แสดง 41 ถึง 60 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
4180สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.แก่งแก ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ์และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนขยายผล2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ อบต.แก่งแก ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการ์และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนขยายผล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกุง ม.4 บ้านหัวขัว ม.8 บ้าน และ ม.2 ณ ห้องประชุม อบต.แก่งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. แกนนำชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายผล เจ้าหน้าที่ พอช.และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานขยะ ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระดับตำบลและชุมชนต้นแบบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน เช่น กองทุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะรายครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และมีแนวทางการเคลื่องานต่อร่วมกัน เช่น การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำข้อบัญญัติตำบลในประเด็นการจัดเก็บค่าบริการขยะตามจำนวที่ทิ้ง(กก.ละ 15 บาท) และการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะให้กับชุมชน โดยสภาฮักแพงฯจะหนุนงานฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชน ระดับตำบล.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4281สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ลงปรึกษาหารือ กับตัวแทนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ลงปรึกษาหารือ กับตัวแทนคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน โดยมีประเด็นพูดคุยกัน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.ติดตามประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ (เก็บตก) โดยทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม อำเภอบรบือ ได้ข้อสรุปในการปรึกษาหารือ คือ ให้มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือชุดใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพราะไม่มีการประชุมและไม่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวมานานแล้ว 2.การจัดการขยะมูลฝอย โดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้ปรึกษาหารือกันกับตัวแทนคณะทำงาน ดังนี้ •ทบทวนเป้าหมาย หมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ ซึ่งมีหมู่บ้านนำร่อง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนางเลิ้ง บ้านหนองเรือ บ้านป่ารังหนา บ้านหัวเข่าแตก •ปัญหาอุปสรรค คือ การดำเนินงานหมู่บ้านนำร่องยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะยังติดในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนขยะ ขยะอันตรายเก็บแล้วไม่มีที่นำไปทำลาย และปัญหาขยะจรจากหมู่บ้านอื่นนำมาทิ้งในเขตป่าของตำบลหนองเรือ •แผนงานต่อไป คณะทำงานตำบลหนองเรือ จะสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถาม และภายในเดือนธันวาคม 2560 คณะทำงานตำบลหนองเรือ จะลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน ดูสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่จริง แล้วมาจัดเวทีระดับตำบล นำคณะกรรมหมู่บ้านนำร่อง มาปรึกษาหารือ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) เพื่อให้ได้บทเรียนเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย ขยายให้ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ครบทั้งตำบล •สิ่งที่คณะทำงานตำบล ต้องการให้ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงมาหนุนเสริม คือ ต้องการให้มาช่วยให้ความรู้การจัดการขยะกับชาวบ้านแบบจับเข่าคุย ง่ายๆ ไม่ต้องเป็นวิชาการ เพื่อให้ชาวบ้านนำไปปฏิบิติได้จริง อยากให้ทีมวิทยากรมาช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพราะฝึกการจัดการขยะตั้งแต่เด็ก จะฝึกง่าย และเด็กจะไปบอกต่อกับพ่อแม่และเพื่อนๆนั่นเอง และสุดท้ายอยากให้มาช่วยถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน มีส่วนร่วมตำบลหนองเรือ ให้ออกมาเป็นเอกสาร ให้หมู่บ้านขยายอื่นๆ นำไปใช้ได้ต่อไป นี้คือ ภาพปัญหาขยะ จากทั่งคนในชุมชน และขยะจรนำมาทิ้ง ข้างถนนสายบ้านโนนทอง ออกไป อบต.โนนราษี ป้าย อบต.โนนแดง เอามาปักห้ามทิ้ง ขยะ ก็ยังเหมือนเดิม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4382สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมเยือน พูดคุยร่วมกับ อบต.เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมเยือน พูดคุยร่วมกับ อบต.เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรียนการเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบนำร่อง และชุมชนระหว่างเวลา 11.00-12.30 น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูล และทีมฮักแพงฯ ในกาลนี้ ทาง อบต. ได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน 21 หมู่ พร้อมทั้งมีการมอบถังคัดแยกขยะอันตราย แก่ชุมชนทั้ง 21 ชุมชนด้วย ผลในการพบปะ พูดคุย ได้รับรู้การทำงานที่เกิดขึ้นในระดับตำบลและชุมชนต้นแบบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน เช่น การประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำกองทุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะรายครัวเรือน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และมีแนวทางการเคลื่อนงานต่อร่วมกัน เช่น การอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ให้กับชุมชน และการเพิ่มมูลค่า รายได้จากขยะรีไซเคิล โดยต้องให้สภาฮักแพงฯหนุนงานฝึกอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชน ระดับตำบลต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4483กองเลขาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพได้มีการพบปะ ประชุมกันที่บ้านสวนซุมแซง 2018-01-042019-05-01 7 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทีมกองเลขาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพได้มีการพบปะ ประชุมกันที่บ้านสวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทระวิชัย จ.มหาสารคาม มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการมีเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น เช่น ประเด็นขยะ ประเด็นอาหารปลอดภัย และ ประเด็นผู้สูงอายุ และรายการวางแผนปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งผลในการหารือได้แนวทางการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4584ถอดบทเรียนกระบวนกร สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม2018-01-042019-05-01วันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม ได้จัดเวทีถอดบทเรียนกระบวนกร ในเรื่องของการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทระวิชัย จ.มหาสารคาม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4685ผึ้งน้อยรณรงค์คัดแยกขยะ2018-01-042019-05-0112 สิงหาคม 60 วันแม่ของเรา กลุ่มเยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม ได้ไปทำกิจกรรมการรณรงคการคัดแยกขยะที่วัดอภิสิทธิ์ มีโรงทานประมาณ 50 โรงทาน ทางผู้ทำโรงทานให้ความร่วมลดกล่องโฟมไดประมาณ 80% และมีกรรมการชุมชนร่วมด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4786สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคามจัดการขยะในโรงทานที่วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2018-01-042019-05-01วานที่ 19 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม (โรงเรียนผดุงนารี) มาร่วมจัดการขยะในโรงทานที่วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวัดนี้ ได้รับความร่วมมือกับทางวัดและชุมชนดีมาก คือ ภายในงานจะไม่มีกล่องโฟมเลย ขยะในงานส่วนใหญ่จะเป็นแก้วน้ำ และขวดพลาสติก เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชมได้มีการประสานกับญาติโยที่จะมาทำโรงทานให้งดใช้ภาชนะโฟมโดยเด็ดขาด และทางวัดได้จัดเตรียมถ้วยชามจากวัด ไว้ให้ใส่อาหาร0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4887สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชน ชุมชนส่องเหนือร่วมคัดแยกขยะในโรงทาน ที่วัดอุทัยทิศ2018-01-042019-05-01วันนี้ 20 สิงหาคม 2560 ที่วัดอุทัยทิศ ได้มีการจัดเทศน์เข้าพรรษา ในงานนี้มีโรงทานเยอะมาก ประมาณ 100 โรง เนื่องจากบริเวณแคบและผู้คนเยอะมากเลยทำให้เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ประกอบกับมีฝนตกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทำให้บรรยากาศเละหน่อยๆ สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชน ชุมชนส่องเหนือ ได้มาช่วยในการคัดแยกขยะในโรงทาน ในครั้งนี้ด้วย0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
49885 พลัง ขับเคลื่อนชวนเพื่อนมาร่วมสร้างความดีสู่สังคมสุขภาวะ2018-01-042019-05-01เริ่มขยับ ขับเคลื่อนชวนเพื่อนมาร่วมสร้างความดีสู่สังคมสุขภาวะ ตามที่ได้เสนอในโครงการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคมสุขภาวะ ระยะที่ 1(ทีม 5 พลัง) ซึ่งได้คัดเลือกบ้านดอนตูม หมู่ 5 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้กิจกรรมภายใต้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม (ประเด็นการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม) เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีภาคีพัฒนาทั้งภายในและภายนอก มาหนุนเสริมเติมพลังสร้างความดีร่วม ให้แก่ชุมชนต้นแบบ ของตำบลเหล่า ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5089ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ ณ บ้านนายสถิตย์ สายหยุด ประธานคณะทำงานสภาฮักแพงฯ อำเภอบรบือ บ้านโคกก่อง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน เพื่อทบทวนและติดตามประเด็นงานที่ตัวแทนจิตอาสาประชารัฐแต่ละตำบล ได้ลงไปดำเนินงานเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในพื้นที่ 15 ตำบล / ติดตามเอกสารการจัดตั้งและประเมินสภาองค์กรชุมชนตำบล ในอำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก / ประเด็นลงถอดบทเรียนความก้าวหน้าการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในช่วงที่ผ่านมาของท้องถิ่นที่สภาฮักแพงฯ ลงไปหนุนเสริม แล้วได้ข้อสรุป แผนงานต่อไป ดังนี้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่ทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก วันที่ 3 กันยายน 2560 ทีมกลไกอำเภอบรบือ จะประชุมย่อยกองเลขาฯ เพื่อตัดเกรดผลการประเมินสภาองค์กรชุมชน และเตรียมข้อมูลทุกประเด็น นำไปแจ้งในที่ประชุมใหญ่ร่วมกับตัวแทนคณะทำงานแต่ละตำบล พร้อมแจ้งผลการประเมินสภาองค์กรชุมชนให้แต่ละตำบลได้รับทราบ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5190สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนส่องเหนือ ไปช่วยจัดการขยะโรงทานในงานเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดนาควิชัย2018-01-042019-05-01วันนี้ 26 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนส่องเหนือ ไปช่วยจัดการขยะโรงทานในงานเทศน์เข้าพรรษา ที่วัดนาควิชัย ซึ่งในงานมีโรงทานประมาณ 100 โรง ทางวัดและชุมชนไม่ได้มีการประสานกับญาติโยมที่มาทำโรงทานในเรื่องภาชนะใส่อาหาร จึงจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะในงานมีจำนวนมากพอสมควร0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5291สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้เปิดเวทีเยี่ยมยามถามข่าว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสภาองค์กรขุมชน2018-01-042019-05-0126 ส.ค.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้เปิดเวทีเยี่ยมยามถามข่าว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสภาองค์กรขุมชนตำบล ที่จดแจ้งจัดตั้งก่อน ปี 2559 ในอำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งมีทั้งหมด 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลดอนกลาง ตำบลเขวาไร่ ตำบลโพนงาม ตำบลหนองบอน ตำบลหนองกุงสวรรค์ ตำบลหนองเหล็ก ตำบลเขื่อน และตำบลเหล่า ทั้งนี้ได้ทราบถึงสถานะการดำนินงาน ของสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบล ว่าอยู่ในระดับใด คณะติดตามประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ แก่แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลดังกล่าว ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5392สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำทีม เยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนชุนชนส่องเหนือ ไปช่วยวัดป่าประชาบำรุง จัดการขยะในโรงทาน2018-01-042019-05-01วันนี้ 27 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม นำทีม เยาวชนผึ้งน้อย พิทักษ์เมืองมหาสารคาม และเยาวชนชุนชนส่องเหนือ ไปช่วยวัดป่าประชาบำรุง จัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ในวัดนี้ มีเจ้าภาพโรงทานอยู่จำนวนไม่มากนัก ประมาณ 50-60 โรง จะเห็นว่าขยะในงานมีจำนวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่ขยะจะเป็นประเภท ขวด แก้วน้ำ พลาสติก ส่วนปริมาณโฟมในวันนี้มีไม่มากเท่าไรค่ะ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5493สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา2018-01-042019-05-01วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในเวทีนี้ ได้พบปะชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยเนื้อหาที่พูดคุยจะเป็นการซักถามถึงสถานการณ์ขยะในชุมชน ผลกระทบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งร่วมทำแผนในการขับเคลื่อนในการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ วันนี้ช่วงเช้า ได้จัดที่วัดบ้านงัวบา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนหมู่ที่ 1, 2, 3, 10, 14, วัดบ้านงัวบา, รพสต.บ้านงัวบา, ศพด.บ้านงัวบา จำนวน 60 คน และในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเดียวกันที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว ซึ่งมีกลุ่ม เป้าหมาย คือประชาชน หมู่ที่ 4, 8, 16, 18 ,วัดบ้านสระแก้ว, โรงเรียนบ้านสระแก้ว-หนองคู จำนวน 60 คน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5594ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ 2018-01-042019-05-0128 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน เพื่อทบทวนสภาองค์กรชุมชนตำบล เนื่องจากจัดตั้งจดแจ้งมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2551 ผ่านมา 10 ปี แล้ว แต่การขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ยังไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปธรรม เพราะกรรมการชุดเดิมยังไม่เข้าใจการดำเนินงานเท่าที่ควร และกลุ่มอาชีพในตำบล ไม่มีเวทีได้พูดคุยกัน และไม่มีการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายต่างๆ ดังนั้น วันนี้คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้ลงประเมินสภาองค์กรชุมชน จึงได้จัดเวทีทบทวนสภา เริ่มจากการแนะนำสภาองค์กรชุมชน ความเป็นมา ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และประโยชน์ที่จะได้รับจากสภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และสืบเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง ที่ประชุมจึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และที่ประชุมได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ซึ่งได้คณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้ 1.นายไพทูลย์ บุญสิลา เป็นประธานฯ 2.นายดำรงค์ แร่กาสินธุ์ เป็นรองประธานฯ 3.นายฉลาด รัตนธรรม เป็นรองประธานฯ 4.นางปิยธิดา พลัดภูมี เป็นเลขานุการ 5.นางหทัยรัตน์ วงศ์ศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมอบหมายให้นายไพทูลย์ บุญสิลา ประธานฯ และนายดำรงค์ แร่กาสินธุ์ รองประธานฯ เป็นตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเรือ ไปร่วมเป็นกรรมการสภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวรัตน์ดา แพงคำแสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน องค์การบริส่วนตำบลหนองเรือ เป็นภาคีพี่เลี้ยงช่วยงานกองเลขานุการในการประสานงานกับกลุ่มอาชีพและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ให้สามารถบูรณาการแผนงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ให้กลุ่มอาชีพในตำบลหนองเรือ สามารถเป็นตำบลจัดการตัวเองได้ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5695สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 2018-01-042019-05-01วันนี้ 29 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแงง คนมหาสารคาม และกลไกอำเภอสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมยามถามข่าว ชาวตำบลงัวบา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในเวทีนี้ ว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยเนื้อหาที่พูดคุยจะเป็นการซักถามถึงสถานการณ์ขยะในชุมชน ผลกระทบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งร่วมทำแผนในการขับเคลื่อนในการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ วันนี้ช่วงเช้า ได้จัดที่ ศาลเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงต้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนหมู่ที่ 5, 12, วัดบ้านโนนทัน, วัดบ้านแวงต้อน, โรงเรียนแวงนคร “สังฆวิทยา”, โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 40 คน และในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเดียวกันที่ตลาดบ้านหนองหว้า ซึ่งมีกลุ่ม เป้าหมาย คือประชาชน หมู่ที่ 9,11,13,15,19, วัดศิริมงคลบ้านหนองหว้า,รพสต.บ้านหนองหว้า,ศพด.บ้านหนองหว้า จำนวน 60 คน ผลในการพูดคุย อบต.งัวบา และชุมชน แต่ละหมู่จะได้้นำไปขับเคลื่อนในการจัดการขยะร่วมกันต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5796สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการขยะกับกลุ่มผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลฯ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 30 สิงหาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการขยะกับกลุ่มผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.00 - 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าของหอพัก ผู้จัดการหอพัก แกนนำสภาองค์กรชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ซึ่งทางเทศบาลได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และการทำงานด้านการจัดการขยะของทางเทศบาลฯ ทำให้ที่ประชุมได้รู้ รับทราบข้อมูล และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเทศบาลฯ และสถานการณ์การดำเนินการจัดการขยะของแต่ละหอพักที่ได้ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และแต่ละหอพักที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดปริมาณขยะของทางเทศบาลฯ ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานั้นปัญหาที่แท้จริงในการทำงานร่วมกันคือ ขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างทางเทศบาลกับหอพัก ทำให้ไม่รับรํ้รับทราบปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และที่ประชุมมีข้อเสนอต่อแนวทางการทำงานร่วมกันคือ 1.หอพัก คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เช่น แยกขาย ที่เหลือเทศบาลฯมาเก็บ(เศษอาหาร) 2. เทศบาล จัดทำโรงคัดแยกขยะเอง /กำจัดขยะด้วยตนเอง(ขยะเปียก ขยะทั่วไป) 3. เทศบาล จัดทำรายการขยะที่ร้านรับซื้อได้ 4. เทศบาล ให้ความสำคัญสนับสนุนบริการเก็บขยะ (จัดทำภาชนะรองรับการแยกขยะให้กับหอพัก เพิ่มรถ เพิ่มคน ) และ สุดท้ายได้จัดตั้งกลไกคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานขยะของเทศบาลตำบลท่านขอนยาง "คณะก่อการดี" ประกอบด้วย 1. ตัวแทนชมรมหอพัก นายบุญคลุ้ม 2. ตัวแทนหอพักซอยวุ่นวาย คุณเกสร กุณโฮง 3. หอเดอะรูม คุณกรรัตน์ 4.โซนวัดบ้านกู่แก้ว คุณนุชนาถ(หอพักลาวัณย์ ปาร์ควิลลี่) 5. หอพักมายเพลช. 6. ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน คุณพ่อเกษม และอาจารย์บรรหาญ 7. ผู้แทนสภาฮักแพง ฯ อาจารย์ศักดิ์เจริญ คุณเรืองเดช. และทางเทศบาลท่าขอนยาง ท่านปลัดเทศบาล ฝ่ายนิติกร และฝ่ายสาธารณสุข0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5897การประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย2018-01-042019-05-01วานนี้ 31 สิงหาคม 2560 มีการประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน โดยมีเนื้อหาที่สำคัญๆในการประชุมคือ 1.การติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานจากมติสมัชชา 3 ประเด็นนคือ ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็นการจัดการขยะ และประเด็นผู้สูงอายุ 2.ปรึกษาหารือการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ. โดยเวทีการอบรมฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและคัดกรองกลไกแกนนำคณะทำงานอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันในนาม "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย" ในทุกมิติ ทุกประเด็น ทุกภาคส่วน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
5998สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้ 1 กันยายน 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือแนวทางหนุนเสริมการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 7 ตำบล จากทั้งหมด 10 ตำบล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช.ปี 2560 ตำบลละ 20,000 บาท ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกุง หนองซอน หนองบอน วังไชย สันป่าตอง เทศบาลโพนทอง ภารแอ่น และ คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งแต่ละตำบลดังกล่าวข้างต้นได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละตำบล พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดทำแผนฯ โดยที่ประขุมได้มีแนวทางหนุนเสริมการทำงานของแต่ละตำบลร่วมกันคือ จัดเวทีประชุมในแต่ละตำบล เพื่อเติมเต็มการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ชึ่งการจัดเวทีต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มองค์กรชุมชน อบต. รพ.สต. โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
6099สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม และกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือส่องใต้ มาช่วยวัดเครือวัลย์บ้านค้อ ในการจัดการขยะในโรงทาน2018-01-042019-05-01สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้นำเด็กเยาวชนกลุ่มผึ้งน้อยพิทักษ์เมืองมหาสารคาม และกลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือส่องใต้ มาช่วยวัดเครือวัลย์บ้านค้อ ในการจัดการขยะในโรงทาน เทศกาลเทศน์เข้าพรรษา ในวันนี้ 3 กันยายน 2560 มีโรงทานจำนวนมาก 80-90 โรง ปริมาณขยะมีพอประมาณ เช่น โฟม แก้ว-ขวดน้ำพลาสติก หลอด ช้อนพลาสติก ไม้ตะเกียบ กล่องกระดาษที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ มา ซึ่งจะเห็นว่าทางวัดไม่ได้ประสานกับญาติธรรมทั้งหลายในการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหาร ดังกล่าว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม