วิเศษดี ให้โจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบคำถามดังนี้ 1. ท่านคาดหวังอะไรกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างไร 2. ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง 4. ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน ตัวแทน สภ.บรบือ มีคำถามในที่ประชุม ว่าการออกกฎหมายควบคุมการเก็บเมล็ดพันธุ์/ธัญญาหาในท้องถิ่น เป็นจริงหรือไม่ การสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในชนบท ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหาดินเสื่อม นายบวร วิเศษดี ตอบว่า ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาจะทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เดือนร้อน แต่ได้ยินข่าวว่าจะถอนกฎหมายตัวนี้แล้ว เนื่องจากขัดหลักการพึ่งตนเอง กฎหมายการผูกขาด แต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันและมีหน่วยงานราชการรับรอง ถือไม่ผิด ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าแบ่งทุกข์ให้คนอื่น และเรื่อง Community sent of love (สำนึกรักชุมชน) ชุมชมควรมีการจัดการตนเอง เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำจัดขยะด้วยตนเองโดยการทำลายทีละเล็กละน้อย จะไม่ทำให้มีควันมาก (ถ้ามีเตาเผาขยะเล็ก ๆ ทุกครัวเรือนน่าจะดี) นายบุญกว้าง ประดับคำ ฝากถึงทีมงานสมัชชาสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดสังคม (ที่สามารถทำประโยชน์แก่สังคม) ที่ประชุมเสนอเวทีครั้งต่อไปให้แต่งคำขวัญมาประกวดกัน คำขวัญในเรื่องสุขภาพของคนบร •ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร อยากเห็นบรบือเมืองสะอาด น่าอยู่ สุขภาพดี ปลอดสารเคมี มีแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจดี คนมีสำนึก มีคุณธรรม ศูนย์นำแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ •จะทำอย่างไร ให้ฝันเป็นจริง (แนวทาง ปี 2561) 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือน(ตัวเอง)สร้างต้นแบบ 4. สร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 5. หยุดใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล •ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ (ตามประเด็นงาน) 2. ต้องไปรณรงค์เชิญชวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 3. ขยายผล 1 ต่อ 5 คน (แกนนำชุมชนในพื้นที่) 4. ประสานงานภาคีในท้องถิ่น เช่น อบต., รพ.สต., ท้องที่, ท้องถิ่น, วัด, บ้าน, โรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ช่วงบ่ายได้ระดมแนวทางในการทำงานในพื้นที่ตำบล ออกมา มีดังนี้ 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือนตนเอง สร้างต้นแบบ 4. สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น 5. หยุดการใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล ได้แนวทางการทำงานแล้ว แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 15 ตำบล ให้ครู กศน. เข้าประจำตำบล แล้วช่วยกันระดมแผนตามแนวทางออกมาว่าแต่ละตำบลจะทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้บรบือน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย แล้วได้แผนงานปี 2561 ที่จะนำลงไปทำการขับเคลื่อนภายในตำบลของตนเองต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
77116“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล”2018-01-042019-05-01“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ภายใต้สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยใช้ชื่องานว่า “การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมหนองบ่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน มาจากตัวแทนคณะทำงานตำบลละ 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบรบือ สถานีตำรวจภูธรบรบือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ นายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แบบบรณาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอจากการสรุปบทเรียน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้ อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ กล่าวแนะนำสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ชักชวนพี่น้องคนบรบือ มาช่วยกันดูแลบ้านเมือง มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียกตัวเองว่า “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” กิจกรรมก็มีหลายอย่าง ทำเรื่องเด็กเยาวชน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เราอยากเห็นคนมหาสารคามพึ่งตนเองได้ พึ่งพาซึ่งกันและกัน สภาพการณ์แบบนี้มันหายไปแล้ว ต่อมากล่าวถึงการรวมตัวของกลไกแต่ละอำเภอ ยกตัวอย่าง เช่น กลไกอำเภอยางสีสุราช, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอวาปีปทุม แต่ที่รวมกันยังไม่ได้คือ อำเภอเชียงยืน การรวมตัวกันเรียก “ภาคประชาสังคม” ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ไม่มีอำนาจ มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่มีใครสั่ง ใจสั่งมา ส่วนแหล่งงบประมาณได้มาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำเรื่องการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ประธานในที่ประชุม (ตัวแทนนายอำเภอบรบือ) กล่าวถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ใช้สารเคมีมากในที่นา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอฝากเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร, เรื่องการจัดการขยะ คงได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่มันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน อยากให้พวกเราร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอบรบือให้ประสบผลสำเร็จ อ.พุธ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวในนามเจ้าของสถานที่ว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องของสภาฮักแพงฯ พอได้ย้ายมาที่ กศน.บรบือ จึงได้ทราบว่ามหาสารคามมีการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะ ได้ร่วมกับสภาฮักแพง ฯ อำเภอบรบือ มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย,เรื่องผู้สูงอายุ ทาง กศน.บรบือ ยินดีให้การสนับสนุนในทุกประเด็น นายบวร วิเศษดี ให้โจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบคำถามดังนี้ 1. ท่านคาดหวังอะไรกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างไร 2. ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง 4. ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน ตัวแทน สภ.บรบือ มีคำถามในที่ประชุม ว่าการออกกฎหมายควบคุมการเก็บเมล็ดพันธุ์/ธัญญาหาในท้องถิ่น เป็นจริงหรือไม่ การสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในชนบท ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหาดินเสื่อม นายบวร วิเศษดี ตอบว่า ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาจะทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เดือนร้อน แต่ได้ยินข่าวว่าจะถอนกฎหมายตัวนี้แล้ว เนื่องจากขัดหลักการพึ่งตนเอง กฎหมายการผูกขาด แต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันและมีหน่วยงานราชการรับรอง ถือไม่ผิด ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าแบ่งทุกข์ให้คนอื่น และเรื่อง Community sent of love (สำนึกรักชุมชน) ชุมชมควรมีการจัดการตนเอง เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำจัดขยะด้วยตนเองโดยการทำลายทีละเล็กละน้อย จะไม่ทำให้มีควันมาก (ถ้ามีเตาเผาขยะเล็ก ๆ ทุกครัวเรือนน่าจะดี) นายบุญกว้าง ประดับคำ ฝากถึงทีมงานสมัชชาสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดสังคม (ที่สามารถทำประโยชน์แก่สังคม) ที่ประชุมเสนอเวทีครั้งต่อไปให้แต่งคำขวัญมาประกวดกัน คำขวัญในเรื่องสุขภาพของคนบร •ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร อยากเห็นบรบือเมืองสะอาด น่าอยู่ สุขภาพดี ปลอดสารเคมี มีแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจดี คนมีสำนึก มีคุณธรรม ศูนย์นำแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ •จะทำอย่างไร ให้ฝันเป็นจริง (แนวทาง ปี 2561) 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือน(ตัวเอง)สร้างต้นแบบ 4. สร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 5. หยุดใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล •ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ (ตามประเด็นงาน) 2. ต้องไปรณรงค์เชิญชวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 3. ขยายผล 1 ต่อ 5 คน (แกนนำชุมชนในพื้นที่) 4. ประสานงานภาคีในท้องถิ่น เช่น อบต., รพ.สต., ท้องที่, ท้องถิ่น, วัด, บ้าน, โรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ช่วงบ่ายได้ระดมแนวทางในการทำงานในพื้นที่ตำบล ออกมา มีดังนี้ 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือนตนเอง สร้างต้นแบบ 4. สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น 5. หยุดการใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล ได้แนวทางการทำงานแล้ว แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 15 ตำบล ให้ครู กศน. เข้าประจำตำบล แล้วช่วยกันระดมแผนตามแนวทางออกมาว่าแต่ละตำบลจะทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้บรบือน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย แล้วได้แผนงานปี 2561 ที่จะนำลงไปทำการขับเคลื่อนภายในตำบลของตนเองต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
78117เวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์2018-01-042019-05-01วันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ถนนร้อ ยเอ็ด – วาปีปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์ ในเวทีนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องอาหารปลอดภัย เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ บทบาทของ กขป. ๗ ใน การ เสริมสร้างสุขภาพ ให้กับ ประชาชน “ โดย นางจิรภา ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ( กขป. ๗ ) และ ประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย กขป. ๗ จากนั้นมี เสวนาเรื่อง “สถานการณ์และความรู้ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย“ โดย : ดร.ทน.พญ.มัณฑนา มิตรชัย กรรมการ กขป. ๗ นายสุเมธ ปานจำลอง กรรมการ กขป. ๗ และดร.ไพทูรย์ พรหมเทศ กรรมการ กขป. ๗ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะให้ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารปลอดภัย ผลงาน การศึกษาทางวิชาการเกี่ย วกับอาหารปลอดภัย การกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะแลกเปลี่ย นข้อมูล ในกลุ่มย่อยรายจังหวัด ความเห็นจากกลุ่มย่อย แต่ละจังหวัดมีดังนี้ Mapping กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ข้อเสนอ แนวทางในการสร้าง และขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัด ถ้ามีอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ข้อเสนอ แนวทางในการสร้างเครือข่าย ในระดับเขต ๔ จังหวัด ข้อเสนอ ในการขยายผลการทำงานของพื้นที่รูปกรรมที่ดำเนินการอยู่ และข้อเสนอ กิจกรรม/ โครงการพื้นที่รูปธรรม ที่สนใจจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการระดมกลุ่มย่อย จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ กขป. ๗ และจะใช้ข้อมูล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
79118900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2018-01-042019-05-01900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเตรียมฯจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 มีการประชุมย่อยเตรียมเวทีสมัชชาจังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพงเข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดงาน สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 10 ที่ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
80119ทีม 5 พลัง ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน2018-01-042019-05-017 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
81120ทีม 5 พลัง ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน2018-01-042019-05-017 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
82121ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม2018-01-042019-05-01ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
83122เวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งภารกิจงานครับ 9 พฤศจิกายน 60 ทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพงอำเภอกุดรัง นำโดยท่านทองพูล และคุณทานตะวัน สิงห์ ร่วมกับทีมงาน สสอ.อำเภอกุดรัง โดยท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงาน จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุม สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ชึ่งทางทีมงานกระบวนกรฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการทำงานของสภาฮักแพงฯ (ขายไอเดีย) ชึ่งที่ประชุมได้ตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม เช่น บทเรียนการทำงานในพื้นที่อื่นๆเริ่มต้นอย่างไร มีเทคนิคหรือเครื่องมืออะไรในการทำงาน ในส่วนของอำเภอกุดรังดำเนินงานมาถึงจุดไหนแล้ว ฯ. ชึ่งสุดท้ายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสายสาธารณสุขเข้าใจ และเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการบูรณาการแบบนี้ร่วมกัน โดยท่านสาธารณสุขอำเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกลไกการทำงานชุดก่อการเดิม จะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอ และแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนของการทำงานที่ผ่านมาของอำเภอกุดรัง โดยคณะทำงานชุดเล็กจะทำหน้าที่ประสานงานและเข้าพบปะปรึกษาหารือ/เรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรก(การทำงานบูรณาการอำเภอทุกมิติแบบนี้)ต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดการจัดเวทีครั้งแรกไว้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
84123สภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ ประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ2018-01-042019-05-01วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น.คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
85124ประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน2018-01-042019-05-0116 พ.ย.ที่สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 เพื่อจัดสรรงบประมาณหนุนเสริมขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์กรชุมชน ตามประเด็นต่างๆ ในปี งปม.2561 ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้นต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
86125"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ2018-01-042019-05-01วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาเชือก "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ประกอบด้วย นายกอบต.สันป่าตอง กำนัน 3 ตำบล(เขวาไร่ นาเชือก สันป่าตอง) แกนนำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลไกอำเภอ และออกแบบร่วมในการเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาให้กับคนนาเชือกในทุกมิติทุกประเด็นต่อไป และได้ร่วมกันเสนอรายชื่อ/หน่วยงานที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอนาเชือกในทุกภาคส่วน(รัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องที่ ท้องถิ่น) และกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทาง/ประเด็นการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ชึ่งจะมีเวทีประชุมเตรียมงานร่วมกันในวงเล็ก(แกนนำทุกตำบล)อีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่ดังกล่าว0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
87126อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2"2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.60 ที่โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นทีม 5 พลังจากอีสานตอนบน 12 จังหวัด(สช.เขต 7,8) ซึ่งทุกจุงหวัดได้นำผลการขับเคลื่อนความดีร่วมในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับแผนความดีร่วมสู่กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามประเด็นแต่ละจังหวัด พร้อมกันนี้แต่ละจัวหวัดได้กำหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PW ) แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง ในเวทีชุดเรียนรู้ที่ 3 อีก 3 เดือนข้างหน้า ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
88127กรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 ทางกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมฯ เพื่อที่ทางกรมอนามัยฯจะเสนอให้ทางตำบลท่าสองคอนเป็นพื้นที่ต้นแบบ(โมเดลการทำงานระดับประเทศ) และขยายผลการดำเนินงานจัดการขยะในระดับประเทศต่อไป ชึ่งเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจัดการขยะทางตำบลท่าสองคอนได้นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนงานขยะของตำบลที่ได้ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และทางสภาฮักแพงเพิ่มเติมกระบวนการหนุนเสริมการทำงานจัดการขยะ ชึ่งตอนนี้ทางตำบลท่าสองคอนมีรูปแบบในการขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3 แบบคือ 1)รูปแบบการจัดขยะระดับครัวเรือน 2) รูปแบบการจัดการขยะในงานบุญประเพณี_เทศกาล 3) รูปแบบการจัดการขยะแบบชุมชนกึ่งเมือง_บ้านจัดสรร ชึ่งจะเป็นรูปแบบในการขยายผลการทำงานต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
89128ประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2018-01-042019-05-01วานนี้ 10 ธันวาคม 2560 มีเวทีประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนชุมแชง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ชึ่งมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อดูกรอบ เงื่อนไข เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ปีงบประมาณ 2561 โดยให้แต่ละจังหวัดประเมินภาพรวมการขับเคลื่อนงานในจังหวัดของตนเองเพื่อพิจารณาประกอบตามเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวว่าแต่ละจังหวัดจะเสนอโครงการในระดับไหนบ้าง. ชึ่งในส่วนของจังหวัดมหาสารคามในนาม "สภาฮักแพง"ได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนๆจังหวัดอื่นๆให้เสนอโครงการในระดับที่ 1 จังหวัดเชิงนโยบาย โดยทาง พอช.ได้แบ่งระดับการเสนอโครงการ/ทำงานในปี 2561 ออกเป็น 3 ระดับคือ 1 จังหวัดเชิงนโบาย 2 จังหวัดยุทธศาสตร์ และสุดท้าย 3 ขบวนจังหวัดเอกภาพ (ตามการประเมินเสริมพลังใยแมงมุม) ชึ่งมีแผนในการพัฒนาโครงการของจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 14 ธันวาคม 2560(รวมทุกประเด็น) และจะจัดเวทีกลั่นกรองโครงการร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
90129 เครือข่ายฮักแพงฯ ร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย2018-01-042019-05-01วันที่ 15 ธค. 60 ณ ห้องประชุมจัมปาศรี รพ.มค. เครือข่ายฮักแพงฯร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย 2 เรื่องที่มาจากการเปิดประเด็นของฮักแพงฯ และบูรณาการร่วมกันทั้งอำเภอเมืองฯ นับเปนผลงานวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งของการทำงานเครือข่ายได้0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
91130อบต.กุดรัง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท2018-01-042019-05-01วันนี้ 17 ธันวาคม 2560 มีเวทีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ชึ่งมติที่ประชุมในการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ทางอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบ้านพอเพียงชนบทเน้นและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ผ่านการขับเคลื่อนงานโครงการจัดการที่ดินแนวใหม่มาก่อนหน้านี้ เพราะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เช่น มีกองทุนออมทรัพย์ในตำบลเพื่อสมทบทุรโครงการในการซ่อมแซมบ้านเรือนสมาชิก มีข้อมูลสมาชิกที่มีบ้านเรือนที่ทรุดโทรมในระดับต่างๆ เป็นต้น จำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกิ้ง ตำบลหนองปลิง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลกู่สันตรัตน์ ตำบลเขวาไร่ ตำบลกุดรัง ตำบลเลิงแฝก ตำบลหนองแวง ตำบลนาโพธิ์ ตำบลห้วยเตย ตำบลดอนกลาง และตำบลเหล่าดอกไม้.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
92131สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา2018-01-042019-05-01วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ที่จะขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ประกอบด้วยแกนนำสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล จากทั้งหมด 14 ตำบล โดยการประชุมในวันนี้ได้ให้ตำบลจัดทำแผนเดิมในปี 2560 และตำบลระดับเอ จากการประเมินความก้าวหน้าสภาองค์กรชุมชนตำบลในปี 2560 ที่ผ่านมา(ที่ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ) ได้นำเสนอโครงการที่จะขับเคลื่อนงานในปี 2561 โดยให้เลือกประเด็นการขับเคลื่อนงานเพียง 1 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ชึ่งมีข้อข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญๆคือ ข้อมูลพื้นที่ตามศักยภาพตำบล ข้อจำกัด และแนวทางที่จะขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2561 เสร็จแล้วให้คณะทำงานสภาฮักแพง และกลไกอำเภอให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำงานในประเด็นดังกล่าวตามเกณฑ์เงื่อนไขการเสนอโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเสนอโครงการตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้ 1. ประเด็นพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทึนชุมชน สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 40,000 บาท จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังไชย ตำบลเหล่า ตำบลเสือโก้ก และตำบลหนองบอน 2. ประเด็นพื้นที่ตำบลรูปธรรมสภา สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 30,000 บาท จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองซอน และตำบลโพนทอง โดยให้แต่ละตำบล กลับไปจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของ พอช.และส่งกลับมาให้กับกองเลขาสภาฮักแพงฯ เพื่อนำเข้าพิจารณากลั่นกรองโครงการของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
93132คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 19 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในนาม "สภาฮักแพง" โดยสภาฮักแพง ได้รายงานความจำเป็นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่สภาฮักแพงฯอาสาสมัครตัวเป็นศูนย์ประสานงานดังกล่าวข้างต้น และทางคณะอนุกรรมการฯได้แลกเปลี่ยนและเห็นด้วยที่สภาฮักแพงจะอาสาสมัครเป็นศูนย์ประสานงานฯ โดยขั้นตอนการดำเนินงานต่อจากนี้ไปทาง สป.สช.เขต 7 จะนำผลการลงพื้นที่ประเมินความเป็นไปได้ในวันนี้เข้าเวทีคณะกรรมการเพื่อรับรองและดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการตามระเบียบและเงื่อนไขของการเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
941332018-01-042019-05-0120-22 ธ.ค.60 เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10. ที่อิมแพ็คฟอร์รั่มเมืองทองธานี ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้มาในโควต้า ทีม 5 พลัง โดยได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(20 ธ.ค. เรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ) เพื่อเก็บประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับฆารวาส ที่ตรอบคลุมทุกมิติ ที่ทุกภูมิภาคจะต้องนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
95134สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน2018-01-042019-05-01วันที่ 5 มกราคม 2560 ทีมประสานงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน ณ บ้านนายพินต์ คำภูเมืองบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพินต์ คำภูเมือง นายวุฒิชัย วงภาพ และนายทองไสย์ ดวงศรี ได้ร่วมกันจัดทำแผน กำหนดจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล ประเด็นการเตรียมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ อย่างต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาหนี้สิน มอบหมายให้ นายสราวุธ ไตรสุ เป็นผู้รับผิดชอบประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาหนี้สิน 2. ปัญหาผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาผู้สูงอายุ 3. ปัญหาเรื่องอาหารไม่ปลอดภัย มอบหมายให้ นายตรีชาพล เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย 4. ปัญหาขยะมูลฝอย มอบหมายให้ นางธัญญลักษณ์ นางละมัย และนายพินต์ คำภูเมือง เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย ที่ประชุมได้ กำหนดจัดเวทีสมัชชาสุขภาพบรบือเป็นร่างไว้ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบรบือ โดย จะมอบหมายให้กองเลขานุการ ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประกอบด้วย 1. ผู้นำท้องที่ เช่น นายอำเภอบรบือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2. ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก อบต. ส.อบต. 3. กลุ่มองค์กรต่างในชุมชน ได้แก่ อสม. อช. 4. รพ.บรบือ 5. รพ.สต. ในอำเภอบรบือ 6. โรงเรียน 7. สภ.บรบือ 8. วัด มอบหมายให้กองเลขานุการในการจัดงาน ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะขึ้นร่วมเสวนา วิธีดำเนินการเสวนาบนเวทีกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาต่างๆ จึงให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัญหาขึ้นเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ดังนี้ 1. ปัญหาหนี้สิน ให้นายสราวุธ ไตรสุ ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ ธกส. กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ร่วมเสวนา 2. ปัญหาผู้สูงอายุ ให้นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ รพ.สต. และประธาน อสม. 3. ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ให้นายตรีชาพลขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับเภสัชกรจักรกฤษ์ จงกนกพล (หมอต้น) เป็นผู้ร่วมเสวนา 4. ปัญหาขยะมูลฝอย ให้นายพินต์ คำภูเมือง และนางละมัย ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง แล้วมอบหมาย ให้นายบวร วิเศษดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน แล้วสรุปปัญหาทั้ง 4 ประเด็น แล้วขอมติผู้เข้าร่วมเลือกประเด็นปัญหาที่เห็นว่าสำคัญที่สุดมา 1 ปัญหา แล้วเสนอเป็นมติสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจ ปัญหาในด้านต่างๆของแต่ละประเด็น และร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขและหาวิธีป้องกันในอนาคตต่อไป เวทีต่อไปหลังจากการประชุมวันนี้ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทีมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ จะได้ประชุมจัดแผนเพื่อเตรียมข้อมูลกับผู้รับผิดชอบปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาออกมาและให้ การจัดงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียน เชิญท่านผู้มีรายชื่อรับผิดชอบปัญหาทั้ง 4 ประเด็น ได้มาเตรียมข้อมูลอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ส่วนสถานที่ประชุม นายทองใสย์ ดวงศรี จะประสานอีกทีนะครับ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
96135 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุข2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 มกราคม 2560 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุขประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณวัดโพธิ์ศรีบ้านลาดโดย มีแผนงานที่จะทำร่วมกันคือการเก็บข้อมูลขยะของหมู่บ้านและการอบรมการนำเศษหนังไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ทีมฮักแพงจะช่วยประสานวิทยากรที่มีความรู้ไปให้ชุมชน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
97136ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-019 ม.ค.60 ที่สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กัทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมกระบวนกร,ทีมกองเลขา และทีม สกว.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๐ โดยให้ทีมเลขานุการแต่ละประเด็นงาน ได้สรุปผลการเคลื่อนงานที่ผ่านมา และดูเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการทำงาน ร่วมกันในปี ๒๕๖๐ ด้วย พร้อมกันนี้ มีข้อเสนอให้แต่ละประด็นงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ได้เตรียมการขับเคลื่อนกลไกระดับอำเภอและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ เป็นการเคลื่อนงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของพื้นที่ ตามความเหมาะสม ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
98137ประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ2018-01-042019-05-0113 ม.ค. 2560 ที่ห้องประชุมหนองบ่อ กศน.บรบือ ประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ ในประเด็น 1.ความปลอดภัยทางอาหาร 2.ผู้สูงอายุ 3.ขยะ 4.หนี้สิน ซึ่งกลไกอำเภอชุดเล็กได้แบ่งภาระกิจในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเด็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ม.ค.และจะจัดสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือในวันที่ 30 ม.ค.นี้..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
99138สภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทำ MOU ระหว่าง กับขบวนจังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-0124 ม.ค.60 ณ สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการจัดทำการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล กับขบวนจังหวัดมหาสรคาม ซึ่งได้ใช้งบฯ ปี 60 จาก พอช. ทั้งนี้ทุกตำบลต้องขับเคลื่อนในตำบล แบพหุภาคี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
100139สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 42018-01-042019-05-0126 ม.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำตัวแทนตำบลๆละ 5 คน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯจังหวัด โดยมีเนื้อหาสาระของการประชุมที่สำคัญๆคือ 1.ทบทวนข้อสรุปของการประชุมกลไกอำเภอในครั้งที่ผ่านมา 2. การออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ เพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพอำเภอ ได้แก่ 2.1 กองเลขาสภาฮักแพงฯอำเภอ จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณมาวิน(หัวหน้ากองเลขาฯ) รองเฉลิมชัย คุณประนอม ผอ.รพ.สต.ศิริชัย และคุณวัลลภ 2.2 คณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ มีคุณพ่อสุรินทร์ เป็นประธาน นายกเกียงไกร(อบต.หนองกุง)เป็นรองประธาน และตัวแทนจากแต่ละตำบลๆละ 5 คนเป็นคณะกรรมการ 3.การคัดเลือกประเด็น นโยบายสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนงานของพื้นที่อำเภอแกดำ จากทั้งหมด 8 ประเด็น ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนงานของอำเภอ อันดับที่ 1 ประเด็นขยะ 2. ไข้เลือดออก 3.เด็กและเยาวชน(ปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร) 4.เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย /และที่ประชุมเลือกประเด็นขยะในการขับเคลื่อนงานเป็นภาพรวมของพื้นที่ในปี 2560 ที่ทุกตำบลและระดับอำเภอต้องขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 4. ศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ ใช้สำนักงาน สสอ.หลังเก่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และในระดับตำบล ทั้ง 5 ตำบลใช้ สำนักงานท้องถิ่น/ เทศบาล และ รพ.สต. เป็นหน่วยในการประสานงานของสภาฮักแพงฯระดับตำบล.....0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
101140สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมและปรึกษาหารือกระบวนกร 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ณ บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมและปรึกษาหารือกระบวนกร มีผู้เข้าร่วม 20 คน โดยมี อ.พิพัฒน์ คุณเดชอนันต์ คุณเรืองเดช ทำความเข้าใจและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตำบล ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ทำความเข้าใจ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบ จช.01-05 และ จส.01-04) การพัฒนายกระดับสภาองค์กรชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนกรสามารถลงไปทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆให้สามารถจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ สุดท้ายได้ออกแบบและวางแผนการลงทำความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ในระดับอำเภอ พร้อมจัดรูปแบบและกระบวนกรที่จะลงไปหนุนเสริมแต่ละสภาองค์กรชุมชนในอำเภอต่างๆที่เหลืออยู่ ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นตำบลจัดการตนเองได้ มีเวทีกลางระดับตำบล มีคณะกรรมทุกภาคส่วนสามารถจัดทำแผนร่วมกันได้ นำไปสู่การเกิด "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ระดับอำเภอ" ได้ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
102141ประชุมคณะทำงานขบวนเลขาฯ ฮักแพง เบิ่งแงง ชาววาปีปทุม2018-01-042019-05-017 ก.พ.60 ที่ ห้องประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีการประชุมคณะทำงานขบวนเลขาฯ ฮักแพง เบิ่งแงง ชาววาปีปทุม ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่เป็นปัญหาของชาววาปี เพื่อรวบรวมขัอมูลสนับสนุนประเด็น ที่จะเสนอต่อสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
103142อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียน (Lessons Learned)"2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียน (Lessons Learned)" ให้กับทีมกระบวนกร บุคลากรทีมสาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตักสิลา วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทศพล สมพงษ์ เพื่อให้หน่วยงาน ภาคีต่างๆของสภาฮักแพงฯ สามารถค้นหาความรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วนำความรู้ที่ค้นพบมาปรับปรุง แก้ไข ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้องค์กรหรือหน่วยงานพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
104143อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ให้กับทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และหน่วยงานภาคี 2018-01-042019-05-01วันที่ 18 ก.พ. 2560 เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ให้กับทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และหน่วยงานภาคี ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาล รพ.สต. ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง วันที่ 16-18 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม มาถึงขั้นตอนการสกัดข้อมูลหรือเรียกว่าการแปลงความรู้ที่ได้ให้เป็น "องค์ความรู้" แล้วใช้หลักตรรกะในการวิเคราะห์ หาเหตุผลที่สัมพันธ์กัน เช่น ถ้าทำอย่างนี้ แล้วก็จะได้อย่างนี้ แล้วเอาประโยคที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมาแปลงเป็นประโยคเชิงแนะนำ ให้ได้เป็นบทเรียน เพื่อที่จะนำไปจัดการความรู้ เช่น การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ตนเอง และองค์กรของตนเอง สุดท้าย มอบหมายงานให้ กระบวนกรทุกคนลงไปทำการถอดบทเรียนกับพื้นที่ตำบล ตามกระบวนการที่ฝึกอบรมมาแล้ว ส่งบทเรียนที่ได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ. รพ.สต. และกลไกอำเภอที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ให้จัดการถอดบทเรียนในพื้นที่ของตัวเอง ในประเด็นที่ทำอยู่ แล้วให้ทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯ ลงเป็นช่วยหนุนเสริมในการถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ให้ได้ผลลัพธ์ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
105144กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2018-01-042019-05-01วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนชุมชน และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสภาฮักแพงตำบลห้วยเตย โดยมี นางมยุรา รักษาบุญ นายก อบต.ห้วยเตย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศาลาวัดหนองแคน ต.ห้วยเตย มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 114 คน คือ ● นักเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.รร.บ้านหนองแสง 2.รร.บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 3.รร.บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ● ผู้นำท้องที่ ● ผู้นำท้องถิ่น ● อสม. กระบวนการจัดเวที ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม บทบาทหน้าที่เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน 2. กลุ่ม อสม. 3. กลุ่มนักเรียน แล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 คน ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานมา แล้วให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเห็นแล้วตอบคำถามช่วยกัน คำถามของกลุ่มย่อยมีอยู่ 4 ประเด็น คือ 1. ทำอะไรมาบ้าง 2. ผลเป็นอย่างไร 3. ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง 4. แนวทางการทำงานต่อไป (แผนงาน) แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้ทุกคนได้รับฟัง ● สรุปแผนงานที่จะให้คณะทำงานขับเคลื่อนสภาฮักแพงตำบลห้วยเตย ร่วมกับทุกภาคส่วนในตำบลห้วยเตยขับเคลื่อนร่วมกัน มีดังนี้ 1. บริหารกองทุนจัดการขยะให้เป็นระบบ 2. จัดตั้งกองทุนขยะ 3. รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก (มาตราการควบคุมทั้งตำบล) 4. อนุรักษ์และเรียนรู้การจัดการขยะ ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม 5. ร้านค้าในชุมชนไม่ใช้ถุงพลาสติก 6. สร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้มีความรับผิดชอบ 7. ช่วยกันเก็บขยะในชุมชน / โรงเรียน 8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมในการทิ้งขยะ 9. ผู้นำเป็นตัวอย่าง นำพาเด็ก จัดการขยะ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 10. รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติก เช่น การใช้ใบตอง ปิ่นโต ในการบรรจุหีบห่อ 11. ให้ท้องถิ่นสนับสนุนกองทุนขยะ 12. จัดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ ให้รางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ 13. ทำถุงคัดแยกแบบถาวรไว้ที่หน้าบ้านทุกครัวเรือน 14. ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทุกครอบครัว สุดท้ายได้คณะทำงานฮักแพง 10 คน มาจาก 1. ตัวแทนผู้นำท้องที่ นายสมร โคตรเสนา 2. ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น นายขทากร ศรีอาจ 3. ตัวแทน อสม. นางจุนจิรา สีทน 4. ตัวแทน ปราชญ์ชาวบ้าน นางวิฑูรย์ ลันทร์นน 5. ตัวแทน โรงเรียน ผอ.กาจณา ศรีพระนาม 6. ตัวแทน รพ.สต. นายวีรศักดิ์ ไชยเวช 7. ตัวแทน จนท.อบต. นางสุดใจ ศรีตะ นายศริตวรรธ กำพังเทียม 8. ตัวแทนประธานสภาองค์กรชุมชน นายบุญมา พลภักดี น.ส.วราพร สิงห์พร เมื่อได้บทเรียน แผนงาน และคณะทำงานสภาฮักแพงตำบลห้วยเตยแล้ว ก็จะนำไปร่วมกับตำบลอื่นภายใต้สภาฮักแพงฯ อ.กุดรัง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนนำไปสู่อำเภอที่มีความสุข ปลอดภัย และน่าอยู่ตลอดไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
106145กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จัดเวทีโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน 2018-01-042019-05-01วันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 น.- 13.00 น. กระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จัดเวทีโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชน และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานระดับตำบล โดยมี นายรัสสี พิจุลย์ นายก อบต.หัวเรือ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุม อบต.หัวเรือ มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 100 คน คือ ● ผอ. 2 โรงเรียน ● ผู้นำท้องที่ 21 หมู่บ้าน ● ผู้นำท้องถิ่น 21 หมู่ ● รพ.สต. 2 แห่ง ● ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง กระบวนการจัดเวที ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม บทบาทหน้าที่ในชุมชนเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้นำท้องที่ 2. กลุ่มผู้นำท้องถิ่น 3. กลุ่มนักเรียน 4. กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2 คน นำประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ของโครงการหมู่บ้านปลอดขยะระดับตำบลที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน มาปรึกษาหารือกันในกลุ่มย่อยตามประเด็น ดังนี้ คือ 1. หากลไกการทำงาน 2. ให้ความรู้ (อบรม,ดูงาน) 3. สร้างข้อตกลงร่วมกัน / สร้างแรงจูงใจ 4. รณรงค์สร้างต้นแบบ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 5. ปัญหาที่สำคัญที่หนักใจมากที่สุดในตำบลหัวเรือ ● เมื่อได้แผนงาน และคณะทำงานที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนงานการจัดการขยะในตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้ทุกคนได้รับฟัง ● เวทีต่อไป ได้แผนงาน และคณะทำงานตำบลหัวเรือแล้ว จะเชิญทีมงานเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลหัวเรือ มาแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยมีทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯ และกลไกอำเภอวาปีปทุม ลงไปขับเคลื่อนงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนนำไปสู่ตำบลปลอดขยะ ตำบลน่าอยู่ มีความสุข ปลอดภัย ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
107146ฝ่ายติดตามประเมินผล สสส. ลงติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 2018-01-042019-05-01วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.-14.00 น. ศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล และ อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า ฝ่ายติดตามประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง โรงแรมตักสิลา ผู้เข้าร่วม 10 คน คือ อ.ศักดิเจริญ/อ.ลัดดา/คุณหมอแขก/คุณหมอมอส/พี่เดช/พี่ตะวัน/พี่สันติ/พี่บัติ/น้าหล่อน/เป๊ปซี่ ● อ.พงษ์เทพ ตั้งคำถาม 4 คำถามให้แต่ละคนตอบพร้อมบอกเหตุผล ให้ อ.พงษ์เทพ ได้รับฟัง ซึ่งคำถาม มีดังนี้ 1. "ฮักแพงฯ" มีจุดเด่นที่แตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างไร 2. ถ้าให้คำนิยามของ "ฮักแพงฯ" สั้นๆ จะให้คำนิยามว่าอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ "ฮักแพงฯ" เกิดความยั่งยืน 4. จะทำอย่างไร จึงจะทำให้ สสส. สนใจ "ฮักแพงฯ" สุดท้าย อ.พงษ์เทพ แสดงความคิดเห็นว่า "การทำงานของ จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ผมภูมิใจที่สุด เพราะเป็นจังหวัดเดียวที่มีเครือข่ายทำงานบูรณาการแล้วมีผลงาน คือ มาจากเครือข่ายสุขภาพร่วมมือกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งจะต่างจังหวัดอื่น ที่ใช้เครือข่าย อปท.ขับเคลื่อนงาน ซึ่งจะติดกรอบระบบราชการ"0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
108147ประชุมคณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม2018-01-042019-05-0127 ก.พ.60 ที่สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บัานตำบลประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายภูมี นามภักดิ์ รองนายก อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม เป็นประธานการประชุม(นอกรอบ)คณะทำงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม เพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่อง 1.ทบทวนการพัฒนาขัอเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ของ อ.วาปีปทุมที่ผ่านมา 2.การพัฒนากลไกระดับอำเภอ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3.ร่วมกำหนดทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอวาปีปทุม ในอนาคต ผลการประชุม ได้กลไกในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอที่ชัดเจน และได้กำหนดแผนปฏิการของกลไกระดับอำเภอ ทั้งนี้ทีมเลขาฯวาปีปทุม จะสรุปผลการประชุม พร้อมที่จะนำเสนอในที่ประชุมในระดับอำเภอ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
109148สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ประชุมประจำเดือน เรื่อง แผนจะขับเคลื่อนงาน2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ได้ประชุมประจำเดือน เรื่อง แผนจะขับเคลื่อนงานใน เดือนมีนาคม 2560 หัวข้อการประชุมมี ดังนี้ 1. เรื่องขอพบนายอำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ แต่นายอำเภอให้พบตัวแทน คือท่านปลัด ท่านรับปากว่าพรุ่งนี้จะแจ้งในเวทีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และท่านยังเสนอให้ทำหนังสือขอเข้าร่วมประชุมด้วยทุกเดือน 2. เรื่องแผนงานสมัชชาเรื่องขยะหนุนเสริมพื้นที่ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ มีแผนลงพื้นที่ 15 ตำบล ในอำเภอบรบือ คือ1 ตำบล 1 หมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ลงพื้นที่ วันละ 5 ตำบล โดยใช้กระบวนกร 10 ท่าน 3. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ร่วมกับโรงพยาบาลบรบือ เดินหน้างานพื้นที่อาหารปลอดภัย ลงพื้นที่ บ้านแสบง ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 อบรมพื้นที่ใหม่การทำเกษตรอินทรีย์และช่องทางการตลาด หนุนงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 4. แผนลงพื้นที่จดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ 3 ตำบล กับหนึ่งเทศบาลที่เหลือให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 นี้ 5. แผนงานขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม หลังจาก ลงพื้นที่15 ตำบลเสร็จจะประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนในอำเภอบรบือ โดยมีเทศบาลตำบลบรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ เป็นเจ้าภาพ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
110149สรุปข้อเสนอจากเวทีผู้สูงอายุ ข้อเสนอต่อการทำงานร่วม 2018-01-042019-05-01สรุปข้อเสนอจากเวทีผู้สูงอายุ ข้อเสนอต่อการทำงานร่วม 1. รวบรวบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศของผู้สูงอายุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ ชมรมผู้สูงอายุ ...ฯลฯ 2. การถอดบทเรียน/ประสบการณ์การทำงานผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานที่ดำเนินงานอยู่ตามบริบทของพื้นที่ ( มีบทเรียนแล้ว เทศบาลเมือง .....) 3. รวบรวมความรู้ รูปธรรมการจัดการความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ 4. ขยายผลต้นแบบจากการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.มค. เทศบาล วิทยาลัยพยาบาล พมจ. 5. ให้มีกลไกคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
111150อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ในการคัดแยกขยะ "โครงการเยาวชนไทยใส่ใจ 3 R (การคัดแยกขยะ)" 2018-01-042019-05-01วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 15.30 น. อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ในการคัดแยกขยะ "โครงการเยาวชนไทยใส่ใจ 3 R (การคัดแยกขยะ)" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมี นาย วีระชัย สายสุด นายก อบต.ปอพาน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางบัวลอย โยธะบุรี รองปลัด อบต.ปอพาน ในนามฝ่ายการจัดฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ● วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ 3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดบริเวณที่กำจัดขยะของหมู่บ้าน/อบต. ● มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 121 คน มาจาก 1. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จำนวน 21 คน คือ - น้องๆนักเรียนกลุ่มผึ้งน้อยโรงเรียนผดุงนารี 11 คน ได้แก่ น้องเย็น,น้องอ้อแอ้,น้องสุ่ย,น้องเดือน,น้องน้ำ,น้องเบ็น,น้องน้ำฝน,น้องครีม,น้องจุ๊บแจง,น้องไอซ์,น้องกอล์ฟ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 5 คน คือ น้องตาล,น้องปุ้ย,น้องจ๋อม,น้องเมย์,น้องปอ - กระบวนกรสภาฮักแพงฯ 5 คน คือ พี่เปี้ยว,พี่ปลาย,พี่อ้น,พี่นาง,เป๊ปซี่ 2. นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 จาก 4 โรงเรียน จำนวน 100 คน ได้แก่ - รร.บ้านปอพานหนองโน 40 คน - รร.บ้านเหล่าค้อ 20 คน - รร.บ้านหนองสระ 20 คน - รร.บ้านโนนแร่ 20 คน ● กระบวนการจัดเวทีอบรม มีกระบวนการดังนี้ 1. น้องๆ กลุ่มผึ้งน้อยใช้เพลงนันทนาการ ละลายพฤติกรรมให้เด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนรู้จักกัน 2. แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม ตามโรงเรียน (โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน เด็กนักหลายหลายคนจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 3. แนะนำทีมงานสภาฮักแพงฯ ได้แก่ ทีมผึ้งน้อย ทีมนักศึกษา และทีมกระบวนกร 4. ให้เด็กนักเรียนระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์ขยะในโรงเรียนและหมู่บ้านของตัวเอง แล้วรายงานให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้รับฟัง สรุปขยะส่วนใหญ่ที่พบเห็นในหมู่บ้านและโรงเรียนของทั้ง 4 โรงเรียน คือ ถุงพลาสติก 5. ให้น้องๆนักเรียนเข้าเรียนรู้ตามฐาน 4 ฐาน ที่แบ่งตามประเภทของ ขยะ แล้วให้กลุ่มผึ้งน้อยแบ่งทีมละ 2 คน เข้าประจำฐานเพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภท แล้วให้เด็กนักเรียนเวียนเรียนรู้ไปตามฐานๆ ละ 10 นาที ซึ่งฐานทั้ง 4 ฐานมีดังนี้ - ฐานขยะอินทรีย์ น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี ก็จะนำขยะจำพวก เศษ พืช ผัก ใบไม้ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก ให้นักเรียนดู และบอกวิธีทำ เพื่อให้นักเรียนกลับไปชวนผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนทำต่อไป - ฐานขยะทั่วไป น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี จะอธิบายว่าขยะทั่วไปมีอะไรบ้าง เช่น ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี โฟม ใช้เวลาย่อยสลาย ถึง 450 ปี ดังนั้น ให้ดีที่สุดควรเลิกใช้ หันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติแทนนั่นเอง - ฐานขยะรีไซเคิล น้องๆกลุ่มผึ้งน้อยผดุงนารี ก็จะถามเด็กนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว เอามาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหมี และมอบให้เด็กๆที่ตอบคำถามในฐานนั้นเป็นรางวัลไปในตัว - ฐานขยะอันตราย น้องๆกลุ่มผึ้งน้อย ผดุงนารี ก็จะยกตัวอย่างขยะที่เป็นอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซน แบตเตอรี่เก่า ถ่ายไฟฉาย และพวกขยะติดเชื้อ เป็นต้น ขยะพวกนี้ต้องเก็บไว้ต่างหากให้มิดชิด เพื่อให้หน่วยงานสาธารณะสุขมาเก็บไปทำลาย 6. พักเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกันกับทีมผู้บริหาร อบต.ปอพาน คณะครูทั้ง 4 โรงเรียน และผู้ใหญ่บ้านปอพาน ม.1 พูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในอำเภอนาเชือก เพื่อจะได้กลไกขับเคลื่อนงานสภาฮักแพงฯอำเภอนาเชือก 7. ช่วงบ่ายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพพื้นที่จริง จึงได้ลงปฏิบัติการสังเกตสถานการณ์ในบ้านปอพาน ม.1 โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามเดิมลงไปในแต่ละคุ้ม โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. นำพาลูกๆหลานๆ เดินรอบหมู่บ้าน แล้วให้โจทย์กับเด็กนักเรียน ว่า - ให้สังเกตดูในหมู่บ้านว่ามีขยะอะไรมากที่สุด - ให้สัมภาษณ์คนในหมู่บ้านว่า ขยะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และชาวบ้านมีวิธีการกำจัดขยะที่ครัวเรือนตนเองอย่างไร 8. กลับมาสรุปสิ่งที่ได้ลงไปเรียนรู้เรื่องขยะจากหมู่บ้าน ขยะส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็นพวกถุงพลาสติก ส่วนใหญ่ชาวบ้านยังไม่สามารถแยกปรเภทขยะได้ มีการเผาทำลายขยะที่หน้าบ้านตัวเอง และเมื่อเด็กๆ เห็นปัญหาแล้ว ก็ตั้งคำถามสุดท้ายก่อนจะจบการอบรมว่า หลังจากอบรมกลับไปแล้วจะกลับไปทำอะไรต่อที่โรงเรียนและหมู่บ้านของตัวเอง แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเห็น ออกไปนำเสนอต่อเวทีใหญ่ให้กลุ่มอื่นได้รับฟัง สรุป สิ่งที่เด็กๆจะกลับไปทำต่อที่โรงเรียนและชุมชนของตัวเอง แยกเป็นรายโรงเรียนได้ ดังนี้ ● โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. แยกขยะในโรงเรียน 2. ทำปุ๋ยชีวภาพ 3. นำเศษอาหารไปให้หมู 4. นำขวดพลาสติกและกล่องโฟมไปขาย 5. นำขวดน้ำที่ใช้แล้วมารีไซเคิล 6. เปิดธนาคารขยะ ● โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1. เก็บขยะที่บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน 2. คัดแยกขยะ 3. ทิ้งขยะให้ถูกประเภทของขยะ 4. เอาขยะมารีไซเคิลใหม่ 5. นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน 6. นำความรู้ไปบอกผู้ปกครอง 7. นำขวดน้ำไปทำกระปุกออมสิน ● โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. การแยกขยะให้ถูกต้อง 2. ทำถังแยกขยะ 3. เก็บเศษขยะที่โรงเรียน 4. นำขยะไปรีไซเคิล 5. เป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆ ● โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เก็บเศษกระดาษที่โรงเรียน 2. กลับไปแยกขยะอย่างถูกวิถี 3. นำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีโซเคิล 4. นำขยะกลับไปรีไซเคิล เช่น เอาขวดน้ำไปทำออมสิน 5. นำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก ● สิ่งที่ได้ในการจัดอบรมให้กับนักเรียนในวันนี้ นอกจากการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนแล้วนั้น ยังเป็นการฝึกการเป็นวิทยากร ของกลุ่มผึ้งน้อย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้สามารถจัดกระบวนการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนและฝึกอบรมการจัดการขยะจากชุมชนเมืองมาแล้ว ได้มาถ่ายถอดต่อให้กับน้องๆนักเรียนในตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก โดยมีพี่ๆกระบวนกร สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เป็นพี่เลี้ยงดูแล และช่วยเติมเต็มความรู้ให้น้องๆ และที่สำคัญอีกเรื่อง เรายังได้พี่น้องเครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้นในอำเภอนาเชือก พร้อมที่จะหนุนเสริมซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเกิดกลไกคณะทำงาน สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอนาเชือก ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
112151สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร)2018-01-042019-05-018 มี.ค.60 ณ ห้องไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคม ตามที่ ผศ.ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการประจำสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้มอบหมายไว้แล้วนั้น ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่ได้คือ บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร) โดยใช้วิธีวิทยาวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) ซึ่งจะมีการรวบรวม เรียบเรียง และสรุปสาระให้เป็นชุดความรู้ ที่เรียกว่า "คู่มือกระบวนกร" ที่เพิ่มพูนทักษะในการเป็นกระบวนกรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
113152การปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ตามงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 2018-01-042019-05-0110 มี.ค.60 ที่ห้องประชุม สนง.สา'สุขอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้มีการปรึกษาหารือโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ตามงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.การปรับกระบวนทัศน์ด้านอาหาร ปลอดภัย 2.การพัฒนาความเข้มแข็งในการควบคุม กำกับ ดูแล ให้อาหารปลอดภัย 3.การสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคี พันธมิตร 4.การเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายจาก 2 ตำบล คือ ต.เหล่า และตำบลแห่ใต้ เป้าหมายสุดท้ายของโครงการการประกวดอำเภอท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภายในเดือนมิถุนายน นี้.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
114153กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน นายแวง กองอาสา บ้านผึ้ง ตำบลหนองม่วง ● ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน มาจาก ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านน้ำผึ้ง ● กระบวนกรสภาฮักแพงฯ ได้แก่ นายวุฒิชัย วงภาพ และ นางสาวสุอังคณา ผิวเผื่อน ● ครู กศน. ประจำพื้นที่ตำบลหนองม่วง ได้แก่ อ.รังสันต์ แสนศรีจันทร์ อ.สุพัฒา ทศภา และ น.ส.ชลดา ตะวัน ● กระบวนการจัดอบรม มีดังนี้ 1. กล่าวเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดย นายแวง กองอาสา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผึ้ง 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการ โดย อาจารย์รังสรรค์ ครู กศน. ประจำตำบลหนองม่วง 3. ระดมสภาพปัญหาในหมู่บ้านน้ำผึ้ง เพื่อให้คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งพบขยะที่มีในชุมชมและได้ทราบวิธีกำจัดขยะตามครัวเรือนของคนในชุมชนเอง ดังนี้ 3.1 ขยะที่มีในชุมชนบ้านผึ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติก/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก/แก้วพลาสติก/ถุงขนม/กล่องนม/โฟม/เศษอาหาร/ใบไม้/เศษอาหารที่มากับถุงพลาสติก เช่น น้ำจิ้มลูกชิ้น/หลอดไฟ เป็นต้น แล้วพบว่าขยะที่มีมากที่สุดในบ้านผึ้ง คือ "ถุงพลาสติก" 3.2 วิธีการกำจัดขยะของแต่ล่ะครัวเรือน มีดังนี้ 1. ห่อรวมกันแล้วไปทิ้งตามหัวนาของตัวเอง 2. บางครัวเรือนลักลอบไปทิ้งตามข้างทาง ข้างหนองน้ำ และตามชายป่าสาธารณะ 3. เศษอาหารเททิ้งให้ไก่กิน 4. ขยะติดเชื้อเช่นผ้าอ้อมเด็กใช้การเผาทำลาย 5. ขยะอันตรายเช่นหลอดไฟ เอาไปทิ้งตามถังขยะของเทศบาลตำบลบรบือ 4. ให้ความรู้การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการแยกขยะ เป็น 4 ประเภท ลงในถุงแยกขยะ คือ 4.1 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกใส ที่ขายได้ กล่องกระดาษ เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกทิ้งลงในถุงขยะรีไซเคิลเตรียมไว้ขาย 4.2 ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนมที่ขายไม่ได้ แก้วกาแฟ หลอด โฟม เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกลงไว้ในถุงขยะทั่วไป เตรียมไปผังกลบเอง และลดการใช้ขยะพวกนี้ หันว่าใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน 4.3 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ก็แยกลงไว้ในถังน้ำหมัก ใส่ พด.2 กากน้ำตาลลงไป ทิ้งไว้ 3-6 เดือน แล้วกรองเอาน้ำหัวเชื้อ อัตราการใช้น้ำหมัก 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้น หรือรดพืชผัก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมี 4.4 ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า ผ้าอ้อมเด็ก เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แยกทิ้งลงในถุงขยะอันตราย เตรียมไว้ให้หน่วยงานท้องถิ่น และสาธารณะสุขนำไปทำลายต่อไป 5. ช่วยกันระดมตัวชี้วัดเพื่อจะได้นำไปเป็นเกณฑ์ประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับอำเภอ ได้ตัวชีวัดจากการระดมในเวที ดังนี้ 5.1 มีการทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 5.2 มีการจัดทำถุงแยกขยะไว้ที่หน้าบ้านทุกครัวเรือน 5.3 มีการจัดทำโครงการธนาคารขยะ 5.4 มีจุดรับขยะอันตรายไปทำลาย โดย อบต. หรือ รพ.สต. 5.5 มีการทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน แล้วนำไปรดพืชผัก 6. แนวทางการขับเคลื่อนในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง เพื่อจะให้ทีมกระบวนกรฮักแพงฯ และหน่วยงานมาหนุ่นเสริม 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 6.2 อบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน 6.3 ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง 7. หาคณะทำงานและจัดตั้งกลไกที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในบ้านน้ำผึ้ง ได้คณะทำงาน 20 คน ดังนี้ 7.1 นายแวง กองอาสา 7.2 นายแวว มะลิติไข 7.3 นายณรงค์ชัย บุญตาระวะ 7.4 นายประยุทธ อินทร์วงค์ 7.5 นายมณเธียร หอมดอก 7.6 นายนิคม กองอาสา 7.7 นางกว้าง สีอ่อน 7.8 นางสวง บุญยวง 7.9 นางสร้าย สุริยะเย็น 7.10 นางสอน แก้วหานาม 7.11 นายสนิท ยะปะตัง 7.12 นางนิติพร จิตชัย 7.13 นายทองสุข เพ็ชกอง 7.14 นายสมพร กาสังข์ 7.15 นางเก่ง อินกอง 7.16 นายทองใสย์ อันทะลึก 7.17 นางสาวบุษยา คำประสงค์ 7.18 นางคำเผย บุปผามาเต 7.19 นายบุญเลี้ยง อินวงค์ 7.20 นางคำกอง อินวงค์ 8. ออกแบบกระบวนการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง ได้ดังนี้ 8.1 กศน. แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำผึ้ง ทราบว่าจะออกมาประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 8.2 กศน.บรบือ / อบต.หนองม่วง / สภาฮักแพง ลงติดตาม หนุนเสริม ประเมินผลการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำผึ้ง 9. สรุปเวทีการอบรมและปิดการอบรม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
115154เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนณ บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนณ บ้านโนนทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ ● กระบวนกรสภาฮักแพง 1. นางสาวมาลี สุปันตี (พี่เปี้ยว) 2. นางสาวอัจฉรียา รัตนะปัญญา (พี่ปลาย) ● ทีมงาน คณะครู กศน.ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
116155สมัชชาสุขภาพ อำเภอบรบือ ร่วมกับ กศน. บรบือ จัดอบรมการให้ความรู้คัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านโพธิ์ทอง 2018-01-042019-05-01วันที่ 10 มี.ค 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือร่วมกับสมัชชาสุขภาพ อำเภอบรบือ จัดอบรมการให้ความรู้คัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ..ผู้ใหญ่บ้าน นายทองยศ ดอกไม้ ...ครู ก.ศ.น. นางบุญเรือน ...กระบวนกร นายพินต์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
117156กศน.บรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ภายใต้งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ จัดเวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ● ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 คน มาจาก ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 ● กระบวนกรสภาฮักแพงฯ ได้แก่ นายวุฒิชัย วงภาพ ● ครู กศน. ประจำพื้นที่ตำบลกำพี้ ได้แก่ อ.สัญญา ภูมิเย็น และ อ.สุนิษา หมื่นสา ● กระบวนการจัดอบรม มีดังนี้ 1. กล่าวเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดย นายบุญล้อม รังสร้อย ตำแทนกำนันตำบลกำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการ โดย อาจารย์สัญญา ภูมิเย็น ครู กศน. ประจำตำบลกำพี้ 3. ระดมสภาพปัญหาในหมู่บ้านเหล่ายาว หมู่ 8 เพื่อให้คนในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งพบขยะที่มีในชุมชมและได้ทราบวิธีกำจัดขยะตามครัวเรือนของคนในชุมชนเอง ดังนี้ 3.1 ขยะที่มีในชุมชนบ้านผึ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติก/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติก/แก้วพลาสติก/ถุงขนม/กล่องนม/โฟม/เศษอาหาร/ใบไม้/เศษอาหารที่มากับถุงพลาสติก เช่น น้ำจิ้มลูกชิ้น/หลอดไฟ เศษเสื้อผ้าเก่า เป็นต้น แล้วพบว่าขยะที่มีมากที่สุดในบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 คือ "ถุงพลาสติก" 3.2 วิธีการกำจัดขยะของแต่ล่ะครัวเรือน มีดังนี้ 1. ขยะประเภทถุงพลาสติกใช้วิธีการเผา 2. บางครัวเรือนลักลอบไปทิ้งตามข้างทาง ข้างหนองน้ำ และตามชายป่าสาธารณะ 3. เศษอาหารเททิ้งให้ไก่กิน 4. ขยะประเภทเปลือกหอยใช้การฝังกลบ 5. ขยะประเภทใบไม้นำไปเผาทิ้ง 6. บางคนลักลอบห่อไปโยนทิ้งตามถนน และที่สาธารณะ 7. เศษฝ้าเพดาน วัสดุก่อสร้าง นำไปทิ้งตามชายป่า 8. เศษที่นอนเก่าเอาไปทิ้งตามตามที่สาธารณะ 4. ให้ความรู้การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการแยกขยะ เป็น 4 ประเภท ลงในถุงแยกขยะ คือ 4.1 ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกใส ที่ขายได้ กล่องกระดาษ เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกทิ้งลงในถุงขยะรีไซเคิลเตรียมไว้ขาย 4.2 ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนมที่ขายไม่ได้ แก้วกาแฟ หลอด โฟม เป็นต้น ขยะพวกนี้ก็แยกลงไว้ในถุงขยะทั่วไป เตรียมไปผังกลบเอง และลดการใช้ขยะพวกนี้ หันว่าใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน 4.3 ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ก็แยกลงไว้ในถังน้ำหมัก ใส่ พด.2 กากน้ำตาลลงไป ทิ้งไว้ 3-6 เดือน แล้วกรองเอาน้ำหัวเชื้อ อัตราการใช้น้ำหมัก 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ้น หรือรดพืชผัก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมี 4.4 ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ขวดยาฆ่าหญ้า ผ้าอ้อมเด็ก เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แยกทิ้งลงในถุงขยะอันตราย เตรียมไว้ให้หน่วยงานท้องถิ่น และสาธารณะสุขนำไปทำลายต่อไป 5. ช่วยกันระดมตัวชี้วัดเพื่อจะได้นำไปเป็นเกณฑ์ประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับอำเภอ ได้ตัวชีวัดจากการระดมในเวที ดังนี้ 5.1 มีการทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 5.2 มีการจัดทำถุงแยกขยะไว้ที่ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 20 ครัวเรือน 6. แนวทางการขับเคลื่อนในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 เพื่อจะให้ทีมกระบวนกรฮักแพงฯ และหน่วยงานมาหนุ่นเสริม 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2560 6.2 ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง (ตามความสะดวกของผู้นำและชาวบ้าน) 7. หาคณะทำงานและจัดตั้งกลไกที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนในบ้านเหล่ายาว ม.8 ได้คณะทำงาน 21 คน ดังนี้ 7.1 นายบุญล้อม รังสร้อย 7.2 นายคำใสย์ สมสา 7.3 นายบุญโฮม สีบุดสี 7.4 นายวิจัย แสนวงค์ 7.5 นายสมหมาย ทองนอก 7.6 นายนคร บุญพิมล 7.7 นางพิกุล จำปามูล 7.8 นางบุญล้ำ เขตคาม 7.9 นางสาวอัมพร มาตรพุด 7.10 นางคำภา บำรุง 7.11 นางสาววานิชกร ทิ้งโคตร 7.12 นางคำพัน ทูลมาลา 7.13 นางสุจิตรา จำปาลี 7.14 นางสมัคร เขตคาม 7.15 นางสุวรรณี เพียรแก้ว 7.16 นางรังษี อินธิแสน 7.17 นายนิคม ท่อนโพธิ์ 7.18 นายทองสุข ทิ้งโคตร 7.19 นางสมหวัง เทียมทัน 7.20 นางพัชรินทร์ ทองชา 7.21 นางจงกลณี ทองใบ 8. ออกแบบกระบวนการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว ม.8 ได้ดังนี้ 8.1 กศน. แจ้งให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่ายาว หมู่ 8 ทราบว่าจะออกมาประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 8.2 กศน.บรบือ / อบต.กำพี้ / สภาฮักแพง ลงติดตาม หนุนเสริม ประเมินผลการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่ายาว หมู่ 8 9. สรุปเวทีการอบรม 10. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม จัดอบรมครั้งต่อไป ควรมีอาหารเที่ยง น้ำดื่ม ไว้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วย 11. ปิดการอบรม โดย นายบุญล้อม รังสร้อย ตัวแทนกำนันตำบลกำพี้ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 8 12. นัดหมายเจอกันอีกครั้งต่อไป "อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ และจัดทำถุงแยกขยะไว้หน้าบ้านครัวเรือนต้นแบบ 20 ครัวเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2560"0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
118157จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่บ้านหัวนา2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอบรบือร่วมกับสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือและฮักแพงฯบรบือ. จัดอบรมให้ความรู้และทบทวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ที่บ้านหัวนา ม.6,20และบ้านสว่าง ม.12 ตำบลหนองจิก ณ บริเวณวัดบ้านหัวนา ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย อ.กศน คือ อ.กนกพร ศิริพรรณและ อ.ศุกสิทธิ์ ฤาชา กระบวนกรฮักแพง คือ นายบวร วิเศษดีและนายสถิตย์ สายหยุด ในชุมชนหมู่6และ20 เคยได้รับงบประมาณจาก สสส.มาดำเนินงานโครงการจัดการขยะโดยสามารถทำให้บริเวณหมู่บ้านสะอาดเห็นได้ชัดเจนทั้งนี้ได้เกิดสภาผู้นำชุมชนเป็นคณะทำงานหลักและมีแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปคือการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะโดยไม่ขอทุนจากสสส.อีกจะดำเนินการด้วยชุมชนเองพร้อมกับทำความสะอาดและคัดแยกขยะในครัวเรือนให้เป็นกิจวัตรประจำวันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
119158 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2460 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ ณ วัดบ้านเปลือย ครู กศน. พื้นที่ตำบลหนองโก กระบวนกร 2 คน คือ 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม ทต.บรบือ 2. นายทองไสย์ ดวงศรี0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
120159 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2460 เวทีอบรมการจัดการบริหารขยะในชุมชนบ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ ณ วัดบ้านเปลือย ครู กศน. พื้นที่ตำบลหนองโก กระบวนกร 2 คน คือ 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม ทต.บรบือ 2. นายทองไสย์ ดวงศรี0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
121160 เวทีอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่บ้านโสกพารา ตำบลหนองคูขาด2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2660 เวทีอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่บ้านโสกพารา ตำบลหนองคูขาด กระบวนกรฮักแพง โดย นายพินต์ คำภูเมือง และ น.ส.อัจฉริยา รัตนะปัญญา อ.วิรัช กล่าวเปิดและแจ้งวัตถุประสงค์ สมาชิกทยอยมา และลงทะเบียน แนะนำกระบวนกร ถ่ายรูปร่วมกัน กระบวนกรพินต์ ให้ความรู้พี่น้อง ชาวบ้านซักถาม และแสดงความคิดเห็น ทีม ครู กศน.เตรียมและจัดทำที่ทิ้ง และคัดแยกขยะ พี่น้องตั้งใจฟัง อ้ายพินต์ อย่างตั้งใจ ผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนพี่น้องจัดทำผ้าป่าขยะ ชาวบ้านพี่น้องเห็นดี ชอบด้วยยกมือสนับสนุน รายชื่อคณะกรรมการ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
122161กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบัว2018-01-042019-05-01วันที่ 11 มีนาคม 2560 กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 8 ต.โนนราษี อ.บรบือ โดยมีแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านหนองบัว จำนวน 25 คน กระบวนกรฮักแพง ได้แก่ นายสราวุธ ไตรสุ และ น.ส.สุอังคนา ผิวเผื่อน ได้แผนการดำเนินงาน และได้ลงมือปฏิบัติการคัดแยก การทำถุงแยกขยะ แล้วให้ชาวบ้านทดลองทิ้งขยะลงถุงแยกขยะว่าสามารถคัดแยกขยะได้หรือไม่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
123162 เวทีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลบ่อใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านโนนสะอาด2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวทีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลบ่อใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ม.11 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กระบวนกรโดย 1. ผอ.กมล ภูวนกลกรรม 2. นายทองไสย์ ดวงศรี และคณะครู กศน. ต.บ่อใหญ่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
124163เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนเกษตร หมู่ 1 ตำบลวังไชย 2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวทีอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนเกษตร หมู่ 1 ตำบลวังไชย กระบวนกรสภาฮักแพง ฯ คือ 1. นายบวร วิเศษดี 2. นายสถิตย์ สายหยุด ร่วมกับคณะครู กศน. ตำบลวังไชย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
125164อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ2018-01-042019-05-01วันที่ 12 มีนาคม 2560 กศน. ร่วมกับสภา ฮักแพงฯ อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ 4 ต.บัวมาศ อ.บรบือ โดยมีแกนนำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหนองตุ กระบวนกรฮักแพง ได้แก่ นายพินต์ คำภูเมือง และ น.ส.อัจฉริยา รัตนะปัญญา โดยในเวทีผู้ใหญ่บ้านชักชวนขาวบ้านหนองตุ จัดทำผ้าป่าขยะ และคณะทำงานจัดการขยะในหมู่บ้าน ได้สาธิตการทำที่คัดแยกขยะ ให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
126165??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018-01-042019-05-01 สรรพคุณอันโดดเด่นของ Titan gel. เพิ่มขนาดอวัยวะเพศได้จริง 2 – 5 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดก่อนเริ่มใช้และความถี่ในการใช้) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้มากขึ้นถึง 50% ในบริเวณอวัยวะเพศ ทำให้การแข็งตัวอวัยวะเพศดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าใด รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาอาการหลั่งเร็ว ช่วยยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ให้นานขึ้น ช่วยเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และเพิ่มความรู้สึกให้รุนแรงและยาวนานมากขึ้นเมื่อถึงจุดสุดยอด ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของอสุจิ ช่วยเพิ่มการหล่อลื่นในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (ถ้าทาก่อนการมีเพศสัมพันธ์) ส่วนประกอบ. <a href=http://titangel-in-thailand.com/>http://titangel-in-thailand.com/</a> สองปีที่ผ่านมา ยังไม่มีวิธีการช่วยขยายอวัยวะเพศชาย แต่เมื่อสิ้นสุดปี 2014 ได้มีการพัฒนาคิดค้น และทำการทดลองวิจัยที่เรียกว่่า ไททัน เจล. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะได้แสดงความเห็น.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
127166องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการขยะอำเภอยางสีสุราช 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จัดโครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการขยะอำเภอยางสีสุราช โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 130 คน ได้แก่ 1. นายรัสสี พิจุลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 2. นายภูมี นามภักดิ์ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 3. กำนันตำบลหัวเรือ 4. ผู้ใหญ่บ้าน 21 หมู่บ้าน 5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 6. ส.อบต. 21 หมู่บ้าน 7. อสม. 8. โรงเรียน 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10. รพ.สต. 2 แห่ง 11. ตัวแทนชาวบ้าน การศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วเดินทางไปในหมู่บ้านจัดการขยะ 3 หมู่บ้าน ใช้เวลาในการดูงาน หมู่บ้านละ 1 ชั่วโมง 1. บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ 10 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายหลอง พรอันแสง ผู้ใหญ่บ้านป่าโพธิ์ นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมดูงานได้รับทราบ บ้านป่าโพธิ์มีทั้งหมด 125 ครัวเรือน มีการทำถังแยกขยะ ขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ขยะอันตราย ถังสีแดง แจกไว้ให้ทุกหมู่บ้าน แล้วทางท้องถิ่นจะมาเก็บเอาไปไว้ที่เก็บขยะอันตรายที่ทำไว้ในป่ามีผาปิดไว้มิดชิด เพื่อนำไปทำลายต่อไป • ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ - มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม - เกิดนวัตกรรมถังขยะภูมิปัญญาใช้ที่ครอบพัดลมเก่ามาทำถังขยะ - ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ ในปี 2558 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงดีเด่น ปี 2559 • แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน - ดำเนินงานธนาคารขยะ แบบบูรณาการกับกลุ่มออมทรัพย์แบบยั่งยืน - เป็นศูนย์เรียนรู้ และการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะในชุมชน - ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านจัดการขยะ จาก สสส. • แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม ลงเดินดูงานตามหมู่บ้านป่าโพธิ์ 2. บ้านหนองพุก ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 3. บ้านโนนจาน ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม •ช่วงบ่ายกลับมาทานข้าวเที่ยงแล้วสรุปการลงพื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลยางสีสุราช - คุณหมออะนุตย์ ปุริสังข์ ดำเนินรายการแนะนำ หัวหน้าส่วนราขการที่เข้าร่วม ได้แก้ 1. นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช 2. นายสมจิตร สว่างไธสง ปลัดอาวุโส 3. นายจรูญ ประสีระเก สาธารณสุขอำเภอ 4. นายธนกฤต หนักแน่น ท้องถิ่นอำเภอ 5. นางรดา แสนหล้า ผอ.รพ.สต. หนองบัวสันตุ 6. นางเมตตา ผอ.รพ.สต.ป่าโพธิ์ 7. ตำแทนสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม - นายเรืองเดช โพธิ์ศรี - นายสันติ แก้วพิมพ์ - นายสราวุธ ไตรสุ - นายวุฒิชัย วงภาพ •นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช พบปะ กล่าวต้อนรับ และให้แนวทาง ในการปริหารจัดการขยะแก่ผู้เข้าร่วมเวทีการศึกษาดูงานจากตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม •นายภูมิ นามภักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ แนะนำทีมงานที่มาศึกษาดูงาน •นายจรูญ ประสีระเก สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชพบปะ แนะนำแนวทางในการจัดการขยะ •คุณหมออะนุตย์ ปุริสังข์ บรรยายความเป็นมาในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอยางสีสราช จากปี 2558 จนมาถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะขยายโครงการไปให้ครบทั้ง 91 หมู่บ้าน ครอบคลุมหมดทั้งอำเภอยางสีสุราช •สุดท้าย แบ่งกลุ่มระดม สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน เป็นแผนงานที่จะนำกลับไปใช้กับตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
128167อบรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลบ้านหวาย 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลบ้านหวาย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม •มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน ดังนี้ 1.แกนนำในชุมชน (ครัวเรือนต้นแบบ 17 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน 2.คณะกรรมการ (ผู้นำชุมชน) หมู่บ้านละ 5 คน 3.อสม.บ้านละ 2 คน 4.ประธานบทบาทสตรี บ้านละ 1 คน 5.ตัวแทนโรงเรียน 7 แห่ง 6.ตัวแทน รพ.สต. 2 แห่ง •ส่วนราชการที่เข้าร่วม คือ 1.นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอวาปีปทุม 2.นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 3.นายพิมล ปิติโกศล ปลัด อบต.บ้านหวาย 4.นายทองสุก ศรีภูวงษ์ กำนันตำบลบ้านหวาย 5.นายทองอินทร์ ปะมา สจ.เขตวาปีปทุม •โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 2.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 3.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองที่จะตามมาในอนาคต 4.เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกในการคัดแยกขยะจากต้นทางและสามารถนำขยะกลับมาใช้อีก และเห็นคุณค่าจากประโยชน์ของขยะ •มีกระบวนการจัดเวทีอบรมดังนี้ 1.นายไชยวัฒน์ โคตุทา รองปลัด อบต.บ้านหวาย พิธีกรดำเนินการ กล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการกับผู้เข้าร่วมอบรม 2.กระบวนกรฮักแพง โดย นายสราวุธ ไตรสุ แนะนำทีมงานสภาฮักแพง ได้แก่ 1.นายสราวุธ ไตรสุ 2.นายเรืองเดช โพธิ์ศรี 3.นายสันติ แก้วพิมพ์ 4.นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา 5.นายพินต์ คำภูเมือง 6.นายวุฒิชัย วงภาพ 7.นายทองไสย์ ดวงศรี 8.นายสถิตย์ สายหยุด และเล่าความเป็นมา และภารกิจ ของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม 3.ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในระดับประเทศ และในจังหวัดมหาสารคาม โดย นายเรืองเดช โพธิ์ศรี 4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน วงโปงลาง "หน่อหวาย" ให้นายอำเภอวาปีปทุมและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม 5.พิธีเปิดการอบรม โดย นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอวาปีปทุม มอบแนวทางนโยบายที่คณะกรรมการและผู้นำหมู่บ้านจะต้องไปดำเนินโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านตนเอง 6.รับประทานอาหาร 7.แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตาม หมู่บ้านแล้วให้กระบวนกรเข้าประจำกลุ่มเพื่อเอื้ออำนวย จัดกระบวรการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 1,14 กระบวนกรประจำกลุ่ม คือ นายทองไสย์ ดวงศรี กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 2,3,6,13 กระบวนกรประจำกลุ่ม คือ นายวุฒิชัย วงภาพ กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 7,15,16 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายพินต์ คำภูเมือง กลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 5,12,17 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายสถิตย์ สายหยุด และ นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 4,9,10,11 กระบวนกรประจำกลุ่มคือ นายสราวุธ ไตรสุ •ให้แต่ละกลุ่มย่อยตั้งคำถาม แล้วช่วยกันระดมแนวคิดจากเวทีย่อย แล้วให้ตัวแทนออกไปนำเสนอในเวทีใหญ่ให้กลุ่มอื่นได้รับฟัง คำถามมี 4 ข้อ ดังนี้ 1.สถานการณ์ขยะในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร 2.ผลกระทบจากขยะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 3.การจัดการขยะในครัวเรือนทำอย่างไรบ้าง 4.แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะทำอย่างไร •ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน ดังนี้ 1.คัดแยกขยะที่ต้นทาง 2.จัดทำธนาคารขยะ 3.จัดหาที่ทิ้งขยะอันตรายในชุมชน 4.มีกฎระเบียบ บทลงโทษ ในชุมชน 5.มีการประกวดหมู่บ้านสะอาด มีรางวัล 6.ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ 7.จัดทำถุงแยกขยะ ไว้ทุกครัวเรือน 8.ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม 9.ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ในการไปศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะต้นแบบ 10.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการคัดแยกขยะ 11.ประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดรับซื้อขยะในทุกเดือน 12.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการขยะในแต่ละหมู่บ้าน •สุดท้ายได้แนวทางและแผนงานในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ที่สภาฮักแพงฯ พร้อมที่จะลงไปหนุนเสริมและขับเคลื่อนงานจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนตำบลบ้านหวายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อ.วาปีปทุม ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
129168ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-042019-05-0123 มี.ค.ที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพิจารณา พอสรุปได้ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สภาฯ ภาคอีสาน 5 ระดับ คือ 1) เตรียมทีมพัฒนาศักยภาพแกนนำ จังหวัด ละ 3 คน ยกเว้น 5 จังหวัดนำร่อง 2) ระดับจังหวัดๆละ 10 คน รวม 200 คน 3) ระดับตำบล จังหวัดละ 20 คน รวม 400 คน 4) ระดับภาค 90 คน 5) 5 จังหวัดนำร่อง มี มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด,ยโสธร,บึงกาฬ และสุรินทร์ จังหวัด ละ 20 คน รวม 100 คน ๒.แผนการจดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ ในปี 60 มี 3 กลยุทธ คือ 1.แบบปิดจังหวัด(จัดตั้งเต็มพื้นที่) มี 2 จังหวัด คือ หนองบัวลำภู และ มหาสารคาม โดยเฉพาะมหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่อง 2.แบบมียุทธศาสตร์ มี 7 จังหวัด 3.แบบค่อยเป็นค่อยไป(ตามกะเยิม) มี 9 จังหวัด ๓. คณะอนุฯรับผิดชอบขับเคลื่อนประเด็น มี 4 คณะ คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน,ข้าว,จัดและติดตามข้อเสนอ, ติดตามและพัฒนากิจการสภาฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
130169สภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ จัดเวทีประกาศนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 สภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ จัดเวทีประกาศนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานจัดการขยะมูลฝอย อำเภอแกดำ ผู้เข้าร่วมมาจากทุกภาคส่วนในอำเภอแกดำ จำนวน 180 คน ณ โรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ โดยมี นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอแกดำ นำประกาศนโยบายสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามเลขาธิการสภาฮักแพงฯ บรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง จัดกระบวนการให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะในอำเภอแกดำ โดย ทีมกระบวนกรสภาฮักแพงฯบรบือ และครู กศน.บรบือ โดยมีความคาดหวังว่าอำเภอแกดำจะสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ แล้วอำเภอแกดำจะเป็นอำเภอที่ปลอดขยะมูลฝอยต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
131170 อบต. ดงใหญ่ จัดกิจกรรมพาเยาวชนลงพื้นที่ ติดตามงานการแยกขยะแบบมีส่วนร่วม2018-01-042019-05-01อบต. ดงใหญ่ ร่วมกับสภาฮักแพงฯ จัดกิจกรรม นำพาเยาวชน ลงพื้นที่ ติดตามประเมิน งานการแยกขยะแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 1 /หมู่ที่ 5 โดยใช้ถุงแยก ให้เยาวชนลงสอบถามและขอความอนุเคราะห์ขยะเพื่อมาขายเป็นกอนทุน ต่อไป 1. ให้เยาวชนสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดการขยะแบบใช้ถุงแยก ที่มีหลายกว่า 6 ถุงขึ้นไป 2. ให้สอบถาม แนวทางที่อยากทำต่อไป ในการจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม (ถุงแยก) 3. ให้สอบถาม อยากให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะยังไง ...แล้วมานำเสนอ ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
132171เวทีอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลแคน 2018-01-042019-05-01เวทีอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตำบลแคน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ..................................................................... ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน มาจากผู้นำชุมชน อสม. และตัวแทนประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เริ่ม เวลา 09.00 น. – 14.00 น. • กล่าวรายงาน โดย นายดนตรี อินทร์ไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน • กล่าวเปิดงาน โดย นายเส็ง โพทุมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน • ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางสาวสายฝน ชาวคำตา นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 2. สร้างแกนนำ เครือข่ายขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน 3. เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 5. ขยะอันตรายในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้อง 6. เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 7. เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน • ทีมกระบวนกรสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม แนะนำตัว 1. นายบวร วิเศษดี 2. นายสราวุธ ไตรสุ 3. นายทองไสย์ ดวงศรี 4. นายพินต์ คำภูเมือง 5. นางสาวอัจฉริยา รัตนะปัญญา 6. นางสาวสุอังคณา ผิวเผือน 7. นายวุฒิชัย วงภาพ • นายสราวุธ ไตรสุ กระบวนกรผู้ประสานงานอำเภอวาปีปทุม เล่าความเป็นมาของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และทบทวนกิจกรรมการจัดการขยะ ที่ดำเนินงานมาแล้วในตำบลแคน • นายบวร วิเศษดี และทีมกระบวนกร ช่วยกันระดมสถานการณ์ปัญหาขยะและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ในแต่ละชุมชนตำบลแคน โดยใช้บัตรคำ ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ • สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน ตำบลแคน สรุปได้ ดังนี้ 1. ไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 2. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ / ทิ้งขยะตามข้างถนนหนทาง 3. ไม่เข้าใจการคัดแยกขยะ 4. พวกถุงพลาสติก ขวดแก้ว เป็นขยะที่พบมากที่สุด 5. ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 6. ไม่มีถังขยะในชุมชน 7. คนไม่มีความรับผิดชอบ ขาดจิตสำนึก 8. ไม่มีที่ทิ้งขยะในชุมชน 9. คนภายนอกชุมชนที่มาเก็บเห็ด นำขยะมาทิ้งในป่าชุมชน 10. ผู้นำบางหมู่บ้าน มีงบประมาณไปพัฒนาหมู่บ้าน แต่ไม่สนใจ ไม่ดูแล หมู่บ้าน • แนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ตำบลแคน สรุปได้ ดังนี้ 1. ทำป้ายรณรงค์ตามถนน 2. มีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน 3. นำขยะเปียกไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 4. อบรมการนำขยะมาทำสิ่งประดิษฐ์ 5. ทุกคนในครัวเรือนช่วยกันกำจัดขยะรักษาความสะอาด 6. มีมาตรการ กติกา กฎ ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน ในระดับตำบล ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแคน เฝ้าดูแล หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการปรับ 7. มีการทำความสะอาดกำจัดขยะในหมู่บ้าน ทุกวันพุธ 8. อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึก และการคัดแยกขยะในครัวเรือน 9. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ 10. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน • ได้คณะทำงานจัดการขยะในตำบลแคน (มีคำสั่งแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคน) 1. ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน 2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน 3. ส.อบต. ทั้ง 17 หมู่บ้าน 4. อสม. ทั้ง 17 หมู่บ้าน 5. ตัวแทนครู เด็ก และเยาวชน • บทบาทหน้าที่คณะทำงานจัดการขยะในตำบลแคน มีดังนี้ 1. รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการขยะ 2. ทำแผนปฏิบัติการในตำบลแคน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันในชุมชน 3. กำหนดจุดรวบรวมของเสีย ขยะอันตรายของชุมชน หมู่บ้านละ 1 จุด 4. อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะให้ทุกหมู่บ้านได้เข้าใจ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้อำเภอทราบ • แนะนำวิธีการคัดแยกขยะด้วยวิธีการง่ายๆ วัสดุหาที่ได้ในท้องถิ่น คือ การทำถุงแยกขยะ ไว้ในครัวเรือน โดยใช้ลำไม้ไผ่หรือไม้ยูคาลิปตัส มาตีตะปูทำเป็นราวแขวนถุงปุ๋ย ไว้ 4 ถุง และมี 1 ถัง ไว้ทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก • จับสลาก เช่น พัดลม ตะกร้า เป็นต้น ผู้เข้าร่วมอบรม นำขยะรีไซเคิลมาจากบ้านมาลงทะเบียน แล้วลุ้นรับรางวัลกลับบ้าน • ปิดการอบรม โดย นายสราวุธ ไตรสุ ตัวแทนกระบวนกรผู้รับผิดชอบอำเภอวาปีปทุม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
133172ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ณ กศน.บรบือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย 1.ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล 2.ประธานอาสาสมัครสาธารสุขตำบล(ประธานอสม.) 3.ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 4.ประธานบทบาทสตรีตำบล 5.ประธานเครือข่ายกองทันหมู่บ้าน(กทบ.) 6.ตัวแทนจากโรงพยาบาลบรบือ 7.ตัวแทนจากเทศบาลบรบือ ●เวลา 09.30 น. นายสถิตย์ สายหยุด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและเล่าความเป็นมาที่มีการประชุมในวันนี้และทบทวนงานและกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาพอสังเขปจากนั้น ●นายบวร วิเศษดี ได้นำเสนอทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงาน สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ด้วยประเด็นปัญหาหลัก 4 ประเด็นที่สำคัญของอำเภอบรบือ ที่คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ได้ร่วมกันคัดประเด็นที่เรียงลำดับของความสำคัญ 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ประเด็นขยะมูลฝอย 2.ประเด็นอาหารไม่ปลอดภัย 3.ประเด็นผู้สูงอายุ 4.ประเด็นหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องบรบือและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและแผนงานกับคณะทำงานเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันและทำควบคู่กับงานการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่ผ่านมาและจัดตั้งใหม่อีก 2 ตำบล ที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ของอำเภอบรบือ คือ ตำบลบัวมาศ และตำบลดอนงัว และได้ทบทวนงานสภาองค์กรชุมชนของตำบล C และยกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล B ให้เป็นตำบล A สภาองค์ชุมชนยังให้การสนับสนุนบ้านพอเพียง ซ่อมเสริมสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนและบ้านมั่นคงของคนในชุมชนอยู่ทุกๆปีแล้วยังส่งเสริมกองทุนสวัสดิการให้กับชุมชนอีกด้วย สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานที่จะดำเนินการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยตั้งคณะกรรมการเพิ่มให้เป็นตำบลละ 3 คน ประกอบด้วยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารสุขตำบล(ประธานอสม.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานบทบาทสตรีตำบล ผู้นำอช.ตำบล และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมด้วยมีหน่วยงานราชการระดับอำเภอ เช่น พัฒนาชุมชน ,เกษตรอำเภอ ,ผู้กำกับการตำรวจภูธรบรบือ ,ธนาคาร ,สาธารณะสุขอำเภอบรบือ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และได้รับสมัครผู้มีจิตอาสาเป็นตัวแทนอำเภอบรบือ ที่จะไปร่วมประชุม ที่โรงแรมตักสิลามหาสารคาม ในวันที่ 20 เมษายน 2560 มีจิตอาสาที่จะเข้าประชุมร่วมจำนวน 15 คน ก่อนจะปิดการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นโดยให้หัวข้อว่า "อยากเห็นบรบือเป็นอย่างไร" วิธีการโดยแจกบัตรคำให้เขียนและระดมความฝันตนเอง แต่ละคนและได้ข้อสรุปได้ดังนี้ 1.อยากให้คนบรบือมีความสุข 2.อยากให้บรบือมีแหล่งท่องเที่ยว 3.อยากให้คนบนบือมีความรักสามัคคี 4.อยากให้บรบือสะอาด 5.อยากให้ผู้สูงอายุมีสวัสดิการ 6.อยากให้บรบือมีอาหารปลอดภัย 7.อยากให้บรบือแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจัง 8.อยากให้คนบรบือมีรายได้ 9.อยากให้คนบรบือมีความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน สุดท้ายทางคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จะนำความคิดเห็นทั้งหมดรวมรวมไว้เป็นแผนงาน เพื่อนำไปพัฒนาอำเภอบรบือต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
134173กิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน 2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน อำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาและเพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ จากการถอดบทเรียน พบว่า ลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวน มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เขตเมือง เป็นการพัฒนายกระดับจากทุนเดิม คือ ชมรมผู้สูงอายุโกสุมพิสัยที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนั้นการจะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 3 ส่วน 1. ตัวผู้สูงอายุเอง ที่จะต้องมีกระบวนการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และให้ความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2. ผู้ประสานงานหลัก ที่เป็นคนเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการทำงาน 3. คณะทำงานหรือหน่วยงานสนับสนุน(ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ ด้านบุคลากรที่มีจิตอาสา) เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
135174เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำของขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" 2018-01-042019-05-0122-23 เมษายน 60 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานตอนกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำของขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัด"ร้อยแก่นสารสินธุ์" ณ ศูนย์การประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้ร่วมร่วมอบรมจำนวน 50 คน ได้แก่ แกนนำขบวนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ชึ่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : โดยมีเนื้อหากระบวนการฝึกอบรมเริ่มจาก วันที่หนึ่ง การระดมความคาดหวัง การเติมข้อมูลสถานการณ์ภายนอก เช่น การครอบงำของแหล่งทุนระดับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์/ระบบการจัดการโลกให้มีระบบเดียว : ความสำคัญของการทำงานในรูปแบบภาคประชาสังคม และแนวคิดหลักการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น หลักการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ Swot : วันที่สอง การแปรยุทธศาสตร์การทำงานสู่การปฎิบัติโดยฝึกการจัดทำแผนปฎิบัติการรายจังหวัด ชึ่งจังหวัดมหาสารคามในนาม "สภาฮักแพง" โดยแกนนำขบวนจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาองค์ชุมชนตำบลระดับจังหวัด กลไกคณะทำงานอำเภอ และกระบวนกร ได้จัดทำแผนงานหนุนการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ของสภาฮักแพงฯบรรลุเป้าหมายที่สำคัญๆคือ 1)สร้างกลไก/สร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 2) การพัฒนาศักยภาพแกนนำในระดับอำเภอและระดับตำบล ผ่านการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ การฝึกปฎิบัติ เช่น การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมหลังจากที่มีมติ หนุนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล และประเด็นงานต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
136175กิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯ2018-01-042019-05-01วันที่ 5 พ.ค. 60 ณ อบต.บ้านกู่ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานบริการระบบดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯต.บ้านกู่ และอบต.บ้านกู่ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรูปธรรมการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิงระยะยาวฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามและเพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ จากการถอดบทเรียน พบว่า 1.รูปธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ เรื่องการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุติดเตียงมาสู่ผู้สูงอายุติดบ้านจำนวน 2 ราย และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานของกลไกตำบลในการดูแลผู้สูงอายุ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างผู้ช่วยเหลือดูแลกับญาติผู้สูงอายุ 2.หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ประสานงานหลัก คือ พยาบาลประจำรพ.สต.(ผู้จัดการระบบ) + กลไกคณะทำงาน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องให้ความสำคัญ และลงมือปฎิบัติจริงในการสนับสนุน และมีทีมทำงานที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนกองคลัง กศน. และรพ.สต ถึงแม้การทำงานจะมีความซับซ้อน แต่ก็มีข้อต่อที่สำคัญในการเชื่อมประสาน คือ ผู้จัดการระบบ เพื่อประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ตั้งแต่ระดับทีมสนับสนุน ผู้จัดระบบ(พี่เลี้ยง) และผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพ(ผู้ปฏิบัติ) นอกจากนั้นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันหรือให้เกิดความสำเร็จ เกิดจากการชี้แจงทำความเข้าใจต่อกันให้ทุกส่วนได้รับรู้ในเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน และผลที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ระเบียบการเบิกจ่ายและหลักสูตรในการอบรมจะต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
137176ประชุมวางแผนและออกแบบการดำเนินงานเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 2018-01-042019-05-01วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมมือกับ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 4. สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ จังหวัดมหาสารคาม และ ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัด 5.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 6. กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนและออกแบบการดำเนินงานเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ 1.หารือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ปีพ.ศ. 2561 - 2563) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2.หารือออกแบบกำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ปีพ.ศ. 2561 - 2563) ผลจากการประชุม 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯจำนวน 151 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 2. สถานที่ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ คือ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 3. กำหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
138177ประชุมกลไกภาคประชาสังคมอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย2018-01-042019-05-0118 พ.ค.60 ที่ รพสต.บ้านยางสินไชย ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีการประชุมกลไกภาคประชาสังคมอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่า,หนองบอน,หนองเหล็ก แกนนำเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ก็มี จนท.รพสต.หนองสระพัง รพสต.ดอนจำปา ตัวแทนจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด และตัวแทนตลาดเขียวตำบลเหล่า ได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาหารปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ และมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนขยายพื้นที่อาหารปลอดภัย และการจัดตั้งตลาดสีเขียว เป้าหมายแรก ต.หนองเหล็ก และตำบลหนองบอ จังหวะก้าวต่อไปจะเคลื่อนเป็นทีมใหญ่ในคณะทำงานระดับอำเภอ จัดตั้งเครือข่าย ขยายพื้นที่เชื่อมโยงกัน และมีการจะชวนเพื่อนตำบลอื่นๆ ร่วมกันบริหารในรูปแบบองค์กรเครือข่ายที่ชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีนัดหมายครั้งต่อไป ที่สวนผู้หมวดฟาร์ม(YSF) ส่วนวัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
139178เวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือกเพิ่มเติม 2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งวันสำหรับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่เพิ่มเติมของจังหวัดมหาสารคาม วันนี้ 22 พ.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองแดง จัดเวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือกเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เวลา 09.00-12.30 น. พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานสภาฯและตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการสภาฯจังหวัด ชึ่งมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งสภาในครั้งนี้. นำโดยท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร และคุณพี่เดชอนันต์ พิลาแดง 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
140179เวทีประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ 2018-01-042019-05-0124 พ.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ พี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองโพธิ์ จัดเวทีประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ณ ห้องประชุม อบต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เวลา 09.00-13.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน โดยมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมด้วย นำโดย ท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร และคุณพี่เดชอนันต์ พิลาแดง ชึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางในการพูดคุยปรึกษาหารือการพัฒนาตำบลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีการคัดเลือกคณะกรรมการในการบริหารกิจการสภาฯ ที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของสภาบรรลุเป้าหมายต่อไป โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์เป็นสภาจัดตั้งใหม่เพิ่มเติมของพื้นที่อำเภอนาเชือก ที่มีแผนงานในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เต็มพื้นที่อำเภอ ทั้ง 10 ตำบล..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
141180ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน2018-01-042019-05-01ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน 24 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี สำนักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนา “ทิศทางนโยบายเกษตร กับเกษตรกรรมยั่งยืน” วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี พูดถึง “สถานการณ์นโยบายเกษตร” ที่จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกร จะมี 7 เรื่องใหญ่ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เราจะได้รับผลกระทบ และก็เช่นกันที่เราจะทำให้ทิศทางนโยบายไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนโยบายภายในและที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 1) การเจรจาระหว่างประเทศ หุ้นส่วนทางการค้าประเทศอาเซบ อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศค่าค้า 6 ประเทศ ที่ยังมีข้อกังวลการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีที่ต้องจับตาความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ด้านพันธุกรรมพืช เพราะมีการผลักดันให้การคุ้มครองพันธุ์พืชกับนักปรับปรุงพันธ์ให้สิทธิในการคุ้มครอง หากเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์และนำไปเพาะขยายต่อจะเป็นความผิดทางอาญา เรื่องที่ 2) นโยบายจีเอ็มโอ กำลังจะมีการนำกฏหมายมาเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในการเตรียมการขับเคลื่อน หน่วยงานรัฐในหลายองค์กรก็ไม่เห็นด้วย 3) นโยบายเรื่องสารเคมี ที่เราผลักดันให้มีการแบนฟูโรดาน และ ฯลฯ ตอนนี้มีความบรรลุผลในระดับหนึ่ง และมีการเสนอแบน พาราควอต ซึ่งหลายประเทศได้แบนไปแล้ว 2 เดือนที่แล้วประกาศให้ยกเลิกพาราคอวต และสารเคมีที่ให้มีการยกเลิกซึ่งมีผลต่อสมอง ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเสท ที่เรานำเข้าปีละ 60 ล้านกิโลกรัม แต่กรมวิชาการเกษตร และสื่อมวลชนที่ได้ประโยชน์บางกลุ่ม ก็กำลังไปขับเคลื่อนดึงเรื่องให้ยืดเยื้อออกไป เป็นเรื่องที่ต้องจับตา ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 4) นโยบายการเกษตรที่เกี่ยวโยง คือนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งฟังแล้วดูดี ใช้เครื่องจักรร่วม ซื้อปุ๋ยซื้อยาร่วมราคาลด ซึ่งเป้าสำคัญอยู่ที่พืช อ้อยและข้าวโพด ซึ่งกลุ่มทุนที่ทำเรื่องนี้ได้เข้าไปนั่งในประชารัฐ 5) นโยบายลดพื้นที่การปลูกข้าว 2 ล้านไร่ ที่อ้างว่าหลายพื้นที่มีความไม่เหมาะสม เพื่อนำไปปลูกอ้อย 6) นโยบายเกษตรยั่งยืนที่มี 3 เรื่องใหญ่ คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมาย เกษตรยั่งยืน 5 ล้านไร่ ที่จะมีทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่หมุนเวียนก็กำลังขับเคลื่อนผ่าน คกก.ส่งเสริมฯ โดยจะมีการประชุมในระดับภาคซึ่งเราต้องไปผลักดันกันต่อไป อีกเรื่องคือยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ระหว่างปี 2560-2564 ที่ประกาศจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์จาก 2 แสนกว่าไร่ เป็น 6 แสนไร่ รวมทั้งนโยบายข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ โครงการที่เรียกกันง่ายๆ ว่า 2 3 4 พัน ที่จะผลักดันข้าวอินทรีย์พื้นที่ใหม่ โดยเกษตรกรเข้าร่วมจะได้เงินสนับสนุนปีแรก 2 พันบาท ปีที่ 2 3 พันบาท ปีที่ 3 4 พันบาท ถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้จะใช้มาตรฐานออแกนนิก ที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องมาตรฐานการรับรอง และไปทำลายมาตรฐานการรับรองอย่างอื่น ซึ่งเป็นนโยบายที่รวมศูนย์ และเรื่องที่ 7) นับเป็นเรื่องดีๆ ที่นัฐจะผลักดันนโยบายการสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งเราก็ได้ปรับปรุงข้าว และกำลังพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ผ่านมามีการส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินการ แต่ขณะนี้กำลังมีการเริ่มปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพด ของไร่สุวรรณ ที่จับมือกับกระทรวงเกษตร และเครือข่าย จะร่วมกันจัดกระบวนการร่วมกับเกษตรกร เป็นทิศทางความเคลื่อนใหวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และกำลังจะมีผลในไม่กี่เดือนข้างหน้า หลายอย่างยังไม่จบต้องเคลื่อนกันต่อ ด้าน อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กล่าวถึง “นโยบายภาคเกษตรที่มีผลต่อเกษตรกรรายย่อย และสถานการณ์ในพื้นที่ โดยระบุว่า ปัจจุบันครบ 3 ปี ของการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. ปัจจุบันมีข้าวอยู่ในโกดัง 14 ล้านตัน ที่เป็นปัญหาจุกอกรัฐบาล เป็นปัญหาที่หาตลาดระบายข้าวไม่ได้ นโยบายแก้ปัญหาตลาดข้าว ด้านหนึ่งรัฐก็ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผลักดันนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ข้าว อ้อย มัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการผลิต การต่อรองตลาดของกลุ่มเกษตรกร แต่ในความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นได้ในเฉพาะบางกลุ่ม บางกลุ่มสมาชิกยังไม่รู้ว่าตนเองก็อยู่ในเกษตรแปลงใหญ่ ความเป็นจริงเป็นนโยบายที่ล้มเหลว ที่ไปไม่ถึงอำนาจในการจัดการของชาวบ้าน เกษตรแปลงใหญ่จึงเป็นการรวบพื้นที่ให้นายทุน ไปไม่ถึงความเข้มแข็งการจัดการร่วมและการต่อรองของชาวบ้าน การลดพื้นที่ปลูกข้าว ผลผลิตในปี 59/60 ตั้งเป้าจะคุมให้อยู่ที่ 27 ล้านตัน แต่ผลผลิตที่ได้ 33 ล้านตัน จึงมีการตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ชุดดินเป็นหลักในการกำหนดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวได้เพียงบางพันธุ์ หากใช้การดูแผนที่ชุดดิน หลายพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นนโยบายเดียวแต่ใช้ทั้งประเทศ โดยไม่คำนึงถึงนิเวศ วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในอีกด้านเราควรจะเปลี่ยนเป็นการปลูกข้าวที่เจาะจงตลาด เป็นนิชมาร์เก็ตที่ควรส่งเสริม นโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าว และการอนุมัติเร่งให้สร้างโรงงานน้ำตาลสร้างให้เสร็จในปี 61 12 โรงงาน อยู่ในอีสาน 8 โรงงาน อำนาจ สกล ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เป็นปฏิบัติการลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการพูดว่าอีสานน้ำน้อยปลูกอ้อยดีกว่า สมัครปุ๊บได้เงิน 500 ทันที เป็นเรื่องที่จะก่อผลกระทบ ไม่ยากที่คนอีสานจะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะมีโรงงานตั้งอยู่แล้ว 20 โรง และปลูกอ้อยมานาน จะเป็นผลให้ฐานทรัพยากรอาหารลดลง ผลที่กำลังจะเกิดขึ้น เฉพาะหน้าก็มีความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและต่อต้าน อย่างไรก็ตาม สุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวระบุถึง สถานะความรู้เกษตรยั่งยืน ความรู้เป็นเรื่องที่เกษตรกร และเครือข่ายฯต้องการ พัฒนาการเรื่องเกษตรอินทรีย์ ถูกพัฒนามานอกมหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่กับรัฐ แต่อยู่ในแปลงนาชาวบ้าน ความรู้ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความรู้ที่ชาวบ้านพัฒนามา ตอนนี้ทำข้าวอินทรีย์ได้ไหม ทำผักอินทรีย์ได้ไหม ขณะนี้ชาวบ้านสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้แล้ว ปัจจุบัน มีคนเข้าใจเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีงานวิจัยในปัจจุบันมีเป็นร้อยเรื่อง เป็นความรู้ด้านเทคนิค ตั้งแต่การปรับปรุงดินจนถึงแปรรูป แต่มีช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้าน เป็นช่องว่างทางความรู้ ซึ่งต้องมีความรู้ที่ให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชาวบ้าน และหน่วยงาน ร่วมกัน ตอนนี้มีไปถึงเรื่องช่างชาวนา น่าจะมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มากขึ้น และทิศทางปัญหาที่เราต้องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บางพื้นที่ได้ข้าวดี บางที่ไม่ดี บางแห่งปลูกแตงโมดี บางพื้นที่ไม่ดี เป็นความเกี่ยวข้องกับนิเวศ ภูมิอากาศ และระบบการเกษตร พืชหลังนา การเลี้ยงสัตว์ ช่วยเรื่องเกษตรอย่างไร ความรู้นิเวศ ระบบภูมิอากาศเราต้องมีความรู้ รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาข้าวไม่ดี สิ่งที่ต้องคิดไปข้างหน้าเรื่องเศรษฐกิจ เราต้องศึกษาทำความเข้าใจ เราจะอยู่อย่างไรในระบบเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนเดิมมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น และสังคมมีความเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่ ลูกหลาน คนข้างนอกซื้อที่ทำเกษตร สังคมเปลี่ยน เครือข่ายต้องคิดอีกแบบ จะเชื่อมโยงรวมกลุ่มกันแบบไหน ความรู้ลักษณะนี้ต้องมีการศึกษา เพราะปัจจุบันไม่มีสังคมชาวนาแล้วหรือไม่ แต่เป็นสังคมผู้ประกอบการ จริงไหม ต้องรวมกลุ่ม แปรรูป ขายผลผลิต ถ้าไม่ทำก็อยู่ลำบาก สถานะทางสังคมจะเป็นอย่างไร เป็นสังคมที่ผูกโยงกับการเปลี่ยนแปลง เป็นโจทย์ร่วมของคนในสังคม ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่เราผลิตมีคุณค่าความหมายอย่างไรในสังคม เศรษฐกิจท้องถิ่น เราคงต้องชัดเจน ไม่ได้ทำการผลิตอย่างเดียว แต่ลุกขึ้นมาประกอบการ จับมือกับรายย่อย ระหว่างภาคอย่างไร ในยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับความรู้ ทั้งที่ความรู้จะมีบทบาทต่อเกษตรกร และผู้บริโภค เราควรเสนอความรู้ที่เราต้องการ ควรมีข้อเสนอกลับไปที่หน่วยงานรัฐ ถ้ากลไกในพื้นที่ทำได้ ก็เสนอไม่แค่เสนอจากเคมีเป็นอินทรีย์อย่างเดียว แต่เกี่ยวพันธ์กับระบบนิเวศ และการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
142181เวทีเพื่อเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่นงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช ) เขต 72018-01-042019-05-01วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทีมงานผู้แทนสภาฮักแพง ฯ นำโดย ผศ บุญเลิศ สดสุชาติ เข้าร่วมเวทีเพื่อเสนอความคิดเห็น การขับเคลื่นงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช ) เขต 7 ที่โรงแรม อะวานี จังหวัดขอนแก่น0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
143182ประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-0126 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามได้มีเวทีประชุมเพื่อลงมติจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ของอำเภอนาเชือก เพิ่มเติมพร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมสภาฯและตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการสภาฯจังหวัดชึ่งมีคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งสภาในครั้งนี้ นำโดยท่านอาจารย์พิพัฒน์ วิจารณ์จักร,นายสันติ แก้วพิมพ์,นางนุจนาด โฮมแพน และนายศักดา นามโยธา จึงขอให้สภาองค์กรชุมชนตำบลปอพาน ได้ดำเนินงาน ภายใต้ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
144183ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.นาเชือก2018-01-042019-05-0128 พ.ค.60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำโดยนายพิพัฒน์ วิจารณ์จักร์,นายสันติ แก้วพิมพ์ และนายศักดา นามโยธา ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมเวทีจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งได้มีเวทีสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 แล้วนั้น ในวันนี้เป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อยื่นเอกสารขอจดแจ้ง จัดตั้งสภาฯ ต่อนายทะเบียนระดับตำบล ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
145184เวทีประชุมแกนนำภาคีบูรณาการพัฒนามหาสารคาม โดยมีภาคี/เครือข่าย ทั้งภาคัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา2018-01-042019-05-0129 พ.ค.60 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดเวทีประชุมแกนนำภาคีบูรณาการพัฒนามหาสารคาม โดยมีภาคี/เครือข่าย ทั้งภาคัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และท่วงท่าจังหวะก้าวไปข้างหน้า ด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร เครือข่าย ภาคประชาสังคม ที่จะขับเคลื่อนงานตามภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
146185กิจกรรมนำเสนอร่างโครงการวิจัยสกว.+พอช. ระดับชุดโครงการจังหวัดจัดการตนเอง 2018-01-042019-05-01วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะมนุษย์ฯ มข. กิจกรรมนำเสนอร่างโครงการวิจัยสกว.+พอช. ระดับชุดโครงการจังหวัดจัดการตนเอง โดยมีตัวแทนสภาฮักแพงฯ คือ นายชวลิต ทิพม่อม เข้าร่วมเสนอโครงรับทุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งกลไกประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม แนวทางต่อไปทีมวิจัย คือ กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ปรับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเสนอร่างต่อทีมสกว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
147186จัดเวทีประชุมกระบวนกร และกลไกอำเภอ ๆ ละ 5 คน 2018-01-042019-05-01วันนี้ 3 มิ.ย. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมกระบวนกร และกลไกอำเภอ ๆ ละ 5 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินผลสภาองค์กรชุมชน และงานกองทุนสวัสดิการ เวลา 09.30-16.30 น ณ สวนซุมแซง บ.ดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย เป็นการพูดคุยหารือ เพื่อยกระดับองค์กรสภาองค์กรชุมชน ไปสู่การทำงานเชื่อมประสานกลุ่มองค์กรต่างๆ ในระดับตำบล ทั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
148187สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุมหว่านกล้าแปลงนารวม ตามโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรม จัดการตนเอง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (คัตเตอร์ข้าว)2018-01-042019-05-016 มิ.ย.60 สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกัน หว่านกล้าแปลงนารวม ตามโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรม จัดการตนเอง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (คัตเตอร์ข้าว) โดยใช้พื้นที่หว่านกล้า คือแปลงนาของนายเกษร เยาวนารถ บ้านประแหย่ง ม.2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และได้เตรียมพื้นที่ แปลงดำนาจำนวน 9 ไร่ เป็นการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวหอมะลิ 105. ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก สภาองค์กรชุมชนตำบลประชาพัฒนา เป็นอย่างดี และจะดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
149188ประชุมใหญ่แกนนำชุมชนตำบล เพื่อร่วมกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก2018-01-042019-05-017 มิถุนายน 60 ฤกษ์งามยามดี เวลา 09.30 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลนาเชือก จัดการประชุมใหญ่แกนนำชุมชนตำบล เพื่อร่วมกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 75 คน โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนาเชือก ชึ่งเป็นตำบลสุดท้ายในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก ทำให้ตอนนี้มีการจดแจ้งจดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเต็มพื้นที่อำเภอเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ปี 25610000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
150189ประชุมกำนัน และผู้นำชุมชนในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล อีก 10 ตำบล2018-01-042019-05-018 มิ.ย.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการประชุมกำนัน และผู้นำชุมชนในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล อีก 10 ตำบล ในการนี้สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม โดยนายพิพัฒน์ วิจารย์จักร,นายเดชอนันต์ พิลาแดง นายสำลี ศรีมารักษ์ และนายศักดา นามโยธา ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนฯ และได้นัดหมายตำบลที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการจดแจ้งจัดตั้งต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
151190ประชุมแกนนำพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลมิตรภาพ เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอแกดำ 2018-01-042019-05-01เมื่อวานนี้ 10 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลมิตรภาพ จัดเวทีประชุมแกนนำพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลมิตรภาพ เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อำเภอแกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมิตรภาพ อ.แกดำ เวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอแกดำและจังหวัด โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีฯมาเป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ชึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลมิตรภาพขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางในการประสานภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มาประชุมปรึกษาหารือและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภา โดยการจัดตั้งสภาใหม่ในครั้งนี้ถือได้ว่าอำเภอแกดำ มีการจดแจ้งจัดตั้งและมีการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนเต็มพื้นที่อำเภอเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
152191ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ ภายในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ ภายในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าประชุมเตรียมการประเมิน จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบรบือ ซึ่งในการประชุมได้ข้อสรุปที่จะจัดกระ บวนการ ดังนี้ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก กล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับผู้รับการประเมิน - นายสถิตย์ สายหยุด ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินสภาองค์กรชุมชน และแนะนำกระบวนกร ที่จะมาช่วยจัดกระบวนการประเมิน - นายเรืองเดช โพธิ์ศรี ชี้แจงความสำคัญในการประเมินสภาองค์กรชุมชน - แบ่งกลุ่มย่อย ประเมินโดยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล และสัมภาษณ์กลุ่ม ● กระบวนกรที่รับผิดชอบแต่ละตำบล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มีดังนี้ 1.ตำบลบรบือ นายสถิตย์/นายทองไสย์ 2.ตำบลหนองจิก นายตรีชาพล/นายวุฒิชัย 3.ตำบลหนองสิม อ.วิรัฐ/นายพินต์ 4.ตำบลหนองคูขาด นายบวร/ทีมงาน 5.ตำบลวังไชย นายบวร/ทีมงาน 6.ตำบลวังใหม่ นายสราวุธ/นายบุญญฤทธิ์0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
153192ประชุมประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอบรบือ กลุ่มโซนที่ 12018-01-042019-05-0113 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ จัดการประชุมประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอบรบือ กลุ่มโซนที่ 1 จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองจิก หนองสิม หนองคูขาด บรบือ วังไชย และ วังใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.หนองจิก อ.บรบือ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ได้แก่ แกนนำสภาองค์กรชุมชนทั้ง 6 ตำบล เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน คณะผู้บริหารอบต. กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯคนบรบือและจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภา และหาแนวทางหนุนเสริมการทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ชึ่งทำให้กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯคนบรบือ รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 6 ตำบล พร้อมทั้งมีแนวทางหนุนเสริมและยกระดับการทำงานของสภาให้มีความเข้มเข้มแข็งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ปี 2551 และเป้าหมายการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม/คนบรบือ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
154193อบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในชุมชน ตามโครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25602018-01-042019-05-01วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในชุมชน ตามโครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการสาธิตการคัดแยก การิเคราะหฺปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านาะอาด และให้มีความรู้และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในวันนี้ ได้จัดจัดอบรมที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าขอนยาง (สนามกลางบ้าน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านท่าขอนยาง ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 และ ม.11 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนในการขับเคลื่อนในการดำเนินการในขุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
155194 กลไกขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัยได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นการขับเคลื่อนพี้นที่อาหารปลอดภัย2018-01-042019-05-0113 มิ.ย.ช่วงบ่าย กลไกขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัยได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นการขับเคลื่อนพี้นที่อาหารปลอดภัย ที่สวนผู้หมวดฟาร์ม ในเขตเทศบาลตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทาง การขับเคลื่อนพื้นที่อาหารปลอดภัยโดยค้นหาความคาดหวังว่า"จะทำอย่างไรให้คนโกสุมพิสัยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ ที่อันตรายต่อร่างกาย" ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคม เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
156195อบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25602018-01-042019-05-01วันนี้ 14 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่านสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ ในวันนี้ ได้จัดจัดอบรมที่ศาลาวัดบ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านไคร่นุ่น ม.10 , บ้านไคร่นุ่น ม.14 จำนวน บ้านละ 55 คน, บ้านกุดร่อง ม.5 จำนวน 20 คน , และ บ้านวังหว้า ม.6 จำนวน 30 คนผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
157196โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 บ้านดอนสวน2018-01-042019-05-01วันนี้ 15 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาวัดบ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทระวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ การอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ๆละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านดอนสวน ม.12 , บ้านดอนเวียงจันทร์ ม.8 , ม.13 และบ้านดอนยม ม.7 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน และได้แผนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
158197ประชุมคณะกรรมการสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ 2018-01-042019-05-0115 มิถุนายน 60 มีการประชุมคณะกรรมการสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ ณ ห้องประชุม สสอ.แกดำ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยมีประเด็นปรึกษาหารือที่สำคัญๆดังนี้ 1. ออกแบบการขับเคลื่อนงานภายใต้งบสนับสนุนจาก พมจ. โดยจะเป็นการต่อยอดการทำงานในประเด็นผู้สูงอายุ(หลังจากมติ สช.) ชึ่งจะมีการจัดอบรมแกนนำอำเภอจำนวน 50 คน(ตำบลละ 10) โดยกลุ่มเป้าหมายจะเน้นจิตอาสาสาย อสม. ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ชึ่งมีเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มาของสภาฮักแพงอำเภอ/จังหวัด สถานการณ์การขับเคลื่อนงานของกลไกอำเภอ และระบบการดูแลผู้สูงอายุ(LTC) 2.กำหนดเกณฑ์ค่าใช่จ่ายของคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอ ภายใต้งบสนับสนุนจาก พอช. เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าสถานที่ เป็นต้น 3. ออกแบบวิธีการประเมินความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล(แกดำ โนนภิบาล หนองกุง วังแสง) โดยจะจัดการประเมินเยี่ยมยามถามข่าวออกเป็น 2 กลุ่มโซน ประกอบด้วย โชนที่ 1 ตำบลแกดำ+ตำบลวังแสง ณ ห้องประชุม อบต.แกดำ โชนที่ 2 ตำบลหนองกุง+ตำบลโนนภิบาล ณ ห้องประชุม อบต.หนองกุง โดยจะมีตัวแทนสภาองค์กรชุมตำบลละ 10 คน และกลไกอำเภอเป็นวิทยากรประจำตำบลๆละ 3 คน ชึ่งจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกลางเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
159198 โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 บ้านหัวขัว 2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาวัดบูรพา บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทระวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดอบรมแกนนำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน โครงการเมืองท่าสะอาด คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตัวเองให้สะอาด สวยงามให้สมกับเป็นเมืองการศึกษา น่าอยู่ น่ามองและลดโรคติดต่อ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีกิจกรรมกการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวางระบบการจัดการขยะในชุมชน การประกวดหมู่บ้านสะอาด และให้มีความรู้ และสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ และลดปริมาณขยะลงได้ การอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ๆละ 40 คน ประกอบด้วยบ้านหัวขัว ม.15 และบ้านหัวขัว ม.9 ผลการอบรมคือ แกนนำแต่ละหมู่ ได้รู้สภาพ และปัญหาขยะในชุมชนของตน ได้วิธี คณะกรรมการในการดำเนินงาน และได้แผนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนในการดำเนินงานในชุมชนของตนเองร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
160199มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะระดับอำเภอ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม2018-01-042019-05-0116 มิถุนายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในอำเภอยางสีสุราช จัดงานหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะระดับอำเภอ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ชึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอยางสีสุราช มาเป็นประธานเปิดและปิดกาาจัดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ ใบประกาศและรางวัลการประกวดการดำเนินงานการจัดการขยะ โดยผลการประกวดผลงานการดำเนินงานจัดการขยะ อันดับที่ 1 ตำบลแวงดง อันดับที่ 2 ตำบลนาภู อันดับที่ 3 ตำบลยางสีสุราช และรางวัลชมเชย ประกอบด้วย ตำบลดงเมือง ตำบลสร้างแซ่ง และตำบลหนองบัวสันตุ ชึ่งมีกระบวนการในการประกวดเริ่มจากคณะกรรมอำเภอลงพื้นที่ประเมินในระดับตำบล(80 คะแนน) และมีคณะกรรมการกลางประเมินจากการจัดบูธและการนำเสนอผลงานในการจัดงานในวันนี้(20 คะแนน) โดยคณะทำงานจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
161200ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-0118 มิ.ย. ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารตาม มีการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแแงง คนมหาสารคาม เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ภาคประชาสังคมซึ่งสาระสำคัญ ดังนี่ 1.รายงานความก้าวหน้าของงาน: -การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสภาเก่า -การดำเนินงานบ้านพอเพียงประชารัฐ -การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพทุกระดับ -สกว.:การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น -แผนการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.แนวทางการบูรณาการของสภาฮักแพงฯ -การขับเคลื่อนศูนย์ประสานการพัฒนา จังหวัด(ศปจ.) ลักษณะอาสาประชารัฐ -การพัฒนาแกนนำกลไกอำเภอ 3 อำเภอ มีอำเภอโกสุมพิสัย,อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอแกดำ -แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอที่จัดตั้งกลไกอำเภอที่ชัดเจนแล้ว 3.งานวิจัยจังหวัดจัดการตนเอง โดย พอช.ร่วมกับ สกว. เป้าหมาย เพื่อให้เห็นกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ แต่ละเครือข่าย/ประเด็นงาน ต้องมีการรวบรวมข้อมูล ผล/แผนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ให้เห็นเป็นรูปธรรม ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
162201เวทีการรับฟั่งความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๐ "ร้อยแก่นสารสิยธุ์"2018-01-042019-05-01วันนี้ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ประชุมร่วมกับ สปสช. เวทีการรับฟั่งความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๐ "ร้อยแก่นสารสิยธุ์" ที่โรงแรมอวานี จัังหวัดขอนแก่น ในเวทีจะมีการรับรรยายพิเศษ บทบาท อปสข. กับการนำข้อเสนอสู่การปฎิบัติ โดย ศ. (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานคณะอนบเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น นอกจากนั้นมีการคืนข้อมูล จุดเน้นเชิงนโยบายเพื่อปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพ และชี้แจงรูปแบบวิธีการ - ผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีการดำเนินการกำหนดเป็นนโยบาย ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๘ - ผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีการดำเนินการแล้ว ปี ๒๕๕๙ โดย ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น และมีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น ๘ ประเด็นตามข้อบังคับฯ ๑. ประเด็นด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ผู้ให้บริการ) ๒. ประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ให้บริการ) ๓. ประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงาน (ผู้รับบริการ) ๔. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ให้บริการ) ๕. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ผู้รับบริการ) ๖. ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ผู้รับบริการ) ๗. ประเด็นด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ (ผู้ให้บริการ) ๘. ประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สปสช. เขต ๗ ขอนแก่น (ผู้รับบริการ) โดย ตัวแทน ผู้ให้และผู้รับบริการรายประเด็นตามที่กำหนด ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็น ๓ ประเด็นเชิงนโยบาย ๑. ปฎิรูปกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย ตัวแทนจากกลุ่มผู้ให้ความเห็น Focus group ๒. การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้ต้องขัง และผู้สูงอายุ) ๓. การพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ( Long Term Care) โดย ๑. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ๒. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น จากนั้นมีการส่งมอบประเด็นสรุปข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
163202เวทีปรึกษาหารือการพัฒนากลไกเครือข่ายประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม 2018-01-042019-05-0119 มิ.ย.60 ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม ได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนากลไกเครือข่ายประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยจิตอาสาประชารัฐ และประสานภาคีทั้งถาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ จังหวะแรกที่จะก้าวคือต้องสร้างแกนนำอำเภอละ 10 คน เพื่อไปขยายผลหาเพื่อนร่วมงานในระดับตำบลอีก อำเภอละ 50 คน ให้ร่วมกันค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่สอดคล้องความต้องการของชุมชน ม้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
164203ร่วมเป็นกระบวนกรในการอบรมเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช2018-01-042019-05-01วันนี้ 23 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ได้รับเชิญไปร่วมเป็นกระบวนกรในการอบรมเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการธนาคารขยะ ของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนบ้านหนองรูแข้ ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน ซึ่งผลการอบรม เด็กนักเรียนได้ความรู้้เรื่องการจัดการขยะ และได้รับความสนุกสนามมาก ตามแนวการสอนแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นเอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
165204ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561 - 25632018-01-042019-05-01วันนี้ 27 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.) และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2561 - 2563 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ผลการประชุมได้แผนการทำงานขับเคลื่อนผู้สูงอายุร่วมกันแบบบูรณาการ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
166205เวที "เสวนาการแก้ปัญหาของชุมชน โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแงงคนกันทรวิชัย"2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกันทรวิชัย จัดเวที "เสวนาการแก้ปัญหาของชุมชน โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแงงคนกันทรวิชัย" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกพระ ในวงเสวนาจะ เสวนา และร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานการแก้ปัญหามนชุมชน โดยภาคีเครือข่าย ผู้ร่วมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.นายอำเภอกันทรวิชัย ในเรื่อง ความคาดหวังในการแก้ปัญหาอำเภอกันทรวิชัย 2. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เรื่อง การแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ต.ท่าขอนยาง 3. ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ เรื่อง การแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกร ต.กุดใส้จ่อ และ 4.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกพระ เรื่องแนวทางแก้ปัญหาขยะเทศบาลตำบลโคกพระ นอกจากนี้ ยังมีการพูดระดมถึงประเด็นปัญหาต่างหลักต่าง ๆ ได้ 3 ประเด็น คือ ขยะ อาหารปลอดภัยและ ผู้สูงอายุ และยังถกถึงประเด็นอื่นๆ เช่น การทะเลาะวิวาท อบายมุข เป็นต้น จากการเสวนา ได้รับรู้ปัญหาร่วมกัน และมีแนวทางในการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นแนวการในการขับเคลื่อนดำเนินงานในอำเภอกันทรวิชัยต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
167206ประชุมหารือทำความเข้าใจและแนวทางการพัฒนานโนบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดเวทีประชุมหารือทำความเข้าใจและแนวทางการพัฒนานโนบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในการรองรับสังคมสูงวัยที่ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและสุขภาพ เน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบการอภิบาลโดยเครือข่าย และสนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุมมี 6 อำเภอ ได้แก่ กุดรัง ยางสีสุราช แกดำ กันทรวิชัย ชื่นชม และโกสุมพิสัย ในเวทีมีเนื้อหาการทบทวนการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดและการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคามในอนาคต โดยคุณชวลิต ทิพม่อม คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุ ต่อด้วยการเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยคุณสุวิมล มีแสง และประเมินความเป็นไปได้ของพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในแต่ละมิติ (สังคม เศรษฐกิจ กายภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ซึ่งผลของการประชุมจะได้นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานผู้สูงอายุ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
168207ประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตระดับอำเภอ2018-01-042019-05-0125 ธ.ค.60. ที่ห้องประชุมดอกมะคำป่า ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตระดับอำเภอ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้เน้นที่วัยผู้สูงอายุและวัยคนทำงาน ภายใต้แนวคิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตลงสู่ตำบลจัดการสุขภาพดี ที่มีกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"ตำบลจัดการสุขภาพดี" ภายในปี 2564. ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
169208ตลาดเขียว สวัสดีปีใหม่ ธกส.2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 ธันวาคม 2560 ตัวแทนแม่ค้าตลาดประชารัฐ (หน้า ธกส.) เข้ามอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากนายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวศิน บุญโยดม ผู้จัดการสาขาเมือง มหาสารคามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่ิอเป็นศิริมงคล ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
170209ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2561 2018-01-042019-05-016 ม.ค.61 ที่ห้องประชุม สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)องค์การมหาชน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่1/2561 เพื่อทราบถึงวิธีงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนแต่ละขบวน ในปี 61 พร้อมกันนี้ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน 4 ปี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เสริมสร้างสภาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 2.สร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดต้นแบบ 3.สร้างสภาพลเมืองเต็มพื้นที่ 4.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 พื้นที่ 1 แผนพัฒนา ในการนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อดำเนินงานสมัชชาสภาพลเมืองภาคอีสาน"ตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันอีสานหนึ่งเดียว" ในระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.ณ ลานท้าวสุรนารี อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ส่วนในรายละเอียดในการดำเนินงานจะประสาน แต่ละจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานฯ ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
171210เวทีสรุปถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระดับอำเภอ2018-01-042019-05-019 ม.ค.61. ที่ห้องประชุมดอกมะคำป่า ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดเวทีสรุปถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกระดับอำเภอเพื่อที่จะให้ได้. 1.กลไกอำเภอได้ทบทวน การทำงานของตนเอง ว่าการขับเคลื่องานที่ผ่านมา มีอะไรขาดตก บกพร่อง หรือสิ่งใหนที่มีความก้าวหน้า แล้ววางแนวทางเพื่อเป็นกรอบในการที่จะก้าวต่อไปอย่างไร 2.แนวทางการทำงานที่วาง ไว้จะบรรลุถึงธงที่ตั้งไว้จะมีวิธีการอย่างไร ในเวทีมีการแบ่งกลุ่มเพื่อ ระดมความคิดเห็น ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเรื่องผู้สูงอายุ 2.กลุ่มเรื่องอาหารปลอดภัย 3.กลุ่มเรื่องขยะ 4.การขับเคลื่อนงานของ กลไกอำเภอ เมื่อทั้ง4กลุ่มได้รวบรวม ความคิดเห็นแต่ละประเด็นแล้วก็จะมีการประมวลบทเรียน เป็นชุดองค์ความรู้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับอำเภออื่นๆ ในวันที่ 19 ม.ค.ที่จะถึงนี้ ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
172211"10 ปี ที่รอมาคุ้มค่ากับการรอคอย" 2018-01-042019-05-01"10 ปี ที่รอมาคุ้มค่ากับการรอคอย" เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบรบือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง ต่อยอดจากโครงการตลาดสีเขียวปลอดสารพิษโรงพยาบาลบือ เปิดโอกาสให้เกษตกรนำพืชผักอินทรีย์มาจำหน่ายทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ให้บุคคลทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนจากสารพิษ และในวันนี้ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง ได้ประสาน เข้าพบกับ ผอ.วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ, เภสัชกรเชษฐา จงกนกพล (คุณหมอต้น) ผู้ประสานงานตลาดสีเขียวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ นางศิรินภา ราตรีสุข (คุณหมออ้อ) นักโภชนาการโรงพยาบาลบรบือ เพื่อเจรจาในการส่งข้าวอินทรีย์เข้าสู่โรงครัวโรงพยาบาลบรบือ ผลการเจรจา ปรากฎว่า โรงพยาบาลบรบือให้การสนับสนุนกลุ่มเป็นอย่างดี คือ ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลบรบือ รับซื้อข้าวขัดขาว คัดพิเศษ (เกรดเอ) จากกลุ่ม โดยรับซื้อ 100 กก./สัปดาห์ ในราคา 35 บาท/กก. โดยจะรับซื้อ ครั้งแรกในวันที่ 23 มกราคม 2561 นี้ และจะรับซื้อไปเรื่อยๆ โดยมีเงื่อนไขว่า กลุ่มจะต้องจัดการคุณภาพข้าวและการขนส่งให้ได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องรอมานานกว่า 10 ปี ทางโรงพยาบาลบรบืิอจึงรับซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง และที่กลุ่มจะลืมเสียไม่ได้ ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด นั้นก็คือ คุณหมอต้น เภสัชกรเชษฐา จงกนกพล ที่อยู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดจนมาถึงวันนี้ วันที่เจรจาขายข้าวได้สำเร็จ ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานนี้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี และต่อไปกลุ่มจะต้องดำเนินการตามข้อตกลง คือ จะต้องรักษาคุณภาพสินค้า และบริหารจัดการในการขนส่งข้าวให้ให้ได้รับความพึ่งพอใจของโรงพยาบาลบรบือต่อไปครับ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
173212ประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ "คลัสเตอร์ข้าว" จังหวัดมหาสารคาม" 2018-01-042019-05-01วันนี้ 14 มกราคม 2561 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ "คลัสเตอร์ข้าว" จังหวัดมหาสารคาม" ของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนการทำงานจาก พอช.ในปี 2559 2560 และ 2561 จำนวน 17 สภา จากทั้งหมด 22 สภา ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ได้แก่ แกนนำสภาเขวา ห้วยแอ่ง ท่าตูม หนองกุง เสือโก้ก ประชาพัฒนา โคกสีทองหลาง โพธิ์ชัย ดงเมือง วังไชย หนองคูขาด นาโพธิ์ เหล่า หนองซอน โพนทอง เหล่าดอกไม้ สันป่าตอง และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวร่วมกันในระดับจังหวัด ชึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและเสนอแกนนำคณะบุคคลจากแต่ละสภาทำหน้าที่ในการยกร่างแนวทางการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อเสนอแนวทางการทำงานในปี 2561 ต่อคณะอนุภาคและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานประเด็นคลัสเตอร์ข้าวต่อไป...ครับผม...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
174213อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การออกแบบแผนและผลการปฏิบัติการวิจัย" 2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตัวแทนนักวิจัยท้องถิ่น (สกว.) โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งการจัดการตลาดข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "การแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การออกแบบแผนและผลการปฏิบัติการวิจัย" ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกษตรกรรมยั่งยืน อีสานตอนกลาง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
175214ประชุมขับเคลื่อนการทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล2018-10-182018-10-18วันที่ 18 ตค 61 ทีมโกสุมพิสัยได้ส่งคืนข้อมูลสอบทานองค์กรภาคประชาสังคม ทำให้ทีมกองทุนสวัสดิการ ฯ มีความต้องการให้เติมความรู้ การดำเนินงานปี 62 แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงได้จัดแบบมีส่วนร่วม ทำกับข้าวมาทานด้วยกันที่ห้องประชุมมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โดยสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย เตรียมการเชิญวิทยากรให้ ได้รับเกียติจาก อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ , ท่านสรรพากรอำเภอโกสุมพิสัย ว่าที่ ร.ต.มาณพ เนตรภักดี , พี่เล็ก พมจ. , น้องเสก พมจ. กองทุนสวัสดิการจากตำบลในพื้นที่ 18 แห่งส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ทำอาหารมาร่วมงานทานด้วยกัน ต้มฉับช่าย+พะโล้ จากกองทุนหนองบัว , นึ่งปลาตำแจ่วผักลวก จากกองทุนหัวขวาง น่องไก่ทอดจากกองทุนโพนงาม ผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นจากกองทุนแก้งแก แกงฟักหมู+ข้าว+น้ำดื่ม แถมตำบักยอใส่ข่า จากทีมฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย ต้องเตรียมข้อมูลภายใน 30 พย. ส่งเดือนธันวาคม 61 เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 62 ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
176215ประชุมประจำปีบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย2018-10-192018-10-1919 ตค 61 ร่วมประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเขตเมือง พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ พอช ภาคอีสาน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้นำชุมชน ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอบคุณสภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนโกสุมพิสัย สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ที่มอบหมายไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม/ชี้แจงการดำนินงาน ขอบคุณครับ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
177216ประชุมเตรียมงานตุ้มโฮมอีสาน2018-10-132018-10-13วันที่ 13 ตค 61 ทีมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมร่วมกับคณะวิชาการจัดงานมหกรรมสร้างสุขอีสาน ตุ้มโฮมอีสาน จัดโดย กขป 7 ซึ่งจะจัดที่ KICE ขอนแก่นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
178217จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย2018-10-052018-10-055 ต.ค.61 คณะทำงาน สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ต.ค. ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยที่ประชุมมีมติว่า จะประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัวภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้.0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
179218ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อำเภอเชียงยืน2018-09-272018-09-27วันนี้ 27 กย. 2561 สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนเชียงยืน ประชุมขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ที่ห้องประชุมอำเภอเชียงยืน กราบขอบพระคุณอาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ พร้อมทีมงาน( คุณหมอต้า คุณจักรพงศ์ คุณยงยุทธ) ที่มาหนุนเสริม และเป็นพลังหลักในวันนี้ค่ะ ที่มา ป้าเดือน ลุงอู๊ด0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
180219คืนข้อมูลสอบทานภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อำเภอโกสุมพิสัย2018-09-262018-09-2626 ก.ย.61 ณ ห้อง ประชุมดอกมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจคืนข้อมูลการสอบทานองค์กรภาคประชาสังคม ุ(สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ บ้านพอเพียง) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย อย่างมีส่วนร่วม(4 PW) ใน 4 ประเด็น การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย อาหารปลอดภัย และ Smart Kids Kosumpee 4.0 เพื่อสรุปบทเรียนแล้วนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 2 ขบวนในปี 2562 ต่อไป0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
181220คืนข้อมูล สอบทานองค์กรภาคประชาสังคม อำเภโกสุมพิสัย2018-09-262018-09-2626 ก.ย.61 ณ ห้อง ประชุมดอกมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดเวทีคืนข้อมูลผลการสอบทานงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน(สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ บ้านพอเพียง) ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย พร้อมกันนี้ ได้มีการถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ อย่างมีส่วนร่วม(4 PW) ใน 4 ประเด็น (ขยะ ผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย และสมาทคิด) เพื่อสรุปบทเรียนแล้วนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 2 ขบวนในปี 2562..ต่อไป..0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
182221โครงการบ้านมั่นคงเขตเมือง อำเภอโกสุมพิสัย2018-09-222018-09-2222 กย 61หลังจากที่สภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ได้มีมติผ่านวาระการขอปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ในพื้นที่ สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด วันนี้ ทีม พอช.ภาคอีสาน เจ้าของโครงการบ้านมั่นคงชนบท พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ได้มาเยี่ยมสำรวจดูความก้าวหน้าโครงการ ขอบคุณที่มาติดตามเยี่ยมเยี่ยน ขอบคุณสภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ครับ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
183222การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/25612018-09-042018-09-04การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561 : การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (สช.) วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วาระสำคัญเป็น การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ 4PW สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกลไกอำเภอ 13 อำเภอ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
184223คณะกรรมการกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ปี 25602017-04-202017-04-2020 เม.ย.60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PW) บทบาท และความสำคัญของภาคประชาสังคม ในการพัฒนาพลเมือง ชุมชน ท้องถิ่น ในการนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติอันสูงสุด จากนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้มาพบปะผู้เข้าร่วมเวที และกล่าวถึง การขับเคลื่อน"ประชารัฐเพื่อสังคม"(E6)ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ส่วนราชการ ที่มี รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมฯเป็นประธาน 2.ส่วนธุรกิจ โดยมีประธานสภาหอการค้าไทย เป็นประธาน 3.ส่วนภาคประชาสังคม โดยมี ผจก.สสส.เป็นประธาน ได้เสนอโครงการ"จิตอาสาประชารัฐ"ให้เชื่อมร้อยผู้มีจิตสาธารณะและอาสาสมัครต่างๆ โดยเอาพื้นที่(อำเภอ)เป็นตัวตั้ง ให้มีหน้าทุี่สำรวจข้อมูล และเสนอประเด็นปัญหาร่วมของสังคม สู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องความต้องของสังคมได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
185224จดแจ้งจัดตั้งสมาคมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม2018-06-042018-06-044 มิถุนายน 2561 จังหวัดมหาสารคามอนุมัติ จดแจ้งจัดตั้งสมาคมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
186225ประชุมใหญ่สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม 25612018-01-262018-01-26ประชุมใหญ่สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ปรีชา การสอาด ผอ.รร.ข้าร่วมประชุมใหญ่ทิศทางการขับเคลื่อน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ...สภาฮักแพงฯ เป็นการดำเนินงานของภาคประชาชน ที่ต้องการให้คนมหาสารคามมีสุขภาวะที่ดี พึ่งตนเองได้ รักและพัฒนาท้องถิ่น0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
187226เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-2561 _012018-10-212018-10-21เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-25610000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
188227เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-2561 _022018-10-212018-10-21เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-25610000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
189228การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสาสารคาม ครั้งที่ 4/2561_022018-10-182018-10-18การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561 : การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (สช.) วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วาระสำคัญเป็น การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ 4PW สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกลไกอำเภอ 13 อำเภอ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
190229กิจกรรมบ้านมั่นคงประจำปี2561 เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก2018-10-292018-10-29ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์ (29-30 ตุลาคม 2561)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง 20 จังหวัด ภาคอีสาน จัดงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดการขยะภายในเมืองอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day การจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญที่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 11 ชุมชน 1,258 ครัวเรือน รวมถึงโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาต//อนุมัติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณที่มา @ ทุ่งกุลา มานะ เหนือโท @ เทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย https://www.csitereport.com/#!/newsfeed0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
191230สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด Housing For All World Habital Day Thailand 2018 2018-10-302018-10-30วันที่สองที่นี่ เมืองสุรินทร์ งานวันที่อยู่อาศัย สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด Housing For All World Habital Day Thailand 2018 จำนวน 169 หลัง ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุมัติ/อนุญาติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์ (29-30 ตุลาคม 2561)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง 20 จังหวัด ภาคอีสาน จัดงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดการขยะภายในเมืองอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day การจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญที่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 11 ชุมชน 1,258 ครัวเรือน รวมถึงโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาต//อนุมัติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณที่มา @ ทุ่งกุลา มานะ เหนือโท @ เทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย https://www.csitereport.com/#!/newsfeed0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
192231ประชุมการขับเคลื่อนงาน กขป 72018-10-272018-10-27ประชุมเชิงปฏิบัติการเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่รูปธรรม : สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน กขป. ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
193232ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-302018-10-3031 ต.ค.61 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.พมจ.มค.ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม. ได้จัดเวที "ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปี 2562 " โดยที่กองทุนฯ ที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ละรอบ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น กองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องส่งหลักฐาน เอกสาร ต่างๆ ของกองทุนฯ ตามแบบฟอ์มและ เอกสารเสนอโครงการสวัสดิการชุมชนตำบล แล้วนำส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ จังหวัด ไม่เกินวันที่ 25 พ.ย.61 นี้.0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
194233ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ปี 2561 ต่อเนื่อง ปี 25622018-11-032018-11-033 พย บ้านสวนซุมแซง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กลไกอำเภอ กระบวนกร สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ร่วมแรึกษาหารือกำหนดหัวข้อเนื้อหาเพื่อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปี 2561 ขับเคลื่อนต่อปี 2562 กำหนดวันที่ 13 พย 61 และนัดหมายรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ปี 2562 ในวันที่ 22 พย 61 เพื่อไปเสนอยกร่างที่ กทม ต่อไป ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแนะนำมาเข้าร่วม ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติให้มาร่วมงาน0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
195234สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช2018-11-022018-11-02ช่วงบ่ายวันนี้ 2 พ.ย.61 สภาฮักแพงฯอำเภอยางสีสุราช จัดเวทีคืนข้อมูลสรุปผลและกระบวนการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช(สภาองค์กรชุมชน + กองทุนสวัสดิการชุมชน) ณ โรงพยาบาลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เพื่อคืนและเติมเต็มข้อมูลร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การทำงานระหว่างกันทั้งระดับตำบลและอำเภอ ตลอดจนได้มีแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องของขบวนองค์กรชุมชนในปี 2562 ...ครับผม... ที่มา สันติ สุดหล่อ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
196235บ้านพอเพียงชนบท อำเภอนาเชือก 612018-11-022018-11-022 พ.ค.61 ช่วงเช้า สภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาไร่ จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือพิธีการมอบโฉนดที่ดิน และมอบบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2559-2561 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. ณ บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยกำหนดจัดงานพิธีการในวันที่ 13 พ.ย.61 ณ วัดบ้านหัวหนองคู ...ครับ... ที่มา สันติ สุดหล่อ 0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
197236เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน2018-11-092018-11-099 พ.ย.61 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนอีสานตอนกลาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด จัดเวทีนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธศาสตรชาติ โดยมีท่านธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมรับข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม.... ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แนะนำมาร่วมงาน ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติ/อนุมัติให้มาร่วม ขอบคุณครับ ที่มา @ Santi Kaewphim0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
198237สรุปการเตรียมงาน มหกรรมโฮมสุขอีสาน2018-11-182018-11-1818 พย 61 สรุปการเตรียมงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข " โฮมสุขอีสาน " ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แนะนำมาร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติ/อนุมัติให้มาร่วมประชุม จัดโดย กขป 7 ท่านสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป 7 วันนี้ทีมวิชาการสรุปการเตรียมเอกสาร ทีมออแกไนท์สรุปขั้นตอนพิธีเปิด พิธีปิด การจัดบรู๊ทวิชาการ ประเด็น อาหารปลอดภัย ประเด็น ตุ้มโฮมอีสานการจัดการขยะสร้างสุข ประเด็น โฮมแฮงสร้างผู้สูงวัยคุณภาพชีวิตตามวิถีคนอีสาน ประเด็น การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติภาคอีสาน0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
199238มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น2018-11-282018-11-29มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
200239มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(2)2018-11-282018-11-29มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
20124062-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป” 2019-03-282019-03-2928-29 มี.ค.62 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ได้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทำความเข้าใจ และการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนลงโปรแกรมฐานข้อมูล ทั่ง 10 เขตทั่วประเทศ ณ โรงแรม ทีเค พลาเลช แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ชึ่งคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในนามของ “กขป.7 “ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20224162-04-04 เวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-042019-04-044 เมษายน 62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.7) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “รัอยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสันตรัคน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม ชึ่งมีคณะกรรมการจากศูนย์ประสานทั้งหมด 9 ศูนย์ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เข้าร่วมประชุม โดยศูนย์สภาฮักแพงฯเป็นศูนย์หนึ่งที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานเรื่องสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20324262-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-092019-04-099 เมษายน 62 สภาฮักแพงฯ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 ประกอบด้วย ตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 20 ตำบลตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน 6 ตำบล และ ตำบลบ้านพอเพียงชนบท 20 ตำบล ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีแกนนำสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุม 90 คน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20424362-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-102019-04-1010 เมษายน 62 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ต.โนนภิบาล อ.แกดำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ต.บัวมาศ อ.บรบือ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน และ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย ชึ่งที่ประชุมมีข้อตกลงสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน 3 ฝ่าย(วิชาการ ประชาสังคม ชุมชน)ให้การขับเคลื่อนงานเกิดรูปธรรมมากที่สุด โดยมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมลานไม้หอม คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20524462-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-102019-04-1010 เมษายน 62 (อีกหนึ่งงาน) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(ตึก 15 ชั้น) มีการประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานมหกรรมพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพง แบ่งปั่น เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา” ชึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เจ้าภาพจัดงานหลักๆเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะทำงานสภาฮักแพง สำนักบริการวิชาการฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (มรม.) ชึ่งที่ประชุมได้ปรึกษาหารือทุกประเด็นในการจัดงาน(กลุ่มเป้าหมาย ชื่องาน เนื้อหางาน/กิจกรรมในงาน สถานที่จัด อื่นฯ) สุดท้ายคณะทำงานได้ดูสถานที่ในการจัดงานร่วมกันคือ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20624562-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-182019-04-1818 เมษายน 2562 สภาฮักแพงฯอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดเวทีประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอในปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆ์ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีประเด็นที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันสำคัญๆได้แก่ การติดตามหนุนเสริมกองทุนสุขภาพตำบล การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ การสอบทานขบวนองค์กรชุมชน ธรรมนูญพระสงค์ เป็นต้น0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20724662-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-222019-04-2222 เมษายน 2562 คณะทำงานจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสมัชชาฯในระหว่างวันที่ 24-25 เม.น.62 ปรึกษาหารือประเด็นสถานที่จัดงาน เนื้อหากิจกรรม รูปแบบการจัดงาน การจัดชุ้มนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20824762-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-242019-04-2524 เมษายน 62 เวทีวันแรกงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในวันแรกคือ เวทีเสวา “กฏหมายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและความปลอดภัยของอาหาร” การหารือแกนนำเครือข่ายฯเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีภาครัฐหนุนเสริม ประกวดชิมข้าวพันธุ์พื้นบ้านอร่อย และมอบรางวัล “พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอร่อย” 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20924862-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-262019-04-2626 เมษายน 2562 มีการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งประเด็นการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก เป็นหนึ่งในวาระที่สำคัญของการประชุม โดยที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมเพื่อ “จัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันของตำบลแก้งแก” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21024962-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-292019-04-2929 เมษายน 2562 ตำบลบัวมาศ จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการร่วมในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.บัวมาศ อ,บรบือ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. ปลัดอบต. ผอ.รพ.สต. ผู้นำชุมชน แกนนำสภาฮักแพงอำเภอบรบิอ และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ โดยมีประเด็นปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนงานสำคัญๆคือ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และการเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21125062-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-292019-04-2929 เมษายน 2562 อีกหนึ่งภารกิจงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพื้นที่ตำบลบ้านพอเพียงชนบทของตำบล ที่ได้รับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการในปี 2562 จาก “พอช.” ณ ห้องประชุม อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21225162-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-302019-04-3030 เมษายน 2562 มีการประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีแกนนำจากกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม ชึ่งมีประเด็นปรึกษาหารือที่สำคัญๆคือ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานทุกระดับในจังหวัดของตนเอง”0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21325262-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-032019-05-033 พฤษภาคม 2562 สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและออกแบบแผนการขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุม อบต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร อบต. กรรมการสภาองค์กรชุมชน/กองทุนสวัสดิการชุมชน กองกำลังจากทหาร/ตำบล พี่น้องผู้รับผลประโยชน์ฯ และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมมีแผนการดำเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในระดับตำบล0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21425362-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-062019-05-066 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ตำบล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่เป็นอย่างดี ชึ่งหลังจากนี้ได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบต่อไป - จุดที่ 1 ตำบลก้ามปู ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคูรัง - จุดที่ 2 ตำบลเมืองเสือ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองเสือ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21525462-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-062019-05-066 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ตำบล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่เป็นอย่างดี ชึ่งหลังจากนี้ได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบต่อไป - จุดที่ 1 ตำบลก้ามปู ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคูรัง - จุดที่ 2 ตำบลเมืองเสือ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองเสือ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21625562-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-082019-05-088 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย (พื้นที่ตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) ณ ห้องประชุม อบต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบในวันที่ 22 พ.ค. 62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21725662-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-102019-05-1010 พ.ค. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก ณ ศาลากลางบ้านมะโบ่ หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมมีมติจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนลานสะแกและจัดทำเอกสารประกอบ ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62 ณ ศาลาวัดบ้านมะโบ่0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21825762-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-132019-05-1313 พ.ค. 2562 มีการประชุมประจำเดือนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวช้าง ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ได้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจและหารือแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำเป็นอย่างดี ชึ่งที่ประชุมมีมติจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนหนองบัว ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 62 ณ อบต.หนองบัว ต่อไป...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21925862-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-152019-05-1615-16 พ.ค.62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับ พอช. จัดอบรมพัฒนาศักภาพให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม” ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม 10 ตำบล ได้แก่ ต.โนนราษี ต.หนองโก ต.หนองบัวแก้ว ต.ปอพาน ต.หนองเม็ก ต.ดงยาง ต.เสือเฒ่า ต.ดอนเงิน ต.แก้งแก และ ต.บัวค้อ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22025962-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-172019-05-1717 พ.ค.62 แกนนำชุมชนตำบลลานสะแก ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆรวม 19 หมู่บ้าน จัดประชุมใหญ่เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลเพื่อร่วมกันลงมติของคนในตำบล จัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก” ณ ศาลาวัดบ้านมะโบ่ หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หลังจากลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมยังได้มีการคัดเลือกประธานสภาฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ และที่ปรึกษาของสภาองค์กรชุมตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบล ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22126062-05-20 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-05-202019-05-2020 พ.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท(ซ่อมบ้าน) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หลังเก่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ผู้รับผลประโยชน์ทั้ง 8 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22226162-05-21 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-212019-05-2121 พ.ค.62 แกนนำพี่น้องชุมชนตำบลเมืองเสือ ได้แก่ คณะผู้บริหารอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆรวม 10 หมู่บ้าน จัดประชุมใหญ่เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลเพื่อร่วมกันลงมติของคนในตำบล จัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ” ณ ห้องประชุม อบต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งหลังจากลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ และที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมตำบล เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไป...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22326262-05-22 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-222019-05-2222 พ.ค.62 ตำบลเวียงชัย จัดประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำชุมชนในระดับตำบล เพื่อร่วมกันลงมติจัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย” ณ ห้องประชุม อบต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกอบต. ปลัดอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำองค์กรชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล รวม 14 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22426362-05-24 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-242019-05-2424 พ.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องชุมชนตำบลก้ามปู จัดประชุมใหญ่แกนนำในระดับตำบล เพื่อลงมติร่วมกัน “จัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู” เพื่อเป็นกลไกประสานและเชื่อมโยงการทำงานของคนในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก แกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล รวม 17 หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22526462-05-27 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-272019-05-2727 พ.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองบัว จัดประชุมใหญ่แกนนำในระดับตำบล เพื่อร่วมกันลงมติ “จัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว” เพื่อเป็นกลไกกลางประสานและเชื่อมโยงการทำงานของคนในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆ รวม 13 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ โดยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว เป็นการจัดตั้งพื้นที่ตำบลใหม่แห่งที่ 5 ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในปี 2562 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22626562-05-30 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-05-292019-05-3029-30 พ.ค. 62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำให้กับ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชึ่งจะดำเนินการนำร่องติดตามประเมินเสริมพลังโดยใช้เครื่องมือ “DE” จำนวน 13 ตำบล ของจังหวัดมหาสารคามให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2562 และสรุปบทเรียน ข้อดี ข้อจำกัด สิ่งที่ค้นพบจากการใช้เครื่องมือนี้ เพื่อนำมาขยายผลในการดำเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22726662-05-31 เวทีประชุมการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน2019-05-312019-05-3131 พ.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมกลไกคณะทำงาน เพื่อทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ณ ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น โดยคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการทำความเข้าใจเครื่องมือ และจัดทำแผนการติดตามสถานการณ์ของแต่ละตำบลในแต่ละเขต(7,8,9,10)ให้เสร็จเรียบร้อยร่วมกันภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนี้ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22826762-06-02 เวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข2019-06-022019-06-022 มิ.ย. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข จัดเวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของตำบล ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช. จำนวน 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการผลิตพืชผักให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย และตลาดชุมชนภายในตำบล ณ ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร(ศูนย์ปราชญ์นายคำพันธ์ เหล่าวงษี) บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าอบรมจากตัวแทนกลุ่มๆละ 3 คน คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22926862-06-06 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-062019-06-066 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านคุยเพ็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน รวม 21 หมู่บ้าน โดยจะมีการนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องทั้งตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23026962-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง - จุดที่ 1 ตำบลโคกพระ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนค้อ ชึ่งที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ ในวันที่ 18 มิ.ย.62 - จุดที่ 2 ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนนา โดยที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง ในวันที่ 20 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23127062-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง - จุดที่ 1 ตำบลโคกพระ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนค้อ ชึ่งที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ ในวันที่ 18 มิ.ย.62 - จุดที่ 2 ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนนา โดยที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง ในวันที่ 20 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23227162-06-07 เวทีประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน”2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. (อีกหนึ่งกิจกรรมของสภาฮักแพงฯ) สภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก จัดประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ในประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุม อบต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชึ่งมีสมาชิกสภาฯผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ประมาณ 100 คน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23327262-06-10 เวทีประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ณ ศาลาวัดบ้านยาง ต.ขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งเดิมตำบลขามเฒ่าได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้แกนนำชุมชนได้ร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าให้เสร็จเรียบร้อย0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23427362-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 62 (อีกหนึ่งภารกิจงาน) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนฯภาคอีสาน จัดเวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม 8 ตำบล ประกอบด้วย ต.วังไชย ต.หนองคูขาด ต.หนองซอน ต.โพนทอง ต.เขื่อน ต.เสือโก้ก ต.เลิงแฝก และ ต.นาโพธิ์0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23527462-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 62 (อีกหนึ่งภารกิจงาน) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนฯภาคอีสาน จัดเวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม 8 ตำบล ประกอบด้วย ต.วังไชย ต.หนองคูขาด ต.หนองซอน ต.โพนทอง ต.เขื่อน ต.เสือโก้ก ต.เลิงแฝก และ ต.นาโพธิ์0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23627562-06-11 เวทีติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-06-112019-06-1111 มิ.ย.62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น(สปสช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบลของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือ “DE” จุดแรกที่ตำบลหัวเรือ ณ ห้องประชุม อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารจากทุกภาคส่วน(ข้าราชการ ภาคประชาชน) กลุ่มผู้เสนอโครงการ และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23727662-06-14 เวทีประชุมกองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม 2019-06-142019-06-1414 มิ.ย.62 กองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด + สภาฮักแพงฯ) ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมของจังหวัดมหาสารคามในปี 2562 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อนำเสนอแผนงานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23827762-06-15 เวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 2019-06-152019-06-1515 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 ประกอบด้วย ตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลบ้านพอเพียงชนบท ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชึ่งมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล คณะผู้บริหาร พอช. และคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การขับเคลื่อนงานของแต่ละตำบลร่วมกัน และกำหนดแผนการส่งเอกสารประกอบรายงานความก้าวหน้าและเบิกงบงวดที่ 2 ให้กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23927862-06-17 เวทีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกสภาฮักแพงอำเภอ 2019-06-172019-06-1717 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกอำเภอ เพื่อสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆร่วมกัน ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมได้รับรู้ รับทราบและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในทุกประเด็น และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค / นัดหมายการทำความเข้าใจกระบวนการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนของจังหวัด และรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาสภาพลเมือง “ตุ้มโฮม” ภาคอีสาน(ขบวนองค์กรชุมชน) ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24027962-06-18 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-182019-06-1818 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ณ ศาลาประชาคมบ้านปะหลาน หมู่ 2 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน รวม 8 หมู่บ้าน โดยนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องทั้งตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเในวันที่ 25 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24128062-06-18 เวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระและเทศบาลตำบลโคกพระ” อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-182019-06-1818 มิ.ย.62 (อีกหนึ่งภารกิจ) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลโคกพระ/เทศบาลตำบลโคกพระ จัดประชุมใหญ่แกนนำในระดับตำบล เพื่อร่วมกันลงมติ “จัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระและเทศบาลตำบลโคกพระ” เพื่อเป็นกลไกกลางประสานและเชื่อมโยงการทำงานของคนในระดับตำบลและในเขตเทศบาล ณ ศาลาประชาคมบ้านลุมพุก อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆ รวม 15 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24228162-06-19 ประชุมทีมกองเลขาคณะทำงานด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-192019-06-1919 มิ.ย.62 กองเลขาคณะทำงานด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ประชุมสรุปงานและจัดทำแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมหาสารคาม ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ก่อนนำเสนอข้อมูลให้กับคณะทำงานชุดใหญ่ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24328262-06-24 เวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-06-242019-06-2424 มิ.ย.62 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ในฐานะตัวแทน “สมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม (สช.)” ได้เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กขป.7 สปสช. สช. และ สสส. โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมทั้งหมด พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาสังคมที่เป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเข้าร่วม ซึ่งกระบวนการในเวทีมีการให้ข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเป็นที่มาให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกันในทุกระดับ และได้แบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัดระดมความคิดเห็นการทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อวางเป้าหมายการขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24428362-06-25 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-252019-06-2525 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมใหญ่แกนนำชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันลงมติ “จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย” เพื่อเป็นกลไกกลางประสานเชื่อมโยงการทำงานของผู้คนทุกกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านปะหลาน หมู่ 2 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ รวม 8 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ โดยตอนนี้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ในปี 2562 ของพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 6 แห่ง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24528462-06-25 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-06-252019-06-2525 มิ.ย.62 (อีกหนึ่งงานของสภาฮักแพง) สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ให้สำเร็จเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ อบต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อบต. แกนนำและสมาชิกสภาองค์กรชุมชน กลไกอำเภอบรบือ และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24628562-06-26 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-262019-06-2626 มิ.ย.62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง จัดประชุมเพื่อร่วมกันลงมติ “จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง” ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นกลไกประสานเชื่อมโยงการทำงานของกลุ่มผู้คนทุกสาขาอาชีพในเขตเทศบาล และเป็นกลไกหนึ่งในนามภาคประชาสังคมขับเคลื่อนงานพัฒนา ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพ รวม 23 ชุมชน กลไกสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย และกองเลขาสภาฮักแพงฯ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24728662-06-28 เวทีประชุมคณะทำงานแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2019-06-282019-06-2828 มิ.ย.62 มีการประชุมคณะทำงานแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทุกประเด็นงาน ที่ได้รับการหนุนเสริมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีแกนนำขบวนองค์กรชุมชนจากทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด และร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกองเลขากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานที่ตอบตัวชี้วัดโครงการในประเด็นต่างๆ และสุดท้ายบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ “อีสานหนึ่งเดียว”0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24828762-06-30 เวทีประชุมทำความเข้าใจแบบสอบทาน และจัดทำแผนงานการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนปี 2562 2019-06-302019-06-3030 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมทำความเข้าใจแบบสอบทาน และจัดทำแผนงานการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนปี 2562 ร่วมกันทุกประเด็นงาน ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการจังหวัด และแกนนำสภาฮักแพงระดับอำเภอ 13 อำเภอ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24928862-07-04 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 2019-07-042019-07-044 ก.ค.62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ ร่ามกับคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ซึ่งการประชุมได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ประสานให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำร่วมกันในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25028962-07-04 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 2019-07-042019-07-044 ก.ค.62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ ร่ามกับคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ซึ่งการประชุมได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ประสานให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ โดยได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำร่วมกันในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25129062-07-05 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-052019-07-055 ก.ค.62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ร่วมประชุมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเม็กดำ เพื่อปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ ณ ห้องประชุม อบต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนในตำบล เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำร่วมกันในวันที่ 18 ก.ค.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25229162-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-052019-07-055 ก.ค.62 มีกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบรบือ มาเป็นประธานมอบบ้านพอเพียง - จุดที่ 1 ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25329262-07-05 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-07-052019-07-055 ก.ค.62 มีกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบรบือ มาเป็นประธานมอบบ้านพอเพียง - จุดที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25429362-07-07 เวทีชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-072019-07-077 ก.ค.62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ร่วมประชุมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสองคอน เพื่อปรึกษาและทำความเข้าใจ รวมถึงชี้แจงแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน ณ ห้องประชุมที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้นัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในวันที่ 19 ก.ค.62 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25529462-07-07 กิจกรรมดำนารวมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-07-072019-07-077 ก.ค.62 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแสง (วาปีปทุม) อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมดำนารวมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสภาองค์กรชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมตำบลเศรษฐกิจและทุน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดำนารวมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวาปีปทุมมาร่วมดำนาด้วยกัน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25629562-07-08 เวทีประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-082019-07-088 ก.ค.62 มีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้มีการรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย และการสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดทำแผนงานขับเคลื่อนงานบ้านมั่นคงเมือง บ้านมั่นคงชนบท บ้านพอเพียง คนไร้บ้าน และอื่นๆ ในปี 2562-25630000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25729662-07-08 เวทีประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-07-082019-07-088 ก.ค.62 กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกันทรวิชัย จัดประชุมทำความเข้าใจและหาแนวทางการสอบทานแบบบูรณาการของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ประกอบด้วย ประเด็นสภาองค์กรชุมชน และ กองทุนสวัสดืการชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25829762-07-10 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-07-102019-07-1010 ก.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานชุดเล็ก “ชุดก่อการ” เพื่อทบทวนและสรุปผลการขับเคลื่อนงานทุกประเด็น ภายใต้การหนุนเสริมและติดตามการทำงานของสภาฮักแพงฯในระยะที่ผ่านมา พร้อมเตรียมจัดงานสมัชชาครบรอบการทำงาน 10 ปี “สภาฮักแพง” ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้นัดหมายจะจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและหาแนวทาง/จัดทำแผนการสรุปงานร่วมกันของเครือข่ายพี่น้องสภาฮักแพงในระดับจังหวัด ช่วงประมาณวันที่ 24-25 ส.ค.62 นี้ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
25929862-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-102019-07-1010 ก.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลเกิ้ง จัดกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในตำบล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ณ ห้องประชุม อบต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งได้กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต.เกิ้ง มาเป็นประธานในการรับมอบบ้านพอเพียงชนบท ในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งมีแนวทางและแผนการขับเคลื่อนงานบ้านพอเพียงชนบทในปีต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26029962-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-07-102019-07-1010 ก.ค.62 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นประธานในการรับมอบบ้านพอเพียงชนบทของตำบลในปีงบประมาณ 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26130062-07-11 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-112019-07-1111 ก.ค.62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาเชือก ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก ณ ศาลาสันติสุข หมู่ 12 อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยได้นัดหมายประชุมพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในวันที่ 20 ก.ค.62 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26230162-07-11 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-112019-07-1111 ก.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลนาสีนวล จัดเวทีมอบบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ในปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ปลัดอาวุโส นายสมพร ควรคำคง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มาเป็นเกียรติและสักขีพยานมอบบ้านให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลนาสีนวล0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26330262-07-11 เวทีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” 2019-07-112019-07-1111 ก.ค.62 เวลา 13.00 น คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตพื้นที่ 7 ขอนแก่น (สปสช. เขต 7) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” และหาแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2563 ร่วมกัน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานฯ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26430362-07-12 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-07-122019-07-1212 ก.ค.62 เทศบาลตำบลแกดำ ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแกดำ เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ” ณ ศาลาดอนปู่ตา ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำกลุ่มองค์กรชุมชน รวม 10 หมู่บ้าน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26530462-07-12 เวทีอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนให้กับพี่น้องแกนนำชุมขนตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2019-07-122019-07-1212 ก.ค.62 ตำบลบัวมาศ ร่วมกับ สภาฮักแพงฯ จัดเวทีอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนให้กับพี่น้องแกนนำชุมขนตำบล ณ ห้องประชุม รพ.สต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน ประกอบด้วยตัวแทนสภาองค์กรชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อสม.ผู้ประกอบการร้านขายของชำ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต.บัวมาศ ท่านวิรัตน์ ดร.สมศักดิ์.อาภาศรีทองสกุล (สภาฮักแพง) และเภสัชกรจากโรงพยาบาลอำเภอบรบือ มาให้ความรู้และจัดการระดมความคิดและวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องการใช้ยาที่ปลอดภัยแก่คนในชุมชนตำบลบัวมาศต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26630562-07-12 เวทีสอบทานแบบบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม จุดแรก ช่วงเช้า ตำบลหนองสิม จุดที่ 2 ตำบลวังใหม่2019-07-122019-07-1212 ก.ค.62 คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ ลงพื้นที่สอบทานแบบบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชนตำบล - จุดแรก ช่วงเช้า พื้นที่ตำบลหนองสิม ณ ห้องประชุม อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม - จุดที่ 2 ช่วงบ่าย พื้นที่ตำบลวังใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26730662-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-132019-07-1313 ก.ค.62 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม - จุดที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนรัง ตำบลบ้านกู่ ชึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อบต. กำนัน ผู้นำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอยางสีสุราช มาเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบท0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26830762-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-132019-07-1313 ก.ค.62 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม - จุดที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.ดงเมือง โดยมีท่าน นายก อบต. กำนัน ผู้นำชุมชน และคณะทำงานjสภาฮักแพงอำเภอยางสีสุราช มาเป็นเกียรติและสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบท0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
26930862-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-07-152019-07-1515 ก.ค.62 คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอชื่นชม ประชุมปรึกษาหารือกระบวนการสอบทานแบบบูรณาการของงานขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอชื่นชม ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงานสอบทาน และกำหนดแผนงานในการสอบทาน “เยี่ยมยามถามข่าวในแต่ละตำบล” ให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27030962-07-15 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม2019-07-152019-07-1515 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนงานการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปี 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27131062-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-152019-07-1515 ก.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทาง/กระบวนการสอบทานแบบบูรณาการของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประเด็นพื้นที่ตำบลบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมโกสัมพี โรงพยาบาลโกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันกำหนดแผนการสอบทานแบบบูรณาการเพื่อขับงานในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27231162-07-18 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-182019-07-1818 ก.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ ตำบลเม็กดำ จัดประชุมพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ” ณ ห้องประชุม อบต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำกลุ่มองค์กรชุมชน 22 หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลสุดท้ายในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เสร็จเรียบร้อย “ครบทุกตำบล”0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27331262-07-18 เวทีประชุมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอยางสีสุราช 2019-07-182019-07-1818 ก.ค.62 เวลา 13.00 น สภาฮักแพงฯอำเภอยางสีสุราช จัดประชุมคณะทำงานกลไกอำเภอเพื่อทำความเข้าใจแบบสอบทานขบวนองค์กรชุมชน(สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านพอเพียงชนบท) และหารือขั้นตอนวิธีการ กระบวนการสอบทาน พร้อมจัดทำแผนการสอบทานรายตำบลร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชึ่งมีแกนนำกลไกอำเภอ ประธานสภาองค์กรชุมชน และผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมทุกตำบลในอำเภอยางสีสุราช0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27431362-07-19 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-192019-07-1919 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ ตำบลท่าสองคอน จัดประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำองค์กรชุมชน รวม 23 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27531462-07-19 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอนาดูน2019-07-192019-07-1919 ก.ค.62 สภาฮักแพงอำเภอนาดูน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจ ออกแบบกระบวนการและจัดทำแผนงานลงพื้นที่สอบทานขบวนองค์กรชุมชนเป็นรายตำบลในพื้นที่อำเภอนาดูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอนาดูนเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีตัวแทนจากสภ่าองค์กรชุมชน ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน จากทุกตำบลเข้าร่วมประชุม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27631562-07-20 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-202019-07-2020 ก.ค.62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเชือก จัดเวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก ณ ศาลาสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มอาชีพ 5 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27731662-07-20 การสอบทานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทของตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-202019-07-2020 ก.ค.62 คณะทำงานขับเคลื่อนงานประเด็นบ้านมั่นคงภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่สอบทานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทของตำบลกุดรัง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการก่อสร้างบ้านมั่นคงชนบทของพี่น้องผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ - จุดที่ 1 พื้นที่ทุ่งหญ้าแปลงเกษตร - จุดที่ 2 ชุมชนบ้านหัวขัว - จุดที่ 3 ชุมชนกุดเม็ก0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27831762-07-24 เวทีประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เดือดร้อนและรับผลประโยชน์จากโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-242019-07-2424 ก.ค.62 ตำบลกุดรัง จัดเวทีประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เดือดร้อนและรับผลประโยชน์จากโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลกุดรัง เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกงบประมาณดำเนินงานในงวดที่ 2 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
27931862-07-25 เวทีการประชุมคณะทำงานกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-252019-07-2525 ก.ค.62 มีเวทีการประชุมคณะทำงานกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อสรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานทุกประเด็นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”พอช.” ได้แก่ ขบวนจังหวัด กองทุนสวัสดิการ บ้านพอเพียงชนบท และ ร่วมกันกำหนดแผนงานการส่งเอกสารประกอบการตอบตัวชี้วัดการดำเนินงานให้กับสถาบันฯในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม พอช.(หลังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28031962-07-26 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-262019-07-2626 ก.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงแฝก จัดกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้เดือดร้อนและรันผลประโยชน์จากโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเลิงแฝก ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอข.” ปี 2562 จำนวน 15 ครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต. กำนัน ผู้นำชุมชน และ ผอ.รพ.เลิงแฝก มาเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบท0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28132062-07-31 เวทีประชุมคณะทำงานสภาตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงคนพยัคฆ์ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-312019-07-3131 ก.ค.62 สภาตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงคนพยัคฆ์ จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบสอบทานขบวนองค์กรชุมชน และกำหนดแผนการดำเนินงานลงพื้นสอบทานรายตำบลแบบบูรณาการ 13 กองทุนสวัสดิการชุมชน 8 สภาองค์กรชุมชน และ 2 ตำบลบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28232162-07-31 เวทีประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมหาสารคาม2019-07-312019-07-3131 ก.ค.62 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับโครงการวิจัยชุดขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จัดประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และจัดทำแผนการปักดำข้าวต้นเดียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอินทรีย์แบบ PGS (ถึงแม้จะเจอสภาวะภัยแล้ง) ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท่านรองนายกสายรุ้ง มาแก้ว ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งมีแกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม 5 ตำบล ได้แก่ เขื่อน วังไชย หนองคูขาด เสือโก้ก และ โคกสีทองหลาง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28332262-08-01 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-012019-08-011 ส.ค. 62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรมมอบบ้านให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนและรับผลประโยชน์จากโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหัวเรือ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอข.” ปี 2562 จำนวน 11 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพ. มาเป็นสักขีพยานในพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทของตำบลหัวเรือ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28432362-08-02 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-08-022019-08-022 ส.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง อบต.สันป่าตอง และสภาฮักแพงฯ จัดเวทีมอบบ้านให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท(ซ่อมสร้าง)ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 จำนวน 10 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซึ่งมีท่านนายอำเภอนาเชือก มาเป็นประธานและสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลสันป่าตอง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้เดือนร้อนที่ได้รับมอบบ้าน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28532462-08-05 กิจกรรมมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-08-052019-08-055 ส.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม ร่วมกับ สภาฮักแพงฯ จัดเวทีมอบบ้านให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตูม อ.เมืองจ.มหาสารคาม ซึ่งคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าตูม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28632562-08-06 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-062019-08-066 ส.ค.62 อำเภอบรบือ และสภาฮักแพงอำเภอบรบือ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงาน และจัดทำแผนการสำรวจข้อมูลพี่น้องเกษตรกรผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนของทุกตำบลในพื้นที่อำเภอบรบือ ตลอดจนร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เพื่อถอดบทเรียนและนำมาขยายผลในระดับอำเภอต่อไป ณ อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้มีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการฯเพื่อสรุปความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเก็บข้อมูลของอำเภอครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ส.ค.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28732662-08-07 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-08-072019-08-077 ส.ค.62 สภาฮักแพงอำเภอวาปีปทุม ร่วมกับอำเภอวาปีปทุม จัดประชุมกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ และมีการคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามสัดส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งมีท่านนายอำเภอประธานคณะกรรมการฯ มาเป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมนัดหมายประชุมทีมจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอในวันที่ 13 ส.ค.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28832762-08-13 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-132019-08-1313 ส.ค.62 กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประกอบด้วย 13 กองทุนสวัสดิการชุมชน 8 สภาองค์กรชุมชน และ 2 ตำบลบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพยัคฆภูพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีกลไกคณะทำงานสอบทานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
28932862-08-14 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-08-142019-08-1414 ส.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ อบต.เหล่าดอกไม้ และสภาฮักแพงฯ จัดเวทีมอบบ้านให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 จำนวน 18 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ซึ่งมีท่านนายก อบต. มาเป็นประธานและสักขีพยานในการมอบบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต. สาธารณสุขอำเภอ และผู้นำชุมชน รวมถึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้เดือนร้อนที่ได้รับมอบบ้าน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29032962-08-16 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงยืน /เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-08-162019-08-1616 ส.ค.62 สภาฮักแพงอำเภอเชียงยืน ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลเชียงยืน จัดประชุมเพื่อจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงยืน และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเชียงยืน ณ วัดกลางเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมมีมติ “จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 2 แห่ง” ณ ตอนนี้การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลได้มีการจัดตั้งเต็มพื้นที่อำเภอเชียงยืนเรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินงานในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ คุณลุงชัยณรงค์ ภูมิภักดิ์ ป้าดวงเดือน ภูมิภักดิ์ และคุณประเสริฐ มูลเอก(ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงยืน) ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมประสบผลสำเร็จ...ครับผม...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29133062-08-19 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลกู่สันตรัคน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2019-08-192019-08-1919 ส.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลกู่สันตรัตน์ จัดเวทีมอบบ้านให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 จำนวน 11 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านไพทูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอนาดูน มาเป็นประธานและสักขีพยานในการมอบบ้าน พร้อมผู้นำชุมชนตำบล และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้เดือนร้อนที่ได้รับมอบบ้านประจำปี 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29233162-08-20 เวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-202019-08-2020 ส.ค. 62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีสรุปผลการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 (สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และตำบลบ้านพอเพียง) ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุม โดยมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์กระบวนการ วิธีการสอบทาน ข้อค้นพบ ระดับความก้าวหน้าในแต่ละประเด็น แนวทางและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และร่วมกันตัดเกรดระดับความก้าวหน้าตามกรอบประเด็นในระดับจังหวัด ซึ่งขั้นตอนต่อไป ทางกองเลขาสภาฮักแพง จะดำเนินการคีย์ข้อมูลและสรุปข้อมูลระดับความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นส่งให้กับแต่ละอำเภอ เพื่อให้แต่ละอำเภอคืนข้อมูลผลการสอบทานต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29333262-08-21 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม2019-08-212019-08-2121 ส.ค. 62 สภาฮักแพงอำเภอบรบือ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จัดประชุมสรุปความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบรบือ ณ ห้องประชุม อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งแกนนำในแต่ละตำบลได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแผนการเก็บข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยและจัดส่งข้อมูลทั้งหมดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 สุดท้ายที่ประชุมมีมติคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 13 คน ในการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำเป็นต้นแบบและขยายผลในระดับอำเภอต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29433362-08-21 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-08-212019-08-21 21 สิงหาคม 2562 (อีกหนึ่งภารกิจงาน) สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมมอบบ้าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ซึ่งทางคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการซ่อมบ้านเรือน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29533462-08-26 ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-08-262019-08-2626 ส.ค. 62 สภาฮักแพงฯร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ร่วมประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ “ตำบลเขวาใหญ่” ณ ศาลาวัดบ้านโนนเสียว ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลสุดท้ายในการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน ปี 2551 “จัดตั้งเต็มพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย” เสร็จเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ พรบ.0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29633562-08-26 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-262019-08-2626 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้อย ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุม แกนนำชุมชน(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)มีความเข้าใจ และจะนัดหมายประชุมเพื่อจดแจ้งจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เรียบร้อยในการประชุมครั้งต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29733662-08-26 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-262019-08-2626 ส.ค. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบท (ซ่อมแซมบ้านเรือน) จำนวน 11 หลังเป็นเงิน 114,000 บาท ณ ห้องประชุม อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีคุณหมอทิพยาภา ดาหาร แกนนนำสภาฮักแพงโกสุมพิสัย อ.พิพัฒน์ วิจารณ์จักร ประธานสภาฮักแพงฯ และ รักษาการนายก อบต.เขื่อน ท่านกำนัน ผญบ.ตำบลเขื่อน มาเป็นเกียรติและสักขีพยานในการมอบบ้านพอเพียงชนบท0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29833762-08-27 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-08-272019-08-2727 ส.ค. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนภิบาล และสภาฮักแพงฯ จัดเวทีมอบบ้านพอเพียงชนบท ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก พอช.ปี 2562 ณ ศาลาวัดบ้านไผ่ล้อม ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ซึ่งได้ร่วมจัดงานไปด้วยกันกับเวที “อำเภอยิ้มของอำเภอแกดำ” โดยมีท่านนายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอแกดำ เป็นประธานและร่วมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนภิบาลประจำปี 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
29933862-08-27 ประชุมคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม2019-08-272019-08-2727 ส.ค. 62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับคณะทำงานบ้านมั่นคงภาคอีสาน และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จัดประชุมคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีตัวแทนแกนนำชุมชนที่ได้ดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงเมือง/ชนบทของจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับงบจาก พอข. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมมีมติ “จัดตั้งคณะทำงานที่อยู่อาศัยภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม” พร้อมร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่เมือง และการหนุนเสริมเขื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดในปี 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30033962-08-28 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-08-282019-08-2828 ส.ค. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบอน และสภาฮักแพงอำเภอโกสุมพิสัย จัดเวทีมอบบ้านพอเพียงชนบทที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยทรุดโทรมในพื้นที่ตำบลหนองบอน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก พอช.ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีท่านนายก อบต.หนองบอน เป็นประธานมอบบ้าน และแกนนำสภาฮักแพงอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลเป็นสักขีพยาน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30134062-09-03 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงใต้2019-09-032019-09-033 ก.ย. 62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเลิงใต้ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำจ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมนัดหมายประชุมพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนเพื่อจดแจ้งจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล ในวันที่ 20 ก.ย. 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30234162-09-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์2019-09-042019-09-044 ก.ย. 62 มีการประชุมแกนนำเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 7 “กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์” เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในปี 2562 และร่วมกันกำหนดเป้าหมาย/ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานภาคประชาชนในนามกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ร่วมกันของเขต 7 ทั้ง 8 ศูนย์ประสานงานในปี 2563 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30334262-09-05 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแพง2019-09-052019-09-055 ก.ย. 62 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแพง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเมืองหมู่ 15 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งจะมีการนัดหมายประชุมพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนเพื่อจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 25 ก.ย.620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30434362-09-06 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง2019-09-062019-09-066 ก.ย. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง และสภาฮักแพงอำเภอแกดำ จัดเวทีมอบบ้านพอเพียงชนบทที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนที่ทรุดโทรมในพื้นที่ตำบลหนองกุง ซึ่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก พอช.ประจำปี 2562 จำนวน 15 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม รพ.สต.โคกไร่ ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีปลัดอำเภอแกดำ ทำหน้าที่แทนนายอำเภอแกดำ เป็นประธานมอบบ้าน และประธานสภาฮักแพงอำเภอแกดำ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเป็นสักขีพยาน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30534462-09-09 เวทีประมวลผลสถานะการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบล ภาคอีสาน2019-09-092019-09-099 ก.ย. 62 สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดเวทีประมวลผลสถานะการดำเนินงานในภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559-2561 และร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนงานธรรมนูญในระยะต่อไป ณ โรงแรมไอโอเทล จ.ขอนแก่น ชึ่งมีแกนนำทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานธรรมนูญทั้งภาคอีสานเข้าร่วมประชุม โดยคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนงานและเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมชน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30634562-09-12 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-09-122019-09-1212 ก.ย. 62 สภาฮักแพงอำเภอบรบือ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนระดับอำเภอ เพื่อสรุปข้อมูลพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับอำเภอทั้ง 5 รูปแบบ (เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ วนเกษตร และ อื่นๆ) และร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในปี 2563-2565 โดยมีเป้าหมาย/แผนการทำงานที่สำคัญๆ 4 ประเด็นคือ 1) กลไกเชื่อมโยงการทำงานระดับอำเภอ 2)การขยายพื้นที่จำหน่ายผลผลิตในแปลง “ยกระดับตลาดนัดสีเขียว” เพื่อสร้างรายได้จากเกษตรกรรมยั่งยืน 3)การพึ่งตนเอง/สร้างรูปธรรมเกษตรกรรมยั่งยืน(ชุดเริ่มต้น) และ 4)การขยายผล/พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง 15 ตำบล(สร้างใหม่) ณ ห้องประชุม อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30734662-09-15 เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2019-09-142019-09-1514-15 ก.ย. 62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาทุกประเด็นงาน ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ “สภาฮักแพง” พร้อมทำการประเมินเสริมพลังให้คะแนนแบบใยแมงมุม และร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานในปี 2563-2564 ณ วารีวัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30834762-09-17 เวทีอบรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-09-172019-09-1717 ก.ย. 62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับโครงการวิจัยขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จัดเวทีอบรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS ของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดมหาสารคาม ให้กับคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงสว่าง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม 4 ตำบล ได้แก่ ต.วังไชย ต.หนองคูขาด ต.เชื่อน และ ต.โคกสีทองหลาง โดยที่ประชุมได้จัดทำแผนการตรวจแปลงสมาชิกให้ครบทุกแปลงต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
30934862-09-22 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว2019-09-222019-09-2222 ก.ย. 62 สภาฮักแพงอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับพี่น้องแกนนำองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว จัดเวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว ณ บ้านคุยเชือก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนให้เรียบร้อยตามขั้นตอนกระบวนการ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31034962-09-24 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม2019-09-242019-09-2424 ก.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานประเด็นอาหารปลอดภัยของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 1) สร้างพื้นที่ต้นแบบอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 2) การจัดตั้งและยกระดับตลาดนัดสีเขียว และ 3) การสร้างความเข้มแข็งกลไกอำเภอ จำนวน 9 อำเภอโดยได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส. ปี 2562-2563 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีแกนนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลไกอำเภอเข้าร่วมประชุม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31135062-09-26 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2019-09-262019-09-2626 ก.ย. 62 เวลา 10.00 - 12.20 น. ณ ศูนย์การประชุมแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่วมกันคือ การทบทวนผลการสอบทานระดับความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุกกองทุนทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ รับรอง และใช้ในการดำเนินงาน ปี 2563 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31235162-09-27 กิจกรรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS แปลงสมาชิกของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-09-272019-09-2727 ก.ย. 62 กิจกรรมการตรวจแปลงสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดข้าวอินทรีย์แบบ PGS และการสรุปผลการตรวจแปลงสมาชิกของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ต.หนองคูขาด ต.วังไชย ต.เขื่อน ต.เสือโก้ก และ ต.โคกสีทองหลาง ซึ่งจะได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯในระดับจังหวัดให้การรับรองต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31335262-09-30 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 2019-09-302019-09-3030 ก.ย.62 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนใน 4 อำเภอนำร่องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อ.บรบือ อ.กันทรวิชัย อ.เมือง และ อ.วาปีปทุม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31435362-10-04 เวทีประชุมแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 72019-10-042019-10-044 ต.ค. 62 มีการประชุมแกนนำผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขค 7 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีประเด็นพิจารณาร่วมกันที่สำคัญๆคือ 1) การปรับปรุงหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ 2) หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ประสานงานฯ 3) การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ประสานงานฯในปี 2563 และ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการ ppa ร่วมกันให้เป็นประเด็นภาพรวมในระดับเขต เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานในปี 2563 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31535462-10-07 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล2019-10-072019-10-077 ต.ค. 62 ทีมงานวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ การระดมสถานการณ์การทำงานที่ผ่านมาของกลุ่มด้านการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ การทำความเข้าใจร่างแบบสอบถามและแผนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มก่อนดำเนินงานโครงการร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31635562-10-10 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-102019-10-1010 ต.ค. 62 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอบรบือ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือ เพื่อร่วมกันวางแผนและออกแบบการเคลื่อนงานเกษตรยั่งยืนแบบต่อเนื่อง โดยแผนงานแรก จะเริ่มจากลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบในระหว่าง 19-21 ต.ค.62 เพื่อเยี่ยมยามถามข่าว และออกแบบการขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในปี 2563 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31735662-10-12 เวทีประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านหนองโจด2019-10-122019-10-1212 ต.ค. 62 ทีมงานวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัยการยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านหนองโจด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองโจด ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ การทำความเข้าใจแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มก่อนดำเนินงานโครงการ โดยนัดหมายส่งแบบเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกันในวันที่ 17 ต.ค. 620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31835762-10-15 ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด2019-10-152019-10-1515 ต.ค. 62 ทีมงานวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ทดลองเก็บข้อมูลพื้นฐานสมาชิกของกลุ่มก่อนดำเนินงาน 50 คน และจัดทำแผนปฏิบัติการนักเทคนิดการปรับปรุงพันธุ์พืชของกลุ่ม จำนวน 12 คน เพื่อบันทึกลักษณะประจำพันธุ์พืช และสุดท้ายเยี่ยมแปลงสมาชิกกลุ่มที่ได้รับโล่พระราชทานเกษตรกรดีเด่นที่ทำแปลงเกษตรผสมสานประจำปี 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
31935862-10-17 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บึงปากเขื่อน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น2019-10-172019-10-1717 ต.ค. 62 ทีมงานวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” ประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บึงปากเขื่อน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ ทดลองเก็บข้อมูลพื้นฐานสมาชิก 43 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากท้องตลาดมาปลูก แต่ยังมีสมาชิกที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง 11 คน โดยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์สำคัญๆ ได้แก่ ผักชีลาว แตงจริง ฟักทอง และจัดทำแผนปฏิบัติการนักเทคนิดการปรับปรุงพันธุ์พืชของกลุ่ม จำนวน 2 คน เพื่อบันทึกลักษณะประจำพันธุ์พืช(ฟักทอง) ณ ศาลากลางบ้านโนนเชือก(คุ้มโนนหนองลาด) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32035962-10-19 ประชุมงานวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-10-192019-10-1919 ต.ค. 62 ทีมงานวิจัยโครงการ “ยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงตำบลเหล่าดอกไม้ ณ กองทุนบ้านผักแว่น หมู่ 4 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ การทดลองเก็บข้อมูลพื้นฐานสมาชิกก่อนดำเนินงานทั้งหมด 40 คน ใน 5 หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกถั่วลิสงเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว สมาชิกยังเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกและจำหน่ายให้คนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ ผักชีลาว ผักกาด ถั่วพุ่ม แมงลัก ถั่วฟักยาว บวม แตงไท แตงโม ฟักแฟง เป็นต้น และร่วมกันคัดเลือกอาสาสมัครนักพัฒนาพันธุ์ถั่วสง 3 คน เพื่อปลูกทดลองและจดบันทึกลักษณะ/การเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32136062-10-20 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-202019-10-2020 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ และสภาฮักแพงอำเภอบรบือ จัดกิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมแปลงผู้คักแน “เกษตรกรต้นแบบ” ผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบรบือ(วันนี้เป็นวันที่สอง) จำนวน 5 แปลง ได้แก่ 1. นายยิ่งยง เสริมสาย บ้านพงสว่าง ต.หนองสิม 2. นายสุพจน์ พรมโสดา บ้านโนนทอง ต.วังใหม่ 3. นายสวัสดิ์ เทียบเพ็ชร บ้านวังหิน ต.วังไชย 4. นางสาวนิภารัตน์ อันแสน บ้านโนนเกษตร ต.วังไชย 5. นายชูศักดิ์ ศรีคลัง บ้านอุดมศีลป์ ต.โนนแดง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32236162-10-21 กิจกรรมเยี่ยมยาม ถามข่าว และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบอำเภอบรบือ2019-10-212019-10-2121 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ และสภาฮักแพงอำเภอบรบือ จัดกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือ “ผู้คักแน” (วันที่สามวันสุดท้าย) จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย 1. นายสง่า ... บ้านโคกเสือเฒ่า ต.หนองม่วง 2. นายวีระ เลิงฮัง บ้านยาง ต.ยาง 3. นายสุริยนต์ มูลกวนบ้าน บ้านหนองแวง ต.บัวมาศ 4. นายอวยชัย แทบนาม บ้านดอนงัว ต.ดอนงัว 5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี ผู้ใหญ่อำพร พิเมย 6. นายสาคร ทับทิมไสย์ บ้านโนนทอง ต.โนนแดง และสุดท้ายร่วมกันสรุปงานและออกแบบแผนการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในระยะต่อไป...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32336262-10-22 ประชุมคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ2019-10-222019-10-2222 ต.ค.62 มีการประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ/ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนบรบือ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่อำเภอบรบือ ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกตัวแทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ พร้อมนัดหมายประชุมทีมงานในวันที่ 29 ต.ค.62 และกำหนดแผนการจัดประชุมในระดับตำบลพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล ได้แก่ โนนราษี ยาง และ หนองสิม ในระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.62 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32436362-10-25 เวทีสรุปบทเรียนโครงกาาวิจัย การสร้างการยอมรับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาตรฐานสูงฯ2019-10-252019-10-2525 ต.ค.62 โครงการวิจัย “การสร้างการยอมรับนวัตกรรมวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเมืองมาตรฐานสูงสู่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบาย” จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยมีแกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียน ซึ่งสภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการขยายผลงานนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องในเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีรายได้จากเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และนำไปสู่การขยายผลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรขุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามต่อไป ในปี 2563-2564 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32536462-10-26 เวทีเสวนาโภชนาการกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย และงานมุฑิตาจิตนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี2019-10-262019-10-2626 ต.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จัดเวทีเสวนา “โภชนาการกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย” และงานมุฑิตาจิต นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี และนางสาวทรรศตวรรณ เดชมาลา ที่ปรึกษาสภาฮักแพงฯ ซึ่งเป็นเวทีและเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส. ปี 2562-2563 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีแกนนำสภาฮักแพงฯระดับอำเภอเข้ากิจกรรม จำนวน 11 อำเภอ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32636562-10-28 ประชุมงานวิจัย เครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน2019-10-282019-10-2828 ต.ค. 62 มีการประชุมคณะทำงานเครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง และทิศทางการดำเนินของเครือข่ายวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย “การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง” พร้อมจัดทำแผนการเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มสวนผักคนเมืองขอนแก่นก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32736662-10-29 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ2019-10-292019-10-2929 ต.ค.62 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยอำเภอบรบือ(สภาฮักแพงอำเภอบรบือ) จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะของคนมหาสารคามในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ ณ อบต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีตัวแทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงาน รวม 3 ตำบลโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. เกษตร และ อื่นๆ ซึ่งมีตำบลที่เข้าร่วมดำเนินงาน 3 ตำบล ได้แก่ ต.ยาง ต.โนนราษี และ ต.หนองสิม ชึ่งหลังจากนี้ทางกองเลขาคณะทำงานฯ จะสรุปข้อมูลและจัดทำเป็นแผนงานการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนของอำเภอบรบือในปี 2563 ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
32836762-10-30 ประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2019-10-302019-10-30 30 ต.ค.62 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์แบบ pgs ของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดประกอบเอกสารการตรวจแปลงให้สมบูรณ์ ซึ่งมีวิทยากรคุณนวลจันทร์ จันทะบุตร จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล มาให้ความรู้และเพิ่มเติมข้อมูล ก่อนนำเข้าเวทีประชุมรับรองในครั้งต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม