แสดง 221 ถึง 240 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
22126062-05-20 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-05-202019-05-2020 พ.ค.62 สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตูม จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท(ซ่อมบ้าน) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หลังเก่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ผู้รับผลประโยชน์ทั้ง 8 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22226162-05-21 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-212019-05-2121 พ.ค.62 แกนนำพี่น้องชุมชนตำบลเมืองเสือ ได้แก่ คณะผู้บริหารอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆรวม 10 หมู่บ้าน จัดประชุมใหญ่เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลเพื่อร่วมกันลงมติของคนในตำบล จัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ” ณ ห้องประชุม อบต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งหลังจากลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ และที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมตำบล เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบลต่อไป...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22326262-05-22 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-222019-05-2222 พ.ค.62 ตำบลเวียงชัย จัดประชุมใหญ่พี่น้องแกนนำชุมชนในระดับตำบล เพื่อร่วมกันลงมติจัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย” ณ ห้องประชุม อบต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกอบต. ปลัดอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำองค์กรชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล รวม 14 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22426362-05-24 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-242019-05-2424 พ.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องชุมชนตำบลก้ามปู จัดประชุมใหญ่แกนนำในระดับตำบล เพื่อลงมติร่วมกัน “จัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู” เพื่อเป็นกลไกประสานและเชื่อมโยงการทำงานของคนในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก แกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล รวม 17 หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22526462-05-27 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-272019-05-2727 พ.ค.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับพี่น้องแกนนำชุมชนตำบลหนองบัว จัดประชุมใหญ่แกนนำในระดับตำบล เพื่อร่วมกันลงมติ “จัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว” เพื่อเป็นกลไกกลางประสานและเชื่อมโยงการทำงานของคนในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆ รวม 13 หมู่บ้าน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ โดยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว เป็นการจัดตั้งพื้นที่ตำบลใหม่แห่งที่ 5 ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในปี 2562 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22626562-05-30 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-05-292019-05-3029-30 พ.ค. 62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำให้กับ “ทีมพี่เลี้ยง” ในการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของกองทุนสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชึ่งจะดำเนินการนำร่องติดตามประเมินเสริมพลังโดยใช้เครื่องมือ “DE” จำนวน 13 ตำบล ของจังหวัดมหาสารคามให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2562 และสรุปบทเรียน ข้อดี ข้อจำกัด สิ่งที่ค้นพบจากการใช้เครื่องมือนี้ เพื่อนำมาขยายผลในการดำเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22726662-05-31 เวทีประชุมการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน2019-05-312019-05-3131 พ.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมกลไกคณะทำงาน เพื่อทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ณ ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น โดยคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลของจังหวัดมหาสารคามได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการทำความเข้าใจเครื่องมือ และจัดทำแผนการติดตามสถานการณ์ของแต่ละตำบลในแต่ละเขต(7,8,9,10)ให้เสร็จเรียบร้อยร่วมกันภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนี้ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22826762-06-02 เวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข2019-06-022019-06-022 มิ.ย. 62 สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข จัดเวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของตำบล ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช. จำนวน 30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการผลิตพืชผักให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการของโรงพยาบาลกันทรวิชัย และตลาดชุมชนภายในตำบล ณ ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร(ศูนย์ปราชญ์นายคำพันธ์ เหล่าวงษี) บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าอบรมจากตัวแทนกลุ่มๆละ 3 คน คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22926862-06-06 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-062019-06-066 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ ณ ศาลากลางบ้านคุยเพ็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน รวม 21 หมู่บ้าน โดยจะมีการนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องทั้งตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23026962-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง - จุดที่ 1 ตำบลโคกพระ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนค้อ ชึ่งที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ ในวันที่ 18 มิ.ย.62 - จุดที่ 2 ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนนา โดยที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง ในวันที่ 20 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23127062-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง - จุดที่ 1 ตำบลโคกพระ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนค้อ ชึ่งที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ ในวันที่ 18 มิ.ย.62 - จุดที่ 2 ตำบลขามเรียง ณ บ้านดอนนา โดยที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง ในวันที่ 20 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23227162-06-07 เวทีประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน”2019-06-072019-06-077 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. (อีกหนึ่งกิจกรรมของสภาฮักแพงฯ) สภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก จัดประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ในประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุม อบต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชึ่งมีสมาชิกสภาฯผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ประมาณ 100 คน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23327262-06-10 เวทีประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา ณ ศาลาวัดบ้านยาง ต.ขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งเดิมตำบลขามเฒ่าได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้แกนนำชุมชนได้ร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าให้เสร็จเรียบร้อย0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23427362-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 62 (อีกหนึ่งภารกิจงาน) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนฯภาคอีสาน จัดเวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม 8 ตำบล ประกอบด้วย ต.วังไชย ต.หนองคูขาด ต.หนองซอน ต.โพนทอง ต.เขื่อน ต.เสือโก้ก ต.เลิงแฝก และ ต.นาโพธิ์0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23527462-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-102019-06-1010 มิ.ย. 62 (อีกหนึ่งภารกิจงาน) สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนฯภาคอีสาน จัดเวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร โดยมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม 8 ตำบล ประกอบด้วย ต.วังไชย ต.หนองคูขาด ต.หนองซอน ต.โพนทอง ต.เขื่อน ต.เสือโก้ก ต.เลิงแฝก และ ต.นาโพธิ์0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23627562-06-11 เวทีติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-06-112019-06-1111 มิ.ย.62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น(สปสช.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบลของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือ “DE” จุดแรกที่ตำบลหัวเรือ ณ ห้องประชุม อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารจากทุกภาคส่วน(ข้าราชการ ภาคประชาชน) กลุ่มผู้เสนอโครงการ และกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23727662-06-14 เวทีประชุมกองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม 2019-06-142019-06-1414 มิ.ย.62 กองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด + สภาฮักแพงฯ) ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมของจังหวัดมหาสารคามในปี 2562 ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อนำเสนอแผนงานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23827762-06-15 เวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 2019-06-152019-06-1515 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 ประกอบด้วย ตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน และตำบลบ้านพอเพียงชนบท ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ชึ่งมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล คณะผู้บริหาร พอช. และคณะทำงานสภาฮักแพงฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การขับเคลื่อนงานของแต่ละตำบลร่วมกัน และกำหนดแผนการส่งเอกสารประกอบรายงานความก้าวหน้าและเบิกงบงวดที่ 2 ให้กับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
23927862-06-17 เวทีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกสภาฮักแพงอำเภอ 2019-06-172019-06-1717 มิ.ย.62 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกอำเภอ เพื่อสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆร่วมกัน ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมได้รับรู้ รับทราบและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานในทุกประเด็น และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค / นัดหมายการทำความเข้าใจกระบวนการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนของจังหวัด และรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาสภาพลเมือง “ตุ้มโฮม” ภาคอีสาน(ขบวนองค์กรชุมชน) ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
24027962-06-18 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-182019-06-1818 มิ.ย. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ณ ศาลาประชาคมบ้านปะหลาน หมู่ 2 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน รวม 8 หมู่บ้าน โดยนัดหมายประชุมใหญ่พี่น้องทั้งตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเในวันที่ 25 มิ.ย.62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม