แสดง 61 ถึง 80 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
61100ประชุมกองเลขาสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ2018-01-042019-05-01เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมกองเลขาสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบรบือ มีผู้เข้าร่วม 12 คน ซึ่งมีประเด็นพูดคุย ดังนี้ 1.เตรียมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 8 กันยายน ที่จะถึงนี้ ในประเด็นสรุปการทำงานการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของพื้นที่ตำบลต่างๆที่ สภาฮักแพงฯ ลงไปหนุนเสริม กับ อบต. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ตำบล 2.เสนอรายชื่อคณะทำงานทั้ง 15 ตำบลละ 2 คน ที่จะเข้าร่วมระดมแนวทางจัดทำแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3.การประชุมใหญ่คณะทำงานทั้ง 15 ตำบล ในวันที่ 15 กันยายน 2560 หลังจากได้แนวทางการทำงานจากเวทีประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยคณะทำงาน และตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอบรบือ ที่ประจำ ศรช.แต่ละตำบล จะลงพื้นที่ตำบลประสานแผนการทำงานการจัดการขยะในชุมชน ร่วมกับ อบต. ผู้นำท้องที่ อสม. ทสม. รพ.สต. บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ตำบลไปพร้อมๆกัน 4.เทศบาลตำบลบรบือ ร่วมกับวัดบรบือ เชิญร่วมผ้าป่าขยะ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ใครมีขยะนำมาร่วมกิจกรรมได้ และเชิญ สภาฮักแพงฯ บรบือเข้าร่วมงานดังกล่าว 5.ออกแบบเกณฑ์การประเมิน และให้คะแนน แล้วตัดเกรดสภาองค์กรชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีการระดมเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนน ออกมาดังนี้ 1.บทบาทแกนนำ - มีความเข้าใจใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 - มีการเชื่อมประสานภายในองค์กร และการเชื่อมกับองค์กรภาคีภายนอก - มีโครงสร้างและบทบาทคณะทำงานที่ชัดเจน 2.มีรูปธรรมในพื้นที่ - มีกลุ่มอาชีพที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ - มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เกิดการขยายผลต่อไปได้ 3.ระบบเอกสาร - มีบันทึกการประชุม - มีแฟ้มเอกสาร - มีระบบการเงินและบัญชีที่ชัดเจน 4.การจัดการตนเองได้ - สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณะในตำบลได้ - มีกระบวนการจัดการไปสู่การพึ่งตนเองได้ แล้วคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ทั้ง 8 คน ที่ลงไปประเมินสภาองค์กรชุมชน ในอำเภอบรบือและอำเภอนาเชือกก็ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ประเมิน แล้วตัดเกรดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ และจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ในระดับจังหวัด เพื่อให้คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคามรับรองผลการประเมินและจะเชิญตัวแทนแต่ละสภาองค์กรชุมชนมารับทราบผลการประเมินต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
62101เวที “ ระดมแนวทางการจัดแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ”2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดเวที “ ระดมแนวทางการจัดแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอ ” ณ ห้องประชุมชื่นชม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในเวทีจะเป็นการประชุมนำเสนอผลการติดตามสถานการณ์ดำเนินงานจัดการขยะระดับตำบล โดย คณะทำงานกระบวนกรสภาฮักแพง ฯ โดย 1.นายอุดร นามษร 2. นายบวร วิเศษดี 3. นายทานตะวัน สิงห์แก้ว และ 4. นางสาวนุจนาด โฮมแพน โดยมีนายเรืองเดช โพธิ์ศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นมีการนำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพของจังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงบ่ายมีการประมวลผลการประชุมและแนวทางการจัดทำแผนงานจัดการขยะแบบมีส่วน ร่วมในระดับอำเภอ 3 ปี โดย นายสุเมธ ปานจำลอง สุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานร่วมกันและนัดหมายการจัดทำแผนงานจัดการขยะแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
63102สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ บ้านบ่อทอง ม.10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง 2018-01-042019-05-01วันนี้ 9 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิถีอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ บ้านบ่อทอง ม.10 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ในเวทีจะเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีอาหารปลอดภัยของชุมชน ในมุมของฐานผู้ผลิต ที่มีพื้นฐานในการทำเกษตรอินทรีย์ดั้งเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของการทำน้ำหมักในการฆ่าเพลี้ย แมลง จากสูตรสมุนไพรต่างๆ ด้วย และในมุมของฐานด้านการตลาด ที่มีความสนใจอยากทำตลาดอาหารปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งมีสมาชิกแม่ค้า ประมาณ 20 ราย โดยนำเอาวัตถุดิบที่มาจำหน่ายจากสิ่งที่ตนผลิต เหลือกินก็นำมาขาย นั่นเอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
