แสดง 21 ถึง 40 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
2160ประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 602018-01-042019-05-01วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนและติดตาทศูนย์ประสานงาน สปสช.เพื่อประชาชน ปี 60. ณ โรงแรมอำนวยสุข จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดย นพ.ปรีดา อารักษ์ ผอ.สปสช.เขต 7 เป็นประธานในงาน ทั้งนี้กระบวนกรที่ร่วมประชุมได้แก่นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ นายเรืองเดช โพธิ์ศรี และน.ส.สุอังคณา ผิวเผื่อน และคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน ฯ ทั้ง 4 จังหวัด ช่วงบ่ายไดแบ่งกลุ่ม้ให้โจทย์แผนดำเนินงานในปี 61 จะขับเคลื่อนอย่างไร? และสิ่งที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นนำเสนอต่อที่ประชุมให้วันพรุ่งนี้ 7 ก.ค.600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2261เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-25622018-01-042019-05-0112 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม. สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนมหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนากลไก"เครือจ่ยจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560-2562 มีกลุ่มเป้าหมาย คือแกนนำกลไกระดับอำเภอ ๆ ละ10 คน และภาคีพัฒนาภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อเตรียมการในการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาประชารัฐในระดับอำเภอ และสร้างทีมงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพิ่มขึ้นอีก อำเภอละ 50 คน ที่จต้องปฏิบัติการในการจัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์ประชาชนในสภาวะยากลำบากและกลุ่มเปาะบางทางสังคม ที่อาจถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่ยากลำบากในชุมชน 7 ประเภท ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนช่วยเหลือและปฏิบัติการรับมือและพร้อมที่ะบูรณาการในการดำเนินการดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2362เวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล2018-01-042019-05-01วันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอแกดำ 4 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกุง ต.โนนภิบาล ต.วังแสง และ ต.แกดำ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ(หลังเก่า) เวลา 09.00-12.30 น มีผู้เข้าร่วม 30 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชน คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด โดยกระบวนการได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล มีทีมกลไกอำเภอเป็นพี่เลี้ยงระดมข้อมูลสถานการณ์ตามประเด็นด้วยวิธีโฟกัสกรุ๊ฟ ชึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้ใช้แบบการเมินอีสานหนึ่งเดียว(แบบฟอร์มของ พอช.) และประเด็นคำถามเส้นแบ่งเวลา(time line)ของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม โดยบรรยากาศในเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทำให้กลไกคณะทำงานอำเภอแกดำมีข้อมูลและรับทราบความเคลื่อนไหวการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบล และนัดหมายสรุปผลการประเมินร่วมกันระดับอำเภอในวันที่ 18 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม สสอ. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เพื่อจัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภา พร้อมจัดทำแผนงานอำเภอในการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบล...ค0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2463สภาองค์กรชุมชน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปักดำข้าวพันธุ์ดี2018-01-042019-05-01วันนี้วันที่ 17 ก.ค 60 สภาองค์กรชุมชน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปักดำข้าวพันธุ์ดี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข6 แปลงเรียนรู้รวมขนาด 1 ไร่ ปักดำต้นเดียวเป็นแถว ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 30 cm x 30 cm และแปลงพันธุ์ขนาด 7 ไร่ ปักดำ 2-3 ต้น(แล้วแต่ความถนัด)โดยมีแกนนำเข้าร่วมจำนวน 40 คน จากทุกหมู่บ้าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการพื้นที่ตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุน ปีงบประมาณ 60 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จำนวน 30,000 บาท และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานจากสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2564สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนอำเภอโกสุมพิสัยประชุมแกนนำอำเภอ2018-01-042019-05-0117 ก.ค.60 ณ ห้องกลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแญง คนอำเภอโกสุมพิสัย ได้มีการประชุมแกนนำอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนกลไกอำเภอโกสุมพิสัย ดังนี้. 1.การดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 50 คน และจัดเวทีสร้างความเข้าใจระดับอำเภอในวันที่ 24 ก.ค.โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน 2.การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 3 ประเด็นงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพ โดยให้กองเลขาฯแต่ละประเด็น สรุปเป็นไฟล์ส่งสภาฮักแพงฯ 3.การกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังทางสังคม (งบฯ พมจ.) มอบหมายให้ ทีมสมัชชาสุขภาพฯ ออกแบบ การจัดกิจกรรม 4.การทบทวนสภาองค์กรชุมชน จะมีการนัดหมายทีมประเมินอีกครั้ง -การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการประสานตำบลที่ยังไม่จดแจ้งจัดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนอำเภอโกสุมพิสัย ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2665สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01วันนี้ที่ 18 ก.ค.60 สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาประชารัฐโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 75 คน จากเชิญ 100 คน ขาด 2 ตำบล โดยมีกำนันยอด แสนเสนากล่าวต้อนรับพี่น้องจิตอาสาที่เข้าร่วม นางอะนุตย์ ปุริสังข์ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ นายเสสะเวช แช่มโกศล เล่าความเป็นมาของโครงการฯ, นายประดิษฐ์. อินทร เกษรอำเภอ ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทโครงการฯ,นางอารีภรณ์. พิบัติ ผอ.รพ.สต.ดงแคน ชี้แจงกรอบแนวคิด อธิบายแบบสำรวจฯ แผนปฏิบัติการเก็บข้อมูล กำหนดส่งในวันประชุมกำนัน ผญบ.ในครั้งต่อไป,นายสุเมธ ปานจำลอง เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน ที่ประชุมมีข้อแลกเปลี่ยน : ถ้าคนหลายสัญชาติ ผู้นำอยากจะช่วยแต่ลูกหลานไม่ให้ความร่วมมือควรทำอย่างไร ? ทั้งนี้กระบวนกรที่เข้าร่วมคือคุณสุอังคณา ผิวเผื่อนและนายพินต์ คำภูเมืิอง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2766สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอกันทรวิชัย จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01วันนี้วันที่ 18กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอกันทรวิชัย จัดเวทีประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อยงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอกันทรวิชัย จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าขอนยาง ต.คันธารฎร ต.นาสีนวล ต.กุดไส้จ่อ ต.มะค่า และ ต.ศรีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารฎร เวลา 09.00-13.00 น โดยมีแกนนำแต่ละสภาเข้าร่วม 40 คน และ คณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด มีกระบวนการประเมิน คือ ส่งแบบประเมินให้ทุกตำบลทำความเข้าและกรอกรายละเอียดในแบบประเมินก่อน และวันประเมินให้แกนนำแต่ละสภาฯนำเสนอสถานการณ์สภาฯ กรรมการ การขับเคลืีีอนงาน ความเข้าใจ พรบ. สภา กิจกรรม วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสภาตัวเอง ฯลฯ ชึ่งการประเมินในครั้งนี้ได้ใช้แบบการเมินอีสานหนึ่งเดียว(แบบฟอร์มของ พอช.) และประเด็นคำถามของสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม และมีการเปิดแลกเปลี่ยนซักถามจากผู้เข้าร่วมในเวที บรรยากาศในเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และนัดหมายสรุปผลการประเมินร่วมกันระดับอำเภอหลังวันที่ 1 สิงหาคม ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อจัดระดับความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสภา พร้อมจัดทำแผนงานอำเภอในการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไปค่ะ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2867สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคามทำความเข้าใจ จัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาดูน2018-01-042019-05-01วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาดูน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม. และแกนนำชุมชน ชึ่งที่ประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานภาคประชาสังคม พร้อมมีมติร่วมกันจัดตั้งกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอในนาม "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอนาดูน" และแต่งตั้งคณะทำงานกองเลขานุการ จำนวน 6 คน ทำหน้าที่ในการประสานงาน โดยกิจกรรมที่จะทำงานร่วมกันชิ้นแรกคือ การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ และนัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกลไกคณะทำงานกองเลขานุการจะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้กับทางจังหวัดต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2968สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม2018-01-042019-05-01 20 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาเชือก จัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และจัดตั้งกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ชึ่งอำเภอนาเชือกก็ถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอภายใต้ชื่อ "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก" และมีการคัดเลือก/แต่งตั้งกลไกคณะทำงานกองเลขา เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน และเริ่มต้นการทำงานชิ้นแรกโดยการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ และนัดหมายการจัดเก็บข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย และจัดส่งข้อมูลระดับอำเภอในวันที่ 7 สิงหาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3069สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม2018-01-042019-05-01วันนี้ 21 กรกฎาคม 2560 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายอำเภอแกดำ จัดเวทีอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม ณ ห้องประชุม สสอ.อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 100 คน ชึ่งการจัดประชุมในวันนี้เป็นการบูณรณาการเพื่อหนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกอำเภอแกดำอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางสังคม งบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.มหาสารคาม และโครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ชึ่งที่ประชุมได้ค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนงานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอแกดำหลังจากที่มีมติสมัชชาสุขภาพอำเภอ และแผนงานการเก็บข้อมูลผู้ยากไร้(ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) โดยนัดหมายการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเพื่อทำการคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยระดับอำเภอในวันที่ 31 กรกฎาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3170 เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม ประชุมกลไกคณะทำงานฮักแพงฯ 2018-01-042019-05-01วันนี้ 22 กรกฎาคม 60 เครือข่ายฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม จัดมีการประชุมกลไกคณะทำงานฮักแพงฯ เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานโครงการจัดการขยะ /โครงการจังหวัดบูรณาการ ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และการปิดโครงการทั้ง 2 โครงการ เริ่มเวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ สำนักงานสภาฮักแพงฯ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ผลการประชุมจะได้นำไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3271สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนโกสุมพิสัย จัดประชุมจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01ทีมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนโกสุมพิสัย จัดประชุมจิตอาสาประชารัฐเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางและพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยในวันนี้ที่โรงเรียนอสม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกอบต/ส่วนสวัสดิการอบต/ผอรพสต/อสมและตัวแทนภาคประชาชนมีผู้ข้าร่วมประชุมทั้งหมด80คน โดยมีท่านนายอำเภอโกสุมพิสัยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นผู้เปิดการประชุม ได้มีมติร่วมกันคือสำรวจข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้สูงอายุอายุที่ถูกทอดทิ้งอยู่อย่างยากลำบาก/ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เปิดเผยตัวแต่มีชีวิตอย่างยากลำบาก ผู้ไร้บ้าน/ผู้พิการที่อยู่อย่างยากลำบาก อบต. หรือ รพ.สต. ส่งมาที่กลุ่มงานเวช รพโกสุมพิสัยภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 พร้อมรับค่าสำรวจชุดละ 10 บาท แต่ไม่เกินบ้านละ 3 ชุด สำรวจส่งที่ รพ.สต. หรืออบต. ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 25600000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3372ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (อำเภอเมือง)2018-01-042019-05-0125 ก.ค.60 ที่วัดเหนือแวงน่าง เทศบาลแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอเมือง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (กิจกรรมเสริมพลังพลเมืองจิตอาสา) มีกลุ่มเป้าหมาย แกนนำอำเภอ /แกนนำระดับตำบล รวม 50 คน เพื่อดำเนินการในการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทุกประเภทในชุมชน เช่นคนไร้บ้าน คนไร้รัฐผู้ป่วยพิการที่ติดบ้านติดเตียง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้เคยต้องขัง โดยมอบหมายให้แกนนำจิตอาสาประชารัฐ ได้ลงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว แล้วคืนข้อมูลให้แกนนำอำเภอ ในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับนโยบาย นำไปจัดทำแผนดำเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3473แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอชื่นชม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ2018-01-042019-05-01วันนี้ 26 ก.ค.60 ที่ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม แกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอชื่นชม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ในระดับอำเภอ (กิจกรรมเสริมพลังพลเมืองจิตอาสา) มีกลุ่มเป้าหมาย แกนนำอำเภอ /แกนนำระดับตำบล รวม 50 คน เพื่อดำเนินการในการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากทุกประเภทในชุมชน เช่นคนไร้บ้าน คนไร้รัฐผู้ป่วยพิการที่ติดบ้านติดเตียง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้เคยต้องขัง โดยมอบหมายให้แกนนำจิตอาสาประชารัฐ ได้ลงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว แล้วคืนข้อมูลให้แกนนำอำเภอ ในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับนโยบาย นำไปจัดทำแผนดำเนินการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อไป...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3574สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช จัดเวทีติดตามความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชน2018-01-042019-05-01ถึงแม้จังหวัดมหาสารคามเรา จะถูกภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรุนแรง จากผลกระทบของพายุโซนร้อนเชินกา แต่การทำงานภาคประชาสังคมจังหวัดเราในนาม "สภาฮักแพง" ก็ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อหนุนเสริมการทำงานของพี่น้อง และการช่วยเหลือชึ่งกันและกันเท่าที่จะทำได้ต่อไป สำหรับภารกิจงานวานนี้ 29 กรกฏาคม 2560 ทางสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนยางสีสุราช ได้จัดเวทีติดตามความก้าวหน้าการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอยางสีสุราช ทั้งหมด 7 ตำบล โดยแบ่งการจัดเวทีออกเป็น 2 ช่วง เช้าและบ่าย ชึ่งช่วงเช้าจัดเวทีติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองบัวสันตุ มี 4 ตำบล ได้แก่ หนองบัวสันตุ ขามเรียน บ้านกู่ และ ดงเมือง มีแกนนำเข้ากิจกรรม 40 คน /ส่วนภาคบ่ายจัดที่ รพ.สต.เหล่าหมากคำ ต.นาภู 3 ตำบล ได้แก่ นาภู ยางสีสุราช และ แวงดง มีแกนนำเข้าร่วม 30 คน โดยขั้นตอนกระบวนการติดตามความก้าวหน้านั้น เริ่มจากคณะทำงานอำเภอชี้ให้เห็นความสำคัญของการติดตามประเมินผล แนวทางการทำงานในอนาคต และการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบลเพื่อสอบถามแลกเปลี่ยนในแต่ละเรื่อง เช่น การทำกิจกรรมต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่มี กลไกคณะทำงานสภา รูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขั้น เป็นต้น ชึ่งทำให้กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงคนยางสีสุราช ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของสภาองค์กรชุมชน และมีชุดข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานของแต่ละสภา ฯ ชึ่งบางสภาได้มีการทบทวนกลไกคณะทำงานชุดใหม่ เช่น ต.แวงดง ต.นาภู และ ต.ขามเรียน และแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลในข้างต้นต้องกลับไปจัดทำเอกสารการทบทวนสภาให้เรียบร้อย และจะจัดส่งให้กับทางกองเลขาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ตามขั้นตอนต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3675สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนชื่นชม จัดเวทีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอชื่นชม2018-01-042019-05-01วานนี้ 1 สิงหาคม 2560 ทีมงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนชื่นชม จัดเวทีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอชื่นชม จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหล่าดอกไม้ และตำบลชื่นชม ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล กลไกคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอและจังหวัด โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกจรัส ชิณเฮือง นายกอบต.เหล่าดอกไม้ มาเป็นประธานเปิดและปิดการประชุม พร้อมเป็นสักขีพยานในการติดตามประเมินผล ซึ่งกระบวนการประเมินนั้น ที่ประชุมได้ให้ตัวแทนของสภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้นำเสนอภาพรวมการทำงาน และให้ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลชื่นชมเป็นคนประเมินพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ส่วนสภาองค์กรชุมชนตำบลชื่นชมที่ประชุมมีมติให้แกนนำสภาที่มาประชุมในวันนี้ กลับไปจัดการประชุมสภาเพื่อทบทวนกลไกคณะทำงานชุดใหม่ให้ชัดเจน การทบทวนกลุ่มองค์กรสมาชิก การทบทวนสมาชิกสภาของแต่ละชุมชน เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนงานสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าไว้ที่จะเป็นพื้นที่กลางของตำบลต่อไป /และในส่วนของการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ยากไร้โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ จำนวน 7 แระเภทนั้น ทางกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบื่งแงง คนชื่นชม ได้ทำการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3776สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอวาปีปทุม2018-01-042019-05-01วันนี้ 3 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนวาปีปทุม จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลของอำเภอวาปีปทุม กลุ่มโซนที่ 1 จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วย ต. โคกสีทองหลาง ต.ดงใหญ่ ต.ขามป้อม ต.งัวบา และ ต.แคน ณ ห้องประชุม อบต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยกระบวนการติดตามประเมินผลนั้น เริ่มจากการชี้แจงทำความเข้าใจความสำคัญของการติดตามประเมินผล ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล โดยให้แกนนำสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบลตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของอีสานหนึ่งเดียว ชึ่งกลไกอำเภอวาปีปทุมเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำการตอบแบบประเมินผลดังกล่าว หลังจากนั้นทีมงานสภาฮักแพงฯจังหวัด สรุปความสำคัญในการประเมินผล และชวนออกแบบแนวทาง และกำหนดทิศทางในการทำงานของสภาฮักแพงฯอำเภอ กับการหนุนเสริมงานสภาองค์กรชุมชนตำบลให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์สภาองค์กรชุมชนต่อไป..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3877อบต.ดอนหว่าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน 2018-01-042019-05-01ช่วงบ่ายของวันนี้ 3 ส.ค.60 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับ อบต.ดอนหว่าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน ณ ห้องประชุม อบต. ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีท่านปลัด อบต. หัวหน้าสำนักกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำชุมชนหมู่บ้านต้นแบบนำร่อง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่านาด รวม 10 คน ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานจัดการขยะของตำบลดอนหว่าน โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดการขยะร่วมกัน และมีแนวทางหนุนเสริมการเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกันคือ ทีมงานสภาฮักแพงจะหนุนงานจัดกระบวนการขั้นตอน วิธีการทำงานของพื้นที่ และ อบต.หนุนงบประมาณในการทำงานตามความต้องการของพื้นที่ชุมชนต้นแบบต่อไป.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
3978สภาฮักแพงฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หารือแนวทางการเคลื่อนงานจัดการขยะร่วมกัน 2018-01-042019-05-014 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประชุมพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการเคลื่อนงานจัดการขยะร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน นำโดยท่านปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุข แกนนำสภาองค์กรชุมชน ผอ.รร.บ้านดอนเวียงจันทร์ และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้ออกแบบการขับเคลื่อนงานหลังจากที่ได้มีการอบรมการเป็นวิยากรตำบล การประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการลดขยะรายชุมชนแล้ว โดยจะมีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้ประกอบการหอพักประมาณ 100 แห่ง ภายใต้หัวข้อเสวนา "หอพัก ฮ่วมฮัก รักเมืองท่า" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
4079สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลกุดรัง 2018-01-042019-05-01 7 สิงหาคม 2560 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมาหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจัดการขยะตำบลกุดรัง ณ ห้องประชุม อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานขยะในระดับตำบล และชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านสว่าง บ้านโคกลี่ บ้านดอนโมง และบ้านกุดเม็ก ในประเด็น ขั้นตอนวิธีการกระบวนการดำเนินงานจัดการขยะตั้งแต่เริ่มตนถึงปัจจุบัน รูปธรรมความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการเคลื่อนงานต่อในระยะต่อไปร่วมกันระหว่างตำบล ชุมชนต้นแบบ และสภาฮักแพงฯ.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม