แสดง 201 ถึง 220 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
20124062-03-28 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน “กขป” 2019-03-282019-03-2928-29 มี.ค.62 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ได้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทำความเข้าใจ และการบันทึกข้อมูลประเด็นการขับเคลื่อนงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนลงโปรแกรมฐานข้อมูล ทั่ง 10 เขตทั่วประเทศ ณ โรงแรม ทีเค พลาเลช แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ชึ่งคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในนามของ “กขป.7 “ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20224162-04-04 เวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 25622019-04-042019-04-044 เมษายน 62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.7) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน พื้นที่ “รัอยแก่นสารสินธุ์” ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสันตรัคน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม ชึ่งมีคณะกรรมการจากศูนย์ประสานทั้งหมด 9 ศูนย์ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เข้าร่วมประชุม โดยศูนย์สภาฮักแพงฯเป็นศูนย์หนึ่งที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนงานเรื่องสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20324262-04-09 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-092019-04-099 เมษายน 62 สภาฮักแพงฯ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “พอช.” ปี 2562 ประกอบด้วย ตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 20 ตำบลตำบลเศรษฐกิจทุนชุมชน 6 ตำบล และ ตำบลบ้านพอเพียงชนบท 20 ตำบล ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีแกนนำสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมประชุม 90 คน0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20424362-04-10 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม2019-04-102019-04-1010 เมษายน 62 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย นำร่องพื้นที่ตำบลต้นแบบ 6 ตำบล 6 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ต.โนนภิบาล อ.แกดำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ต.บัวมาศ อ.บรบือ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน และ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย ชึ่งที่ประชุมมีข้อตกลงสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน 3 ฝ่าย(วิชาการ ประชาสังคม ชุมชน)ให้การขับเคลื่อนงานเกิดรูปธรรมมากที่สุด โดยมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมลานไม้หอม คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20524462-04-10 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพงแบ่งปัน เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา”2019-04-102019-04-1010 เมษายน 62 (อีกหนึ่งงาน) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(ตึก 15 ชั้น) มีการประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน และงานมหกรรมพันธุกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ฮักแพง แบ่งปั่น เมล็ดพันธุ์บ้านเฮา” ชึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เจ้าภาพจัดงานหลักๆเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คณะทำงานสภาฮักแพง สำนักบริการวิชาการฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (มรม.) ชึ่งที่ประชุมได้ปรึกษาหารือทุกประเด็นในการจัดงาน(กลุ่มเป้าหมาย ชื่องาน เนื้อหางาน/กิจกรรมในงาน สถานที่จัด อื่นฯ) สุดท้ายคณะทำงานได้ดูสถานที่ในการจัดงานร่วมกันคือ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20624562-04-18 ประชุมกลไกคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 1/25622019-04-182019-04-1818 เมษายน 2562 สภาฮักแพงฯอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดเวทีประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอในปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆ์ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีประเด็นที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันสำคัญๆได้แก่ การติดตามหนุนเสริมกองทุนสุขภาพตำบล การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ การสอบทานขบวนองค์กรชุมชน ธรรมนูญพระสงค์ เป็นต้น0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20724662-04-22 เวทีประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นพันธุกรรมฯ2019-04-222019-04-2222 เมษายน 2562 คณะทำงานจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสมัชชาฯในระหว่างวันที่ 24-25 เม.น.62 ปรึกษาหารือประเด็นสถานที่จัดงาน เนื้อหากิจกรรม รูปแบบการจัดงาน การจัดชุ้มนิทรรศการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20824762-04-24 เวทีสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร”2019-04-242019-04-2524 เมษายน 62 เวทีวันแรกงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนประเด็น “พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในวันแรกคือ เวทีเสวา “กฏหมายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและความปลอดภัยของอาหาร” การหารือแกนนำเครือข่ายฯเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีภาครัฐหนุนเสริม ประกวดชิมข้าวพันธุ์พื้นบ้านอร่อย และมอบรางวัล “พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอร่อย” 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
20924862-04-26 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-262019-04-2626 เมษายน 2562 มีการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหาร อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งประเด็นการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลแก้งแก เป็นหนึ่งในวาระที่สำคัญของการประชุม โดยที่ประชุมมีมติกำหนดการประชุมเพื่อ “จัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันของตำบลแก้งแก” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 25620000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21024962-04-29 ประชุมแกนนำตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-04-292019-04-2929 เมษายน 2562 ตำบลบัวมาศ จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการร่วมในระดับตำบล ณ ห้องประชุม อบต.บัวมาศ อ,บรบือ จ.มหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. ปลัดอบต. ผอ.รพ.สต. ผู้นำชุมชน แกนนำสภาฮักแพงอำเภอบรบิอ และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ โดยมีประเด็นปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนงานสำคัญๆคือ ธรรมนูญสุขภาพตำบล สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และการเฝ้าระวังยาอย่างปลอดภัย0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21125062-04-29 ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-04-292019-04-2929 เมษายน 2562 อีกหนึ่งภารกิจงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพื้นที่ตำบลบ้านพอเพียงชนบทของตำบล ที่ได้รับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการในปี 2562 จาก “พอช.” ณ ห้องประชุม อบต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21225162-04-30 ประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์2019-04-302019-04-3030 เมษายน 2562 มีการประชุมแกนนำคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีแกนนำจากกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม ชึ่งมีประเด็นปรึกษาหารือที่สำคัญๆคือ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานทุกระดับในจังหวัดของตนเอง”0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21325262-05-03 เวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-05-032019-05-033 พฤษภาคม 2562 สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองคูขาด จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและออกแบบแผนการขับเคลื่อนงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุม อบต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร อบต. กรรมการสภาองค์กรชุมชน/กองทุนสวัสดิการชุมชน กองกำลังจากทหาร/ตำบล พี่น้องผู้รับผลประโยชน์ฯ และคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมมีแผนการดำเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในระดับตำบล0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21425362-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-062019-05-066 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ตำบล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่เป็นอย่างดี ชึ่งหลังจากนี้ได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบต่อไป - จุดที่ 1 ตำบลก้ามปู ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคูรัง - จุดที่ 2 ตำบลเมืองเสือ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองเสือ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21525462-05-06 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-062019-05-066 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ตำบล โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่เป็นอย่างดี ชึ่งหลังจากนี้ได้มีการนัดหมายประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบต่อไป - จุดที่ 1 ตำบลก้ามปู ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคูรัง - จุดที่ 2 ตำบลเมืองเสือ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเมืองเสือ0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21625562-05-08 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-082019-05-088 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงชัย (พื้นที่ตำบลใหม่ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) ณ ห้องประชุม อบต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดการจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนและจัดทำเอกสารประกอบในวันที่ 22 พ.ค. 62 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21725662-05-10 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-102019-05-1010 พ.ค. 2562 คณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก ณ ศาลากลางบ้านมะโบ่ หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชึ่งที่ประชุมมีมติจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนลานสะแกและจัดทำเอกสารประกอบ ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62 ณ ศาลาวัดบ้านมะโบ่0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21825762-05-13 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-132019-05-1313 พ.ค. 2562 มีการประชุมประจำเดือนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวช้าง ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งคณะทำงานกองเลขาสภาฮักแพงฯ ได้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจและหารือแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำเป็นอย่างดี ชึ่งที่ประชุมมีมติจัดประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนหนองบัว ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 62 ณ อบต.หนองบัว ต่อไป...0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
21925862-05-16 เวทีอบรมพัฒนาศักภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม”2019-05-152019-05-1615-16 พ.ค.62 สภาฮักแพงฯ ร่วมกับ พอช. จัดอบรมพัฒนาศักภาพให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในประเด็น “เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม” ณ สวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชึ่งมีแกนนำสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม 10 ตำบล ได้แก่ ต.โนนราษี ต.หนองโก ต.หนองบัวแก้ว ต.ปอพาน ต.หนองเม็ก ต.ดงยาง ต.เสือเฒ่า ต.ดอนเงิน ต.แก้งแก และ ต.บัวค้อ 0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม
22025962-05-17 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-05-172019-05-1717 พ.ค.62 แกนนำชุมชนตำบลลานสะแก ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆรวม 19 หมู่บ้าน จัดประชุมใหญ่เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลเพื่อร่วมกันลงมติของคนในตำบล จัดตั้งเป็น “สภาองค์กรชุมชนตำบลลานสะแก” ณ ศาลาวัดบ้านมะโบ่ หมู่ 8 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หลังจากลงมติจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมยังได้มีการคัดเลือกประธานสภาฯ รองประธานฯ เลขานุการฯ และที่ปรึกษาของสภาองค์กรชุมตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบล ต่อไป0000-00-00Santiclick ดูกิจกรรม