แสดง 81 ถึง 100 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81120ทีม 5 พลัง ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน2018-01-042019-05-017 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
82121ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม2018-01-042019-05-01ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
83122เวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งภารกิจงานครับ 9 พฤศจิกายน 60 ทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพงอำเภอกุดรัง นำโดยท่านทองพูล และคุณทานตะวัน สิงห์ ร่วมกับทีมงาน สสอ.อำเภอกุดรัง โดยท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงาน จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุม สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ชึ่งทางทีมงานกระบวนกรฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการทำงานของสภาฮักแพงฯ (ขายไอเดีย) ชึ่งที่ประชุมได้ตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม เช่น บทเรียนการทำงานในพื้นที่อื่นๆเริ่มต้นอย่างไร มีเทคนิคหรือเครื่องมืออะไรในการทำงาน ในส่วนของอำเภอกุดรังดำเนินงานมาถึงจุดไหนแล้ว ฯ. ชึ่งสุดท้ายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสายสาธารณสุขเข้าใจ และเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการบูรณาการแบบนี้ร่วมกัน โดยท่านสาธารณสุขอำเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกลไกการทำงานชุดก่อการเดิม จะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอ และแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนของการทำงานที่ผ่านมาของอำเภอกุดรัง โดยคณะทำงานชุดเล็กจะทำหน้าที่ประสานงานและเข้าพบปะปรึกษาหารือ/เรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรก(การทำงานบูรณาการอำเภอทุกมิติแบบนี้)ต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดการจัดเวทีครั้งแรกไว้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
84123สภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ ประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ2018-01-042019-05-01วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น.คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
85124ประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน2018-01-042019-05-0116 พ.ย.ที่สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม คณะทำงานร่วมองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ภาคอีสาน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่างกรอบสนับสนุนงบประมาณ ปี2561 เพื่อจัดสรรงบประมาณหนุนเสริมขับเคลื่อนกระบวนการทำงานขององค์กรชุมชน ตามประเด็นต่างๆ ในปี งปม.2561 ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้นต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
86125"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ2018-01-042019-05-01วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาเชือก "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ประกอบด้วย นายกอบต.สันป่าตอง กำนัน 3 ตำบล(เขวาไร่ นาเชือก สันป่าตอง) แกนนำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลไกอำเภอ และออกแบบร่วมในการเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาให้กับคนนาเชือกในทุกมิติทุกประเด็นต่อไป และได้ร่วมกันเสนอรายชื่อ/หน่วยงานที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอนาเชือกในทุกภาคส่วน(รัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องที่ ท้องถิ่น) และกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทาง/ประเด็นการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ชึ่งจะมีเวทีประชุมเตรียมงานร่วมกันในวงเล็ก(แกนนำทุกตำบล)อีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่ดังกล่าว0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
87126อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2"2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.60 ที่โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ทีม 5 พลัง) ชุดเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นทีม 5 พลังจากอีสานตอนบน 12 จังหวัด(สช.เขต 7,8) ซึ่งทุกจุงหวัดได้นำผลการขับเคลื่อนความดีร่วมในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับแผนความดีร่วมสู่กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามประเด็นแต่ละจังหวัด พร้อมกันนี้แต่ละจัวหวัดได้กำหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PW ) แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง ในเวทีชุดเรียนรู้ที่ 3 อีก 3 เดือนข้างหน้า ต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
88127กรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 ทางกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลางจากกรุงเทพฯ และกรมอนามัยฯเขต 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมฯ เพื่อที่ทางกรมอนามัยฯจะเสนอให้ทางตำบลท่าสองคอนเป็นพื้นที่ต้นแบบ(โมเดลการทำงานระดับประเทศ) และขยายผลการดำเนินงานจัดการขยะในระดับประเทศต่อไป ชึ่งเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานจัดการขยะทางตำบลท่าสองคอนได้นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนงานขยะของตำบลที่ได้ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา และทางสภาฮักแพงเพิ่มเติมกระบวนการหนุนเสริมการทำงานจัดการขยะ ชึ่งตอนนี้ทางตำบลท่าสองคอนมีรูปแบบในการขับเคลื่อนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3 แบบคือ 1)รูปแบบการจัดขยะระดับครัวเรือน 2) รูปแบบการจัดการขยะในงานบุญประเพณี_เทศกาล 3) รูปแบบการจัดการขยะแบบชุมชนกึ่งเมือง_บ้านจัดสรร ชึ่งจะเป็นรูปแบบในการขยายผลการทำงานต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
89128ประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2018-01-042019-05-01วานนี้ 10 ธันวาคม 2560 มีเวทีประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนชุมแชง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ชึ่งมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อดูกรอบ เงื่อนไข เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ปีงบประมาณ 2561 โดยให้แต่ละจังหวัดประเมินภาพรวมการขับเคลื่อนงานในจังหวัดของตนเองเพื่อพิจารณาประกอบตามเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวว่าแต่ละจังหวัดจะเสนอโครงการในระดับไหนบ้าง. ชึ่งในส่วนของจังหวัดมหาสารคามในนาม "สภาฮักแพง"ได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนๆจังหวัดอื่นๆให้เสนอโครงการในระดับที่ 1 จังหวัดเชิงนโยบาย โดยทาง พอช.ได้แบ่งระดับการเสนอโครงการ/ทำงานในปี 2561 ออกเป็น 3 ระดับคือ 1 จังหวัดเชิงนโบาย 2 จังหวัดยุทธศาสตร์ และสุดท้าย 3 ขบวนจังหวัดเอกภาพ (ตามการประเมินเสริมพลังใยแมงมุม) ชึ่งมีแผนในการพัฒนาโครงการของจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 14 ธันวาคม 2560(รวมทุกประเด็น) และจะจัดเวทีกลั่นกรองโครงการร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
90129 เครือข่ายฮักแพงฯ ร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย2018-01-042019-05-01วันที่ 15 ธค. 60 ณ ห้องประชุมจัมปาศรี รพ.มค. เครือข่ายฮักแพงฯร่วมกับนักวิชาการของ รพ.มค.จัดสรุปผลงานวิจัย 2 เรื่องที่มาจากการเปิดประเด็นของฮักแพงฯ และบูรณาการร่วมกันทั้งอำเภอเมืองฯ นับเปนผลงานวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งของการทำงานเครือข่ายได้0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
91130อบต.กุดรัง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท2018-01-042019-05-01วันนี้ 17 ธันวาคม 2560 มีเวทีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและการพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่สภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ชึ่งมติที่ประชุมในการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ทางอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบ้านพอเพียงชนบทเน้นและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ผ่านการขับเคลื่อนงานโครงการจัดการที่ดินแนวใหม่มาก่อนหน้านี้ เพราะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เช่น มีกองทุนออมทรัพย์ในตำบลเพื่อสมทบทุรโครงการในการซ่อมแซมบ้านเรือนสมาชิก มีข้อมูลสมาชิกที่มีบ้านเรือนที่ทรุดโทรมในระดับต่างๆ เป็นต้น จำนวน 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกิ้ง ตำบลหนองปลิง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลกู่สันตรัตน์ ตำบลเขวาไร่ ตำบลกุดรัง ตำบลเลิงแฝก ตำบลหนองแวง ตำบลนาโพธิ์ ตำบลห้วยเตย ตำบลดอนกลาง และตำบลเหล่าดอกไม้.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
92131สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา2018-01-042019-05-01วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประะชุมพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลรูปธรรมสภา ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ที่จะขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ประกอบด้วยแกนนำสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล จากทั้งหมด 14 ตำบล โดยการประชุมในวันนี้ได้ให้ตำบลจัดทำแผนเดิมในปี 2560 และตำบลระดับเอ จากการประเมินความก้าวหน้าสภาองค์กรชุมชนตำบลในปี 2560 ที่ผ่านมา(ที่ยังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ) ได้นำเสนอโครงการที่จะขับเคลื่อนงานในปี 2561 โดยให้เลือกประเด็นการขับเคลื่อนงานเพียง 1 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ชึ่งมีข้อข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญๆคือ ข้อมูลพื้นที่ตามศักยภาพตำบล ข้อจำกัด และแนวทางที่จะขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2561 เสร็จแล้วให้คณะทำงานสภาฮักแพง และกลไกอำเภอให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำงานในประเด็นดังกล่าวตามเกณฑ์เงื่อนไขการเสนอโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเสนอโครงการตามความเหมาะสมของพื้นที่ ดังนี้ 1. ประเด็นพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจทึนชุมชน สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 40,000 บาท จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังไชย ตำบลเหล่า ตำบลเสือโก้ก และตำบลหนองบอน 2. ประเด็นพื้นที่ตำบลรูปธรรมสภา สนับสนุนงบประมาณตำบลละ 30,000 บาท จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองซอน และตำบลโพนทอง โดยให้แต่ละตำบล กลับไปจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของ พอช.และส่งกลับมาให้กับกองเลขาสภาฮักแพงฯ เพื่อนำเข้าพิจารณากลั่นกรองโครงการของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
93132คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 19 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น(สป.สช.7) ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในนาม "สภาฮักแพง" โดยสภาฮักแพง ได้รายงานความจำเป็นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่สภาฮักแพงฯอาสาสมัครตัวเป็นศูนย์ประสานงานดังกล่าวข้างต้น และทางคณะอนุกรรมการฯได้แลกเปลี่ยนและเห็นด้วยที่สภาฮักแพงจะอาสาสมัครเป็นศูนย์ประสานงานฯ โดยขั้นตอนการดำเนินงานต่อจากนี้ไปทาง สป.สช.เขต 7 จะนำผลการลงพื้นที่ประเมินความเป็นไปได้ในวันนี้เข้าเวทีคณะกรรมการเพื่อรับรองและดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการตามระเบียบและเงื่อนไขของการเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
941332018-01-042019-05-0120-22 ธ.ค.60 เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10. ที่อิมแพ็คฟอร์รั่มเมืองทองธานี ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้มาในโควต้า ทีม 5 พลัง โดยได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(20 ธ.ค. เรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ) เพื่อเก็บประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับฆารวาส ที่ตรอบคลุมทุกมิติ ที่ทุกภูมิภาคจะต้องนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
95134สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน2018-01-042019-05-01วันที่ 5 มกราคม 2560 ทีมประสานงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนในการดำเนินงาน ณ บ้านนายพินต์ คำภูเมืองบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพินต์ คำภูเมือง นายวุฒิชัย วงภาพ และนายทองไสย์ ดวงศรี ได้ร่วมกันจัดทำแผน กำหนดจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล ประเด็นการเตรียมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ อย่างต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาหนี้สิน มอบหมายให้ นายสราวุธ ไตรสุ เป็นผู้รับผิดชอบประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาหนี้สิน 2. ปัญหาผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาผู้สูงอายุ 3. ปัญหาเรื่องอาหารไม่ปลอดภัย มอบหมายให้ นายตรีชาพล เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย 4. ปัญหาขยะมูลฝอย มอบหมายให้ นางธัญญลักษณ์ นางละมัย และนายพินต์ คำภูเมือง เป็นผู้ประสานเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย ที่ประชุมได้ กำหนดจัดเวทีสมัชชาสุขภาพบรบือเป็นร่างไว้ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบรบือ โดย จะมอบหมายให้กองเลขานุการ ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ประกอบด้วย 1. ผู้นำท้องที่ เช่น นายอำเภอบรบือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2. ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก อบต. ส.อบต. 3. กลุ่มองค์กรต่างในชุมชน ได้แก่ อสม. อช. 4. รพ.บรบือ 5. รพ.สต. ในอำเภอบรบือ 6. โรงเรียน 7. สภ.บรบือ 8. วัด มอบหมายให้กองเลขานุการในการจัดงาน ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะขึ้นร่วมเสวนา วิธีดำเนินการเสวนาบนเวทีกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาต่างๆ จึงให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัญหาขึ้นเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ดังนี้ 1. ปัญหาหนี้สิน ให้นายสราวุธ ไตรสุ ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ ธกส. กองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ร่วมเสวนา 2. ปัญหาผู้สูงอายุ ให้นางประนอม นายบุญช่วย และนายสถิตย์ สายหยุด ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับ รพ.สต. และประธาน อสม. 3. ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ให้นายตรีชาพลขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง ร่วมกับเภสัชกรจักรกฤษ์ จงกนกพล (หมอต้น) เป็นผู้ร่วมเสวนา 4. ปัญหาขยะมูลฝอย ให้นายพินต์ คำภูเมือง และนางละมัย ขึ้นเสวนาบนเวทีกลาง แล้วมอบหมาย ให้นายบวร วิเศษดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน แล้วสรุปปัญหาทั้ง 4 ประเด็น แล้วขอมติผู้เข้าร่วมเลือกประเด็นปัญหาที่เห็นว่าสำคัญที่สุดมา 1 ปัญหา แล้วเสนอเป็นมติสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจ ปัญหาในด้านต่างๆของแต่ละประเด็น และร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขและหาวิธีป้องกันในอนาคตต่อไป เวทีต่อไปหลังจากการประชุมวันนี้ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทีมจัดเวทีเสวนาสมัชชาสุขภาพบรบือ จะได้ประชุมจัดแผนเพื่อเตรียมข้อมูลกับผู้รับผิดชอบปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาออกมาและให้ การจัดงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียน เชิญท่านผู้มีรายชื่อรับผิดชอบปัญหาทั้ง 4 ประเด็น ได้มาเตรียมข้อมูลอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ส่วนสถานที่ประชุม นายทองใสย์ ดวงศรี จะประสานอีกทีนะครับ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
96135 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุข2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 มกราคม 2560 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคามร่วมมือกับผู้นำชุมชนบ้านลาดและรพ.สต.ศรีสุขประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณวัดโพธิ์ศรีบ้านลาดโดย มีแผนงานที่จะทำร่วมกันคือการเก็บข้อมูลขยะของหมู่บ้านและการอบรมการนำเศษหนังไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ทีมฮักแพงจะช่วยประสานวิทยากรที่มีความรู้ไปให้ชุมชน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
97136ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-019 ม.ค.60 ที่สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กัทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมกระบวนกร,ทีมกองเลขา และทีม สกว.เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๐ โดยให้ทีมเลขานุการแต่ละประเด็นงาน ได้สรุปผลการเคลื่อนงานที่ผ่านมา และดูเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการทำงาน ร่วมกันในปี ๒๕๖๐ ด้วย พร้อมกันนี้ มีข้อเสนอให้แต่ละประด็นงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ได้เตรียมการขับเคลื่อนกลไกระดับอำเภอและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพ เป็นการเคลื่อนงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของพื้นที่ ตามความเหมาะสม ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
98137ประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ2018-01-042019-05-0113 ม.ค. 2560 ที่ห้องประชุมหนองบ่อ กศน.บรบือ ประชุมกลไกอำเภอบรบือ (ชุดเล็ก) เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ ในประเด็น 1.ความปลอดภัยทางอาหาร 2.ผู้สูงอายุ 3.ขยะ 4.หนี้สิน ซึ่งกลไกอำเภอชุดเล็กได้แบ่งภาระกิจในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเด็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ม.ค.และจะจัดสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือในวันที่ 30 ม.ค.นี้..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
99138สภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทำ MOU ระหว่าง กับขบวนจังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-0124 ม.ค.60 ณ สวนซุมแซง อาศรมครูต้อย บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการจัดทำการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อน ตำบลรูปธรรม กับ พอช.ภาคอีสาน และสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล กับขบวนจังหวัดมหาสรคาม ซึ่งได้ใช้งบฯ ปี 60 จาก พอช. ทั้งนี้ทุกตำบลต้องขับเคลื่อนในตำบล แบพหุภาคี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
100139สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 42018-01-042019-05-0126 ม.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอแกดำ จัดประชุมกลไกคณะทำงานอำเภอครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำตัวแทนตำบลๆละ 5 คน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯจังหวัด โดยมีเนื้อหาสาระของการประชุมที่สำคัญๆคือ 1.ทบทวนข้อสรุปของการประชุมกลไกอำเภอในครั้งที่ผ่านมา 2. การออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ เพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพอำเภอ ได้แก่ 2.1 กองเลขาสภาฮักแพงฯอำเภอ จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณมาวิน(หัวหน้ากองเลขาฯ) รองเฉลิมชัย คุณประนอม ผอ.รพ.สต.ศิริชัย และคุณวัลลภ 2.2 คณะกรรมการสภาฮักแพงฯอำเภอแกดำ มีคุณพ่อสุรินทร์ เป็นประธาน นายกเกียงไกร(อบต.หนองกุง)เป็นรองประธาน และตัวแทนจากแต่ละตำบลๆละ 5 คนเป็นคณะกรรมการ 3.การคัดเลือกประเด็น นโยบายสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนงานของพื้นที่อำเภอแกดำ จากทั้งหมด 8 ประเด็น ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็นในการขับเคลื่อนงานของอำเภอ อันดับที่ 1 ประเด็นขยะ 2. ไข้เลือดออก 3.เด็กและเยาวชน(ปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร) 4.เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย /และที่ประชุมเลือกประเด็นขยะในการขับเคลื่อนงานเป็นภาพรวมของพื้นที่ในปี 2560 ที่ทุกตำบลและระดับอำเภอต้องขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 4. ศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ ใช้สำนักงาน สสอ.หลังเก่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และในระดับตำบล ทั้ง 5 ตำบลใช้ สำนักงานท้องถิ่น/ เทศบาล และ รพ.สต. เป็นหน่วยในการประสานงานของสภาฮักแพงฯระดับตำบล.....0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม