แสดง 81 ถึง 100 จาก 141 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
81ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-28 เวทีประชุมคณะทำงานแกนนำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2019-06-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา202019-06-28 22:22:14
82ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-26 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา252019-06-26 19:25:06
83ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-25 ประชุมจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา202019-06-25 14:06:46
84ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-25 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา92019-06-25 14:10:36
85ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-24 เวทีประชุมบูรณาการความร่วมมือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-24 19:21:32
86ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-19 ประชุมทีมกองเลขาคณะทำงานด้านนโยบายและแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-06-19 18:59:27
87ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-18 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-18 14:26:10
88ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-18 เวทีประชุมจดแจ้งจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระและเทศบาลตำบลโคกพระ” อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา102019-06-18 14:31:29
89ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-17 เวทีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาฮักแพงฯ และแกนนำกลไกสภาฮักแพงอำเภอ 2019-06-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-17 17:53:42
90ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-15 เวทีรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับงบสนับสนุนจาก พอช.ในปี 2562 2019-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-15 17:33:09
91ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-14 เวทีประชุมกองเลขาคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม 2019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา82019-06-15 17:27:03
92ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-11 เวทีติดตามเสริมพลังเพื่อการพัฒนาของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม2019-06-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา172019-06-11 19:43:39
93ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-10 เวทีประชุมทบทวนทำความเข้าใจ การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-06-10 11:46:15
94ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-10 เวทีประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดมหาสารคาม2019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา132019-06-10 19:38:47
95ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-06-07 17:15:22
96ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา182019-06-07 17:21:17
97ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-07 เวทีประชุมอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประเด็น “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และวิสาหกิจชุมชน”2019-06-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา72019-06-07 17:54:58
98ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-06 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2019-06-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-06-06 19:05:06
99ข่าวประชาสัมพันธ์62-06-02 เวทีอบรมสมาขิกกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน 13 กลุ่ม ใน 24 หมู่บ้านของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสุข2019-06-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา162019-06-02 13:53:37
100ข่าวประชาสัมพันธ์62-05-31 เวทีประชุมการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน2019-05-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการสุริยพงศ์ สีเทา152019-05-31 18:37:26