แสดง 121 ถึง 140 จาก 189 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
12162-07-10 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม2019-07-101b6e29c969864bdda32c969acd747deaa.jpeg
12262-07-11 เวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหาแนวทางการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-111e251786f1c1c07ee583d2c28e6095319.jpeg
12362-07-11 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลนาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-111a2958ed90f5cab2373e4392f231e748b.jpeg
12462-07-11 เวทีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” 2019-07-111b6922d55f17c74b58b25fd015de2d242.jpeg
12562-07-12 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2019-07-12109753a80ef79c66c1284d025e854a7e7.jpeg
12662-07-12 เวทีอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชนให้กับพี่น้องแกนนำชุมขนตำบลบัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2019-07-121adae6db1cac45206cd61b31e7129fbf5.jpeg
12762-07-12 เวทีสอบทานแบบบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม จุดแรก ช่วงเช้า ตำบลหนองสิม จุดที่ 2 ตำบลวังใหม่2019-07-1216f2c3c1d5e8a10c9a9a33b0123364e7c.jpeg
12862-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-1317b8af6eaee7e40ec7a4c23954924f4ca.jpeg
12962-07-13 กิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบทสภาองค์กรชุมชนตำบลดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2019-07-131d44e2def9d775c946d085aaadd4290c2.jpeg
13062-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม2019-07-151208891cf04963d3d4d140d1f31f9786c.jpeg
13162-07-15 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม2019-07-151ea3f95466f49c986fc9dc4693adab6ca.jpeg
13262-07-15 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-151af095ff1f1a06670644639b6fd258c0b.jpeg
13362-07-18 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2019-07-181778e43f406b87aea4fff4960c1504618.jpeg
13462-07-18 เวทีประชุมสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอยางสีสุราช 2019-07-181f91b2d4ba3569b2ef83d96c95b8ef1cc.jpeg
13562-07-19 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2019-07-19101934ec1d5232159e6439558fa8f4a39.jpeg
13662-07-19 เวทีประชุมคณะทำงานสภาฮักแพง เบิ่งแงง คนอำเภอนาดูน2019-07-1912f011f63d7ce5001e43dfbab318872ce.jpeg
13762-07-20 เวทีประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2019-07-20144a73846828e4f80a9aee121249efebc.jpeg
13862-07-20 การสอบทานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทของตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-20168b29f14536726577d894152780c36c8.jpeg
13962-07-24 เวทีประชุมสมาชิกกลุ่มผู้เดือดร้อนและรับผลประโยชน์จากโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2019-07-241a179fc3e3f45e8a8f9dbdb8837ef3d40.jpeg
14062-07-25 เวทีการประชุมคณะทำงานกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”2019-07-25102f8155bee9aa86bf60249386978c192.jpeg