64103ประชุมเยี่ยมยามถามข่าวการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-042019-05-01อีกหนึ่งภารกิจงานของสภาฮักแพงฯวันนี้ 9 กันยายน 2560 มีการจัดประชุมเยี่ยมยามถามข่าวการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนวิถีเกษตรพอเพียง คุณพ่อธีระศักดิ์(ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลิง) บ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลๆละ 5 คน ได้แก่ ต.หนองปลิง ต.ดอนหว่าน ต.หนองโน และ ต.แวงน่าง ชึ่งมีกระบวนการในการประชุมคือ การชี้แจงเป้าหมายความสำคัญในการติดตามเยี่ยมยามถามข่าว และมีการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามความคืบหน้าการทำงานที่ผ่านมาหลังจากได้มีการประเมินความก้าวหน้าในครั้งที่แล้ว หลังจากนั้นให้พี่น้องได้กรอกแบบฟอร์มการติดตามการทำงานต่างๆ ชึ่งทำให้คณะทำงานสภาฮักแพงได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของแต่ละตำบลในปี 2561 ต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
65104สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ไปร่วมจัดการขยะในงานบุญ ที่วัดปัจฉิมทัศน์2018-01-042019-05-01วันนี้ 10 กันยายน 2560 ที่วัดปัจฉิมทัศน์ มีงานบุญเทศน์เข้าพรรษา สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม ไปร่วมจัดการขยะในงานบุญด้วย มีญาติธรรมจำนวนมากมาทำโรงทานกัน จำนวน 100 โรง ปริมาณ ขยะ มีไม่มากนัก ซึ่งแสดงว่า พี่น้อง ญาติธรรม มีความตระหนักในเรื่องของขยะ มากขึ้น นอกจากเด็กๆจะช่วยจัดการขยะ ในงานบุญแล้ว ยังมีจิตอาสาช่วยงานทางวัด อีกด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
66105ติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม2018-01-042019-05-01สำหรับภารกิจงานของสภาฮักแพงฯอีกหนึ่งวันในวันนี้ (10 กันยายน 60) การติดตามเยี่ยมยามถามข่าวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวา(เจ้าภาพ) ต.ห้วยแอ่ง ต.ท่าตูม ต.โคกก่อ และ ต.เกิ้ง จำนวน 25 คน โดยทางคณะทำงานสภาฮักแพงฯได้แบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานหลังจากการติดตามประเมินผลในครั้งที่ผ่านมา ทำให้คณะทำงานสภาฮักแพงฯได้รับรู้ความเคลื่อนไหวการทำงานในระยะผ่านมาของแต่ละสภา และมีข้อเสนอแนะต่อแนวทางหนุนเสริมการทำงานร่วมกันในปี 25610000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
67106สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับแกนนำคณะทำงานสภาฮักแพงฯระดับอำเภอ จัดเวทีประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันนี้ 11 กันยายน 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับแกนนำคณะทำงานสภาฮักแพงฯระดับอำเภอ จำนวน 10 ทีม ได้จัดเวทีประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคามรวม 78 ตำบล ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยที่ประชุมให้แกนนำสภาฮักแพงแต่ละอำเภอ รายงานสถานการณ์/วิธีการและกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการทำงานภาพรวมของแต่ละสภาในระดับอำเภอ พร้อมเหตุการณ์การแก้ไขปัญหาที่สำคัญๆในพื้นที่ตำบล ชึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดกลางของจังหวัดมหาสารคาม และได้จัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภาตามตัวชี้วัดกลางของจังหวัด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับตำบลและระดับอำเภอในปี 2561 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
68107สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง ร่วมกับ อบต.สันป่าตอง จัดเวทีระดมความคิดเห็นพี่น้องแกนนำตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 15 กันยายน 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตอง ร่วมกับ อบต.สันป่าตอง จัดเวทีระดมความคิดเห็นพี่น้องแกนนำตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร/จนท.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพทั้ง 12 หมู่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวทางเพื่อจัดทำเป็นแผนการทำงานของแต่ละชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสภาองค์กรชุมชน 5 ด้านร่วมกันคิอ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจการสภา ทำให้วันนี้สภาองค์กรชุมชนตำบลสันป่าตองมีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นของตนเอง(ฉบับของสภา). ชึ่งหลังจากวันนี้ทางแกนนำสภาจะรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารแผนงานให้มีความสมบูรณ์ที่สุด และส่งแผนงานนี้ให้กับ อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
69108สภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่น จัดเวทีประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น2018-01-042019-05-01วันนี้ 16 กันยายน 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่น จัดเวทีประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต. ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพทั้ง 10 หมู่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งคณะทำงานสภาฮักแพงฯได้ชี้ให้เห็นความจำเป็น/ความสำคัญในการมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นแผนงานของสภาเองควบคู่ไปกับแผนงานของอบต. โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลภารแอ่นได้มีการจัดทำแผนงานมาเสนอที่ประชุมแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ที่ประชุมจึงได้เสนอแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันของทั้ง 10 หมู่บ้านใน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ของสภาองค์กรชุมชน ชึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานแกนนำสภาองค์กรชุมชนจะจัดทำเป็นชุดเอกสารแผนงานของสภา และเชื่อมโยงเข้าสู่แผนงานของอบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
70109สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กกลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเด็กกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นส่องเหนือ ส่องใต้ ไปร่วมจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดศรีสวัสดิ์ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 17 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กกลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเด็กกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นส่องเหนือ ส่องใต้ ไปร่วมจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดศรีสวัสดิ์ วันนี้มีญาติธรรมมาทำโรงทานประมาณ150 โรง ซึ่งมีปริมาณมาก แต่ปริมาณขยะ กลับไม่มากตาม ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าผู้คนตระหนักในการสร้างขยะมากขึ้น 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
71110สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560.2018-01-042019-05-0120 ก.ย.60 ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมสามัญสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560. มีการรับรองการจดแจ้งจัดตั้งสภาฯใหม่ ในปี 2560 จำนวน 30 สภา และรับรองการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล ที่มีความก้าวหน้า แต่ละระดับดังนี้. 1.ระดับ A มีความก้าวหน้า. จำนวน 16 สภา 2.ระดับ B มีพัฒนาการที่ดี. จำนวน 30 สภา 3.ระดับ C มีการพัฒนาค่อนข้างดี จำนวน 23 สภา 4.ระดับ D มีการพัฒนาที่ต้องปรับปรุง 9 สภา และรับรองผู้แทนสภาฯระดับจังหวัดเข้าประชุมสภาฯระดับชาติ ได้แก่ 1. นายเดชอนันต์ พิลาแดง 2. นายศักดา นามโยธา ในช่วงบ่ายมีเวทีเสวนาหัวข้อ"สปสช.และ พอช.กับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชน"และมีการระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน ระหว่าง ปี2561-2563 ในการเสริมสร้างความของสภาองค์กรชุมชนตำบลให้เป็นสภาแห่งความฮักแพง เพื่อเบิ่งแงง คนมหาสารคามให้มีความสุข ตลอดไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
72111สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมแก่ อปท ที่มีการจัดการกำจัดขยะด้วยตนเอง2018-01-042019-05-01วันนี้ 22 กย 60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมแก่ อปท ที่มีการจัดการกำจัดขยะเอง ให้มีความรู้เพื่อจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ภายใต้โครงการเมืองสะอาดสวยใสไร้มลพิษ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสเน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน จังหวัดมหาสารคามมีสถานที่จัดการขยะ 35 แห่งถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง (ทต เชียงยืน). ฝั่งกลบมีการควบคุม 6 แห่ง ไม่ฝั่งกลบ 28 แห่ง มีเตาเผาขยะ 3 แห่ง ยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
73112สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และหาแนวทางหนุนเสริมความเข้มแข็งของกลไกอำเภอ 2018-01-042019-05-019 ตุลาคม 2560 สภาฮักแพงฯ จัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และหาแนวทางหนุนเสริมความเข้มแข็งของกลไกอำเภอ ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 60 คน ชึ่งเป็นเวทีจูนแนวคิดการทำงานขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันในนาม "สภาฮักแพง" ให้ตรงกันของทีมงาน โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกันผ่าน "ประเด็น ท่านเริ่มทำงานจิตอาสาตั้งแต่ เมื่อไหร่ อย่างไร และสิ่งที่ท่านประทับใจจากการทำงาน" หลังจากนั้นให้จับคู่ความสัมพันธ์ในการทำงาน และจับกลุ่มที่มีความเหมือนกันผ่านประเด็นการทำงานจิตอาสาที่ท่านประทับใจ : ช่วงบ่าย ระดมภารกิจบทบาทหน้าที่การทำงานของกระบวนกร/ผู้ประสานงานอำเภอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สุดท้ายของเวทีการประชุม มีภารกิจมอบหมายภารกิจการทำงานร่วมกันของสภาฮักแพง คือ 1)การสรุปบทเรียนการทำงานของกลไกอำเภอที่ได้มีการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา 2) แผนงานของกลไกอำเภอในระยะต่อไปจะเดินต่ออย่างไร และ 3) แผนการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ 4PW จะดำเนินอย่างไรต่อ.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
74113สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง จัดเวทีทบทวนกลไกการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 13 ตุลาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนบรบือ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง จัดเวทีทบทวนกลไกการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดงที่ครบวาระ ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำกลุ่มอาชีพสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอบรบือ ชึ่งที่ประชุมได้มีการทบทวนสมาชิกสภาในแต่ละหมู่บ้านรวม 20 หมู่ และการคัดเลือกกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบลชุดใหม่ โดยที่ประชุมคัดเลือกนายสมสี เทพสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกุง เป็นประธานคนใหม่ พร้อมทีมงาน ชึ่งการประชุมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนแดง ที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพรบ.สภาองค์กรชุมชนต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
75114 สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีการประเมินผลแบบเสริมพลัง ในการดำเนินงาน2018-01-042019-05-0118 ต.ค.60 ที่สวนซุมแซง บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้จัดเวทีการประเมินผลแบบเสริมพลัง ในการดำเนินงานของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งเป็นการแสวงหาวิธีการทำงานที่ดีขึ้น และทบทวนกระบวนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ในข้อที่คิดว่าได้คะแนนต่ำสุดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
76115“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล”2018-01-042019-05-01“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ภายใต้สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยใช้ชื่องานว่า “การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมหนองบ่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน มาจากตัวแทนคณะทำงานตำบลละ 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบรบือ สถานีตำรวจภูธรบรบือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ นายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แบบบรณาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอจากการสรุปบทเรียน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้ อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ กล่าวแนะนำสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ชักชวนพี่น้องคนบรบือ มาช่วยกันดูแลบ้านเมือง มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียกตัวเองว่า “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” กิจกรรมก็มีหลายอย่าง ทำเรื่องเด็กเยาวชน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เราอยากเห็นคนมหาสารคามพึ่งตนเองได้ พึ่งพาซึ่งกันและกัน สภาพการณ์แบบนี้มันหายไปแล้ว ต่อมากล่าวถึงการรวมตัวของกลไกแต่ละอำเภอ ยกตัวอย่าง เช่น กลไกอำเภอยางสีสุราช, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอวาปีปทุม แต่ที่รวมกันยังไม่ได้คือ อำเภอเชียงยืน การรวมตัวกันเรียก “ภาคประชาสังคม” ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ไม่มีอำนาจ มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่มีใครสั่ง ใจสั่งมา ส่วนแหล่งงบประมาณได้มาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำเรื่องการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ประธานในที่ประชุม (ตัวแทนนายอำเภอบรบือ) กล่าวถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ใช้สารเคมีมากในที่นา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอฝากเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร, เรื่องการจัดการขยะ คงได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่มันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน อยากให้พวกเราร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอบรบือให้ประสบผลสำเร็จ อ.พุธ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวในนามเจ้าของสถานที่ว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องของสภาฮักแพงฯ พอได้ย้ายมาที่ กศน.บรบือ จึงได้ทราบว่ามหาสารคามมีการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะ ได้ร่วมกับสภาฮักแพง ฯ อำเภอบรบือ มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย,เรื่องผู้สูงอายุ ทาง กศน.บรบือ ยินดีให้การสนับสนุนในทุกประเด็น นายบวร วิเศษดี ให้โจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบคำถามดังนี้ 1. ท่านคาดหวังอะไรกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างไร 2. ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง 4. ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน ตัวแทน สภ.บรบือ มีคำถามในที่ประชุม ว่าการออกกฎหมายควบคุมการเก็บเมล็ดพันธุ์/ธัญญาหาในท้องถิ่น เป็นจริงหรือไม่ การสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในชนบท ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหาดินเสื่อม นายบวร วิเศษดี ตอบว่า ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาจะทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เดือนร้อน แต่ได้ยินข่าวว่าจะถอนกฎหมายตัวนี้แล้ว เนื่องจากขัดหลักการพึ่งตนเอง กฎหมายการผูกขาด แต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันและมีหน่วยงานราชการรับรอง ถือไม่ผิด ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าแบ่งทุกข์ให้คนอื่น และเรื่อง Community sent of love (สำนึกรักชุมชน) ชุมชมควรมีการจัดการตนเอง เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำจัดขยะด้วยตนเองโดยการทำลายทีละเล็กละน้อย จะไม่ทำให้มีควันมาก (ถ้ามีเตาเผาขยะเล็ก ๆ ทุกครัวเรือนน่าจะดี) นายบุญกว้าง ประดับคำ ฝากถึงทีมงานสมัชชาสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดสังคม (ที่สามารถทำประโยชน์แก่สังคม) ที่ประชุมเสนอเวทีครั้งต่อไปให้แต่งคำขวัญมาประกวดกัน คำขวัญในเรื่องสุขภาพของคนบร •ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร อยากเห็นบรบือเมืองสะอาด น่าอยู่ สุขภาพดี ปลอดสารเคมี มีแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจดี คนมีสำนึก มีคุณธรรม ศูนย์นำแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ •จะทำอย่างไร ให้ฝันเป็นจริง (แนวทาง ปี 2561) 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือน(ตัวเอง)สร้างต้นแบบ 4. สร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 5. หยุดใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล •ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ (ตามประเด็นงาน) 2. ต้องไปรณรงค์เชิญชวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 3. ขยายผล 1 ต่อ 5 คน (แกนนำชุมชนในพื้นที่) 4. ประสานงานภาคีในท้องถิ่น เช่น อบต., รพ.สต., ท้องที่, ท้องถิ่น, วัด, บ้าน, โรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ช่วงบ่ายได้ระดมแนวทางในการทำงานในพื้นที่ตำบล ออกมา มีดังนี้ 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือนตนเอง สร้างต้นแบบ 4. สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น 5. หยุดการใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล ได้แนวทางการทำงานแล้ว แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 15 ตำบล ให้ครู กศน. เข้าประจำตำบล แล้วช่วยกันระดมแผนตามแนวทางออกมาว่าแต่ละตำบลจะทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้บรบือน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย แล้วได้แผนงานปี 2561 ที่จะนำลงไปทำการขับเคลื่อนภายในตำบลของตนเองต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
77116“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล”2018-01-042019-05-01“สมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ เคลื่อนงาน การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ลงสู่พื้นที่ตำบล” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ ภายใต้สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม อำเภอบรบือ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยใช้ชื่องานว่า “การจัดการขยะ พื้นที่อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมหนองบ่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ (กศน.บรบือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน มาจากตัวแทนคณะทำงานตำบลละ 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบรบือ สถานีตำรวจภูธรบรบือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ นายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่แบบบรณาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานแบบมีส่วนร่วมระดับอำเภอจากการสรุปบทเรียน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้ อ.ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ กล่าวแนะนำสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ชักชวนพี่น้องคนบรบือ มาช่วยกันดูแลบ้านเมือง มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียกตัวเองว่า “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” กิจกรรมก็มีหลายอย่าง ทำเรื่องเด็กเยาวชน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เราอยากเห็นคนมหาสารคามพึ่งตนเองได้ พึ่งพาซึ่งกันและกัน สภาพการณ์แบบนี้มันหายไปแล้ว ต่อมากล่าวถึงการรวมตัวของกลไกแต่ละอำเภอ ยกตัวอย่าง เช่น กลไกอำเภอยางสีสุราช, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอวาปีปทุม แต่ที่รวมกันยังไม่ได้คือ อำเภอเชียงยืน การรวมตัวกันเรียก “ภาคประชาสังคม” ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ไม่มีอำนาจ มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้ในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่มีใครสั่ง ใจสั่งมา ส่วนแหล่งงบประมาณได้มาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำเรื่องการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอบรบือ ประธานในที่ประชุม (ตัวแทนนายอำเภอบรบือ) กล่าวถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ใช้สารเคมีมากในที่นา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ขอฝากเรื่องการปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร, เรื่องการจัดการขยะ คงได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่แค่ส่วนราชการแต่มันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน อยากให้พวกเราร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอบรบือให้ประสบผลสำเร็จ อ.พุธ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวในนามเจ้าของสถานที่ว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องของสภาฮักแพงฯ พอได้ย้ายมาที่ กศน.บรบือ จึงได้ทราบว่ามหาสารคามมีการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะ ได้ร่วมกับสภาฮักแพง ฯ อำเภอบรบือ มีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย,เรื่องผู้สูงอายุ ทาง กศน.บรบือ ยินดีให้การสนับสนุนในทุกประเด็น นายบวร วิเศษดี ให้โจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตอบคำถามดังนี้ 1. ท่านคาดหวังอะไรกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างไร 2. ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร 3. จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริง 4. ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน ตัวแทน สภ.บรบือ มีคำถามในที่ประชุม ว่าการออกกฎหมายควบคุมการเก็บเมล็ดพันธุ์/ธัญญาหาในท้องถิ่น เป็นจริงหรือไม่ การสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนในชนบท ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหาดินเสื่อม นายบวร วิเศษดี ตอบว่า ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาจะทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เดือนร้อน แต่ได้ยินข่าวว่าจะถอนกฎหมายตัวนี้แล้ว เนื่องจากขัดหลักการพึ่งตนเอง กฎหมายการผูกขาด แต่เกษตรกรรวมกลุ่มกันและมีหน่วยงานราชการรับรอง ถือไม่ผิด ร.ต.อ. คมเดช ไชยเดือน เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าแบ่งทุกข์ให้คนอื่น และเรื่อง Community sent of love (สำนึกรักชุมชน) ชุมชมควรมีการจัดการตนเอง เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำจัดขยะด้วยตนเองโดยการทำลายทีละเล็กละน้อย จะไม่ทำให้มีควันมาก (ถ้ามีเตาเผาขยะเล็ก ๆ ทุกครัวเรือนน่าจะดี) นายบุญกว้าง ประดับคำ ฝากถึงทีมงานสมัชชาสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดสังคม (ที่สามารถทำประโยชน์แก่สังคม) ที่ประชุมเสนอเวทีครั้งต่อไปให้แต่งคำขวัญมาประกวดกัน คำขวัญในเรื่องสุขภาพของคนบร •ท่านฝันอยากเห็นอำเภอบรบือเป็นอย่างไร อยากเห็นบรบือเมืองสะอาด น่าอยู่ สุขภาพดี ปลอดสารเคมี มีแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจดี คนมีสำนึก มีคุณธรรม ศูนย์นำแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ •จะทำอย่างไร ให้ฝันเป็นจริง (แนวทาง ปี 2561) 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือน(ตัวเอง)สร้างต้นแบบ 4. สร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 5. หยุดใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล •ท่านจะมีบทบาทอย่างไรต่องานสมัชชาสุขภาพอำเภอบรบือ 1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ (ตามประเด็นงาน) 2. ต้องไปรณรงค์เชิญชวนผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 3. ขยายผล 1 ต่อ 5 คน (แกนนำชุมชนในพื้นที่) 4. ประสานงานภาคีในท้องถิ่น เช่น อบต., รพ.สต., ท้องที่, ท้องถิ่น, วัด, บ้าน, โรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ช่วงบ่ายได้ระดมแนวทางในการทำงานในพื้นที่ตำบล ออกมา มีดังนี้ 1. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทำงาน 3. ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นที่ครัวเรือนตนเอง สร้างต้นแบบ 4. สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น 5. หยุดการใช้สารเคมี ทำเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 6. ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำไปขยายผล ได้แนวทางการทำงานแล้ว แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 15 ตำบล ให้ครู กศน. เข้าประจำตำบล แล้วช่วยกันระดมแผนตามแนวทางออกมาว่าแต่ละตำบลจะทำกิจกรรมอะไร เพื่อให้บรบือน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย แล้วได้แผนงานปี 2561 ที่จะนำลงไปทำการขับเคลื่อนภายในตำบลของตนเองต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
78117เวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์2018-01-042019-05-01วันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ถนนร้อ ยเอ็ด – วาปีปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์ ในเวทีนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องอาหารปลอดภัย เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ บทบาทของ กขป. ๗ ใน การ เสริมสร้างสุขภาพ ให้กับ ประชาชน “ โดย นางจิรภา ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ( กขป. ๗ ) และ ประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย กขป. ๗ จากนั้นมี เสวนาเรื่อง “สถานการณ์และความรู้ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย“ โดย : ดร.ทน.พญ.มัณฑนา มิตรชัย กรรมการ กขป. ๗ นายสุเมธ ปานจำลอง กรรมการ กขป. ๗ และดร.ไพทูรย์ พรหมเทศ กรรมการ กขป. ๗ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะให้ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารปลอดภัย ผลงาน การศึกษาทางวิชาการเกี่ย วกับอาหารปลอดภัย การกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะแลกเปลี่ย นข้อมูล ในกลุ่มย่อยรายจังหวัด ความเห็นจากกลุ่มย่อย แต่ละจังหวัดมีดังนี้ Mapping กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ข้อเสนอ แนวทางในการสร้าง และขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัด ถ้ามีอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ข้อเสนอ แนวทางในการสร้างเครือข่าย ในระดับเขต ๔ จังหวัด ข้อเสนอ ในการขยายผลการทำงานของพื้นที่รูปกรรมที่ดำเนินการอยู่ และข้อเสนอ กิจกรรม/ โครงการพื้นที่รูปธรรม ที่สนใจจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการระดมกลุ่มย่อย จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ กขป. ๗ และจะใช้ข้อมูล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
79118900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2018-01-042019-05-01900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเตรียมฯจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 มีการประชุมย่อยเตรียมเวทีสมัชชาจังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพงเข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดงาน สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 10 ที่ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
80119ทีม 5 พลัง ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน2018-01-042019-05-017 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม