แสดง 181 ถึง 200 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
181220คืนข้อมูล สอบทานองค์กรภาคประชาสังคม อำเภโกสุมพิสัย2018-09-262018-09-2626 ก.ย.61 ณ ห้อง ประชุมดอกมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงงคนอำเภอโกสุมพิสัย ได้จัดเวทีคืนข้อมูลผลการสอบทานงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน(สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ บ้านพอเพียง) ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย พร้อมกันนี้ ได้มีการถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ อย่างมีส่วนร่วม(4 PW) ใน 4 ประเด็น (ขยะ ผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย และสมาทคิด) เพื่อสรุปบทเรียนแล้วนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 2 ขบวนในปี 2562..ต่อไป..0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
182221โครงการบ้านมั่นคงเขตเมือง อำเภอโกสุมพิสัย2018-09-222018-09-2222 กย 61หลังจากที่สภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ได้มีมติผ่านวาระการขอปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ในพื้นที่ สหกรณ์เคหะสถานสะดืออีสาน จำกัด วันนี้ ทีม พอช.ภาคอีสาน เจ้าของโครงการบ้านมั่นคงชนบท พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ได้มาเยี่ยมสำรวจดูความก้าวหน้าโครงการ ขอบคุณที่มาติดตามเยี่ยมเยี่ยน ขอบคุณสภาเมืองเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ครับ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
183222การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/25612018-09-042018-09-04การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561 : การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (สช.) วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วาระสำคัญเป็น การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ 4PW สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกลไกอำเภอ 13 อำเภอ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
184223คณะกรรมการกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ปี 25602017-04-202017-04-2020 เม.ย.60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลไกภาคประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(4 PW) บทบาท และความสำคัญของภาคประชาสังคม ในการพัฒนาพลเมือง ชุมชน ท้องถิ่น ในการนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติอันสูงสุด จากนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้มาพบปะผู้เข้าร่วมเวที และกล่าวถึง การขับเคลื่อน"ประชารัฐเพื่อสังคม"(E6)ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ส่วนราชการ ที่มี รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมฯเป็นประธาน 2.ส่วนธุรกิจ โดยมีประธานสภาหอการค้าไทย เป็นประธาน 3.ส่วนภาคประชาสังคม โดยมี ผจก.สสส.เป็นประธาน ได้เสนอโครงการ"จิตอาสาประชารัฐ"ให้เชื่อมร้อยผู้มีจิตสาธารณะและอาสาสมัครต่างๆ โดยเอาพื้นที่(อำเภอ)เป็นตัวตั้ง ให้มีหน้าทุี่สำรวจข้อมูล และเสนอประเด็นปัญหาร่วมของสังคม สู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องความต้องของสังคมได้อย่างแท้จริง...0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
185224จดแจ้งจัดตั้งสมาคมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม2018-06-042018-06-044 มิถุนายน 2561 จังหวัดมหาสารคามอนุมัติ จดแจ้งจัดตั้งสมาคมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
186225ประชุมใหญ่สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม 25612018-01-262018-01-26ประชุมใหญ่สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ปรีชา การสอาด ผอ.รร.ข้าร่วมประชุมใหญ่ทิศทางการขับเคลื่อน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ...สภาฮักแพงฯ เป็นการดำเนินงานของภาคประชาชน ที่ต้องการให้คนมหาสารคามมีสุขภาวะที่ดี พึ่งตนเองได้ รักและพัฒนาท้องถิ่น0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
187226เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-2561 _012018-10-212018-10-21เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-25610000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
188227เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-2561 _022018-10-212018-10-21เรื่องดีดีที่เราได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันมา 2558-25610000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
189228การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสาสารคาม ครั้งที่ 4/2561_022018-10-182018-10-18การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561 : การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด (สช.) วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วาระสำคัญเป็น การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ 4PW สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกลไกอำเภอ 13 อำเภอ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
190229กิจกรรมบ้านมั่นคงประจำปี2561 เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก2018-10-292018-10-29ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์ (29-30 ตุลาคม 2561)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง 20 จังหวัด ภาคอีสาน จัดงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดการขยะภายในเมืองอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day การจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญที่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 11 ชุมชน 1,258 ครัวเรือน รวมถึงโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาต//อนุมัติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณที่มา @ ทุ่งกุลา มานะ เหนือโท @ เทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย https://www.csitereport.com/#!/newsfeed0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
191230สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด Housing For All World Habital Day Thailand 2018 2018-10-302018-10-30วันที่สองที่นี่ เมืองสุรินทร์ งานวันที่อยู่อาศัย สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด Housing For All World Habital Day Thailand 2018 จำนวน 169 หลัง ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุมัติ/อนุญาติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์ (29-30 ตุลาคม 2561)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง 20 จังหวัด ภาคอีสาน จัดงานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดการขยะภายในเมืองอย่างยั่งยืน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day การจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญที่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 11 ชุมชน 1,258 ครัวเรือน รวมถึงโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ภาคอีสาน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาต//อนุมัติให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณที่มา @ ทุ่งกุลา มานะ เหนือโท @ เทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย https://www.csitereport.com/#!/newsfeed0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
192231ประชุมการขับเคลื่อนงาน กขป 72018-10-272018-10-27ประชุมเชิงปฏิบัติการเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่รูปธรรม : สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน กขป. ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
193232ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-302018-10-3031 ต.ค.61 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.พมจ.มค.ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม. ได้จัดเวที "ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปี 2562 " โดยที่กองทุนฯ ที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ละรอบ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น กองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องส่งหลักฐาน เอกสาร ต่างๆ ของกองทุนฯ ตามแบบฟอ์มและ เอกสารเสนอโครงการสวัสดิการชุมชนตำบล แล้วนำส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ จังหวัด ไม่เกินวันที่ 25 พ.ย.61 นี้.0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
194233ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ปี 2561 ต่อเนื่อง ปี 25622018-11-032018-11-033 พย บ้านสวนซุมแซง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กลไกอำเภอ กระบวนกร สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ร่วมแรึกษาหารือกำหนดหัวข้อเนื้อหาเพื่อเสนอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปี 2561 ขับเคลื่อนต่อปี 2562 กำหนดวันที่ 13 พย 61 และนัดหมายรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ปี 2562 ในวันที่ 22 พย 61 เพื่อไปเสนอยกร่างที่ กทม ต่อไป ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแนะนำมาเข้าร่วม ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติให้มาร่วมงาน0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
195234สภาฮักแพงเบิ่งแงงคนยางสีสุราช2018-11-022018-11-02ช่วงบ่ายวันนี้ 2 พ.ย.61 สภาฮักแพงฯอำเภอยางสีสุราช จัดเวทีคืนข้อมูลสรุปผลและกระบวนการสอบทานขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช(สภาองค์กรชุมชน + กองทุนสวัสดิการชุมชน) ณ โรงพยาบาลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เพื่อคืนและเติมเต็มข้อมูลร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การทำงานระหว่างกันทั้งระดับตำบลและอำเภอ ตลอดจนได้มีแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องของขบวนองค์กรชุมชนในปี 2562 ...ครับผม... ที่มา สันติ สุดหล่อ0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
196235บ้านพอเพียงชนบท อำเภอนาเชือก 612018-11-022018-11-022 พ.ค.61 ช่วงเช้า สภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาไร่ จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือพิธีการมอบโฉนดที่ดิน และมอบบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2559-2561 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. ณ บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยกำหนดจัดงานพิธีการในวันที่ 13 พ.ย.61 ณ วัดบ้านหัวหนองคู ...ครับ... ที่มา สันติ สุดหล่อ 0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
197236เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน2018-11-092018-11-099 พ.ย.61 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนอีสานตอนกลาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด จัดเวทีนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธศาสตรชาติ โดยมีท่านธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมรับข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมหาสารคาม ชึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ณ สวนซุมแซง บ้านดอนยม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม.... ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แนะนำมาร่วมงาน ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติ/อนุมัติให้มาร่วม ขอบคุณครับ ที่มา @ Santi Kaewphim0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
198237สรุปการเตรียมงาน มหกรรมโฮมสุขอีสาน2018-11-182018-11-1818 พย 61 สรุปการเตรียมงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข " โฮมสุขอีสาน " ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แนะนำมาร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาติ/อนุมัติให้มาร่วมประชุม จัดโดย กขป 7 ท่านสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป 7 วันนี้ทีมวิชาการสรุปการเตรียมเอกสาร ทีมออแกไนท์สรุปขั้นตอนพิธีเปิด พิธีปิด การจัดบรู๊ทวิชาการ ประเด็น อาหารปลอดภัย ประเด็น ตุ้มโฮมอีสานการจัดการขยะสร้างสุข ประเด็น โฮมแฮงสร้างผู้สูงวัยคุณภาพชีวิตตามวิถีคนอีสาน ประเด็น การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติภาคอีสาน0000-00-00Suriyapongseetaoclick ดูกิจกรรม
199238มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น2018-11-282018-11-29มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
200239มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(2)2018-11-282018-11-29มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน”ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม