แสดง 1 ถึง 20 จาก 328 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
140โลโก้2010-02-012010-02-01โลโก้ฮักแพง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
241การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22017-03-172017-03-17การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 โดยมีประธานคือ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม) วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และมีการกล่าวต้อนรับจาก ดร.นฤมล เอนกวิทย์ (ผอ.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) ซึ่งนำเสนอประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ใน 3 ประเด็นคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 2.การพัฒนาพื้นที่อาหารปลอดภัยในจังหวัดมหาสารคาม 3.การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
342การติดตามเยี่ยมประเมินผลโครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ...2017-02-242017-02-24ใช้เวลาพักเที่ยงอย่างมีความสุข แถมได้งาน กับการติดตามเยี่ยมประเมินผลโครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม ...ขอบคุณทีม ตัวแทนจาก สสส.ท่าน รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล และ อ.จารุณี มุมบ้านเซ่า0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
443การอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ2016-12-202016-12-20การอบรม การนำเสนออย่างทรงพลัง ด้วยอินโฟกราฟิก ทีมกระบวนกรฮักแพง ร่วมงานอย่างตั้งใจ ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 ณ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการอบรมได้เรียนรู้หลักการและปฏิบัติการ พร้อมส่งผลงานชิ้นเอกให้อาจารย์ได้แสดงความเห็น แนะนำ ติ ชม ในแต่ละคน ...กระบวนการอบรมดีมากเลยค่ะ อีกไม่นานคงได้เห็นพัฒนาการของผู้ผ่านการอบรม กันค่ะ0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
544คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม 2016-10-092016-10-09คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ได้ประชุมที่ ห้องศิลาลัย โรวแรมตักสิลา ในเวลา 9.00-12.00 น. ในการประชุมจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องรายงานการดำเนินงานของสภาฮักแพง ในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. ที่ผ่านมา เช่น การขับเคลื่อนงานพัฒนากลไกระดับอำเภอ การดำเนินงานเกี่ยวกับการหนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบล รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ คปจ. การจัดการประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชน รายงานกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ผลการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 การร่วมกิจกรรม/ภาคีเครือข่ายนอกจังหวัดมหาสารคาม และ ผลการจัดเวทีรวมพลคนสารคาม เพื่อศตวรรษหน้า นอกจากนี้ยังพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกระดับอำเภอ กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนตำบล แนวทางการหนุนเสริมและติดตามการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทีมงานสภา หารือวิธีการบริหารจัดการสภาฮักแพงฯ ในรูปแบบของมูลนิธิ เป็นต้น 0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
645ฮักแพง เบิ่งแญง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 12011-02-262011-02-26ฮักแพง เบิ่งแญง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
746เวทีพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอกันทรวิชัย2017-07-272017-07-2727 ก.ค. 60 สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกันทรวิชัย จัดเวทีชี้แจงโครงการและเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูล "ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก" โดยแกนนำจิตอาสาตำบลต่างๆในอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยตกลงกันจะสำรวจข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 60 นี้และเทศบาลโคกพระ โดยท่านรองปลัดเทศบาลอาสาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล0000-00-00updejclick ดูกิจกรรม
847งานสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย2017-10-302017-10-30วันนี้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ถนนร้อ ยเอ็ด – วาปีปทุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีสานสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ร้อยแก่น สารสินธุ์ ในเวทีนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องอาหารปลอดภัย เปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “ บทบาทของ กขป. ๗ ใน การ เสริมสร้างสุขภาพ ให้กับ ประชาชน “ โดย นางจิรภา ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ ( กขป. ๗ ) และ ประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัย กขป. ๗ จากนั้นมี เสวนาเรื่อง “สถานการณ์และความรู้ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย“ โดย : ดร.ทน.พญ.มัณฑนา มิตรชัย กรรมการ กขป. ๗ นายสุเมธ ปานจำลอง กรรมการ กขป. ๗ และดร.ไพทูรย์ พรหมเทศ กรรมการ กขป. ๗ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะให้ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารปลอดภัย ผลงาน การศึกษาทางวิชาการเกี่ย วกับอาหารปลอดภัย การกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ที่จะแลกเปลี่ย นข้อมูล ในกลุ่มย่อยรายจังหวัด ความเห็นจากกลุ่มย่อย แต่ละจังหวัดมีดังนี้ Mapping กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ข้อเสนอ แนวทางในการสร้าง และขยายเครือข่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัด ถ้ามีอยู่แล้ว ใครเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย ข้อเสนอ แนวทางในการสร้างเครือข่าย ในระดับเขต ๔ จังหวัด ข้อเสนอ ในการขยายผลการทำงานของพื้นที่รูปกรรมที่ดำเนินการอยู่ และข้อเสนอ กิจกรรม/ โครงการพื้นที่รูปธรรม ที่สนใจจะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการระดมกลุ่มย่อย จะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ กขป. ๗ และจะใช้ข้อมูล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. ต่อไป 0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
948ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2017-11-022017-11-02900 กว่าคน ทั่วประเทศร่วมงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเตรียมฯจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 มีการประชุมย่อยเตรียมเวทีสมัชชาจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
10495 พลัง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ.ดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2017-11-072017-11-077 พ.ย.60 ทีม 5 พลัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลเหล่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงานการ สร้างความดีร่วมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านนำร่อง ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1150ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ2017-11-092017-11-09ประชุมขับเคลื่อนงานบูรณาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และภาคประชาสังคม0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1251ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง2017-11-092017-11-09หนึ่งภารกิจงานครับ 9 พฤศจิกายน 60 ทีมงานกระบวนกรสภาฮักแพงอำเภอกุดรัง นำโดยท่านทองพูล และคุณทานตะวัน สิงห์แก้ว ร่วมกับทีมงาน สสอ.อำเภอกุดรัง โดยท่านสาธารณสุขอำเภอและทีมงาน จัดเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานบูรณาการในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ห้องประชุม สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ชึ่งทางทีมงานกระบวนกรฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เป้าหมาย แนวทางการทำงานของสภาฮักแพงฯ (ขายไอเดีย) ชึ่งที่ประชุมได้ตั้งประเด็นคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม เช่น บทเรียนการทำงานในพื้นที่อื่นๆเริ่มต้นอย่างไร มีเทคนิคหรือเครื่องมืออะไรในการทำงาน ในส่วนของอำเภอกุดรังดำเนินงานมาถึงจุดไหนแล้ว ฯ. ชึ่งสุดท้ายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสายสาธารณสุขเข้าใจ และเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการบูรณาการแบบนี้ร่วมกัน โดยท่านสาธารณสุขอำเภอจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกลไกการทำงานชุดก่อการเดิม จะทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอ และแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนของการทำงานที่ผ่านมาของอำเภอกุดรัง โดยคณะทำงานชุดเล็กจะทำหน้าที่ประสานงานและเข้าพบปะปรึกษาหารือ/เรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรก(การทำงานบูรณาการอำเภอทุกมิติแบบนี้)ต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดการจัดเวทีครั้งแรกไว้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 ...0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1352เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น. คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1453เตรียมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็น2017-11-102017-11-10วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 14.45 น. คณะทำงานสภาฮักแพงฯอำเภอบรบือร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ จัดประชุมอบรมการเป็นกระบวนกรงานประเด็นงานของสมัชชาสุขภาพ 3 ประเด็นหลักคือ 1.การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 2.อาหารปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุ โดยมีแกนนำทุกตำบล 15 ตำบลและคุณครู กศน.16 ศูนย์ เข้าอบรมครั้งนี้จำวน 50 ท่าน มีวิทยาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆคือ ร.ต.อ.ดร.คมเดช ไขยเดือน จาก สภอ.บรบือ และ ผอ.กมล ภูวนกลกรรม จากเทศบาลบรบือ ซึ่ง 2 ท่านยินดีเข้าร่วมเป็นกลไกอำเภอบรบือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของท่านได้เปิดไฟเขียวให้ข่วยงานภาคประชาสังคมเต็มที คุณหมอต้น จาก ร.พ.บรบือ ก็เข้าร่วมเวทีเป็นแกนหลักคนสำคัญ งานอาหารปลอดภัย ผอ.กศน.คนใหม่ได้เสนอแนะแนวทางดีๆในวันนี้ พร้อมพาน้องๆทีมงาน กศน.พัฒนาอำเภอบรบือไปด้วยกัน0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1554การคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs ที่ กุดรัง2017-11-112017-11-1111 พ.ย.60 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายประวัติ กองเมืองปัก นายก อบต.กุดรัง ได้จัดโครงการ"คัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม 1แห่งคือโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ ในการนี้มีการจัดตั้งกองทุน สวัสดิการในโรงเรียน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ โดยนักเรียน และครูพี่เลี้ยง เป้าหมายเปลี่ยนภาระเป็นทุนให้เป็นกองบุญเพื่อการศึกษา ต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1655"สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก" จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ 2017-11-212017-11-21วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานสภาฮักแพงฯ ร่วมกับกลไกคณะทำงานภาคประชาสังคมอำเภอนาเชือก "สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนนาเชือก"(ชุดเล็ก)จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ประกอบด้วย นายกอบต.สันป่าตอง กำนัน 3 ตำบล(เขวาไร่ นาเชือก สันป่าตอง) แกนนำชุมชน และคณะทำงานสภาฮักแพงฯ ชึ่งที่ประชุมได้สรุปกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลไกอำเภอ และออกแบบร่วมในการเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับอำเภอให้มีความเข้มแข็งและหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาให้กับคนนาเชือกในทุกมิติทุกประเด็นต่อไป และได้ร่วมกันเสนอรายชื่อ/หน่วยงานที่จะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันให้มีความสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอนาเชือกในทุกภาคส่วน(รัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องที่ ท้องถิ่น) และกำหนดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทาง/ประเด็นการขับเคลื่อนงานบูรณาการระดับอำเภอในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ชึ่งจะมีเวทีประชุมเตรียมงานร่วมกันในวงเล็ก(แกนนำทุกตำบล)อีกครั้งก่อนการประชุมใหญ่ดังกล่าว.0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1756เวทีวิชาการอาหารปลอดภัย2017-11-142017-11-14เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 ได้สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่าย Thai pan และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ได้จัดเวทีวิชาการอาหารปลอดภัย ที่ศูนย์ซุมแซง มหาสารคามผูู้เข้าร่วมมาจากแกนนำสมัชชาสุขภาพ ๑๙ จังหวัด เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่เครือข่ายงานสสส. คณะกรรมการกขป. ประเด็นอาหารปลอดภัย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช( หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร ) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน ..0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1857ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 2018-01-042019-03-042 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมนาสีนวน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี ประเด็นสำคัญคือ 1.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยให้แต่ละอำเภอได้เตรียมการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ตามที่แต่ละอำเภอได้ร่วมกันคิด และกำหนดมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะนำสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องใน 3 ปีอย่างไร 2.ให้แต่ละอำเภอรายงานผลการดำเนินการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามมติสมัชชา สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม 3 ประเด็น คือผู้สูงอายุ, พื้นที่อาหารปลอดภัย, การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3.โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสุขภาวะ พ.ศ.2560 ซึ่งโครงการจิตอาสาประชารัฐจังหวัด จะมีการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานในวันที่ 12 ก.ค.นี้0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
1958ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง2018-01-042019-04-04 2 กรกฎาคม 60 คณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนกุดรัง จัดเวทีประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่อำเภอกุดรัง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง เวลา 09.30 - 12.30 น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย แกนนำสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล ได้แก่ ต.กุดรัง ค.เลิงแฝก ต.หนองแวง ต.นาโพธิ์ ต.ห้วยเตย และคณะทำงานสภาฮักแพงอำเภอกุดรังและจังหวัด ชึ่งแกนนำของแต่ละสภาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กับคณะทำงานอำเภอฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการหนุนเสริมการทำงานของแต่ละสภา ชึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน หลังจากเสร็จเวทีแล้วทางคณะทำงานได้สรุปผลการจัดเวที โดยมีแผนการสรุปผลการประเมินความก้าวของอำเภอกุดรังในวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม
2059ประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอ2018-01-042019-05-01วันนี้ 5 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซุมแซง อ.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.30-13.00 น. สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม ได้จัดประชุมทำความเข้าใจกลไกอำเภอได้แก่ อำเภอเมือง นาดูน นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย ชื่นชม และเชียงยืน ในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1. แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการทำงานของภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม 2. การขับเคลื่อนการทำงานของฮักแพงฯ ที่ผ่านมา 3. กิจกรรมโครงการที่จะดำเนินงานร่วมกัน (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) ซึ่งผลของการประชุมจะได้นำไปขับเคลื่อนดำเนินงานในระดับอำเภอต่อไป0000-00-00Koonnaiclick ดูกิจกรรม